Co dělat, pokud jeden z rodičů neplatí výživné?

Vyživovací povinnost mají rodiče vůči dětem ze zákona. Pokud rodič vyživovací povinnost v rozporu se zákonem neplní, máte právo se plnění této jeho povinnosti domáhat. V takovém případě je vhodné povinného rodiče písemně vyzvat k úhradě dlužného výživného. Ve výzvě byste měli přesně specifikovat, za jaké období a v jaké výši dlužné výživné požadujete. Současně byste měli uvést, kam si přejete, aby vám dlužné výživné bylo uhrazeno. Zpravidla půjde o číslo vašeho bankovního účtu. V neposlední řadě je nezbytné poskytnout povinnému rodiči přiměřenou lhůtu k zaplacení dlužného výživného, doporučuje se 7 až 14 dnů. Pro případ, že by povinný rodič dlužné výživné dobrovolně neuhradil, je vhodné do výzvy zahrnout i upozornění, že v takové situaci jste připraveni vymáhat své nároky soudní cestou. Pokud ani na základě takovéto výzvy povinný rodič dlužné výživné nezaplatí, nezbývá jiná možnost než se domáhat zaplacení dlužného výživného žalobou u soudu.

Rodič, jemuž bylo výživné stanoveno soudem, je povinen platit výživné k datu stanovenému v pravomocném a vykonatelném rozsudku soudu o určení výživného. Není-li z jeho strany výživné plněno řádně a včas, je možné plnění této jeho povinnosti vymáhat i exekučně. Jelikož je soudní rozhodnutí o určení výživného samo o sobě tzv. exekučním titulem, je potřeba si pouze zvolit soudního exekutora, sepsat a podat k němu exekuční návrh a přiložit k němu úředně ověřenou kopii exekučního titulu (tj. rozsudku soudu o určení výživného). V exekučním návrhu je nutné mj. uvést, kolik neplatící rodič na výživném dluží. Na základě exekučního návrhu předloženého exekutorem příslušnému soudu tento soud rozhodne o nařízení exekuce tím, že vydá usnesení o nařízení exekuce a pověří daného exekutora provedením exekuce. Poté již může exekutor konat a provést exekuci jedním ze zákonem stanovených způsobů, tj. například srážkami ze mzdy a jiných příjmů, prodejem movitých a nemovitých věcí či pozastavením řidičského oprávnění dlužníka.

Zároveň lze doporučit obrátit se na soudního exekutora co nejdříve, neboť právo na výživné se sice nepromlčuje, ale promlčují se práva na jednotlivá opětující se plnění (tj. měsíční splátky výživného).

V rovině trestněprávní by neplatící rodič mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu zanedbání povinné výživy, a to pokud svou zákonnou vyživovací povinnost neplní po dobu delší než 4 měsíce. V takovém případě by bylo nutné podat trestní oznámení u jakéhokoliv policejního orgánu. V případě odsouzení by pak neplatícímu rodiči hrozil trest odnětí svobody až na jeden rok.