Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako návštěvník webových stránek www.cesivpravu.cz (dále také jen jako „portál Češi v právu“ nebo „portál“), uděluji tímto České asociaci věřitelů, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02504421, DIČ: CZ02504421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 26610, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“), souhlas s tím, aby zpracovávala moje osobní údaje, a to v rozsahu veškerých identifikačních a kontaktních údajů, osobních údajů souvisejících s poskytovanou službou a osobních údajů získaných při komunikaci se mnou (dále jen „údaje“), zejména však v rozsahu: uživatelské jméno a e-mailová adresa, a to za účelem možnosti poskytnutí relevantní zpětné vazby na dotaz, žádost, připomínku nebo jiný podnět návštěvníka portálu. 

Jednotlivé kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou detailně popsány v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), který je dostupný zde.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, anebo do té doby, dokud tento souhlas neodvolám. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že jej můžu kdykoliv i bez uvedení důvodu odvolat písemně, elektronicky nebo způsoby stanovenými v Zásadách.

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat od správce vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, jaké moje osobní údaje zpracovává, přístup k těmto údajům, a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo požádat o výmaz poskytnutých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Rovněž beru na vědomí, že informace o mých právech a povinnostech ohledně ochrany osobních údajů a další informace ohledně nakládání s osobními údaji jsou k nalezení v Zásadách.

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále souhlasím, aby správce využíval podrobnosti elektronického kontaktu (zejm. e-mailovou adresu) za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.

Kompletní informace o použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu, Zásadách a příslušných právních předpisech, zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.