Registr sexuálních delikventů, který má chránit děti, je zatím v nedohlednu. Proč?

Lidé pracující s dětmi by se v budoucnu měli prokazovat takzvaným dětským certifikátem. Ten by sloužil jako doklad, že se daný člověk nedopustil trestných činů vůči dětem, a to zejména v sexuální oblasti. Jeho zřízení by mělo zamezit případům, kdy se odsouzený pachatel po uplynutí trestu vrátí k práci s dětmi a situace se bude opakovat. Mezi odborníky se však stále diskutuje o sporných bodech. Jaké to jsou, nastínila ve svém článku právnička Petra Andresová. 

Jak to dnes funguje v ČR

České právo zná pouze institut zákazu činnosti. Ten je možný uložit v rámci trestního či správního řízení a jedná se o formu trestu. O tom, zda bude obžalovanému uložen, rozhoduje soud na základě svého uvážení. Délka zákazu může být v rozmezí od jednoho roku až do deseti let. Jakmile stanovená doba uplyne, odsouzený není nijak limitován, a může následně opět pracovat s dětmi. Doživotní zákaz činnosti podle platného práva uložit nelze.

Jak by měl registr fungovat? 

Podle plánované úpravy by se v budoucnu každý uchazeč o práci s dětmi musel prokázat takzvaným dětským certifikátem, který by zaručoval, že se nedopustil žádných trestných činů spáchaných na dítěti. To by se mělo promítnout i do zákonných požadavků na zaměstnance školy.

Komplikovanější to bude u zájmových kroužků, kde neexistují žádná zákonná ustanovení, která by regulovala požadavky například na trenéry sportovních oddílů, učitele pěveckých, výtvarných skupin a podobně. “Zde potom bude hlavní aktivita na rodičích, zákonných zástupcích či zřizovatelích spolků, oddílů či kroužků, kteří to budou požadovat,” nastínila poslankyně Barbora Urbanová na tiskové konferenci Sexualizované násilí na dětech  konané v červnu v Poslanecké sněmovně. 

O zavedení registru se začalo mluvit v roce 2022. Tehdy veřejností otřásl případ devianta z Liberce, který na dětských akcích, které sám pořádal, znásilnil sedm dětí. Práci s dětmi se věnoval i přesto, že byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění nezletilých.

Návrh Ministerstva spravedlnosti na zřízení registru sexuálních delikventů, který má chránit děti před násilníky, měl být podle původního plánu hotový do konce června letošního roku. Jeho vznik se však zadrhnul. Podle odborné veřejnosti i poslanců existují některé sporné body, které je třeba vyřešit. Jaké to jsou?

1. Retroaktivita

Podle informací Radiožurnálu sněmovní podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí prosazuje, aby v registru byli i pachatelé odsouzení v minulosti, tedy před spuštěním registru. Zpětné zapisování je ovšem v přímém rozporu s principem zákazu retroaktivity.   

Zákaz retroaktivity (neboli zpětné působnosti) práva spočívá v tom, že podle současné právní normy není možné posoudit lidské chování, právní skutečnosti nebo právní vztahy, které se staly dříve, než právní norma nabyla účinnosti. Například pokud by pachatel přestupku telefonování za volantem v loňském roce dostal maximální možnou pokutu ve výši 3 500 korun, tak mu nemůže být v letošním roce zvýšena, ačkoliv je nyní možné uložit až 10 tisíc korun   

Podle některých odborníků by bylo řešením, že by zápis o trestném činu spáchaném na dítěti nebyl ukládán jako opatření v rámci trestního práva, ale v rámci práva správního. V podstatě by jednalo o specifickou formu bezúhonnosti, kterou by byla některá povolání povinna prokazovat výpisem z registru (fakticky by se jednalo o rozšířený výpis z rejstříku trestů). Trestný čin spáchaný na dítěti by byl automaticky zapsán bez toho, že by to soud nařídil.

Na jednoznačném řešení zatím mezi poslanci nepanuje shoda. 

2. Na jaké trestné činy by se měl vztahovat

V tomto případě panuje pouze rámcová shoda. Mělo by se jednat o trestné činy v sexuální oblasti jako je znásilnění, pohlavní zneužití či sexuální nátlak. Uvažuje se rovněž o trestných činech souvisejících s domácím násilím. Pak jsou zde ještě další trestné činy, kde je obětí dítě, jako například ohrožení mravní výchovy. 

3. Veřejné či neveřejné informace

Český registr sexuálních delikventů by měl být na rozdíl třeba od toho amerického neveřejný. Svůj účel ochrany před opakovanou sexuálně motivovanou trestnou činností by i tak naplnil. Současně by chránil osobní údaje a umožnil případnou nápravu a hladší reintegraci pachatelů. 

4. Délka zápisu

Další otázkou, na kterou je třeba najít odpověď, je jak dlouho by se měl zápis v registru uchovávat a zda by bylo možné po uplynutí lhůty požádat o výmaz. Takto to funguje i u klasického rejstříku trestů.

Očekávaná účinnost

Jak již bylo řečeno, na konkrétní podobě zákona se stále ještě pracuje. Pro vyřešení sporných otázek a tvorbu konkrétní podoby zákona má vzniknout do konce letošního června pracovní skupina. “Do září tohoto roku má být návrh předložen ke schválení Poslanecké sněmovně, aby mohl být schválen ještě v tomto volebním období”, doplnila poslankyně Barbora Urbanová, která se návrh snaží v Poslanecké sněmovně prosadit.  Pokud by se to stihlo, mohl by zákon platit začátkem příštího roku.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva