Pomáháte Ukrajině? Z daní se dá odečíst i darování použitého zboží

Válečná situace na Ukrajině vyvolala mezi Čechy nebývalou vlnu solidarity. Někteří posílají peníze, jiní kupují potraviny, léky anebo do sběrných míst svážejí věci, které by se mohly hodit uprchlíkům přijíždějícím do Česka. Ne každý ovšem ví, že dary je možné si odečíst z daní.  Týká se to také dárcovských SMS zpráv či poskytnutí již používaného zboží? Dozvíte se v následujícím článku.

Doposud platilo, že od základu daně se daly odečíst finanční dary poskytnuté českým pořadatelům sbírek, humanitárním a charitativním organizacím, církvím a podobně. Vláda ale v březnu schválila, že uplatnit půjdou i dary věnované v roce 2022 přímo Ukrajině (například prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví) nebo přímo ukrajinským neziskovým organizacím.

Je ovšem na dárci, aby byl schopen prokázat, že dar (v zákoně definován jako bezúplatné plnění), skutečně poskytl.

  „Obecně se poskytnutí prokazuje dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí. Jedná se například o darovací smlouvu spolu s výpisem z bankovního účtu,“ říká Jan Dyškant, daňový konzultant z kanceláře Arrows.

Finanční příspěvek

Některé neziskové organizace či charity běžně vydávají potvrzení o přijatém finančním příspěvku. V případech, kdy darovací smlouvu obstarat nelze, je vhodné shromáždit důkazy, na jejichž základě byl finanční příspěvek poskytnut. K bankovnímu výpisu prokazujícímu výši příspěvku se dá připojit například výtisk letáku nebo informace o dané charitativní akci, z níž bude jasný účel a bankovní spojení.

Pokud o odečtu daru z daní uvažujete, připomeňme, že finanční příspěvek na pomoc Ukrajině poskytnutý v průběhu letoška můžete uvést až v daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2022. To se bude podávat v roce 2023.

Aby si fyzické osoby mohly odečíst dary z daní, jejich hodnota musí v součtu přesáhnout minimálně dvě procenta ze základu daně z příjmů nebo činit alespoň tisíc korun.

Dary patří mezi nezdanitelné položky snižující daňový základ. Pro představu: každá darovaná tisícikoruna přináší daňovou úsporu ve výši 150 korun. Lidem s daňovým základem nad 1,7 milionu korun pak úsporu ve výši 230 korun.

Materiální pomoc

Z daní se dá odečíst i materiální pomoc. Tedy například když člověk odevzdá nakoupenou drogerii nebo jídlo do sběrných míst některé z humanitárních organizací, charit a podobně. Dárce ale potřebuje potvrzení o převzetí. Ideálně předávací protokol s uvedeným příjemcem, hodnotou zboží, datem a podpisem stvrzujícím převzetí.  Je třeba si rovněž uschovat účtenky od zakoupeného zboží.

Zánovní dary

Pomoc pro rodiny prchající před válkou často představují i předměty, které jsou zánovní a nebo již použité. Například různé typy nábytku, matrace, autosedačky nebo kočárky. Může si dárce dát do daní i to?

U věcí, které nejsou nové, je důležité prokazatelně stanovit jejich hodnotu v okamžiku, kdy je člověk daruje, protože právě tuto hodnotu bude možné odečíst od základu daně z příjmů.  Nejpřesnějším způsobem by bylo zpracování znaleckého posudku. Ten by ale mohl být ve většině případů nákladnější, než je hodnota daru. Lze dospět k názoru, že obhajitelným stanovením hodnoty by mohlo být i porovnání aktuálních cen shodné nebo podobné věci a ve shodném stavu na trhu v okamžiku darování. Například inzeráty nebo nabídky bazarů. Toto porovnání je však potřeba uschovat pro účely použití jako důkazního prostředku,“ uvedl Dyškant.

Dárcovské SMS zprávy

Nejčastější a nejrychlejší formu projevu solidarity představují dárcovské SMS zprávy. Pro účely daní z příjmů však mohou představovat komplikace, protože bude složité doložit, komu byly poskytnuty a na jaký účel.  Podle Dyškanta tak záleží, jak podrobně rozepisují telefonní operátoři tyto platby na svých vyúčtováních o poskytnutých službách, nebo zda je příjemce dárcovské SMS schopen předat na žádost odesílatele dárcovské SMS přehled obdržených dárcovských SMS pro konkrétní telefonní číslo, ze kterého bude zřejmý příjemce a účel.


Autor: Lucie Havlišová

Zdroj foto: Člověk v tísni