Exkluzivně: Legislativní přehled za druhý květnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za druhý květnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 358/24
 • Čj. předkladatele: MK-S/9799/2023
 • Aktualizováno: 13. 5. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona reaguje na technologický vývoj prostředí, v němž působí elektronická média, a plní závazek vlády zaměřit se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 360/24

 • Čj. předkladatele: 400/2014-LO.SP

 • Aktualizováno: 14. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisNavrhovanou novelizací se ruší časové omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků podle předchozího zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Prodlužuje se také platnost znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů získaného podle předchozí právní úpravy o 3 roky (do 31. 12. 2028). Částečně se mění podmínky pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu (znalci zapojení do činnosti znalecké kanceláře nově nebudou muset disponovat zcela totožným rozsahem znaleckého oprávnění a bude jim umožněn výkon znalecké činnosti ve zbytkovém rozsahu znaleckého oprávnění samostatně; u znaleckých ústavů se ruší požadavek na výkon vědeckovýzkumné činnosti ve vztahu k oboru, odvětví a specializaci a zakotvením tzv. předního odborníka v příslušném oboru a odvětví se zobecňují požadavky na odbornost osob, jejichž pomocí bude moci být znalecká činnost znaleckého ústavu vykonávána). Dále dochází ke zrušení povinného pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti u znalců – fyzických osob a k dílčím změnám podmínek složení vstupní zkoušky znalce (zrušení časového omezení platnosti obecné části vstupní zkoušky při žádosti o rozšíření rozsahu znaleckého oprávnění a zkrácení lhůty pro další možné opakování vstupní
  zkoušky znalce z 5 let na 3 roky). Navrhuje se i prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů a v případě údaje o vyúčtovaném a přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů) a dále dílčí změny směřující ke zefektivnění činnosti Ministerstva spravedlnosti při zajišťování agendy licencování znaleckých subjektů a při výkonu dohledu. S ohledem na provázanost znalecké právní úpravy s obsahem zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb., a společný výkon správy této agendy Ministerstvem spravedlnosti, je v nezbytně nutném rozsahu navrhována novelizace rovněž některých souvisejících ustanovení tohoto zákona. Navrhuje se (ve třech variantách) i dílčí novelizace zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, která směřuje především ke snížení míry nadužívání znaleckých posudků (zejm. soukromých zadavatelů), ke zefektivnění soudního řízení a v konečném důsledku i ke zvýšení dostupnosti znalců, primárně pro zadavatele z řad orgánů veřejné moci. 


A3) Návrh zákona o úhradách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a stomatologických výrobků hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZDR-11013/2024/LEG
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem nové právní úpravy je vyčlenit ze zákona o veřejném zdravotním pojištění ustanovení o výši a podmínkách úhrad zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků do samostatného zákona tak, aby jeho prostřednictvím bylo možné efektivně a včas reflektovat potřeby společnosti a další vývoj v této dynamicky se rozvíjejí skupině zdravotnických technologií.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo obrany
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MO-220028/2023-1321
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je zajistit Vojenské policii účelné a účinné podmínky pro plnění jí svěřených úkolů a tím zefektivnit její činnost.

A5) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/91819-510
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: V souvislosti se vznikem dávky státní sociální pomoci se nepatrně upravuje institut veřejné služby. Dávkou pomoci v hmotné nouzi zůstává mimořádná okamžitá pomoc. Nově se umožňuje zahájit řízení o ni i z moci úřední. Toto opatření má umožnit poskytnout Úřadu práce ČR mimořádnou okamžitou pomoc bez uplatnění žádosti v případech, kdy Úřad práce ČR bude ze své úřední činnosti mít znalost celkové příjmové a sociální situace domácnosti a tuto domácnost bude potřeba jednorázovou dávkou podpořit. Může se např. jednat o situace spojené se vzděláním nezaopatřených dětí a podpořit doučování dětí, volnočasové vzdělávací aktivity dětí. Poskytnutí mimořádné okamžité pomoci z moci úřední může být i úzce spjato s dávkou státní sociální pomoci a vypracováním podpůrného plánu u složky živobytí, kdy z tohoto plánu vzejde potřeba finanční podpory prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci v dané situaci.

