Co dělat, když vám někdo dluží peníze

Odvedli jste práci a nedostali za ni zaplaceno? Dodali jste zákazníkovi zboží, za které vám neuhradil fakturu? Pronajímáte byt a nájemník vám přestal platit nájem? Půjčili jste s dobrým úmyslem peníze známému, který se nyní nemá k jejich vrácení? Každý občan, spotřebitel, zaměstnanec, živnostník i firma se mohou dostat do nepříjemné situace, kdy jim někdo dluží. Jak v takové situaci postupovat, vám poradíme krok za krokem.
 

1. Upomínání a snaha o domluvu

Ocitnete-li v situaci, kdy vám někdo dluží, je v první řadě dobré dlužníka na tuto skutečnost upozornit a vyzvat ho k neprodlené úhradě dluhu. Záleží jen na vás, jak budete upomínku formulovat, zda tak učiníte osobně, telefonicky, e-mailem či dopisem a kolikrát budete tento postup opakovat.

Jak připravit předžalobní výzvu
Předžalobní výzva musí mít písemnou podobu a obsahovat několik povinných údajů. Mezi ně patří například základní informace o dlužníkovi a věřiteli, výše dluhu, popis jeho původu, výslovná výzva k jeho zaplacení nebo upozornění na možnost následného vymáhání dluhu v soudním řízení. Abyste si byli jisti, že výzva splňuje všechny potřebné náležitosti, můžete k její přípravě využít služeb advokáta.

Pakliže vám dlužník nezaplatil jen z důvodu opomenutí či například chybného zadání platby, může vás již samotná upomínka dovést ke zdárnému cíli. V případě, že dlužník není schopen vám dluh v daný okamžik zaplatit, můžete se s ním domluvit na dočasném odkladu jeho úhrady nebo mu nabídnout splátkový kalendář.

Domluvit se s dlužníkem po dobrém je pro věřitele vždy nejvýhodnější, neboť následné vymáhání dluhu oficiální cestou ho může stát nemálo času i nemalé finanční prostředky. Na druhou stranu pokud se dlužník odmítá dohodnout nebo neplní sjednaná pravidla, není dobré s vymáháním dluhu otálet. 

Dlužník totiž může mít i další dluhy, a šance na splacení toho vašeho se tak může postupem času snižovat.
 

2. Výstraha v podobě předžalobní výzvy

Pokud upomínky ani snahy o domluvu s dlužníkem nezafungují, můžete přikročit k vymáhání dluhu oficiální cestou prostřednictvím soudu. Ještě před samotným podáním žaloby je vhodné zaslat dlužníkovi tzv. předžalobní výzvu, která je pomyslnou poslední výstrahou před zahájením soudního řízení. To na dlužníky často platí, a tak po doručení výzvy dluh uhradí nebo ho alespoň začnou aktivně řešit.

Odeslání předžalobní výzvy není povinné, kromě psychologického efektu na dlužníka je ale důležité i z hlediska úhrady nákladů případného soudního řízení. Pokud by věřitel výzvu dlužníkovi nezaslal, musel by následně platit soudní výlohy i v případě, že by soud rozhodl v jeho prospěch. Naopak pokud prokáže, že výzvu dlužníkovi zaslal, a to ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby, bude mít v případě potvrzení svého práva soudem nárok na kompenzaci nákladů spojených se soudním řízením ze strany dlužníka.
 

3. Podání žaloby k soudu

Mimosoudní vymáhání pohledávek
Pokud se nechcete pouštět do soudního řízení, můžete svou pohledávku nejprve zkusit vymáhat mimosoudní cestou prostřednictvím inkasní agentury. Některé z nich nabízejí kromě pomoci s vymáháním dluhů také odkup pohledávek. Pokud se rozhodnete pohledávku agentuře prodat, musíte počítat s tím, že vám za ni zaplatí méně, než je její skutečná hodnota. Výhodou je, že se následně již nemusíte o nic starat a zároveň nebudete podstupovat riziko, že se v dalším vymáhacím procesu od dlužníka nepodaří získat žádné prostředky a půjde tedy jen o další zbytečně vynaložené náklady.

Nereaguje-li dlužník ani na předžalobní výzvu, můžete přikročit k podání žaloby na peněžité plnění k příslušnému okresnímu nebo obvodnímu soudu. Vzhledem k tomu, že žaloba musí splňovat jasně dané právní náležitosti, je vhodné pověřit jejím zpracováním advokáta, který vás v případě potřeby může zastupovat i v následném soudním řízení.

Při podání žaloby musíte jako věřitel uhradit soudní poplatek, jehož výše se odvíjí od hodnoty vymáhané pohledávky. Podle komplikovanosti vašeho případu bude soud následně rozhodovat buď formou standardního, nebo zkráceného soudního řízení. K tomu dochází v jednoznačných případech, ve kterých je soud schopen rozhodnout pouze na základě poskytnutých písemných důkazů. Pokud jsou tyto důkazy dostatečné, vydá soud rozhodnutí ve váš prospěch v podobě elektronického platebního rozkazu.

Pokud předpokládáte, že váš případ splňuje podmínky zkráceného soudního řízení, můžete již na počátku podat místo žaloby návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, u kterého se platí nižší soudní poplatek.

U komplikovanějších případů následuje po podání žaloby standardní soudní řízení, ve kterém věřitel s dlužníkem prokazují svá tvrzení na soudním jednání, a to buď osobně, či v zastoupení advokátem. Pokud soud uzná váš nárok za oprávněný, vydá rozsudek přikazující dlužníkovi uhradit vám dlužnou částku ve stanovené lhůtě. Pokud jste dlužníkovi zaslali předžalobní výzvu, přizná vám také nárok na kompenzaci soudních výloh a nákladů právního zastoupení.

Sledujte insolvenční rejstřík
V případě, kdy má dlužník více věřitelů a není schopen jim dlouhodobě platit své závazky, může skončit v insolvenčním řízení. O této skutečnosti vás dlužník není povinen informovat. Proto je velmi důležité sledovat jako věřitel pravidelně insolvenční rejstřík a v případě zahájení insolvenčního řízení do něj včas přihlásit svou pohledávku. Nepřihlášené pohledávky totiž nejsou v insolvenci uspokojovány. Jejím zahájením je zároveň znemožněno jejich vymáhání jiným způsobem, například cestou exekuce. Pokud se tedy do insolvence nestihnete přihlásit, je velmi pravděpodobné, že o své peníze přijdete.

4. Vymáhání pohledávky v exekuci

Pokud vám dlužník dluh nezaplatí ani na základě soudního rozhodnutí, můžete přistoupit k exekučnímu vymáhání pohledávky. Pro zahájení exekuce si nejprve musíte vybrat exekutora, ke kterému podáte návrh na zahájení exekučního řízení. Následně již můžete celý další postup ponechat na exekutorovi, který začne prověřovat majetkovou situaci dlužníka a postihovat jeho majetek.

Pakliže se exekutorovi podaří získat od dlužníka hned na počátku celou dlužnou sumu, poukáže ji na váš účet. V případě, že se mu bude dařit získávat prostředky od dlužníka jen postupným způsobem, bude vám je poukazovat průběžně, dokud nedojde ke splacení celého dluhu včetně úroků, kompenzace soudních výloh či nákladů právního zastoupení, na které máte nárok.


Autor: REDAKCE