Děti mají nárok na nepřetržitou přítomnost rodiče během hospitalizace

Pokud je dítě hospitalizované v nemocnici, má nárok, aby tam s ním byl i rodič. Vyplývá to z metodických pokynů, které vydalo ministerstvo zdravotnictví pro nemocnice. Doposud se praxe v různých zařízeních lišila a nebylo výjimkou, že rodiče s dětmi zůstat nemohli.

Nezletilí, tedy všechny osoby do 18 let, jsou považováni za zvlášť zranitelnou skupinu pacientů. Hospitalizace nebo různé lékařské úkony pro ně mohou být velmi stresující. K jejich rekonvalescenci a psychické pohodě podle výzkumů přispívá přítomnost někoho blízkého.

Zákon o zdravotních službách zakotvuje právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, jiné osoby blízké nebo osoby určené pacientem při poskytování zdravotních služeb. Žádnou z těchto osob není možné považovat za návštěvu a požadovat po ní dodržování návštěvních hodin. Oporu pro toto stanovisko najdeme i v mezinárodních úmluvách. Každé zdravotnické zařízení si však toto právo vykládalo jinak. Proto ministerstvo zdravotnictví na podnět veřejného ochránce práv přistoupilo i k vydání metodických pokynů.

Opravdu už byl nejvyšší čas, aby resort řekl této nechtěné praxi některých nemocnic dost.
Barbora Steinlauf | advokátka

Že ne vždy bylo rodičům umožněno zůstat v nemocnici s hospitalizovaným dítětem, potvrzuje i advokátka Barbora Steinlauf. „Případy, v nichž zastupuji rodiče, kteří nemohli být s nemocným synem nebo dcerou v nemocnici, jsem doposud řešila poměrně často. Opravdu už byl nejvyšší čas, aby resort řekl této nechtěné praxi některých nemocnic dost."

Co stojí v metodických pokynech?

Zákonným zástupcem dítěte jsou oba rodiče, a tudíž se toto právo vztahuje na otce i matku. Pokyn ministerstva zdravotnictví až na výjimky výslovně zakazuje upřednostňovat některého ze zákonných zástupců na základě pohlaví. Nelze tedy například umožnit nepřetržitou přítomnost pouze matce, nikoliv otci.

Pokud je z provozních důvodů možná přítomnost pouze jednoho, primárně se přihlíží k přání dítěte. Pokud rodiče nenajdou shodu, kdo bude kdy přítomen, aby to nenarušovalo chod zařízení, může být přítomnost znemožněna oběma. Právo na nepřetržitou přítomnost se týká zdravotnických úkonů i pobytu zákonného zástupce s hospitalizovaným dítětem.

Stejná práva mají všechny osoby, kterým je dítě svěřeno do péče. Mezi ně patří například i pěstouni nebo lidé, které určí rodiče (babička a podobě). U rodičů samoživitelů může být v mimořádných případech umožněna přítomnost dalšího nezletilého dítěte, o které by se jinak neměl kdo starat. Ostatním blízkým osobám právo na nepřetržitou přítomnost nenáleží. Zařízení však může udělit výjimku, například jedná-li se o konečnou fázi života hospitalizovaného pacienta.

Limity práva na nepřetržitou přítomnost

Právo na nepřetržitou přítomnost není absolutní a má zákonné limity. Zákon říká, že vše musí probíhat v souladu s vnitřním řádem daného zdravotnického zařízení. Současně platí, že vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů.

V jakých situacích může být nepřetržitá přítomnost omezena?

  • rodiče brání v poskytování neodkladné zachraňující péče,
  • infekční onemocnění rodiče,
  • intoxikace rodiče nebo jeho agresivní chování,
  • podezření na zneužívání či týrání dítěte,
  • přání dítěte, aby rodič nebyl přítomen,
  • krátkodobé omezení práva z důvodu ochrany soukromí jiného pacienta při vyšetřování a konzultaci jeho zdravotního stavu,
  • krátkodobé omezení při některých zákrocích, kdy by přítomnost další osoby mohla vést ke snížení kvality či bezpečnosti této péče.

Bohužel v praxi může nastat i opačný případ, kdy žádný ze zákonných zástupců nebo osob blízkých dlouhodobě nejeví zájem o přítomnost u dítěte. V těchto případech bývá bez zbytečného odkladu informován orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Náklady na doprovod dětí do 6 let jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Jak je to s placením?

Náklady na doprovod dětí do 6 let jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Kdo nespadá do této kategorie, je povinen náklady hradit sám. Jedná se zpravidla o stravu a lůžko. Poskytovatel ovšem nemůže úhradou těchto nákladů podmínit vlastní výkon práva na přítomnost doprovodu dítěte při poskytování zdravotních služe

Kompletní metodické pokyny najdete ZDE.

Osobně to vnímám jako velký posun v postoji k právům pacientů. Doufám, že už nebudou vznikat situace, kdy personál zdravotnického zařízení vyhazuje rodiče od lůžka hospitalizovaného dítěte,“ dodává advokátka Steinlauf

Nezbývá než doufat, že obě strany spolu budou jednat se vzájemným respektem, s důrazem na usnadnění péče o dítě a s ohledem na ostatní pacienty.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com | Hemera Technologies