A6) Návrh zákona o dávce státní sociální pomoci

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/91818-510
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem je vytvoření adresné dávkové pomoci, která úspěšně cílí na řešení ohrožení příjmovou chudobou českých domácností a zároveň prostřednictvím vnitřních incentiv konstrukce motivuje klienty dávkového systému k řešení své nepříznivé příjmové situace a vymanění se ze závislosti nebo plné závislosti na dávkách vlastními silami. Navrhovaná dávka státní sociální pomoci (dále jen “DSSP”) klade důraz na “pobídku” klienta k  zapojení se do zlepšení své příjmové situace, vytváří mu pro to předpoklady a odstraňuje překážky, které lze nyní detekovat u současných systémů (viz body zlomu v RIA). Dávková úprava “jde ruku v ruce” se záměrem transformace Úřadu práce. Cílem je v tomto směru odbřemenit Úřad práce zejména digitálními procesy od činností mnohdy mechanické administrace dávek tam, kde je to možné, a alokovat personální a odborné kapacity na vlastní poradenství a práci s klienty s cílem nabídnout jim podporu k vymanění se nebo snížení jejich závislosti na sociálním systému.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZDR-11014/2024/LEG

 • Aktualizováno: 15. 5. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předkladatele je nastavit takový rámec právní regulace, který potenciálně zlepší efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění, a tím přispěje i ke zlepšení dostupnosti hrazených zdravotních služeb. Kromě dílčích změn lze mezi hlavní dotčené oblasti zařadit následující: 1. Oblast posilování motivace pojištěnců k prevenci 2. Oblast fondového hospodaření zdravotních pojišťoven 3. Oblast poskytování hrazené přeshraniční péče 4. Oblast léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků 5. Oblast zajišťování dostupnosti stomatologické péče 6. Datová základna pro nastavení úhradových mechanismů. 

A8) Návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 223/24

 • Čj. předkladatele: MPO-11622/2024/31300/01000

 • Aktualizováno: 15. 5. 2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis z oblasti polovodičů příslušné vnitrostátní orgány a některé činnosti vykonávané příslušným vnitrostátním orgánem. Tato jednotnost nejenže usnadní zajištění této činnosti, ale jejím důsledkem bude i zvýšení právní jistoty u osob, kterým je daný právní předpis určen.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 366/24

 • Čj. předkladatele: MF-26386/2023/7201-8

 • Aktualizováno: 15. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaná novela Zákona sleduje jako svůj základní cíl zohlednění zkušeností získaných za téměř dvacetileté fungování Úřadu a zaměřuje se tedy na změnu a doplnění stávající právní úpravy o ustanovení, která zajistí efektivní výkon činnosti Úřadu.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 367/24

 • Čj. předkladatele: MF-31061/2023/32-11

 • Aktualizováno: 15. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem navrhovaných opatření vyplývajících z námětů dotčených subjektů a správce daně je zvýšení právní jistoty na trhu s vybranými výrobky, zefektivnění procesu výběru a správy spotřebních daní a snížení administrativní zátěže v případech, kdy předmětná změna stávající úpravy nebude spojena s rizikem vzniku potenciálních daňových úniků.

A11) Návrh zákona o podpoře v bydlení

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 1067/23

 • Čj. předkladatele: MMR-28139/2023-31

 • Aktualizováno: 15. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě a bude sloužit i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.

A12) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře v bydlení

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 1068/23

 • Čj. předkladatele: MMR-38447/2023-31

 • Aktualizováno: 15. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Prvním hlavním principem navrhované právní úpravy je umožnit uzavírání smluv
  o spolupráci obcím, krajům a hlavnímu městu Praze a městským částem hlavního města Prahy, a to bez nutnosti schválení každé takové smlouvy zastupitelstvem obce, radou kraje, radou hlavního města Prahy nebo zastupitelstvem městské části hlavního města Prahy. Prosazení tohoto principu je odůvodněno potřebou co možná největšího zapojení obcí, krajů, hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy do systému podpory bydlení. Územní samosprávy se mohou stát významnými poskytovateli bydlení s ručením podle navrhovaného zákona o podpoře bydlení, a proto je vhodné vytvořit pro ně v tomto směru co možná nejlepší podmínky. Druhým hlavním principem navrhované právní úpravy je propojit zákon o pomoci v hmotné nouzi s navrhovaným zákonem o podpoře bydlení a výslovně stanovit možnost přiznávání mimořádné okamžité pomoci za účelem dosažení nebo udržení přiměřeného bydlení žadatele. Navržená úprava
  reaguje na další opatření směřující k podpoře bydlení v rámci navrhovaného zákona o podpoře bydlení, jež si kladou za cíl prostřednictvím kontaktních míst pro bydlení vytvořit účinný mechanismus podpory osob, které se z hlediska navrhovaného zákona o podpoře bydlení ocitnou v bytové nouzi. Cílem je, aby jednotlivé systémy pomoci vzájemně kooperovaly za účelem efektivní a adresné pomoci těm, kteří se v bytové nouzi ocitnou. Orgán pomoci v hmotné nouzi bude mít tak další podklady pro to, aby odpovídajícím způsobem vyhodnotil možný vznik nároku v případech, kdy osoba požádá o pomoc s úhradou nákladů souvisejících s bydlením prostřednictvím mimořádné
  okamžité pomoci. Třetím hlavním principem navrhované právní úpravy je sdílení údajů o osobách v bytové nouzi, které budou svou situaci řešit za pomoci kontaktního místa, Úřadem práce České republiky. 

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/16338-510

 • Aktualizováno: 16. 5. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem navrhované právní úpravy je sjednotit všechny dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a průkaz osoby se zdravotním postižením pod ČSSZ, kdy v důsledku dojde ke snížení zátěže Úřadu práce ČR a současně k vytvoření podmínek pro efektivnější uplatňování manažerských nástrojů, širší možnosti digitalizace vybraných procesů a vhodnější metodické vedení včetně systémového nastavení kontrolní činnosti v oblasti sociálního
  zabezpečení.

A14) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/321
 • Aktualizováno: 16. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh zákona představuje rozsáhlou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která v sobě shrnuje zásadní změny ve dvou hlavních oblastech – v oblasti ochrany dřevin a v oblasti druhové, zejména zvláštní druhové ochrany.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 7/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/63560-510/2
 • Aktualizováno: 16. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Sněmovní tisk: zde
 • Popis: Návrh zákona se zaměřuje na oblast podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a na problematické oblasti poskytování příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu a souvisejícího správního řízení. Rovněž se zavádí sousedská dětská skupina, kterou může provozovat fyzická osoba ve své domácnosti.

A16) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 862/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/367
 • Aktualizováno: 16. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná novela zákona o ochraně ovzduší je předkládána primárně na základě úkolu vyplývajícího z bodu 5 usnesení vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019 o aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky.

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 203/24
 • Čj. předkladatele: MZE-54262/2023-11151
 • Aktualizováno: 17. 5. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh zákona reaguje na nová nařízení Komise vydávaná v oblasti veterinární péče a zároveň i na poznatky z aplikační praxe.

A18) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 367/24
 • Čj. předkladatele: 592/2017-LO-SP/25
 • Aktualizováno: 17. 5. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je legislativní řešení některých nedostatků úpravy veřejného opatrovnictví, které vyvstaly v souvislosti s výkonem této činností obcemi v rámci přenesené působnosti.

A19) Návrh poslanců Toma Philippa, Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové, Róberta Telekyho a Věry Adámkové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění (sněmovní tisk č. 680)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: 68000/24
 • Aktualizováno: 17. 5. 2024
 • Stav: 6 – přijato ÚV ke zpracování
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je umožnit zdravotním pojišťovnám použít prostředky provozního fondu zdravotní pojišťovny na zvýšení základního kapitálu pojišťoven vykonávajících činnost v souladu se zvláštním právním předpisem, v nichž má zdravotní pojišťovna majetkovou účast, a to za účelem dosažení optimální hladiny solventnosti těchto pojišťoven.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a zákon o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 461/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21.5.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Na úrovni Evropské unie bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2022/123 ze dne 25. ledna 2022 o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále jen „nařízení č. 123“ nebo „nařízení“). Nařízení č. 123 si klade za cíl zefektivnit řízení dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků,  diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jejich příslušenství (dále jen „zdravotnické prostředky“), vyvíjet zdravotnická protiopatření za účelem harmonizovaného řešení hrozeb pro veřejné zdraví od raného stadia a zajišťovat při tom spolupráci a koordinaci mezi Evropskou unií, příslušnými vnitrostátními a regionálními orgány, odvětvími léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a dalšími subjekty
  v rámci dodavatelských řetězců pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, včetně
  zdravotnických pracovníků. Prostřednictvím nařízení by tak měl by být mimo jiné vytvořen harmonizovaný systém monitorování nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

B2) Novela insolvenčního zákona - EU

 • Sněmovní tisk: 491/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 101. schůze

 • Odkaz: zde

 • Popis: Za hlavní principy navrhované úpravy lze označit zejména:
  - zajištění implementace relevantních části směrnice o restrukturalizaci a insolvenci do insolvenčního zákona, a to při minimalizaci zbytných zásahů a maximálním respektování dosud dosaženého stavu institutu oddlužení;
  - zefektivnění a zjednodušení řízení o oddlužení tak, aby bylo insolvenční právo připraveno na vlnu osobních bankrotů;
  - snahu o naplnění účelu oddlužení v českém insolvenčním právu, tj. zajistit druhou šanci pro všechny poctivé dlužníky;
  - rovné požadavky a podmínky oddlužení pro všechny fyzické osoby, bez ohledu na to, zda jde o podnikatele či spotřebitele;
  - zpřísnění požadavků na řádné plnění povinností dlužníka, resp. na efektivní výkon dohledu ze strany insolvenčního správce, a to tak, aby dlužník skutečně uspokojil své věřitele v nejvyšší reálně dosažitelné míře;
  - posílení opatření působících proti možnému zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka.

B3) Novela zákona o zdravotních službách – EU

 • Sněmovní tisk: 512/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21.5.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Nosné principy návrhu novely zákona:
  - Konzervativní přístup, respekt, k již nastaveným procesům souvisejícím s vedením zdravotnické dokumentace a se sběrem údajů v NZIS směřující ke korektní výtěžnosti údajů v NZIS a v obou výše uvedených případech i s cílem snížení administrativní zátěže poskytovatelům zdravotních služeb a ostatním zpravodajským jednotkám;
  - Minimální rozsah navrhované legislativní úpravy;
  - Maximální důraz na ochranu osobních údajů. V souladu s principy definovanými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 14 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) jsou při zavedení nových definic zdravotnické dokumentace plně respektovány zásady minimalizace dat a jejich účelové vymezení. Národní zdravotnický informační systém jako centralizovaný zdroj dat zůstává jako legislativně daná entita, s jasně definovaným zabezpečením, transparentním a plně kontrolovatelným nastavením správy a zpracování dat. Návrh ukotvení a redukce obsahu
  zdravotních registrů je vybaven jasným zdůvodněním účelu a dále se drží principu minimalizace jejich rozsahu ve vazbě na daný účel;
  - Respektování práv specifických skupin pacientů a osob. Obsah návrhu zákona nijak nezasahuje do již legislativně zaručených práv vybraných skupin osob, např. pro systém zdravotních služeb daných práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením apod.

  - Respektování zásad digitálně přívětivé legislativy. Návrh novely zákona si klade za jeden z hlavních cílů rozvoj digitálních agend v resortu zdravotnictví, a to právě i s důrazem na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.

B4) Novela zákona o ochraně utajovaných informací – EU

 • Sněmovní tisk: 519/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21.5.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním účelem navrhované právní úpravy je legislativní změna institutů a požadavků v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, které se s ohledem na zkušenosti z praxe 74 ukázaly být problematickými a činí tudíž aplikační potíže. Dále je cílem návrhu zákona narovnat požadavky související s novými legislativními tendencemi jako je například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Současně se návrhem snaží předkladatel odstranit některé dílčí nedostatky současné platné právní úpravy, jako je potřeba precizace definice utajované informací.

B5) Novela zákona o úřednících územních samosprávných celků – EU

 • Sněmovní tisk: 520/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21.5.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Důvodem pro předložení návrhu novelizace zákona o úřednících jsou poznatky z letité praxe odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, do jehož působnosti problematika vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v rámci Ministerstva vnitra náleží - vedení správního řízení v oblasti akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů (více než 2.000 žádostí ročně), uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, kontroly vzdělávacích institucí, spolupráce s akreditační komisí jako poradním orgánem Ministerstva vnitra apod.

B6) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí – EU

 • Sněmovní tisk: 573/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21.5.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaný materiál navrhuje v oblasti zprostředkování NRP následující systematické, terminologické a zpřesňující změny:
  - systematické přizpůsobení právní úpravy okruhům regulace (v rámci jedné skupiny ustanovení upravit to, co se týká evidence a spisové dokumentace dětí, jimž se náhradní rodinná péče zprostředkovává, na straně jedné, na straně druhé pak v rámci další skupiny upravit to, co se týká zájemců o osvojení nebo pěstounskou péči);
  - v souvislosti s tím systematické přizpůsobení právní úpravy tomu, jak vymezuje zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče úvodní ustanovení § 19a odst. 1 (nejprve tedy vymezit to, co se týká evidence dětí, jimž se náhradní rodinná péče zprostředkovává, pak teprve to, co se týká evidence žadatelů a až nakonec upravit výběr, tedy tzv. párování dětí s vybranými žadateli včetně případného přerušení této správní činnosti), a dále systematické přizpůsobení právní úpravy průběhu řízení resp. správních činností i z chronologického hlediska (zejm. v případě zájemců jde o úpravu postupu řízení o žádosti o zařazení do evidence postupně od jejího podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, přes postup řízení před krajským úřadem a postup MPSV v odvolacím řízení, až ke stanovení povinností žadatelů po jejich zařazení do evidence a postup při vyřazení z této evidence);
  - v maximální možné míře v rámci navržených úprav využití, je-li to možné z obsahového hlediska, platné textace daných ustanovení i při jejich jinak vhodných či nezbytných přesunech v rámci upravené systematiky, neboť nemá jít ve svém celku o nové pojetí této oblasti regulace, ale pouze o její, byť významnou úpravu.

B7) Novela zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů – EU

 • Sněmovní tisk: 597/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21.5.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná úprava se zaměřuje zejména na:
  1) zpřesnění existující právní úpravy s ohledem na požadavky aplikační praxe,
  2) harmonizaci zákona o GIBS se zákonem o PČR,

  3) doplnění některých institutů, které existují v zákoně o PČR a 
  4) vytvoření nových institutů, které doposud v právním řádu nejsou upraveny. Některá novelizovaná ustanovení lze subsumovat pod vícero okruhů. Tento výčet tak spíše slouží pro lepší orientaci v dané problematice; zcela jistě však nezakládá dogmatické rozdělení do přesně vytyčených tematických okruhů.

B8) Novela zákona o církvích a náboženských společnostech

 • Sněmovní tisk: 613/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21.5.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním cílem návrhu novely církevního zákona je reflektovat skutečnost, že se nacházíme v době rozvoje informační společnosti, nových technologií a digitálně přívětivé legislativy. Církve, náboženské společnosti i veřejnost vítají možnost digitalizace některých výstupů z církevních rejstříků a jejich propojení s dalšími informačními systémy veřejné správy. Tím se ušetří nemalé časové a finanční náklady veškerým subjektům, které potřebují z různých důvodů získat výpis z církevních rejstříků (např. banky, katastrální úřady, smluvní strany).

B9) Novela zákona o veřejných sbírkách

 • Sněmovní tisk: 617/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21.5.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona přináší zejména následující změny:
  Sbírky konané bezhotovostním způsobem, tj. shromažďováním příspěvků na bankovním účtu, budou režimu zákona č. 117/2001 Sb. podléhat jen na základě dobrovolného rozhodnutí jejich pořadatelů. U těchto sbírek totiž nehrozí stejné riziko zneužití jako v případě sbírek konaných hotovostním způsobem a jejich stávající povinné podřízení režimu zákona č. 117/2001 Sb. se jeví jako nadbytečná administrativní zátěž. Veřejnou kontrolu a důvěryhodnost prováděného sběru finančních prostředků vůči veřejnosti lze zajistit i jinými prostředky než kontrolou ze strany krajských úřadů, například prostřednictvím transparentních účtů, auditem hospodaření apod. Pořadatelé sbírek nebudou povinni nadále k jejich oznámení předkládat potvrzení, že nemají splatný
  daňový nedoplatek ani splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V aplikační praxi právě tato povinnost vede k značnému prodloužení procesu osvědčení sbírky, což je krajně nežádoucí stav; pro danou věc postačuje předložení čestného prohlášení. U sbírek konaných prodejem předmětů nebo vstupenek se navrhuje stanovit minimální výši příspěvku do sbírky zahrnutého v ceně předmětu nebo vstupenky, a to na 40 %; dosud zákon č. 117/2001 Sb. žádnou hranici nestanoví. Uvedenou změnou se zamýšlí zabránit obcházení obecných pravidel pro nabízení služeb a zboží v tržních řádech (k čemuž podle zkušeností jmenovitě
  Magistrátu hlavního města Prahy reálně dochází) tak, že tyto služby a zboží jsou nabízeny jako propagace sbírky. Ze stejného důvodu se navrhuje umožnit obcím prostřednictvím obecně závazné vyhlášky konání sbírek založených na prodeji předmětů nebo vstupenek na některých místech zakázat.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 364/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/249034-521/4
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Záměrem návrhu nařízení vlády je tedy specifikovat obecné ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona ve vztahu k vyhrazeným plynovým, tlakovým a zdvihacím zařízením. Předkládané řešení návrhu nařízení vlády je v souladu se zákonem a neukládá žádné povinnosti, které by ze zákona nevyplývaly. Návrh nařízení vlády vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a naplňuje zmocnění dané ustanovením § 23 zákona pro uvedené druhy vyhrazeného technického zařízení. V souladu, s již zmíněným, předkládaný materiál precizuje oblast požadavků odborné způsobilosti fyzických osob z pohledu minimálního vzdělání.

C2) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 325/24
 • Čj. předkladatele: MPO-29010/24/41100/01000
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem předkládaného návrhu nařízení vlády je v souladu s § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona stanovení okruhu údajů, které mají být ze strany auditora ověřeny, a dále vymezení rozsahu, v jakém auditor ověření provádí. Odpovídajícím způsobem se tedy navrhuje upravit, resp. rozšířit předmět úpravy nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

 • Návrh zákona
 • Národní sportovní agentura
 • Čj. OVA: 290/24
 • Čj. předkladatele: NSA-0007/2024/KM/4
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaná novelizace nařízení vlády je navrhována za účelem možnosti ocenění trenérů a realizačních týmů, kteří se svou činností významně podílejí na úspěších a vynikajících výkonech sportovců a jsou nezbytnou součástí sportovních výkonů českých reprezentantů, kteří prezentují Českou republiku.

C4) Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 324/24
 • Čj. předkladatele: MPO-25872/24/41100/01000
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem této právní úpravy je poskytnout ochranu fyzickým osobám využívajícím ve svém bydlišti některý ze stanovených prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, který je nezbytný pro zachování základních životních funkcí těchto osob a který zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Tyto osoby jsou podle § 29 odst. 1 energetického zákona tzv. zranitelnými osobami.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZE-11930/2024/11153
 • Aktualizováno: 17. 5. 2024
 • Stav: 6 – přijato ÚV ke zpracování
 • Odkaz: zde
 • Popis: Rámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před
  znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou odvodňována do vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů, tato území se nazývají „zranitelné oblasti“. Dále jsou členské státy povinny zpracovat a zavádět opatření pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jedná se o opatření v rámci území celého státu, ve formě tzv. zásad správné zemědělské praxe, která jsou dobrovolná a opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto oblastech hospodařící, tzv. akční program. Zranitelné oblasti a akční program jsou vyhlašovány vždy na 4 roky a poté pravidelně revidovány.

C6) Návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen
elektřiny, za rok 2023

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/471
 • Aktualizováno: 17. 5. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh je založen na zmocnění zakotveném v § 11 odst. 1 zákona, podle něhož má být nařízením vlády stanovena výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, za předchozí kalendářní rok. Zákon dále stanoví, že výše prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí kompenzací nepřekročí částku odpovídající 25 % výnosů z dražeb povolenek za předchozí kalendářní rok. Tato podmínka je při navrhované celkové výši kompenzací splněna.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz