Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů uživatelů a návštěvníků (dále také jen jako „vy“) webových stránek www.cesivpravu.cz (dále také jen jako „portál Češi v právu“ nebo „portál“) jejich provozovatelem České asociaci věřitelů, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02504421, DIČ: CZ02504421, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 26610 (dále také jen jako „my“ nebo „správce“), které správce při své činnosti provádí, a to včetně způsobu, rozsahu a dalších
okolností zpracování a dále včetně způsobu zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů. Níže v tomto dokumentu naleznete i informace o vašich právech se zpracováním vašich osobních údajů souvisejících.

Využíváním našich služeb a poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o námi prováděném zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále také jen jako „Zásady“).

Obecná ustanovení

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů vydaných dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále také jen jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je poskytnout informace o tom, jaké vaše osobní údaje jako správce osobních údajů získáváme, uchováváme a zpracováváme, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva vám jako fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů náleží.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Česká asociace věřitelů, z.s.
IČ: 02504421
DIČ: CZ02504421
se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 26610
kontaktní e-mail: sekretariat@asociaceveritelu.cz

Co je to osobní údaj a co znamená zpracování osobních údajů?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě a prostřednictvím které jsme schopni takovou fyzickou osobu identifikovat. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestních deliktech, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ, sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje.

Základní identifikační a kontaktní údaje

Jedná se o takové údaje, které jsou nutné především pro registraci na portálu a jeho používání (tj. pro uzavření a plnění smlouvy) a jedná se zejména o následující osobní údaje:

 • Uživatelské jméno,

 • E-mailová adresa.

Údaje související s poskytovanou službou

Jedná se o následující osobní údaje související s poskytovanou službou a používáním portálu:

 • IP adresa,

 • Cookies.

I při vzájemné komunikaci s vámi získáváme vaše osobní údaje, které souvisejí s poskytováním našich služeb. Tyto osobní údaje získáváme zejména při písemné elektronické komunikaci prostřednictvím on-line poradny a diskusního fóra.

Jaký je účel, doba a právní důvod zpracování vašich osobních údajů?

Plnění smluvní povinnosti

Správce získává a zpracovává vaše osobní údaje pro účely uzavření a plnění smlouvy dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem zpracování vašich základních identifikačních a kontaktních údajů a údajů souvisejících s poskytovanou službou je smlouva.

Tyto osobní údaje zpracováváme pouze po dobu existence smluvního vztahu, po jeho skončení pouze v případě, že tak ukládá příslušný právní předpis, přičemž v takovém případě je právním důvodem zpracování vašich osobních údajů splnění právní povinnosti dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, anebo je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i v případech, kdy naše oprávněné zájmy jakožto správce převažují nad oprávněnými zájmy vás jakožto subjektů údajů. Přitom zohledňujeme váhu samotného oprávněného zájmu, vaše rozumné očekávání ohledně zpracování vašich osobních údajů a náš vzájemný vztah. Zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, aniž by k takovému zpracování bylo zapotřebí vašeho souhlasu, a to pro níže uvedené účely:

 1. Ochrana základních práv a oprávněných zájmů správce

Za účelem ochrany svých základních práv a oprávněných zájmů, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů a smluv, jejichž smluvní stranou jsme, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rámci vedených sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu k obchodním partnerům a třetím osobám (včetně státních orgánů), a to po dobu, která stanovenou obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let po ukončení našeho posledního vzájemného smluvního vztahu.

 1. Přímý marketing

V případě, že jste registrovaným uživatelem portálu, máme jakožto správce vašich osobních údajů z důvodu existence zákaznického vztahu založeného smlouvou o bezplatném poskytování služeb oprávněný zájem uplatňovat přímý marketing, tj. zejména nabízet zboží a služby stejné nebo obdobné produktům a službám poskytovaným vám na základě smlouvy uzavřené při registraci, a to po dobu trvání předmětného smluvního vztahu.

Souhlas se zpracováním

 1. Marketingová komunikace

V případě, že nejste registrovaným uživatelem portálu a že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše osobní údaje využívat za účelem zasílání obchodních sdělení - novinek o našich produktech a službách, marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení souvisejících s našimi produkty a službami.

 1. Kontaktování on-line poradnou

Nejste-li registrovaným uživatelem portálu a udělíte-li nám k tomu souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše osobní údaje využívat za účelem možnosti poskytnutí relevantní zpětné vazby na Váš dotaz, žádost, připomínku nebo jiný podnět.

V těchto případech jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu podle vámi uděleného souhlasu.

Takto poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Svůj souhlas však můžete kdykoli odvolat (podrobněji viz níže). Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není jím tedy dotčena zákonnost předchozího zpracovávání založeného na tomto uděleném souhlasu.

Cookies

Při používání portálu může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookies, a to například za účelem analýzy návštěvnosti portálu nebo poskytování funkcí sociálních médií. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (prostřednictvím nastavení cookies v daném prohlížeči).

Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na Zásady cookies.

Jaké jsou zdroje získávání vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás, a to především v rámci vaší registrace na portálu, jakož i v průběhu jeho následného užívání (tj. při uzavření smlouvy a v průběhu jejího plnění).

Dále můžeme Vaše osobní údaje získávat rovněž od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů, případně z veřejně dostupných evidencí a registrů (např. z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí apod.), a to zejména je-li to nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu.

Kdo zpracovává a komu předáváme vaše osobní?

Zpracováváme vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně, přitom však nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování, které by mohlo mít vliv na vaše práva.

K ochraně vašich osobních údajů se stavíme zodpovědně, a proto jsme přijali taková organizačně-technická opatření k zabezpečení ochrany vašich osobních údajů, která odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů.

Zpracováváme vaše osobní údaje především za využití vlastních zaměstnanců. Pokud je zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo na oprávněných zájmech a účelech, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány třetími osobami, které využíváme jako dodavatele odborných a specializovaných služeb. Pokud tyto osoby zpracovávají vaše osobní údaje, které jsme jim předali, zpracovávají je pouze v rámci námi vymezených pokynů a účelů zpracování a nesmí tyto osobní údaje využívat k jiným účelům. Zároveň poskytují záruky, kterými zabezpečují technickou a organizační ochranu námi předaných osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. K takovému zpracování se nevyžaduje váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Ve smyslu výše uvedeného, můžeme ve svém oprávněném zájmu poskytnout vaše osobní údaje následujícím kategoriím zpracovatelů:

 • poskytovatelé IT služeb;

 • poskytovatelé archivačních služeb;

 • poskytovatelé služeb elektronických komunikací;

 • marketingové agentury;

 • externí právní zástupci;

 • auditorské společnosti.

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto informace.

Rovněž můžeme předat vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti třetím osobám na základě uplatnění jejich zákonné pravomoci vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o následně vymezené kategorie příjemců:

 • Orgány činné v trestním řízení (zejm. soudy, státní zastupitelství, Policie ČR);

 • Další státní orgány.

Vaše osobní údaje těmto subjektům však poskytujeme pouze tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.

Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o vás a s ohledem na vaše práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás, jakožto subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Mimo jiné mohou tato opatření zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou osobní data uložena a další.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Uplatníte-li jakékoliv své právo dle těchto Zásad nebo dle platných právních předpisů, budeme informovat o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle těchto Zásad, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude-li vyžadovat nepřiměřené úsilí.

V případě, že budete uplatňovat svá níže uvedená práva, můžeme od vás pro účely autentizace požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám již dříve poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Právo na přístup k osobním údajům

Podle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás:

 • potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje,

 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Podle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás zpracováváme. Máte ovšem rovněž povinnost oznamovat nám změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste nám povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz osobních údajů

Podle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, neprokážeme-li oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo žádat nás o předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Podle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

V případě, že neprokážeme existenci závažného oprávněného důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoliv po udělení odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně na naší kontaktní adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@cesivpravu.cz.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@cesivpravu.cz .

Pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, není tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů z naší strany pro jiné účely, než pro které byl souhlas udělen, a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

Kam se můžete obrátit, máte-li dojem, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud si přejete uplatnit svá práva, získat příslušné informace, nebo se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese info@cesivpravu.cz a vše společně vyřešíme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 10. 6. 2019