Ústavní soud rozhodl: Možnost zvolit si exekutora není v rozporu s ústavním pořádkem

Dlouho očekávaný nález Ústavního soudu je na světě. Návrh z roku 2018, kterým skupina senátorů chtěla docílit zrušení principu volného výběru exekutora, soud zamítl. Skutečnost, že si věřitel může zvolit, jaký konkrétní exekutor bude vymáhat jeho pohledávku, totiž dle Ústavního soudu neodporuje českému ústavnímu pořádku.

Argumentace pětadvaceti senátorů se opírala o názor, že volná soutěž exekutorů o zakázky napříč republikou je činí závislé na věřitelích, a tím ohrožuje exekutorskou nestrannost a nezávislost. Žádali proto o zrušení patřičných ustanovení exekučního řádu s tím, že jsou v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Konkrétně s principem právního státu (čl. 1 Ústavy), s právem na soudní ochranu (čl. 36 Listiny) a s právem na zákonného soudce (čl. 38 Listiny).

Senátory navrhované řešení by otevřelo vrátka tzv. exekutorské teritorialitě, kdy si exekutora, jenž má vymáhat plnění, nevybírá oprávněný. Naopak, exekutora by v takovém případě oprávněnému přiděloval soud, a to na základě místní příslušnosti

Rovnocenné zájmy dlužníků a věřitelů

Spor o (ne)zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů probíhá v České republice již řadu let. Návrh senátorů lze vnímat jako součást tohoto zápasu, přičemž Ústavní soud ve svém nálezu uvádí: „Jde spíše o spor v rovině politické, potažmo ekonomické, než v rovině právní, či dokonce ústavněprávní.“
V pozadí senátorského návrhu pak Ústavní soud spatřuje: „Snahu řešit zejména střet mezi zájmy věřitelů (především zájem na efektivním vymáhání dluhu) a dlužníků (zájem na jejich ochraně),“ jakož i „tlak určité části soudních exekutorů na ‘ekonomické zrovnoprávnění‘ jejich postavení.“

 S ohledem na tyto důvody Ústavní soud návrh senátorů zamítl a vzkázal, že řešení celé záležitosti by mělo být „především věcí politického rozhodnutí zákonodárce, jenž má určit, na který ze zmiňovaných a z pohledu Ústavního soudu rovnocenných zájmů je případně třeba klást větší důraz.“

***Vyjádření Ústavního soudu a také text nálezu najdete v odkazu:
https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zamitl-navrh-skupiny-senatoru-na-zruseni-casti-exekucniho-radu-pozadavek-na-zavedeni-principu-teritoriality-do-vymezeni-exekutorske-pusobnosti-postrada-ustavne-pravni-rozmer


Autor: Redakce

Zdroj foto: Aleš Ležatka - www.usoud.cz