Exkluzivně: Legislativní přehled za první květnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za první květnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 52/24
 • Čj. předkladatele: MV-132202-9/OBP-2022
 • Aktualizováno: 29. 4. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je díky zpřehlednění právní úpravy a zavedení digitalizace zefektivnit pobytová řízení.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Aktualizováno: 29. 4. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • PopisMinisterstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem návrhu je zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů a uvolnit v řadě případů rigidní nastavení právní úpravy se záměrem reagovat na aktuální potřeby moderního trhu práce. Návrhem zákona se podstatně zpružňují a zpřesňují pravidla pro dání výpovědi z pracovního poměru, kdy se např. mění běh výpovědní doby, délka výpovědní doby v některých specifických případech či dochází ke sloučení výpovědních důvodů dle § 52 písm. d) a e) zákoníku práce. Dále se navrhuje výslovně uvést, že zaměstnanec má při neplatném rozvázání pracovního poměru rovněž právo na dovolenou a také se upravují podmínky zkušební doby, kdy se např. prodlužuje její maximální délka na 4, resp. 8 měsíců, lze ji dodatečně smluvně prodlužovat atd. Předmětný návrh též zpružňuje pravidla, pokud jde o zaměstnávání osob pečujících o malé děti. Nově se umožňuje, aby zaměstnanec v pracovním poměru čerpající rodičovskou dovolenou mohl vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele stejně druhově vymezené práce, a zavádí se výjimka z pravidla „třikrát a dost“ pro případ, že jde o náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Návrat na stejnou práci a pracoviště pak bude nově zaručen i zaměstnancům vracejícím se z rodičovské dovolené před dovršením 2 let věku dítěte. Návrhem se nově připouští písemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem o tom, že si zaměstnanec bude sám rozvrhovat pracovní dobu, a to i při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. Při vzniku mimořádné události, havárie či naléhavých opravných prací se pak umožňuje zkrátit nepřetržitý denní odpočinek až na 6 hodin. Rozvolnění představuje i úprava podmínek pro zaměstnance některých veřejnoprávních zaměstnavatelů, pokud jde o jejich členství v řídících a kontrolních orgánech  právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; tuto změnu obecné právní úpravy je přitom nutné reflektovat i v zákoně o státní službě a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků. Dále se zpružňují pravidla pro doručování platového a mzdového výměru a navrhuje se doplnit úpravu přechodu nároku na mzdu nebo plat tak, aby přecházel na pozůstalého partnera za podmínek stejných, jako je tomu u pozůstalého manžela. Taktéž se zpřesňuje právní úprava zjišťování průměrného výdělku zaměstnance a sjednocuje se poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře s úpravou pro výkon služby v zahraničí podle zákona o zahraniční službě. Dále návrh upravuje, že součástí oznámení odborové organizace o působení u zaměstnavatele nemusí být prokázání splnění minimálního počtu členů v pracovním poměru a nově se upravuje povinnost prokázání minimálního počtu členů odborové organizace v pracovním poměru u zaměstnavatele pouze na žádost zaměstnavatele. Toto prokázání může odborová organizace učinit i prostřednictvím notářského osvědčení. A konečně se navrhuje, aby mladistvým od 14 let byl umožněn v období hlavních prázdnin výkon lehkých prací.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 323/24
 • Čj. předkladatele: 101/2020-LO-SP
 • Aktualizováno: 30. 4. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona představuje komplexní novelu soudního řádu správního, jejímž cílem je po 20 letech účinnosti tohoto zákona reagovat na požadavky aplikační praxe. Změny v zákoně usilují o posílení práv účastníků řízení na straně jedná a zároveň posilují efektivitu řízení ve správním soudnictví. V této souvislosti se navrhuje zapracovat do zákona závěry vyplývající z judikatury Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu, aby textace právních norem odpovídala tomu, jak postupují správní soudy v praxi.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 271/24
 • Čj. předkladatele: MV-33571-4/OBP-2024
 • Aktualizováno: 30. 4. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je zajistit aplikovatelnost dvou opatření obsažených v návrhu nového zákona o zbraních a střelivu, který byl dne 26. ledna 2024 schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 465), ale s jehož účinností se kvůli nezbytnosti rozsáhlých programátorských úprav informačního systému Centrální registr zbraní počítá až od roku 2026. Uvedenými opatřeními je jednak zavedení povinnosti podnikatelů v oboru zbraní a střeliva hlásit neprodleně Policii České republiky podezřelé transakce, a jednak rozšíření možnosti Policie České republiky zajistit zbraně i v případech, kdy o jejich držiteli získá informace odůvodňující podezření, že taková osoba může představovat vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek
  nebo bezpečnost.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 182/24
 • Čj. předkladatele: MK-S/14424/2023
 • Aktualizováno: 30. 4. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Jako další typ podpory kultury se do českého právního řádu zavádí status umělce.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MD-17581/2024-510
 • Aktualizováno: 30. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem navržené právní úpravy je zřízení Inspekce silniční dopravy, jakožto nového správního úřadu s celostátní působností, a zavedení tzv. poptávkové dopravy, což bude linková osobní doprava vyznačující se určitými specifiky. Návrh zákona obsahuje také opatření směřující ke zrušení, zjednodušení nebo přesunu některých agend v působnosti Ministerstva dopravy. Navrhuje se též řada dalších změn, které přispějí k efektivnějšímu nebo racionálnějšímu výkonu kontrol v silniční dopravě. Návrh zákona obsahuje rovněž sadu změn v některých zákonech, jež se týkají vybraných skutkových podstat přestupků, vedení přestupkových řízení a postupů na ně
  navazujících, evidence přestupků a výběru pokut i výnosů z nich. V návrhu zákona se provádí také další dílčí terminologické či legislativní změny.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 15137/2024-UVCR

