Jak můžu vystěhovat nájemce, který včas nezaplatil nájem?

Vystěhování neplatícího nájemce z bytu není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Pokud nájemce neplatí nájemné, nemůže jej pronajímatel z bytu vystěhovat ani sám, ani s pomocí Policie ČR. V takovém případě je totiž nejdříve nutné s nájemcem řádně ukončit nájemní vztah – a to tak, že pronajímatel nájemci nájem vypoví.

V případě neplacení nájemného ze strany nájemce lze uvažovat o výpovědním důvodu podle § 2288 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který stanoví, že pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době, pokud nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé porušení povinností nájemce lze přitom považovat neplacení nájemného a úhrady za služby za alespoň dva měsíce. V tomto případě tak lze dát nájemci výpověď tehdy, pokud nezaplatí nájem za alespoň dva měsíce, přičemž zde poběží minimálně tříměsíční výpovědní doba. Dát nájemci "okamžitou" výpověď z nájmu bytu lze pak až při porušení jeho povinností "zvlášť závažným způsobem". Nájemce přitom porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, pokud nezaplatil nájemné a náklady za služby za dobu alespoň tří měsíců.

Ani poté, co uplyne výpovědní doba, však pronajímatel nemůže do bytu vniknout a nájemce svévolně vystěhovat. Pokud se nájemce po skončení nájmu odmítá vystěhovat, je nutné nejdříve podat žalobu na vyklizení bytu k soudu a následně, pokud nájemce svoji povinnost vystěhovat se z bytu ani na základně soudního rozhodnutí dobrovolně nesplní, se obrátit na soudního exekutora, který je k vystěhování nájemce oprávněn.