Pietro Filipi a Kara Trutnov: Co se děje s oděvními obry v insolvenci?

Jeden majitel, dvě oděvní firmy, obě s finančními problémy. Pietro Filipi a Kara Trutnov patřily ke špičce českého oděvního průmyslu, ale v posledních letech si zažily strmý pád. Obě společnosti skončily v insolvenci, v rámci níž jsou jejich problémy řešeny konkursem, respektive reorganizací. Pojďme si na jejich příkladu ukázat, v čem přesně tyto postupy spočívají.

Co je vlastně konkurs a reorganizace?

Konkurs a reorganizace jsou dva právní způsoby, jak řešit úpadek obchodní korporace. Obě tyto varianty upravuje takzvaný insolvenční zákon. O úpadek se jedná, pokud právnická či fyzická osoba splňuje tři podmínky:

  • má 2 a více věřitelů
  • je více než 30 dnů po splatnosti s úhradou závazků
  • a není schopna tyto závazky plnit

O  konkursu a reorganizaci rozhoduje na návrh věřitele nebo dlužníka krajský soud.

Konkurs

Konkurs je likvidační způsob řešení úpadku. V jeho průběhu jde zejména o to, aby se co nejrychleji prodal majetek společnosti. Získané peníze jsou pak rozděleny věřitelům.  

S konkursem a obecně s likvidací firmy úzce souvisí ukončení samotného provozu. To má negativní dopad na zaměstnance, kteří jsou obvykle hromadně propuštěni. 

Po skončení konkursu neuspokojené pohledávky nezanikají a věřitelé se jich mohou dále domáhat, a to například prostřednictvím exekuce. V praxi je prohlášení konkursu i přes výše uvedené nevýhody daleko častější. Důvodem je, že soud může povolit reorganizaci pouze na návrh a za splnění všech zákonných podmínek, kdežto při vyhlášení konkurzu stačí, aby nikdo reorganizaci nenavrhl.

Konkurs Pietro Filipi

Značka Pietro Filipi byla založena v roce 1993 a v době svého největšího rozmachu měla 40 prodejen v 6 zemích světa. V roce 2017 ji spolu s Karou Trutnov koupil investor Michal Mička. V prosinci roku 2020 společnost oznámila, že Pietro Filipi hrozí insolvence kvůli koronavirové krizi a nahromaděným dluhům.

Následovalo propouštění zaměstnanců a v únoru 2021 na sebe společnost jako dlužník podala příslušnému soudu insolvenční návrh. Úpadek společnosti chtěl majitel řešit reorganizací. Soud tedy vydal vyhlášku, ve které oznámil zahájení insolvenčního řízení a vyzval věřitele, kteří by chtěli uplatnit v tomto řízení své pohledávky, aby se přihlásili. Společnost měla závazky k více než 170 věřitelům ve výši přes 400 milionů korun. 

K reorganizaci i přes přání majitele ale nakonec nedošlo. Z důvodu nedostatku financí nebyl majitel Michal Mička schopen pokračovat v hledání investorů a případné reorganizaci společností. Důvody vysvětluje advokát a insolvenční správce Marek Vlk:

Pokud ve lhůtě 10 dnů před první schůzí věřitelů po rozhodnutí o úpadku ani dlužník, ani žádný z přihlášených věřitelů nepodá návrh na povolení reorganizace a schůze věřitelů se usnese na způsobu řešení úpadku konkursem, rozhodne soud podle tohoto usnesení a prohlásí na majetek dlužníka konkurs.“

Současný právní stav včetně dokumentace je možné najít ve veřejném rejstříku na stránkách www.justice.cz. Momentálně dochází k rozprodeji skladových zásob a jedná se o prodeji ochranné známky a značky, což jsou ty nejdražší komodity, co společnosti zbyly. Není tedy vyloučené, že alespoň značka Pietro Filipi jednou přeci jen vstane z popela.  Zájem o značku projevila například společnost Zoot.

Reorganizace

Reorganizace je na rozdíl od konkursu takzvaným sanačním řešením. Spočívá v postupném uspokojování věřitelů při zachování chodu podniku, který podléhá soudem schválenému reorganizačnímu plánu a průběžné kontrole ze strany věřitelů. Podpora reorganizace ze strany věřitelů je podmínkou pro to, aby ji soud povolil, zároveň musí být zjevné, že uspokojení věřitelů bude vyšší, než kdyby byl vyhlášen konkurs.

Reorganizace Kary Trutnov

Společnost Kara Trutnov vznikla v 50. letech minulého století jako národní podnik, který byl v 90. letech zprivatizován Zdeňkem Rinthem. Ten Karu v roce 2018 prodal již zmíněnému investorovi Michalu Mičkovi. Tržby společnosti tehdy činily přes 400 milionů korun ročně a zisky se pohybovaly v nižších desítkách milionů.  V únoru 2021 ji ovšem stihl stejný osud jako Pietro Filipi a na návrh dlužníka společnost vstoupila do insolvence. Celkem 160 věřitelů požadovalo po Kaře 277 milionů korun.

Věřitelský výbor se usnesl na reorganizaci společnosti. Soud ji schválil a zároveň na přání věřitelů jmenoval původního majitele Zdeňka Rintha členem statutárního orgánu – představenstva. Rinth s podporou investiční společnosti Natland do společnosti investoval 25 milionů, díky čemuž mohla být v polovině května 2021 otevřena velká část prodejen. Krajským soudem v Hradci Králové byl 8. listopadu 2021 společnosti schválen reorganizační plán, který má umožnit zachování Kary.

Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob a je účinný od okamžiku své právní moci. V případě, že by byl závažným způsobem porušován, je možné, aby jej soud zrušil, případně rozhodl o přeměně reorganizace v konkurs,“ doplňuje advokát a insolvenční správce Vlk.

Karu ještě čeká dlouhá cesta, nicméně ta na rozdíl od Pietro Filipi dává větší šance na uspokojení pohledávek věřitelů. Navíc, zachování 26 stávajících prodejen je dobrou zprávou pro zaměstnance.

Závěrem dodejme, že konkurs a reorganizace jsou způsoby řešení úpadku, jež se využívají zejména (reorganizace výlučně) u právnických osob. U fyzických osob je mnohem častějším další institut insolvenčního práva – oddlužení, o tom si povíme více v některém z dalších článků.


Autor: Petra Andresová

Foto: Pixabay