 • Aktualizováno: 1. 5. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhuje se upravit procesní ustanovení v zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, tak, aby návrh na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu mohl podat i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a bylo možné podat žádost i za osobu dosud žijící.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 331/24

 • Čj. předkladatele: MZE-48388/2023-11151

 • Aktualizováno: 1. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh novelizuje zákon č. 503/2012 Sb., a to zejména s ohledem na poznatky z aplikační praxe Státního pozemkového úřadu, a zákon č. 139/2002 Sb., kde provádí dílčí úpravu práva zaměstnanců Státního pozemkového úřadu provádějících aktualizace BPEJ ke vstupu a vjezdu na dotčené pozemky.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 203/24

 • Čj. předkladatele: MZE-54262/2023-11151

 • Aktualizováno: 2. 5. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaný návrh zákona reaguje na nová nařízení Komise vydávaná v oblasti veterinární péče a zároveň i na poznatky z aplikační praxe.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 275/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/117041-510/2

 • Aktualizováno: 2. 5. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním cílem úpravy je zavedení tzv. sociálně zdravotních služeb, což umožní v rámci jedné služby zkombinovat sociální službu se zdravotní službou a jejich poskytování efektivně koordinovat.

A11) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 84/24

 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-9

 • Aktualizováno: 1. 5. 2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona obsahuje především úpravu přestupků a pravomocí České národní banky jako orgánu dohledu.

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 139/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/154132-510/2

 • Aktualizováno: 2. 5. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrhem zákona se navrhuje zavést elektronickou komunikaci u dávek nemocenského pojištění, a to u peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Dále se navrhuje zavést ošetřovné pro OSVČ (a zahraniční zaměstnance), zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, a zaměstnance v zaměstnání malého rozsahu, jedná-li se o pracovní poměr nebo
  dohodu o pracovní činnosti. Dílčí úpravy se týkají dlouhodobého ošetřovného a PPM. Upřesňuje se sdělování údajů mezi ČSSZ a stanovenými subjekty (pojišťovnami) ve vymezených případech. Místní příslušnost u zaměstnavatele ve stanovených případech bude určovat ČSSZ a doplňuje se povinnost OSVČ používat datovou schránku ve stanovených případech. V oblasti pojištění OSVČ jsou navrhovány úpravy, které mají zjednodušit provádění pojištění jak pojištěncům (OSVČ), tak i okresní správě sociálního zabezpečení.

A13) Návrh zákona o akciové společnosti Národní rozvojová banka

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 248/24

 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/463

 • Aktualizováno: 2. 5. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Popis: Návrh zákona zejména uvádí obecné cíle NRB, upravuje některá pravidla pro výkon činnosti NRB odchylující se od pravidel dle zákona o bankách, stanovuje povinnost NRB dodržovat přímo použitelné evropské předpisy vztahující se na instituce, tzn. úvěrové instituce s licencí podle CRD, omezuje činnost NRB v oblasti přijímání vkladů a poskytování investičních služeb, upravuje státní záruku za dluhy odpovídající peněžním prostředkům získaným na finančních trzích se splatností nad 1 rok, u nichž NRB získala předchozí souhlas Ministerstva financí, ukládá povinnost ČNB vykonávat dohled nad činností NRB ve stanoveném rozsahu, umožňuje stanovit úročení návratné finanční výpomoci poskytnuté NRB, stanoví povinnost NRB vést vybrané peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu na účtech NRB podřízených státní pokladně, zakotvuje informační povinnost NRB vůči Poslanecké sněmovně.

