Kam vyhodit vánoční stromeček a co dalšího mění nový zákon o odpadech?

Nový zákon o odpadech přinesl od 1. ledna 2022 mnoho změn. Zavádí třídící slevy, omezuje a zdražuje skládkování, mění právní úpravu poplatku za komunální odpad a také stanovuje nová pravidla pro odklízení vánočních stromků. To ve většině obcí způsobilo doslova haló.

Kauza vánočních stromečků

K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční stromeček, který se dá koupit na mnoha místech. Horší je to s jeho odložením. Do účinnosti nového zákona o odpadech bylo zvykem, že se stromeček odstrojí a poté nechá takzvaně „u popelnic“ a technické služby dané obce, případně jiný subjekt odklízející odpad, jej odveze.

Nový zákon o odpadech nicméně toto jednání zakazuje. To potvrzuje i expert na odpadové hospodaření Václav Zatloukal. „Podle zákona o odpadech nelze vánoční stromek, který je považován za bio odpad, odložit u kontejnerů. Jednalo by se totiž o černou skládku, kterou zákon zakazuje. Zároveň není možné stromek dávat do kontejnerů, jelikož k tomu nejsou kapacitně uzpůsobené,“ vysvětlil Václav Zatloukal.

Otázka slovy klasika tedy zní: kam s ním?

Dle zákona by lidé měli odstrojené vánoční stromečky odvézt do sběrného dvora. Tam budou v drtiči na dřevní odpad a bioodpad rozmělněny na štěpku, případně poputují do kompostárny. Bohužel to je pro mnoho lidí příliš komplikované. Obzvláště pro ty, kdo nevlastní automobil či nebydlí v blízkosti sběrných dvorů. Obce se tento problém snažily vyřešit cestou obecně závazných vyhlášek. V rámci nich stanovily místa, kam mohou lidé vánoční stromky odkládat, nicméně vyhlášky byly výkladem ministerstva vnitra vyhodnoceny jako nepřípustné, protože by v rozporu se zákonem umožňovaly (byť krátkodobý) vznik černých skládek.

Jaké je tedy řešení? V praxi se zatím postupuje v duchu pořekadla kde není žalobce, tam není soudce. Obce ve většině případů vyhlásily, že vánoční stromky mají být do určitého data umístěny na stanovištích, nejčastěji u sběrných kontejnerů, odkud budou svezeny do sběrných dvorů a dále použity. A je dost dobře možné, že takto to bude v tichosti probíhat i v následujících letech.

A jaké další změny přináší nový zákon o odpadech?

Poplatky za komunální odpad po novém

Další záležitost, která se týká všech občanů České republiky. Poplatky za komunální odpad se různí dle obcí, protože jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami, tedy právními předpisy obce vydanými v rámci výkonu její samosprávy. Poplatky proto mohou být v každé obci jinak vysoké. K 31. prosinci 2021 pozbyly platnost stávající vyhlášky a obce musí vydat nové, které budou v souladu v aktuálním zákonem o odpadech. Doporučujeme tedy zjistit si, zda v místě vašeho bydliště zůstala výše poplatku stejná, nebo se zvýšila.

Nárůst poplatků za skládkování

Odkládání odpadků na skládku je podle nového zákona považováno až za úplně poslední variantu nakládání s odpady. „Cena za uložení 1 tuny směsného odpadu se bude každoročně navyšovat a v roce 2029 bude o 1.350 Kč vyšší než dnes, kdy činí 500,-Kč. Od roku 2030 bude platit úplný zákaz skládkování využitelného odpadu,“ vysvětluje Václav Zatloukal.

Původní návrh zákona byl ještě ambicióznější - termín 1. ledna 2024 však nakonec poslanci zamítli.

Recyklace na prvním místě

Tendence zákonodárce je tedy jasná - recyklace má být do budoucna prvořadý způsob nakládání s odpady.

Nový zákon proto také zavádí třídící slevu k podpoře třídění komunálního odpadu v obcích. Platit zde bude nepřímá úměra: kdo více třídí, platí méně. Obce jsou povinny do roku 2025 zvýšit množství tříděného odpadu na 60 % a v roce 2030 až na 65 %. Další novou povinností pro obce je kromě kontejnerů na papír, plast, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, biologický a nebezpečný odpad zajistit od 1. ledna 2025 také kontejnery na textil.

Další novinky

Další změny se již nebudou týkat všech obyvatel, ale pouze určitých skupin. Pozor například, pokud budete bourat dům. Osoby provádějící odstranění stavby totiž mají nově povinnost zajistit opětovné použití či recyklaci stavebního materiálu.

Zákon se dotkne také obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady a v neposlední řadě přestane rozlišovat mezi živnostenským a komunálním odpadem.


Autor: Petra Andresová

Foto: Canva.com