Neplacení výživného. Jak se účinně bránit?

V Česku žije aktuálně na 200 000 neúplných rodin, ve kterých vyrůstá zhruba 400 000 dětí. Asi třetina samoživitelů se potýká s neplacením výživného, kvůli kterému se řada neúplných rodin pohybuje na hranici chudoby. Přimět bývalého partnera či partnerku k řádnému hrazení alimentů je často velmi obtížné, v mnoha případech pomůže až soud nebo exekutor. Jak takovou situaci řešit?

Jak postupovat při neplacení výživného

Pokud vám bývalý partner či partnerka neplatí výživné, máte v zásadě dvě možnosti. Buď na ně můžete podat trestní oznámení pro neplacení výživného, nebo alimenty začít soudně vymáhat.

Kdo má vyživovací povinnost
Vyživovací povinnost má každý rodič k vlastním i adoptovaným dětem, a to v případě řádného studia až do 26 let věku dítěte. V případě rozpadu rodičovského vztahu, kdy je dítě svěřeno do péče jednoho z partnerů, musí druhý rodič svou vyživovací povinnost plnit formou výživného. Ve výjimečných případech může být vyživovací povinnost uložena také prarodičům dítěte.

Trestní oznámení můžete na neplatícího rodiče podat v situaci, kdy vám výživné neuhradil celkem čtyřikrát po sobě. Neplatiči v takovém případě hrozí trest za neplacení výživného v podobě odnětí svobody až na tři roky. Samotné odsouzení dlužníka za zanedbání povinné výživy nicméně z hlediska získání výživného nebývá příliš efektivní. Velká část odsouzených totiž ve vězení nepracuje, případně má pouze velmi omezený příjem, takže namísto splacení dluhu může dlužná částka naopak růst.

Podání žaloby na zaplacení dlužného výživného

Vhodnější cestou než podání trestního oznámení bývá žaloba na zaplacení dlužného výživného a jeho následné vymáhání prostřednictvím soudního exekutora. Konkrétní postup závisí na tom, jestli vám již byla výše výživného vyměřena soudem, či zda jeho hrazení doposud probíhalo pouze na základě domluvy s druhým rodičem.

Pozor na promlčení nároku na výživné

Pokud dlužné výživné nebudete řešit včas, může postupně dojít k jeho promlčení, čímž ztratíte nárok ho zpětně vymáhat.

Doba promlčení se liší podle způsobu stanovení výživného: Pokud jste se na jeho výši s bývalým partnerem dohodli bez rozhodnutí soudu, promlčují se jednotlivé částky vždy po třech letech. Pakliže byla výše výživného stanovena soudem, dochází k promlčení jednotlivých měsíčních úhrad vždy po deseti letech. V případě vymáhání výživného prostřednictvím exekutora se promlčecí lhůta zastavuje.

Pokud máte výši výživného stanovenou soudem, můžete rovnou přistoupit k exekučnímu vymáhání. V opačném případě budete muset nejprve podat žádost o soudní určení výživného. Pakliže rodič dlužné alimenty neuhradí ani v průběhu soudního řízení, vydá soud rozhodnutí, kterým mu uloží jejich zaplacení  včetně soudních poplatků a nákladů vašeho právního zastoupení, a to do 3 dnů od doručení rozsudku. Současně s uložením povinnosti uhradit dlužné výživné a náhradu nákladů řízení stanoví soud i výši výživného do budoucna. Teprve ve chvíli, kdy budete mít v ruce soudní verdikt o výši alimentů a druhému rodiči uplyne stanovená třídenní lhůta, můžete na něj podat návrh na zahájení exekučního řízení.

Exekuční vymáhání dlužného výživného

V případě, že rodič dluh neuhradí ani v soudem stanovené lhůtě, můžete přistoupit k exekučnímu vymáhání. Nejprve si vyberete exekutora, kterého vymáháním výživného pověříte, a poté k němu podáte návrh na zahájení exekuce pro neplacení výživného. Exekutor následně začne prověřovat majetkovou situaci dlužníka a postihovat jeho majetek – například srážkami z příjmu, obstavením účtu či prodejem jeho movitých nebo nemovitých věcí. Zároveň může přistoupit také k odebrání řidičského průkazu za neplacení výživného, což obvykle přináší velmi dobré výsledky.

V průběhu exekučního řízení je vhodné s exekutorem spolupracovat a sdělovat mu informace o příjmu a majetkových poměrech dlužníka, které jsou vám známé. Může se totiž stát, že se exekutorovi nebude dařit výživné vymoct z toho důvodu, že se dlužník bude snažit zatajovat své skutečné příjmy a skrývat svůj majetek. Informování exekutora o skutečném stavu věcí může být v takovém případě velmi přínosné.

Exekuce na běžné výživné

Úkolem exekutora v průběhu exekučního řízení je zajistit vám nejen splacení dlužného výživného, ale také řádné průběžné hrazení měsíčních alimentů. V okamžiku, kdy se mu podaří vymoct celý dluh, může i nadále pokračovat v zajišťování běžného výživného. Díky tomu se nemusíte bát, že rodič po několika měsících opět přestane platit a vy budete muset celý proces absolvovat znovu.

Co když je neplatič výživného v insolvenci?

Pokud má neplatící rodič kromě výživného i další dluhy, může se stát, že požádá o osobní bankrot. V této situaci máte tu výhodu, že se na rozdíl od ostatních věřitelů nemusíte o nic starat – výživné totiž patří mezi přednostní pohledávky, které jsou automaticky přihlášeny do insolvenčního řízení a nemohou být dlužníkovi v jeho průběhu odpuštěny. Není tedy fakticky možné, aby se váš bývalý partner či partnerka úspěšně oddlužili, aniž by vám splatili dlužné výživné v plné výši. Insolvenční správce vám bude zároveň každý měsíc zasílat také běžné výživné.

Výjimkou jsou situace, kdy se placení výživného před vstupem neplatícího rodiče do osobního bankrotu zakládalo pouze na dohodě rodičů. Soud potom vychází z předpokladu, že dítě žije s daným rodičem ve společné domácnosti a ponechává proto dlužníkovi vyšší nezabavitelnou částku, ze které by vám měl on sám výživné platit. V případě neplacení alimentů budete muset nejprve přistoupit k podání návrhu na stanovení jejich výše a následně neplnění vyživovací povinnosti řešit soudně.


Autor: REDAKCE