A14) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o akciové společnosti Národní rozvojová banka

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 252/24
 • Čj. předkladatele: MF-36968/2023/2703-45
 • Aktualizováno: 2. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je v návaznosti na návrh zákona o Národní rozvojové bance zakotvit v zákoně o bankách odkaz na zvláštní zákon o Národní rozvojové bance upravující některé aspekty činnosti NRB, dále úpravou v zákoně č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, umožnit převod akcií České exportní banky, a.s. (dále jen „ČEB“) do vlastnictví státem vlastněné NRB, změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, upravit zakládání účtů podřízených státní pokladně vedených u ČNB, změnou zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zpřesnit transpozici čl. 2 odst. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU tak, že ustanovení předmětného zákona se na NRB nepoužijí, a změnou zákona č. č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, upravit název NRB z „Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.“ na „Národní rozvojová banka, a.s.“.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Čj. OVA: 183/24
 • Čj. předkladatele: SÚJB/JB/25354/2023
 • Aktualizováno: 2. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Sněmovní tisk: zde
 • Popis: Hlavní principy navrhované právní úpravy lze shrnout následovně:
  a) Příprava na nové jaderné technologie, formou zjednodušení povolovacích procesů, vhodnějšího odstupňování požadavků na jaderná zařízení, připuštění obecných výjimek ze zákona a zobecnění,
  b) Adaptace na poznatky z praxe, zejména v oblasti využívání ionizujícího záření např.
  úpravou některých požadavků na testování zdrojů ionizujícího záření, režimu ochrany
  pacientů v případě radiologických událostí,
  c) Implementace mezinárodních doporučení např. v oblasti výzkumných jaderných zařízení, řízení zastarávání jaderných zařízení, zajišťování zabezpečení, zejména v návaznosti na výsledky mezinárodních hodnotících misí (s ohledem na kybernetickou bezpečnost a tzv. kulturu zabezpečení, projektových požadavků na zajištění nešíření jaderných zbraní, přeprav radioaktivních a štěpných látek),
  d) Přesnější zachycení požadavků Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, č. 124/2004 Sb. m. s. (dále jen „Aarhuská úmluva“) na transparentnost a zapojení veřejnosti do procesů v jaderné oblasti,
  e) Zohlednění některých nových požadavků jiných právních předpisů České republiky (např. digitalizace),
  f) Náprava nedostatků právní úpravy (odhalených praktickou aplikací).

A16) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 330/24
 • Čj. předkladatele: MF-6691/2024/2201-22
 • Aktualizováno: 2. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navržená úprava naplňuje závazek vlády obsažený v jejím Programovém prohlášení („změníme RUD krajů na základě shody s AK ČR a navýšení celkové alokace“).
  V souladu s tím je východiskem pro předložený návrh novely zákona o RUD:
  - dohoda krajů ohledně parametrů nového RUD krajů (návrh podpořilo 11 z celkového počtu 14 krajů, tj. 78 %)- společná dohoda Asociace krajů ČR (dále jen „AKČR“) a vlády ohledně rozsahu a způsobu navýšení celkové alokace do RUD krajů.

A17) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 85/24
 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-10
 • Aktualizováno: 3. 5. 2024
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona navazuje na zákon o digitálních financích tím, že transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2556 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341, pokud jde o digitální provozní odolnost finančního sektoru. Návrh dále implementuje nařízení o evropských zelených dluhopisech.

A18) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 86/24
 • Čj. předkladatele: MF-26037/2023/7201-7
 • Aktualizováno: 3. 5. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál se soustředí na zjednodušení převodů vybraných trvale nepotřebných hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví státu na územní samosprávné celky.

A19) Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 151/24
 • Čj. předkladatele: MV-107961-10/OBP-2023
 • Aktualizováno: 3. 5. 2024
 • Stav: A – zapracovány změny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem celého balíčku návrhů zákonů je vytvoření komplexní nové právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí v civilní sféře. „Změnový“ zákon mění 24 stávajících zákonů. Dochází jak ke změnám pouze formulačním a terminologickým, které reagují na nově zavedenou terminologii a nově definované pojmy v zákoně o zbraních a střelivu a zákoně o munici. V některých zákonech dochází i ke změnám věcným, které jsou nezbytné pro to, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi, střelivem a municí funkční a efektivní, případně se odstraňují některé nedostatky platné právní úpravy.

A20) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA: 170/24
 • Čj. předkladatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Aktualizováno: 3. 5. 2024
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný zákon přináší do oblasti základního důchodového pojištění zásadní parametrické úpravy a další reformní kroky, jejichž účelem je posílení jeho finanční a sociální udržitelnosti. Návrh zákona přináší soubor těchto opatření:
  - zavedení mechanismu navazujícího hranici pro odchod do starobního důchodu na naději dožití,
  - postupné parametrické úpravy směřující ke zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů,
  - zvýšení minimální procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně na 10 % průměrné mzdy a tomu odpovídající adekvátní navýšení minimální procentní výměry u ostatních druhů důchodu,
  - mírnější krácení tzv. předčasného starobního důchodu při získání 45 let pojištění, hodnocení úspěšně dokončeného doktorského studia jako náhradní doby pojištění,
  - snížení věku potřebného pro vznik nároku na tzv. odložený starobní důchod,
  - prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod z 2 let na 5 let,
  - nahrazení zvýšení starobního důchodu za vychované děti (tzv. výchovného) za první a druhé dítě novým typem ocenění za péči ve formě takzvaných fiktivních vyměřovacích základů,
  - zavedení tzv. fiktivních vyměřovacích základů jako ocenění za péči o závislou osobu,
  - zavedení dobrovolného sdíleného vyměřovacího základu manželů a registrovaných partnerů (rodinný vyměřovací základ).

A21) Návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích)

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 84/24
 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-9
 • Aktualizováno: 3. 5. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona obsahuje především úpravu přestupků a pravomocí České národní banky jako orgánu dohledu.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a zákon o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 461/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Na úrovni Evropské unie bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/123 ze dne 25. ledna 2022 o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále jen „nařízení č. 123“ nebo „nařízení“). Nařízení č. 123 si klade za cíl zefektivnit řízení dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jejich příslušenství (dále jen „zdravotnické prostředky“), vyvíjet zdravotnická protiopatření za účelem harmonizovaného řešení hrozeb pro veřejné zdraví od raného stadia a zajišťovat při tom spolupráci a koordinaci mezi Evropskou unií, příslušnými vnitrostátními a regionálními orgány, odvětvími léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a dalšími subjekty v rámci dodavatelských řetězců pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, včetně zdravotnických pracovníků. Prostřednictvím nařízení by tak měl by být mimo jiné vytvořen harmonizovaný systém monitorování nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

B2) Novela insolvenčního zákona - EU

 • Sněmovní tisk: 491/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 101. schůze

 • Odkaz: zde

 • Popis: Za hlavní principy navrhované úpravy lze označit zejména:
  - zajištění implementace relevantních části směrnice o restrukturalizaci a insolvenci do insolvenčního zákona, a to při minimalizaci zbytných zásahů a maximálním respektování dosud dosaženého stavu institutu oddlužení;
  - zefektivnění a zjednodušení řízení o oddlužení tak, aby bylo insolvenční právo připraveno na vlnu osobních bankrotů;
  - snahu o naplnění účelu oddlužení v českém insolvenčním právu, tj. zajistit druhou šanci pro všechny poctivé dlužníky;
  - rovné požadavky a podmínky oddlužení pro všechny fyzické osoby, bez ohledu na to, zda jde o podnikatele či spotřebitele;
  - zpřísnění požadavků na řádné plnění povinností dlužníka, resp. na efektivní výkon dohledu ze strany insolvenčního správce, a to tak, aby dlužník skutečně uspokojil své věřitele v nejvyšší reálně dosažitelné míře;
  - posílení opatření působících proti možnému zneužití institutu oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka.

