Ceny služeb rostou. Kdy může podnikatel zdražit bez vašeho souhlasu?

Česko zažívá rekordní inflaci. Za stejný balíček zboží a služeb jsme před rokem zaplatili odhadem o 15 procent méně. To může být problém nejen pro současné či budoucí nakupování, ale paradoxně i pro některé nákupy, které spotřebitelé udělali už v minulosti. Většina lidí má totiž uzavřené smlouvy, které se buď plní průběžně (dodávky energií, poskytování internetového připojení, pojištění), anebo se budou plnit za nějaký čas (letní dovolená). Všechny tyto smlouvy mohou mít jedno společné – podnikatelé u nich někdy jednostranně zvyšují cenu. Kdy je to oprávněné a v jakých případech se zákazník může bránit? I na to v rozhovoru odpovídala Jana Marková, vedoucí právní poradny časopisu dTest.

Kdy může podnikatel zvýšit cenu již zakoupeného produktu nebo služby bez souhlasu spotřebitele?

V drtivé většině případů právo na zvýšení ceny není. Občanský zákoník počítá s možností obnovení jednání o ceně zboží či služeb, avšak zde nejde o jednostranné zdražení v pravém slova smyslu. Jde o obnovení jednání o ceně zboží či služby. Na jednostranné zdražování ale můžeme narazit v oblasti energetiky, či pojištění. Shodně tak se může změnit cena u zakoupeného zájezdu. Spotřebitel je při jednostranném zdražování postaven před ultimátum „ber, nebo běž“. To znamená, že sice můžete jednostranné zdražení odmítnout, ale nemůžete u podnikatele zůstat za stávajících podmínek a musíte smlouvu vypovědět a odejít jinam.

Jaká platí pro jednostranné zdražování pravidla? Je to pro všechna odvětví stejné?

Obecná úprava stanovuje určité podmínky pro jednostranné zdražení, respektive jednostrannou změnu obchodních podmínek. Občanský zákoník říká, že ujednání o změně je platné za předpokladu:

  • že bylo předem ujednáno,
  • že byl ujednán alespoň způsob, jakým se změna druhé straně oznámí
  • a že je druhé straně poskytnuta možnost změnu odmítnout a vypovědět závazek v dostatečné výpovědní lhůtě.

Všechna odvětví stejná pravidla nemají, úprava se samozřejmě může mírně lišit, avšak obecné instituty chránící spotřebitele se uplatňují všude.

Jednostranná změna obchodních podmínek je možná pouze, pokud to bylo předem ujednáno.
Jana Marková | vedoucí právní poradny dTest

Co když se spotřebiteli zvýšení ceny nelíbí? Může od smlouvy odstoupit bez sankcí? Nebo mu mohou být účtovány například smluvní pokuty (například za předčasné ukončení smlouvy)?

Obecně platí, že pokud je cena zvyšována v souladu se zákonem a spotřebiteli se nová cena nelíbí, může smlouvu vypovědět. Výpověď nesmí být podmíněna sankcemi, či jinými povinnostmi, které by zatěžovaly vypovídající stranu. V opačném případě se k takovým povinnostem nepřihlíží. Pokud ale spotřebitel nechce být smlouvou vázán z jiných důvodů, tak je třeba být na pozoru. V případě zrušení smlouvy „bez důvodu“ nebo v případě předčasného ukončení „bez důvodu“ se může s poplatky setkat.

Jak a do kdy může spotřebitel zdražení odmítnout?

Záleží vždy na typu smlouvy. Nejčastěji se nás spotřebitelé ptají na oblast energetiky, tam platí, že spotřebitel může zdražení odmítnout formou výpovědi smlouvy, a to kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny.

V těchto měsících se často řeší také smlouvy o zájezdu. V případě, že prodávající navrhne zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh buď přijmout, nebo může odstoupit od smlouvy ve lhůtě dané smlouvou, a to aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí.

Nejčastěji se setkáváme s neoprávněnými zdraženími v oblasti energetiky. Naše poradna aktuálně řeší zejména takzvané fixní ceny, které ale ve skutečnosti fixní nejsou.
Jana Marková | vedoucí právní poradny dTest

Co když podnikatel zvedne cenu, která byla „zafixovaná“ například na určité období?

Pokud by bylo možné měnit zafixovanou cenu, nemohlo by se jednat o cenu fixní.  V případě, že by tak podnikatel učinil, mělo by se takové jednání považovat za překvapivé, a tudíž vůči druhé straně neúčinné. Jednostranná změna by tak byla neplatná.

Obrací se nyní spotřebitelé na vaši poradnu ohledně jednostranného zdražení?

Ano obrací, zejména jde o situace zdražení zájezdů či zvyšování cen v energetice. Jde o pravidelnou agendu, kterou naše poradna řeší.

Jsou podle vás prospěšné osobní obhlídky obydlí, které by měli insolvenční správci vykonávat? V čem?

Ano, jsou. Nejen jako informační zdroj o případných postižitelných movitých věcech, ale hlavně jako zdroj poznání dlužníkovy sociální situace, jeho způsobu života, což považuji za důležitou informaci pro posuzování dlužníkova potenciálu na trhu práce.

Zaznamenali jste v poslední době nějaké případy neoprávněného zdražení? Čeho se týkaly?

Nejčastěji se setkáváme s neoprávněným zdražením právě v oblasti energetiky. Jde o případy, kdy podnikatel slíbil fixovanou cenu energií na určité období, nicméně nyní tuto cenu chce jednostranně zdražit. Pokud cena byla uvedená jako fixní, mělo by to b dodrženo.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Canva.com