Exkluzivně: Legislativní přehled pro třetí dubnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro první dubnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/321
 • Aktualizováno: 15. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh zákona představuje rozsáhlou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která v sobě shrnuje zásadní změny ve dvou hlavních oblastech – v oblasti ochrany dřevin a v oblasti druhové, zejména zvláštní druhové ochrany.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 1142/23

 • Čj. předkladatele: MV-79756/LG-2023

 • Aktualizováno: 15. 4. 2024

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde

 • PopisCílem předloženého návrhu zákona je dále prohloubit depolitizaci,  profesionalizaci, transparentnost a efektivitu státní služby.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-6691/2024/2201-22
 • Aktualizováno: 15. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navržená úprava naplňuje závazek vlády obsažený v jejím Programovém zprohlášení („změníme RUD krajů na základě shody s AK ČR a navýšení celkové alokace“). V souladu s tím je východiskem pro předložený návrh novely zákona o RUD:
  - dohoda krajů ohledně parametrů nového RUD krajů (návrh podpořilo 11 z celkového počtu 14 krajů, tj. 78 %).
  - společná dohoda Asociace krajů ČR (dále jen „AKČR“) a vlády ohledně rozsahu a způsobu navýšení celkové alokace do RUD krajů.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákon  č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZDR-7926/2024/LEG
 • Aktualizováno: 16. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novelizace zákona o specifických zdravotních službách reaguje na aktuální potřebu sjednocení a implementaci odborných a aplikačních poznatků z praxe v částech zákona upravujících asistovanou reprodukci, léčbu krví a jejími složkami, genetické vyšetření, posudkovou péči a lékařské posudky, posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu, pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, povolení k uznávání nemocí z povolání, lékařské ozáření, klinické audity, ochranné léčení, vymezení protialkoholní a protitoxikomatické záchytné služby a přestupky. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví reflektuje požadavky vyplývající mimo jiné z antibyrokratického balíčku.
  Přínosy novely zákona o ochraně veřejného zdraví spočívají zejména v odstranění nadbytečné administrativní zátěže dopadající na zaměstnavatele, osoby pořádající zotavovací akce, či rozšíření očkovacích kapacit díky rozšíření okruhu lékařů specializovaných oborů, kteří mohou provádět  o očkování o skupiny lékařů, kteří mají v péči významné počet pacientů, kteří jsou indikování k očkování, zejména proti respiračním nákazám.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZE-15012/2024-11151
 • Aktualizováno: 16. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaná novela zákona o dřevě navazuje na přijetí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Evropské unie a vývozu z trhu Evropské unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 (dále jen „nařízení proti odlesňování“), které přináší zásadní koncepční změny v boji proti odlesňování. Stávající režim právní úpravy je založen na boji proti ilegální těžbě dřeva, avšak tomu neodpovídají hlavní popsané příčiny úbytku a degradace lesa ve světě. S přijetím
  nařízení proti odlesňování tak dochází k významným změnám v přístupu v boji proti odlesňování. V porovnání se současným nařízením EUTR dochází v nařízení proti odlesňování k podstatnému rozšíření právní úpravy, které má zásadní dopad na subjekty v lesnickém a zemědělském sektoru i pro jeho implementaci v členských státech. K tomuto rozšíření dochází ve 3 rovinách:
  1. rozšířen okruh základních povinností;
  2. rozšířen okruh povinných subjektů;
  3. rozšířen okruh relevantních komodit, ke kterým se povinnosti vztahují.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: 15137/2024-UVCR
 • Aktualizováno: 16. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se upravit procesní ustanovení v zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, tak, aby návrh na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu mohl podat i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a bylo možné podat žádost i za osobu dosud žijící.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 275/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/117041-510/2

 • Aktualizováno: 17. 4. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním cílem úpravy je zavedení tzv. sociálně zdravotních služeb, což umožní v rámci jedné služby zkombinovat sociální službu se zdravotní službou a jejich poskytování efektivně koordinovat.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 276/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/31406-521/7

 • Aktualizováno: 17. 4. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrhem zákona dojde ke změnám v oblasti zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, v oblasti postihu subjektů, kterým byla uložena pokuta za umožnění nelegální práce a zastřené zprostředkování zaměstnání, a v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

A9) Návrh zákona o podpoře v bydlení

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 1067/23

 • Čj. předkladatele: MMR-28139/2023-31

 • Aktualizováno: 17. 4. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě a bude sloužit i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.

A10) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře v bydlení

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 1068/23

 • Čj. předkladatele: MMR-38447/2023-31

 • Aktualizováno: 17. 4. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Prvním hlavním principem navrhované právní úpravy je umožnit uzavírání smluv
  o spolupráci obcím, krajům a hlavnímu městu Praze a městským částem hlavního města Prahy, a to bez nutnosti schválení každé takové smlouvy zastupitelstvem obce, radou kraje, radou hlavního města Prahy nebo zastupitelstvem městské části hlavního města Prahy. Prosazení tohoto principu je odůvodněno potřebou co možná největšího zapojení obcí, krajů, hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy do systému podpory bydlení. Územní samosprávy se mohou stát významnými poskytovateli bydlení s ručením podle navrhovaného zákona o podpoře bydlení, a proto je vhodné vytvořit pro ně v tomto směru co možná nejlepší podmínky. Druhým hlavním principem navrhované právní úpravy je propojit zákon o pomoci v hmotné nouzi s navrhovaným zákonem o podpoře bydlení a výslovně stanovit možnost přiznávání mimořádné okamžité pomoci za účelem dosažení nebo udržení přiměřeného bydlení žadatele. Navržená úprava
  reaguje na další opatření směřující k podpoře bydlení v rámci navrhovaného zákona o podpoře bydlení, jež si kladou za cíl prostřednictvím kontaktních míst pro bydlení vytvořit účinný mechanismus podpory osob, které se z hlediska navrhovaného zákona o podpoře bydlení ocitnou v bytové nouzi. Cílem je, aby jednotlivé systémy pomoci vzájemně kooperovaly za účelem efektivní a adresné pomoci těm, kteří se v bytové nouzi ocitnou. Orgán pomoci v hmotné nouzi bude mít tak další podklady pro to, aby odpovídajícím způsobem vyhodnotil možný vznik nároku v případech, kdy osoba požádá o pomoc s úhradou nákladů souvisejících s bydlením prostřednictvím mimořádné
  okamžité pomoci. Třetím hlavním principem navrhované právní úpravy je sdílení údajů o osobách v bytové nouzi, které budou svou situaci řešit za pomoci kontaktního místa, Úřadem práce České republiky.

A11) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 84/24

 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-9

 • Aktualizováno: 17. 4. 2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona obsahuje především úpravu přestupků a pravomocí České národní banky jako orgánu dohledu.

A12) Návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích)

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Čj. OVA: 84/24

 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-9

 • Aktualizováno: 17. 4. 2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona obsahuje především úpravu přestupků a pravomocí České národní banky jako orgánu dohledu.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Čj. OVA: 1107/23

 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/463

 • Aktualizováno: 18. 4. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona si klade za cíl v první řadě implementovat ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/959 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a rovněž směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/958 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního
  opatření. Uvedené směrnice revidují dosavadní úpravu EU ETS, zejména tím, že
  a) zahrnuje nově sektory, které dosud nebyly na této úrovni upraveny
  b) mění nastavení požadavků na využití výnosů z dražeb emisních povolenek
  c) konsoliduje celkové množství povolenek v sektoru a v rámci rozšíření působnosti na lety mimo EU zajišťuje integraci systému EU ETS s postupy pro program CORSIA.

A14) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 86/24
 • Čj. předkladatele: MF-26037/2023/7201-7
 • Aktualizováno: 18. 4. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál se soustředí na zjednodušení převodů vybraných trvale nepotřebných hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví státu na územní samosprávné celky.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 133/24
 • Čj. předkladatele: MD-15376/2023-510
 • Aktualizováno: 18. 4. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Sněmovní tisk: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je a) reagovat na výtku Evropské komise stran slučitelnosti stávající právní úpravy jednání řídícího výboru akciové společnosti České dráhy, b) zjednodušit postupy při nakládání s majetkem tvořícím železniční dopravní cestu ze strany státní organizace Správa železnic, c) reflektovat skutečnost, že došlo k formálnímu ukončení procesu oddlužení státní organizace Správa železnic, a d) zrušit nadbytečnou či překonanou právní úpravu.

A16) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 182/24
 • Čj. předkladatele: MK-S/14424/2023
 • Aktualizováno: 18. 4. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Jako další typ podpory kultury se do českého právního řádu zavádí status umělce.

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 271/24
 • Čj. předkladatele: MV-33571-4/OBP-2024
 • Aktualizováno: 18. 4. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je zajistit aplikovatelnost dvou opatření obsažených v návrhu nového zákona o zbraních a střelivu, který byl dne 26. ledna 2024 schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 465), ale s jehož účinností se kvůli nezbytnosti rozsáhlých programátorských úprav informačního systému Centrální registr zbraní počítá až od roku 2026. Uvedenými opatřeními je jednak zavedení povinnosti podnikatelů v oboru zbraní a střeliva hlásit neprodleně Policii České republiky podezřelé transakce, a jednak rozšíření možnosti Policie České republiky zajistit zbraně i v případech, kdy o jejich držiteli získá informace
  odůvodňující podezření, že taková osoba může představovat vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost.

A18) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 281/24
 • Čj. předkladatele: MZE-60168/2023-11151
 • Aktualizováno: 18. 4. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Jedním z hlavních důvodů předložení návrhu novely zákona o myslivosti je snaha vytvořit efektivní nástroj pro snížení škod zvěří na lesích a v zemědělství a tím například usnadnit efektivnější obnovu lesních porostů po kůrovcové kalamitě. Narůstající stavy spárkaté zvěře mají dopady na lesnické i zemědělské hospodaření. Dosavadní minimální vliv státu na ovlivňování způsobu mysliveckého hospodaření požadují některé zainteresované subjekty změnit tak, aby snížení škod zvěří prostřednictvím snížení početních stavů zvěře bylo regulováno státem. Škody způsobené zvěří nemají být neúměrné, zároveň však všechny zúčastněné strany respektují, že nelze zcela zamezit negativnímu působení zvěře na životní prostředí. Předkládaná novela obsahuje
  posílení práv vlastníků honebních pozemků i hospodařících subjektů, sleduje cíl snížení škod způsobených zvěří hospodařícím subjektům a dále posiluje kompetence státní správy myslivosti, která do procesu mysliveckého plánování bude aktivně zasahovat. Zároveň reaguje na vzniklou potřebu sjednotit požadavky pro uchazeče o vzdělání v myslivosti na všech úrovních u pověřených subjektů a současně snižuje zatížení účastníků správních řízení vedených podle zákona o myslivosti i orgánů státní správy myslivosti.

A19) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MV-39018-3/OBP-2024
 • Aktualizováno: 19. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předložené novely je prodloužit dočasnou ochranu jejím stávajícím
  držitelům, kteří se nacházejí na území České republiky, a to za určitých podmínek vždy o jeden rok. Druhým důležitým okruhem změn je umožnit osobám, které splní zákonem předvídané podmínky, získat zvláštní dlouhodobý pobyt. Namísto režimu dočasné ochrany tak budou moci nadále pobývat v České republice podle zákona o pobytu cizinců. Budou tak moci opustit dočasný a ochranný status a nadále žít v České republice podle standardních pravidel, jedná se tak o doplňkovou variantu vedle dočasné ochrany. Pro ostatní cizince bude i nadále k dispozici institut dočasné ochrany.

A20) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA: 1165/23
 • Čj. předkladatele: 106833/2023-MZV/OPL
 • Aktualizováno: 19. 4. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona obsahuje dílčí úpravy, jež vycházejí z šestiletých zkušeností s aplikací zákona o zahraniční službě a reagují rovněž na měnící se geopolitickou situaci. V oblasti služebních a pracovněprávních vztahů navržené úpravy mj. zohledňují potřebu tzv. rotace, tj. střídání výkonu služby nebo práce v ústředí a v zahraničí, jež je pro fungování MZV zásadní. Návrh zákona rozšiřuje i předmět zákonné úpravy, a to o regulaci udělování a odnímání souhlasu se zřízením cizích zastupitelských úřadů. V návrhu zákona je zapracován odkaz na směrnici Rady (EU) 2019/997 ze dne 18. června 2019, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP. Návrh zákona přináší související změny v zákonech o státní službě, o cestovních dokladech, o správních poplatcích a zákoně kompetenčním.

A21) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 143/24
 • Čj. předkladatele: MPO-111742/2023/21200/01000
 • Aktualizováno: 19. 4. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem zákona se zajišťuje implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230. Převážná část relevantních ustanovení tohoto nařízení je aplikovatelná přímo; členské státy jsou však povinny zajistit výkon státní správy v dané oblasti. Návrhem zákona se rovněž upravuje nesprávně uvedený odkaz v zákoně o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, a to v části týkající se dozoru nad těmito výrobky.

A22) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-25605/24/31800/01000
 • Aktualizováno: 19. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem tohoto zákona je zejména posílit vymahatelnost povinností, které vyplývají z příslušných nařízení EU týkajících se reklamy na kojeneckou výživu.

A23) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného evropského přístupového místa

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-6585/2024/2702-4
 • Aktualizováno: 20. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem zákona se novelizují následující zákony: zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a zákon o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 461/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 98, schůze

 • Odkaz: zde

 • Popis: Na úrovni Evropské unie bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2022/123 ze dne 25. ledna 2022 o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále jen „nařízení č. 123“ nebo „nařízení“). Nařízení č. 123 si klade za cíl zefektivnit řízení dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jejich příslušenství (dále jen „zdravotnické prostředky“), vyvíjet zdravotnická protiopatření za účelem harmonizovaného řešení hrozeb pro veřejné zdraví od raného stadia a zajišťovat při tom spolupráci a koordinaci mezi Evropskou unií, příslušnými vnitrostátními a regionálními orgány, odvětvími léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a dalšími subjekty
  v rámci dodavatelských řetězců pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, včetně
  zdravotnických pracovníků. Prostřednictvím nařízení by tak měl by být mimo jiné vytvořen harmonizovaný systém monitorování nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

B2) Novela zákona o ochraně utajovaných informací - EU

 • Sněmovní tisk: 519/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, možné projednání zmíněno na pozvánce na jednání od 25. 4. 2024

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním účelem navrhované právní úpravy je legislativní změna institutů a požadavků v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, které se s ohledem na zkušenosti z praxe 74 ukázaly být problematickými a činí tudíž aplikační potíže. Dále je cílem návrhu zákona narovnat požadavky související s novými legislativními tendencemi jako je například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Současně se návrhem snaží předkladatel odstranit některé dílčí nedostatky současné platné právní úpravy, jako je potřeba precizace definice utajované informace.

B3) Novela zákona o vodách (vodní zákon)

 • Sněmovní tisk: 569/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním principem navrhované právní úpravy je komplexnost legislativního přístupu k řešení havárie na vodách. Novela tak, s využitím poznatků z praxe, zahrnuje jak prvky preventivní ochrany (zavedení Registru výpustí ze zdrojů znečištění do vod povrchových, možnost schvalování provozních řádů, kontinuální monitoring, zvýšení sankcí aj.), tak i reaktivní (zejména zpřesnění kompetencí při zmáhání havárie).

B4) Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Sněmovní tisk: 579/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním smyslem předkládaného návrhu zákona je zajištění náležité ochrany
  mimoprodukčních, tedy environmentálních funkcí zemědělské půdy včetně krajinných prvků. Navrhované změny se nezbytně promítají jak do kvantitativní, tak do kvalitativní složky ochrany zemědělského půdního fondu, tak aby došlo ochraně všech důležitých mimoprodukčních funkcí půdy.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazen mýtného a slevy na mýtném a o postupy při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MD-14065/2024-510
 • Aktualizováno: 15. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál stanovuje způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZDR-9838/2024
 • Aktualizováno: 16. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se na seznam návykových látek zařazení nových psychoaktivních látek, a to do přílohy č. 4.

C3) Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-25872/24/41100/01000
 • Aktualizováno: 17. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem této právní úpravy je poskytnout ochranu fyzickým osobám využívajícím ve svém bydlišti některý ze stanovených prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, který je nezbytný pro zachování základních životních funkcí těchto osob a který zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Tyto osoby jsou podle § 29 odst. 1 energetického zákona tzv. zranitelnými osobami.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 146/24
 • Čj. předkladatele: MPO-43649/23/31000/01000
 • Aktualizováno: 17. 4. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Důvodem pro předložení návrhu je potřeba lépe zajistit plnění požadavků na stavby podle § 156 stavebního zákona, pokud jde o stavební výrobky nepokryté harmonizační evropskou legislativou (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011). Projektant stavby by měl mít k dispozici stejně komplexní a věrohodné doklady o vlastnostech výrobku, jako je tomu v harmonizované oblasti. Proto se navrhuje přiblížit obsah prohlášení o shodě vydávaného výrobcem jeho  harmonizovanému ekvivalentu – prohlášení o vlastnostech. Dále se navrhuje zavést
  označování stavebního výrobku Českou značkou shody - obdoba evropského označení CE. Tyto změny přispějí k dosažení vyšší kvality a bezpečnosti staveb.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-29010/24/41100/01000
 • Aktualizováno: 18. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem předkládaného návrhu nařízení vlády je tedy v souladu s § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona stanovení okruhu údajů, které mají být ze strany auditora ověřeny, a dále vymezení rozsahu, v jakém auditor ověření provádí. Odpovídajícím způsobem se tedy navrhuje upravit, resp. rozšířit předmět úpravy nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 193/24
 • Čj. předkladatele: MSMT-25470/2023-3
 • Aktualizováno: 19. 4. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novela v rámci racionalizace rozpočtu kapitoly školství upravuje maximální rozsah
  pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích. Dochází k úpravě Přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády, která stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (tzv. PHmax).

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

 • Návrh zákona
 • Národní sportovní agentura
 • Čj. OVA: 290/24
 • Čj. předkladatele: NSA-0007/2024/KM/4
 • Aktualizováno: 19. 4. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaná novelizace nařízení vlády je navrhována za účelem možnosti ocenění trenérů a realizačních týmů, kteří se svou činností významně podílejí na úspěších a  vynikajících výkonech sportovců a jsou nezbytnou součástí sportovních výkonů českých reprezentantů, kteří prezentují Českou republiku.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz