Ministerstvo spravedlnosti dokončilo přípravu novely exekučního řádu

Na začátku června podepsala ministryně spravedlnosti Marie Benešová novelu občanského soudního a exekučního řádu, která by podle předkladatele měla přispět k řešení problému vícečetných exekucí jejich koncentrací k jednomu exekutorovi a dále zvýšit ochranu práv subjektů dotčených exekučním řízením, například zavedením paušální náhrady hotových výdajů plátcům mzdy. Celkově se jedná již o třetí znění dané novely, která byla poprvé předložena v březnu 2017 Legislativní radě vlády. Ta k ní opakovaně zaujala odmítavé stanovisko. Přepracované znění návrhu nyní projedná přímo vláda a následně bude pravděpodobně předán do sněmovny.

Nejdůležitější navrhované změny

1. Pravidlo jeden dlužník – jeden exekutor

Všechny exekuce vedené proti jednomu dlužníkovi by podle návrhu měly být nově prováděny jedním exekutorským úřadem. Novela tak omezuje právo věřitele vybrat si exekutora, kterému svěří vymáhání svého nároku. V praxi by si nově mohl vybrat pouze věřitel, který exekuci zahájí jako první, případná následující exekuční řízení by byla automaticky přidělena témuž exekutorskému úřadu.

Koncentrace exekucí k jednomu exekutorovi by dle novely měla platit i pro exekuce zahájené před účinností dané novely. V předchozím znění návrhu Ministerstvo počítalo s přechodnými ustanoveními, která by u historických exekucí zaváděla tzv. exekutorskou teritorialitu, tedy tyto exekuce by nebyly sloučeny k exekutorovi, který vede první exekuci v pořadí, ale k exekutorovi určenému podle trvalého bydliště dlužníka. Tato ustanovení byla z návrhu nakonec odstraněna.

2. Povinné zálohy od věřitelů

Věřitelé by podle novely měli být nově povinni složit při zahájení exekuce zálohu na její náklady, a to ve výši 3 327 Kč (včetně DPH). Tato povinnost by se týkala nejen soukromých věřitelů, ale i státu a veřejnoprávních subjektů. Návrh dále stanoví okruh osob, které by byly od složení povinné zálohy osvobozeny – jedná se například o věřitele, kteří vymáhají výživné na nezletilé dítě, náhradu za újmu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání, náhradu za ublížení na zdraví či trestným činem apod.

3. Automatické zastavování exekucí po 3 letech

V případě, že se v exekuci nepodaří postihnout ani zjistit žádný majetek dlužníka, by taková exekuce byla nově po 3 letech automaticky zastavena. Pokud by měl věřitel zájem na pokračování exekučního řízení, musel by složit další zálohu na jeho náklady, a to ve výši 1 210 Kč (včetně DPH).

4. Paušální náhrada hotových výdajů plátcům mzdy

Dlužník by měl být podle návrhu nově povinen hradit kromě nákladů exekuce také paušální náhradu hotových výdajů plátce mzdy, tedy náhradu nákladů, které vznikají jeho zaměstnavateli v souvislosti s jeho exekučním řízení (komunikace a součinnost s exekutorským úřadem, výpočet a administrace srážek ze mzdy). Výše této náhrady je stanovena na 50 Kč měsíčně.

V této souvislosti novela přináší také taxativní výčet okruhu otázek, které exekutor může vůči plátci mzdy v souvislosti s exekucí na jeho zaměstnance vznášet.


Autor: REDAKCE

Přečtěte si také

Dlužníkům se zvýšila nezabavitelná částka ze mzdy

Od 1. června 2019 došlo ke zvýšení částky, nad kterou se dlužníkům v exekuci nebo oddlužení sráží zbytek čisté mzdy bez omezení. Změna má dlužníky motivovat k tomu, aby se...

Od června platí nová pravidla osobních bankrotů

K 1. červnu 2019 začala platit nová pravidla osobních bankrotů, která nově umožňují oddlužení většímu okruhu předlužených osob. Úspěšné absolvování oddlužení již není...

Co přinese zvýšení nezabavitelné částky dlužníkům a věřitelům?

K prvnímu červnu letošního roku došlo ke zvýšení tzv. nezabavitelné částky, tedy části příjmu, která dlužníkovi v exekuci nebo osobním bankrotu nemůže být zabavena a použita...