Máte nárok na výživné a nedostáváte ho? Poradíme, co dělat

Podle Českého statistického úřadu roste počet rodičů samoživitelů, a to jak matek, tak otců. Matky samoživitelky stále jednoznačně převažují, je jich více než 90 procent. Právě ony bohužel spadají do skupiny nejvíce ohrožené chudobou. Jak se mohou samoživitelky a samoživitelé bránit při neplacení výživného? Jaké potřebují dokumenty? Bude to drahé? Kdo má nárok na výživné od státu? Na to vám odpoví náš článek.

Jak dlouho trvá vyživovací povinnost?

Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi je daná zákonem a trvá od narození dítěte až po dobu, než je dítě schopno samo se živit.

Nezaniká zletilostí, nicméně dosažením věku 18 let přechází na dítě povinnost požadovat výživné samo. Rozhodující nutně není ani dosažení věku 26 let, jedná se pouze o hranici uplatňovanou při výplatě dávek státní sociální podpory. Platí však, že nárok studujícího dítěte je oprávněný pouze v případě, že toto studium je smysluplné a směřuje k budoucímu zaměstnání, což by v případě neshod posoudil soud.

Je možné se vyživovací povinnosti zbavit?

Vyživovací povinnosti se nelze nijak zprostit, nelze ji započíst, nelze ji jednorázově vypořádat a vyživovací povinnost nelze promlčet. Pozor ovšem na jednotlivé měsíční dávky výživného, ty se promlčují v obecné tříleté lhůtě.

Vyživovací povinnosti se rodič nezbaví, ani pokud je zbaven rodičovské odpovědnosti, je v insolvenci nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Platí, že dítě se má podílet na životní úrovni svých rodičů - podle tohoto kritéria a oprávněných potřeb dítěte se stanovuje výše výživného.

Bez rozsudku stanovujícím vyživovací povinnost (a její výši) nemůžete výživné vymáhat. Pokud jej nemáte, podejte návrh na jeho vydání.

Co dělat, pokud druhý rodič neplatí?

1. Podejte návrh na stanovení výživného soudem
Výživné může být stanoveno dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu. K tomu, abyste mohli úspěšně výživné vymáhat, potřebujete rozhodnutí soudu, které stanoví výši výživného. Toto rozhodnutí soudu je takzvaným exekučním titulem, což znamená, že na jeho podkladě může být nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí.

Bez rozsudku stanovujícím vyživovací povinnost (a její výši) nemůžete výživné vymáhat. Proto neváhejte, a pokud jej nemáte, podejte návrh na jeho vydání. K rozhodnutí o takovém návrhu je příslušný soud, v jehož obvodu dítě žije, tento úkon je přitom osvobozený od soudních poplatků. V návrhu je potřeba specifikovat účastníky a uvést, jaké má dítě potřeby a nároky a jak dlouho druhý rodič neplatí. Důležitým důkazem je rodný list dítěte. Pokud v něm otec uveden není, nelze výživné požadovat. V takovém případě by bylo třeba absolvovat ještě soudní řízení o určení otcovství.

2. Nečekejte a navrhněte nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí
Máte-li výše zmiňovaný exekuční titul, můžete podat návrh na nařízení exekuce buď u soudu, který rozsudek o stanovení výživného vydal, nebo u vámi vybraného exekutora. Obecně platí, že druhá varianta je rychlejší a efektivnější.

Informace a formuláře týkající se výživného najdete:

Nápomocný ve věcech výživného je i Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který provádí preventivní a poradenskou činnost při obecních úřadech.

Podmínkou podání návrhu na nařízení exekuce je existence dlužného výživného. Pokud je dlužník v prodlení, byť jen měsíc, je možno jednat,“ uvádí soudní exekutor René Mohyla.
Pokud výživné nebylo řádně placeno a je zde předpoklad, že se situace bude opakovat, může být vymáháno i výživné budoucí,“ dodává. Ani zde se nemusíte obávat vysokých nákladů, protože náklady exekuce bude platit dlužník a u výživného exekutoři nepožadují zálohu.

Pokud neplacení výživného trvá déle než 4 měsíce, jedná se o trestný čin Zanedbání povinné výživy.

3. Oznamte to Policii ČR
Pokud neplacení výživného trvá déle než 4 měsíce, jedná se o trestný čin Zanedbání povinné výživy. Můžete se tedy obrátit na policii a podat trestní oznámení. Od roku 2018 je dlužné výživné považováno za majetkovou škodu, a proto vydá-li soud v trestním řízení odsuzující rozsudek, v němž zaváže odsouzeného k náhradě způsobené škody, je toto rozhodnutí rovněž exekučním titulem. Na jeho podkladě může být nařízen výkon rozhodnutí.

Pokud by vám to přišlo vůči bývalému partnerovi příliš přísné, tak vězte, že zákon mu dává ještě jednu šanci. Kdyby totiž výživné stihl splatit do chvíle, než soud vyhlásí rozsudek, a zároveň by jeho zanedbání výživy nemělo pro dítě trvale nepříznivé následky, trestnost činu zanikne. To prakticky znamená, že soudní řízení končí bez vynesení rozsudku, a tedy bez potrestání.

Zároveň ovšem platí, že pokud by se dlužník nepoučil, máte po dobu vyživovací povinnosti možnost podat trestní oznámení kdykoliv znovu. 

4. Zažádejte o náhradní výživné
Od 1. července 2021 existuje možnost požadovat takzvané náhradní výživné. Jedná se však o subsidiární možnost, ke které je možné uchýlit se až poté, co byl na neplatícího rodiče podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí. Výživné by v tomto případě uhradil stát. Peníze po rodiči – dlužníkovi by pak vymáhal sám.

Výše náhradního výživného je stanovena na maximálně 3 000 korun měsíčně a lze ji požadovat i zpětně. Nejdříve však od července 2021, kdy se tento institut stal součástí českého právního řádu. Žádost o náhradní výživné se podává na Úřadu práce, jenž má 30 dní na to, aby jej přiznal. Každé 4 měsíce je pak třeba dokládat, zda a případně jak bylo výživné druhým rodičem plněno.

Kromě těchto čtyř možností má rodič v tíživé situaci právo zažádat si na příslušném úřadě o:

  • Příspěvek na dítě
  • Doplatek na bydlení
  • Příspěvek na živobytí
  • Mimořádnou okamžitou pomoc
  • Porodné

Toto vše je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pomoc v podobě potravin poskytuje Potravinová banka a projekt Obědy pro děti.

Pomoc a poradenství můžete hledat také u neziskových organizací, příkladem může být třeba Klub svobodných matek.


Autor: Petra Andresová

Zdroj foto: www.canva.com