Otec na mateřské dovolené. Protimluv, nebo jedna z možností?

Mateřská dovolená není jen pro matky. Za určitých předpokladů ji může čerpat i otec. Jsou pravidla stejná pro otce i pro matku? Jak dlouho mateřská dovolená otce trvá? Co musí otec splňovat? Přehled všech podmínek vám přinese tento článek.

Mateřská | otcovská | rodičovská

Mateřská dovolená (neboli mateřská) se správně nazývá peněžitá pomoc v mateřství. Považuje se za dávku nemocenského pojištění, a proto ji vyplácí správa sociálního zabezpečení.

Naproti tomu rodičovský příspěvek je sociální dávkou a o jeho výplatu se starají úřady práce.

Do třetice je zde ještě otcovská dovolená, tedy otcovská poporodní péče. Ta je stejně jako mateřská dávkou nemocenského pojištění a slouží ke strávení času s nově narozeným dítětem a jeho matkou. Otec dítěte na ni má nárok v průběhu šestinedělí a může být dlouhá až 14 dní. Po tuto dobu tedy čerpají současně otec otcovskou a matka mateřskou.

Kdy nárok na mateřskou vzniká?

Zaměstnanci
Pro otce i matku dítěte platí dvě stejné podmínky dané zákonem o nemocenském pojištění:

 • Matka, případně otec musí být nemocensky pojištěn/a ke dni nástupu na mateřskou nebo musí trvat takzvaná ochranná lhůta.
  „Nemocensky pojištěn“ znamená, že z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení. Ochranná lhůta je v případě otce 7 dní od skončení nemocenského pojištění. V případě matek byl zákonodárce štědřejší a ochranná lhůta zde činí 180 dní.
   
 • Druhou podmínkou je splnění minimálně 270 dní nemocenského pojištění v posledních dvou letech.  Pokud je matka nebo otec zaměstnaný, tak to nemusí být problém.

OSVČ
Matka, případně otec coby osoba samostatně výdělečně činná má právo na peněžitou pomoc v mateřství, pokud současně splní dvě podmínky:

 • Po dobu alespoň 270 kalendářních dnů si v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou platil/a nemocenské pojištění.
   
 • Nemocenské pojištění si platil/a 180 dní před nástupem na mateřskou v měsíční frekvenci, a to ve výši minimálně 147 korun měsíčně.

U OSVČ totiž nemocenské pojištění není automaticky součástí toho sociálního, jak je tomu vždy u zaměstnanců. Nárok na mateřskou tedy vznikne jen tehdy, pokud si OSVČ nemocenské pojištění dobrovolně platí. Výše pojištění i následná mateřská se vypočítávají z takzvaného vyměřovacího základu a obecně platí, že čím více na nemocenské pojištění přispíváte, tím vyšší bude vaše mateřská.

Jak dlouho trvá mateřská u otce?

Otec dítěte může nastoupit na mateřskou nejdříve 7. týden po narození dítěte, tedy po skončení šestinedělí, a musí na ní setrvat minimálně 7 po sobě jdoucích dní. Nárok trvá po dobu 22 týdnů v případě jednoho dítěte, pokud se jedná o vícečetný porod, tak 31 týdnů.

V praxi otec v podstatě vystřídá matku a nenastupuje na celou mateřskou dovolenou, má ji pokrácenou minimálně o šestinedělí,“ uvádí advokátka Veronika Jansová. „Není tedy možné, aby na mateřské byl současně otec i matka. Matka po dobu otce na mateřské nemůže ani čerpat rodičovský příspěvek,“ doplňuje Jansová.

Jak a kde o mateřskou zažádat?

Příslušným orgánem pro vyřízení této žádosti je okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Otec musí vyplnit tiskopis s názvem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který buď získá online, nebo přímo na pracovišti OSSZ. S matkou dítěte musí dále uzavřít písemnou Dohodu s matkou o převzetí dítěte do péče. Součástí dohody musí být datum, od kterého dne bude otec o dítě pečovat, a také úředně ověřené podpisy. Ověřit podpisy je možné přímo na OSSZ. Přílohu žádosti je otec povinen odnést svému zaměstnavateli, a ten mu potvrdí takzvaný započitatelný příjem.  

Výše příspěvku

Výše peněžitého příspěvku je stejná pro matku i pro otce a činí 70 % denního vyměřovacího základu, který se zjistí z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců. Podle výše denního příjmu se s pomocí 3 redukčních hranic počítá výše příspěvku. Na internetu je spousta kalkulaček mateřské, kde jednoduše zadáte váš hrubý měsíční příjem a vyjde vám výše příspěvku.

Je možné si přivydělat?

Ano, zde platí stejná pravidla pro matku i pro otce:

 • Případnému přivýdělku brání pouze jedna okolnost - nesmíte pracovat na téže pozici a na tutéž pracovní smlouvu, ze které vám plyne nárok na mateřskou.
   
 • U stejného zaměstnavatele si přivydělat můžete, ale práci musíte konat na základě jiné pracovní smlouvy a na jiné pozici.
   
 • U dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti žádné limity nejsou. 
   
 • Pokud byste chtěli pracovat u jiného zaměstnavatele na pracovní smlouvu, je k tomu potřeba souhlas toho původního.
   
 • Máte-li podnikání jako vedlejší činnost a nárok na mateřskou vám plyne ze zaměstnaneckého poměru, pak vašemu podnikání na mateřské nic nebrání.

Co může dělat matka, když je otec na mateřské?

Jak bylo uvedeno výše, matka dítěte nemůže po dobu otce na mateřské pobírat rodičovský příspěvek. Může nastoupit do zaměstnání, obnovit své podnikání nebo se registrovat na úřadu práce.

Existuje ale ještě jedna možnost, na kterou upozorňuje advokátka Jansová.
Pokud matka celodenně pečuje o další dítě mladší 7 let nebo nejméně o dvě děti mladší 15 let, pak se na úřadu práce evidovat nemusí, zdravotní pojištění za ní v takovém případě hradí stát. Matka musí pouze splnit ohlašovací povinnost své zdravotní pojišťovně,“ říká Jansová. 


Jedná se zpravidla o překlenovací období, kdy je otec na mateřské a počítá se s tím, že na rodičovskou nastoupí matka. Pro dobu otcovy mateřské může za splnění podmínek být doma a pečovat o další dítě, aniž by se musela registrovat na ÚP nebo si zdravotní pojištění platit sama,“ upřesňuje Jansová.


Autor: Petra Andresová

Zdroj foto: www.canva.com