B3) Novela zákona o zdravotních službách - EU

 • Sněmovní tisk: 512/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Nosné principy návrhu novely zákona:
  - Konzervativní přístup, respekt, k již nastaveným procesům souvisejícím s vedením zdravotnické dokumentace a se sběrem údajů v NZIS směřující ke korektní výtěžnosti údajů v NZIS a v obou výše uvedených případech i s cílem snížení administrativní zátěže poskytovatelům zdravotních služeb a ostatním zpravodajským jednotkám;
  - Minimální rozsah navrhované legislativní úpravy;
  - Maximální důraz na ochranu osobních údajů. V souladu s principy definovanými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 14 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „GDPR“) jsou při zavedení nových definic zdravotnické dokumentace plně respektovány zásady minimalizace dat a jejich účelové vymezení. Národní zdravotnický informační systém jako centralizovaný zdroj dat zůstává jako legislativně daná entita, s jasně definovaným zabezpečením, transparentním a plně kontrolovatelným nastavením správy a zpracování dat. Návrh ukotvení a redukce obsahu
  zdravotních registrů je vybaven jasným zdůvodněním účelu a dále se drží principu minimalizace jejich rozsahu ve vazbě na daný účel;
  - Respektování práv specifických skupin pacientů a osob. Obsah návrhu zákona nijak nezasahuje do již legislativně zaručených práv vybraných skupin osob, např. pro systém zdravotních služeb daných práv dítěte, práv osob se zdravotním postižením apod.

  - Respektování zásad digitálně přívětivé legislativy. Návrh novely zákona si klade za jeden z hlavních cílů rozvoj digitálních agend v resortu zdravotnictví, a to právě i s důrazem na vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.

B4) Novela zákona o ochraně utajovaných informací - EU

 • Sněmovní tisk: 519/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním účelem navrhované právní úpravy je legislativní změna institutů a požadavků v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, které se s ohledem na zkušenosti z praxe 74 ukázaly být problematickými a činí tudíž aplikační potíže. Dále je cílem návrhu zákona narovnat požadavky související s novými legislativními tendencemi jako je například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Současně se návrhem snaží předkladatel odstranit některé dílčí nedostatky současné platné právní úpravy, jako je potřeba precizace definice utajované informací.

B5) Novela zákona o úřednících územních samosprávných celků - EU

 • Sněmovní tisk: 520/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Důvodem pro předložení návrhu novelizace zákona o úřednících jsou poznatky z letité praxe odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, do jehož působnosti problematika vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v rámci Ministerstva vnitra náleží - vedení správního řízení v oblasti akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů (více než 2.000 žádostí ročně), uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, kontroly vzdělávacích institucí, spolupráce s akreditační komisí jako poradním orgánem Ministerstva vnitra apod.

B6) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí - EU

 • Sněmovní tisk: 573/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaný materiál navrhuje v oblasti zprostředkování NRP následující systematické, terminologické a zpřesňující změny:
  - systematické přizpůsobení právní úpravy okruhům regulace (v rámci jedné skupiny ustanovení upravit to, co se týká evidence a spisové dokumentace dětí, jimž se náhradní rodinná péče zprostředkovává, na straně jedné, na straně druhé pak v rámci další skupiny upravit to, co se týká zájemců o osvojení nebo pěstounskou péči);
  - v souvislosti s tím systematické přizpůsobení právní úpravy tomu, jak vymezuje zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče úvodní ustanovení § 19a odst. 1 (nejprve tedy vymezit to, co se týká evidence dětí, jimž se náhradní rodinná péče zprostředkovává, pak teprve to, co se týká evidence žadatelů a až nakonec upravit výběr, tedy tzv. párování dětí s vybranými žadateli včetně případného přerušení této správní činnosti), a dále systematické přizpůsobení právní úpravy průběhu řízení resp. správních činností i z chronologického hlediska (zejm. v případě zájemců jde o úpravu postupu řízení o žádosti o zařazení do evidence postupně od jejího podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, přes postup řízení před krajským úřadem a postup MPSV v odvolacím řízení, až ke stanovení povinností žadatelů po jejich zařazení do evidence a postup při vyřazení z této evidence);
  - v maximální možné míře v rámci navržených úprav využití, je-li to možné z obsahového hlediska, platné textace daných ustanovení i při jejich jinak vhodných či nezbytných přesunech v rámci upravené systematiky, neboť nemá jít ve svém celku o nové pojetí této oblasti regulace, ale pouze o její, byť významnou úpravu.

B7) Novela zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů – EU

 • Sněmovní tisk: 597/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná úprava se zaměřuje zejména na:
  1) zpřesnění existující právní úpravy s ohledem na požadavky aplikační praxe,
  2) harmonizaci zákona o GIBS se zákonem o PČR,

  3) doplnění některých institutů, které existují v zákoně o PČR a 
  4) vytvoření nových institutů, které doposud v právním řádu nejsou upraveny. Některá novelizovaná ustanovení lze subsumovat pod vícero okruhů. Tento výčet tak spíše slouží pro lepší orientaci v dané problematice; zcela jistě však nezakládá dogmatické rozdělení do přesně vytyčených tematických okruhů.

B8) Novela zákona o církvích a náboženských společnostech

 • Sněmovní tisk: 613/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním cílem návrhu novely církevního zákona je reflektovat skutečnost, že se nacházíme v době rozvoje informační společnosti, nových technologií a digitálně přívětivé legislativy. Církve, náboženské společnosti i veřejnost vítají možnost digitalizace některých výstupů z církevních rejstříků a jejich propojení s dalšími informačními systémy veřejné správy. Tím se ušetří nemalé časové a finanční náklady veškerým subjektům, které potřebují z různých důvodů získat výpis z církevních rejstříků (např. banky, katastrální úřady, smluvní strany).

B9) Novela zákona o veřejných sbírkách

 • Sněmovní tisk: 617/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona přináší zejména následující změny:
  Sbírky konané bezhotovostním způsobem, tj. shromažďováním příspěvků na bankovním účtu, budou režimu zákona č. 117/2001 Sb. podléhat jen na základě dobrovolného rozhodnutí jejich pořadatelů. U těchto sbírek totiž nehrozí stejné riziko zneužití jako v případě sbírek konaných hotovostním způsobem a jejich stávající povinné podřízení režimu zákona č. 117/2001 Sb. se jeví jako nadbytečná administrativní zátěž. Veřejnou kontrolu a důvěryhodnost prováděného sběru finančních prostředků vůči veřejnosti lze zajistit i jinými prostředky než kontrolou ze strany krajských úřadů, například prostřednictvím transparentních účtů, auditem hospodaření apod. Pořadatelé sbírek nebudou povinni nadále k jejich oznámení předkládat potvrzení, že nemají splatný
  daňový nedoplatek ani splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V aplikační praxi právě tato povinnost vede k značnému prodloužení procesu osvědčení sbírky, což je krajně nežádoucí stav; pro danou věc postačuje předložení čestného prohlášení. U sbírek konaných prodejem předmětů nebo vstupenek se navrhuje stanovit minimální výši příspěvku do sbírky zahrnutého v ceně předmětu nebo vstupenky, a to na 40 %; dosud zákon č. 117/2001 Sb. žádnou hranici nestanoví. Uvedenou změnou se zamýšlí zabránit obcházení obecných pravidel pro nabízení služeb a zboží v tržních řádech (k čemuž podle zkušeností jmenovitě
  Magistrátu hlavního města Prahy reálně dochází) tak, že tyto služby a zboží jsou nabízeny jako propagace sbírky. Ze stejného důvodu se navrhuje umožnit obcím prostřednictvím obecně závazné vyhlášky konání sbírek založených na prodeji předmětů nebo vstupenek na některých místech zakázat.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-24188/24/51400/01000
 • Aktualizováno: 29. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády upravuje vrácení peněžních prostředků do státního rozpočtu, popř. jejich využití v rámci základního kapitálu nebo jiných fondů exportní pojišťovny.

C2) Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 324/24
 • Čj. předkladatele: MPO-25872/24/č1100/01000
 • Aktualizováno: 30. 4. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem této právní úpravy je poskytnout ochranu fyzickým osobám využívajícím ve svém bydlišti některý ze stanovených prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, který je nezbytný pro zachování základních životních funkcí těchto osob a který zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Tyto osoby jsou podle § 29 odst. 1 energetického zákona tzv. zranitelnými osobami.

C3) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 325/24
 • Čj. předkladatele: MPO-29010/24/41100/01000
 • Aktualizováno: 30. 4. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem předkládaného návrhu nařízení vlády je v souladu s § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona stanovení okruhu údajů, které mají být ze strany auditora ověřeny, a dále vymezení rozsahu, v jakém auditor ověření provádí. Odpovídajícím způsobem se tedy navrhuje upravit, resp. rozšířit předmět úpravy nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1.

C4) Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/62866-521/4
 • Aktualizováno: 4. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem nařízení vlády je stanovení seznamu států, jejichž státní příslušníci budou mít volný vstup na trh práce.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz