Dvě zaměstnání naráz? Jde to, potřebujete ale souhlas

Na naši poradnu se obrátila paní Alena, která pracuje v závodní jídelně na hlavní pracovní poměr jako kuchařka. Restaurace ve městě jí nabídla pozici hlavní kuchařky. Čtenářka zatím ale nechce opouštět stabilní prostředí svého původního zaměstnavatele a řeší otázku, zda je možné, aby obě práce vykonávala po nějaký čas souběžně, případně za jakých podmínek.

„V současné práci jsem už skoro 15 let a jsem tam spokojená, pracovní doba je od brzkých ranních hodin, takže jsem brzy po obědě doma. Máme i dobrý kolektiv, jen mzda je poměrně nízká. Teď jsem dostala zajímavou nabídku s vynikajícím platovým ohodnocením, časově by to skloubit šlo. Alespoň na čas bych si to ráda vyzkoušela, proto mě zajímá, jestli by to vůbec šlo a jestli bych to musela říct zaměstnavateli,“ uvádí paní Alena.   

Kde je to upraveno

Problematika souběhu zaměstnání pro různé zaměstnavatele je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Ten rovněž upravuje i náležitosti několika pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele.

Práce pro jiného zaměstnavatele

V případě paní Aleny se jedná o práci pro dva jiné zaměstnavatele. V takovém případě rozlišujeme dva případy:
1. práce shodná s předmětem činnosti u stávajícího zaměstnavatele,
2. jiná práce.

U jiné práce je to poměrně jednoduché. Zaměstnanec není ničím vázán, ani mu nevznikají žádné povinnosti. Zkrátka, může vykonávat tolik jiných prací, kolik mu čas dovolí.

Pokud se ovšem jedná o práci stejného druhu jako v případě paní Aleny, je k topu podle zákoníku práce v § 304 potřeba předchozí souhlas zaměstnavatele. Souhlas musí být písemný a zaměstnavatel jej dokonce může i odvolat (rovněž písemně). Případné odvolání souhlasu musí být odůvodněno, avšak zaměstnavatel může uvést v podstatě jakékoliv důvody. Tato zákonná úprava chrání zaměstnavatele, aby jeho zaměstnanec například nezneužil kontakty nebo „nepřetáhl“ zákazníky.

Pokud by zaměstnanec neměl souhlas, případně souhlas byl odvolán, je povinný nový pracovněprávní vztah okamžitě ukončit. V opačném případě by riskoval výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru od svého původního zaměstnavatele.

Existují ale i výjimky, kdy zaměstnavatel souhlas nepotřebuje. Jedná se o případy výkonu následujících činností:

  • vědecké,
  • pedagogické,
  • publicistické,
  • literární,
  • umělecké.

Co podnikání

Na podnikání se vztahuje stejná podmínka jako na pracovněprávní vztahy. Pokud byste chtěli jednu práci vykonávat jako zaměstnanec a druhou jako podnikatel s tím, že by se jednalo o dvě shodné činnosti, i v tomto případě budete potřebovat souhlas zaměstnavatele. Pokud se tak nestane, hrozí ukončení pracovního poměru.

Jestli jste si vyřídili podnikatelské oprávnění, typicky živnostenké jako OSVČ, tak to i přes nesouhlas zaměstnavatele zůstává v platnosti a nejedná se o neoprávněné podnikání. Zaměstnavatelova případná stížnost nemůže vést k jeho pozastavení či zrušení. 

Pokud by k souběhu podnikání a pracoprovněprávního vztahu přeci jen došlo, je potřeba mít na zřeteli specifické daňové a sociálněprávní konsekvence, které takové spojení přináší.

Případ paní Aleny

Jelikož se jedná o práci stejného druhu pro jiného zaměstnavatele, musí paní Alena před nastoupením požádat stávajícího zaměstnavatele o písemný souhlas. Pokud by jí nebyl udělen, a ona by přesto nastoupila, vystavuje se riziku výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany původního zaměstnavatele.   

Dvě smlouvy u jednoho zaměstnavatele

A jak je to v případě dvou pracovních smluv u jednoho zaměstnavatele? Dle zákoníku práce § 34b zaměstnanec nesmí v rámci druhé smlouvy vykonávat práci, která je stejně druhově vymezená jako ta, kterou vykonává v rámci první smlouvy. Toto ustanovení chrání především zaměstnance, aby zaměstnavatel neobcházel ustanovení zákona o práci přesčas, době odpočinku a o pracovní době, a nekrátil tak práva zaměstnance. Toto ustanovení se týká nejen další pracovní smlouvy, ale například i dohody o pracovní činnosti.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Profimedia