Exkluzivně: Legislativní přehled pro první dubnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro první dubnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MSMT-3322/2024-2
 • Aktualizováno: 3. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je zejména nastavení systémových a jednotných pravidel fungování podpůrných pedagogických pozic v základních školách. S tím souvisí také zakotvení způsobu určení spádovosti pedagogicko-psychologických poraden. Návrh dále zavádí možnost v případě potřeby pružně regulovat počet hodin výuky financovaný konkrétní škole ze státního rozpočtu, a to jeho zafixováním či jinou úpravou prostřednictvím nařízení vlády. Do návrhu se rovněž promítla snaha o snižování nerovností mezi školami, které jsou způsobeny nestejným zastoupením žáků se
  sociálním a ekonomickým znevýhodněním. Nově má být umožněno promítnout do financování škol veřejných zřizovatelů náročnost poskytovaného vzdělávání.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 240/24

 • Čj. předkladatele: MK-S/13465/2023-OLP

 • Aktualizováno: 3. 4. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisKomplexní novelizace zákona o audiovizi reagující na změny, ke kterým v posledních letech došlo v oblasti audiovizuální výroby, zejména ve způsobu šíření a konzumace audiovizuálního obsahu jeho uživateli, a přizpůsobující zákon o audiovizi novým podmínkám: přejmenování Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize; zavedení podpory videoher; zavedení tzv. analýzy projektu na základě tvůrčích a realizačních kritérií; změny právní úpravy audiovizuálních poplatků; zavedení povinnosti přímé investice; zjednodušení právní úpravy poskytování pobídek a nastavení udržitelného financování systému filmových pobídek; zvýšení konkurenceschopnosti  českého audiovizuálního průmyslu.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 143/24
 • Čj. předkladatele: MPO-111742/2023/21200/01000
 • Aktualizováno: 3. 4. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem zákona se zajišťuje implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230. Převážná část relevantních ustanovení tohoto nařízení je aplikovatelná přímo; členské státy jsou však povinny zajistit výkon státní správy v dané oblasti. Návrhem zákona se rovněž upravuje nesprávně uvedený odkaz v zákoně o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, a to v části týkající se dozoru nad těmito výrobky.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 246/24 
 • Čj. předkladatele: MF-2707/2024/3603-7
 • Aktualizováno: 4. 4. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava reaguje na rozsudek SDEU C-633/20. Soudní dvůr ve svém rozsudku konstatoval, že zprostředkováním pojištění ve smyslu směrnice je i činnost pojistníků, kteří za odměnu nabízejí účast ve skupinovém pojištění s nárokem na pojistné plnění. Vzhledem k tomu je potřeba na tuto činnost pojistníků aplikovat pravidla stanovená směrnicí, resp. zákonem jako celek.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-39018-3/OBP-2024
 • Aktualizováno: 4. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předložené novely je prodloužit dočasnou ochranu jejím stávajícím
  držitelům, kteří se nacházejí na území České republiky, a to za určitých podmínek vždy o jeden rok. Druhým důležitým okruhem změn je umožnit osobám, které splní zákonem předvídané podmínky, získat zvláštní dlouhodobý pobyt. Namísto režimu dočasné ochrany tak budou moci nadále pobývat v České republice podle zákona o pobytu cizinců. Budou tak moci opustit dočasný a ochranný status a nadále žít v České republice podle standardních pravidel, jedná se tak o doplňkovou variantu vedle dočasné ochrany. Pro ostatní cizince bude i nadále k dispozici institut dočasné ochrany.

A6) Návrh zákona o akciové společnosti Národní rozvojová banka

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 248/24
 • Čj. předkladatele: MK-S 4224/2023
 • Aktualizováno: 3. 4. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona zejména  uvádí obecné cíle NRB,  upravuje některá pravidla pro výkon činnosti NRB odchylující se od pravidel dle zákona o bankách,  stanovuje povinnost NRB dodržovat přímo použitelné evropské předpisy vztahující se na instituce, tzn. úvěrové instituce s licencí podle CRD,  omezuje činnost NRB v oblasti přijímání vkladů a poskytování investičních služeb,  upravuje státní záruku za dluhy odpovídající peněžním prostředkům získaným na finančních trzích se splatností nad 1 rok, u nichž NRB získala předchozí souhlas ze strany Ministerstva financí,  ukládá povinnost ČNB vykonávat dohled nad činností NRB ve stanoveném rozsahu,  umožňuje stanovit úročení návratné finanční výpomoci poskytnuté NRB,  stanoví povinnost NRB vést vybrané peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu na účtech NRB podřízených státní pokladně,  zakotvuje informační povinnost NRB vůči Poslanecké sněmovně.

A7) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o akciové společnosti Národní rozvojová banka

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 252/24

 • Čj. předkladatele: MF-36968/2023/2703-45

 • Aktualizováno: 4. 4. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je v návaznosti na návrh zákona o Národní rozvojové bance zakotvit v zákoně o bankách odkaz na zvláštní zákon o Národní rozvojové bance upravující některé aspekty činnosti NRB, dále úpravou v zákoně č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, umožnit převod akcií České exportní banky, a.s. (dále jen „ČEB“) do vlastnictví státem vlastněné NRB, změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
  souvisejících zákonů, upravit zakládání účtů podřízených státní pokladně vedených u ČNB, změnou zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zpřesnit transpozici čl. 2 odst. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU tak, že ustanovení předmětného zákona se na NRB nepoužijí, a změnou zákona č. č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, upravit název NRB z „Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.“ na „Národní rozvojová banka, a.s.“.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 253/24

 • Čj. předkladatele: MSP-519/2018-LO-SP

 • Aktualizováno: 4. 4. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná opatření směřující ke zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Upravit se dále navrhuje předběžná úprava poměrů dítěte. V souladu s mezinárodními závazky se rovněž navrhuje výslovně zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 62/24

 • Čj. předkladatele: 28515/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 4. 4. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předložený návrh si klade za cíl zřídit národní lidskoprávní instituci a institut ochránce práv dětí na půdorysu současné Kanceláře Veřejného ochránce práv.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 1142/23

 • Čj. předkladatele: MV-79756/LG-2023

 • Aktualizováno: 4. 4. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předloženého návrhu zákona je dále prohloubit depolitizaci, profesionalizaci, transparentnost a efektivitu státní služby.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zahraničních věcí

 • Čj. OVA: 1165/23

 • Čj. předkladatele: 106833/2023-MZV/OPL

 • Aktualizováno: 4. 4. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona obsahuje dílčí úpravy, jež vycházejí z šestiletých zkušeností s  plikací zákona o zahraniční službě a reagují rovněž na měnící se geopolitickou situaci. V oblasti služebních a pracovněprávních vztahů navržené úpravy mj. zohledňují potřebu tzv. rotace, tj. střídání výkonu služby nebo práce v ústředí a v zahraničí, jež je pro fungování MZV zásadní. Návrh zákona rozšiřuje i předmět zákonné úpravy, a to o regulaci udělování a odnímání souhlasu se zřízením cizích zastupitelských úřadů. V návrhu zákona je zapracován odkaz na směrnici Rady (EU) 2019/997 ze dne 18. června 2019, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP. Návrh zákona přináší související změny v zákonech o státní službě, o cestovních dokladech, o správních poplatcích a zákoně kompetenčním.

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/205

 • Aktualizováno: 5. 4. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu je vyhlášení nového Národního parku Křivoklátsko.

A13) Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a související návrh změnového zákona

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-7774/2024/4701-2

 • Aktualizováno: 5. 4. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná právní úprava stanoví základní požadavky na postupy řídicí kontroly v zákoně a zároveň stanoví povinnost vedoucího orgánu veřejné správy upravit postupy řídicí kontroly ve vnitřním předpisu [ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) návrhu zákona]. Postupy řídicí kontroly již nebudou upraveny v prováděcí vyhlášce a oproti stávajícímu stavu jsou výrazně zjednodušeny.

A14) Návrh zákona, kterým se mění zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - HTA

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 87/24
 • Čj. předkladatele: MZDR-23072/2023
 • Aktualizováno: 5. 4. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál je zpracováván na základě potřeby adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2282 ze dne 15. prosince 2021 o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU.

A15) Návrh poslanců Pavla Staňka a Jana Bureše na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě, ve znění pozdějších předpisů, a další související právní předpisy (sněmovní tisk č. 646)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 250/24
 • Čj. předkladatele: 64600/23
 • Aktualizováno: 5. 4. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je zrušení omezení podnikajících subjektů spočívajícího v regulaci prodejní doby v maloobchodě ve vybraných dnech.

A16) Návrh zákona, kterým se mění zákon 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MV-32819/OBP-2024
 • Aktualizováno: 6. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava je výlučně transpoziční a transponuje požadavky směrnice 2023/977 o výměně informací mezi donucovacími orgány a za tím účelem mění zákony o Policii ČR, Celní správě, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Vojenské policii a Vězeňské službě. Obsahem návrhu zákona je rovněž novela zákona o zpracování osobních údajů, jejímž účelem je adaptace právního řádu na pravidla nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/… ze dne … 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (nařízení ještě nebylo oficiálně vyhlášeno ve Věstníku EU). Cílem je stanovit vnitrostátní pravidla nezbytná k tomu, aby
  bylo možné využívat výjimku ze zákazu vzdálené neodkladné biometrické identifikace fyzických osob ve veřejném prostoru.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev - EU

 • Sněmovní tisk: 459/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 98, schůze (od 9.4.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Primárním cílem navrženého zákona je zapracovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení, do českého právního řádu. Členské státy jsou povinny uvést v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto změnovou směrnicí do 31. ledna 2023.

B2) Novela zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a zákon o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 461/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 98, schůze (od 9.4.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Na úrovni Evropské unie bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2022/123 ze dne 25. ledna 2022 o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále jen „nařízení č. 123“ nebo „nařízení“). Nařízení č. 123 si klade za cíl zefektivnit řízení dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jejich příslušenství (dále jen „zdravotnické prostředky“), vyvíjet zdravotnická protiopatření za účelem harmonizovaného řešení hrozeb pro veřejné zdraví od raného stadia a zajišťovat při tom spolupráci a koordinaci mezi Evropskou unií, příslušnými vnitrostátními a regionálními orgány, odvětvími léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a dalšími subjekty
  v rámci dodavatelských řetězců pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, včetně
  zdravotnických pracovníků. Prostřednictvím nařízení by tak měl by být mimo jiné vytvořen harmonizovaný systém monitorování nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

B3) Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním - EU

 • Sněmovní tisk: 523/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 98, schůze (od 9.4.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Obecným účelem navrhované právní úpravy je přijmout jediný zákon, který souhrnně a komplexně upraví hromadné vymáhání práv v oblasti vztahů mezi podnikatelem a spotřebiteli (tj. b2c vztahy), neboť právě spotřebitelské spory jsou oblastí, v níž se nedostatečná či chybějící procesní úprava projevuje nejvýrazněji. Zákon by měl umožnit v jednom řízení projednat podobné nároky vyplývající z právních poměrů mezi podnikatelem a spotřebiteli, čímž budou reflektovány potřeby justice i občanů a bude reagováno na poptávku vyvolanou společenským vývojem.

B4) Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním – související - EU

 • Sněmovní tisk: 524/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 98, schůze (od 9.4.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Obecným účelem navrhované právní úpravy je přijmout procesní nástroj, který do právního řádu pomůže implementovat směrnici o zástupných žalobách. Tím přispěje také k řešení hromadného vymáhání práv v oblasti vztahů mezi podnikatelem a spotřebiteli.

B5) Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže - EU

 • Sněmovní tisk: 540/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 98, schůze (od 9.4.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona je uvést právní úpravu v oblasti řízení ve věcech dětí mladší 15 let, jež se dopustily činu jinak trestného, do souladu s požadavky rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci International Commission of Jurists (ICJ) proti České republice, č. 148/2017. Předložený návrh taktéž reaguje na doporučení v této oblasti ze strany dalších mezinárodních orgánů, které působí v oblasti ochrany základních práv a svobod, na poznatky plynoucí ze zpráv o činnosti státního zastupitelství a na relevantní soudní judikaturu. K naplnění stanoveného cíle je nutné novelizovat příslušná ustanovení zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho hlavu III.

B6) Novela zákona o investičních společnostech - EU

 • Sněmovní tisk: 570/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 98, schůze (od 9.4.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: V této novele se navrhuje novelizovat tři zákony, z nichž ZISIF je hlavní podstatou novely. Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje poplatky pro zápis nelicencovaných správců do seznamu vedeného ČNB, zápis evropských fondů dlouhodobých investic a navyšuje některé́ poplatky tak, aby odpovídaly souvisejícím administrativním nákladům. Některé́ poplatky jsou z důvodu jejich obsolentnosti či neefektivnosti naopak zcela rušeny. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z přijmu, ve znění pozdějších předpisů reflektuje zejména moznost vytvářet podfondy i pro jiné subjekty, než̌ jsou investiční fondy typu SICAV.

B7) Novela zákona o sociálních službách - RJ

 • Sněmovní tisk: 605/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 98, schůze (od 9.4.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem navrhované právní úpravy je větší podpoření poskytování sociální služeb v přirozeném sociálním prostředí, a s tím jsou spojeny i systémové změny pro segment neformální péče. Tento záměr vychází mj. z doporučení Evropské komise ve vztahu k deinstitucionalizaci sociálních služeb a dlouhodobé péči. Cílem by mělo být, aby pobytové formy poskytování sociálních služeb nebyly nabízeny jako první volba poskytnuté služby. Jeden ze zásadních novelizačních návrhů je proto posílení principu subsidiarity v oblasti poskytované péče, kdy v úvodních vymezeních normy se specifikuje prioritizace poskytované sociální služby v sociálním prostředí klienta.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-11930/2024-11153
 • Aktualizováno: 3. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Rámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před
  znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou odvodňována do vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů, tato území se nazývají „zranitelné oblasti“. Dále jsou členské státy povinny zpracovat a zavádět opatření pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jedná se o opatření v rámci území celého státu, ve formě tzv. zásad správné zemědělské praxe, která jsou dobrovolná a opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto oblastech hospodařící, tzv. akční program. Zranitelné oblasti a akční program jsou vyhlašovány vždy na 4 roky a poté pravidelně revidovány.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovávaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-29010/24/41100/01000
 • Aktualizováno: 3. 4. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem předkládaného návrhu nařízení vlády je tedy v souladu s § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona stanovení okruhu údajů, které mají být ze strany auditora ověřeny, a dále vymezení rozsahu, v jakém auditor ověření provádí. Odpovídajícím způsobem se tedy navrhuje upravit, resp. rozšířit předmět úpravy nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 193/24
 • Čj. předkladatele: MSMT-25470/2023-3
 • Aktualizováno: 3. 4. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novela v rámci racionalizace rozpočtu kapitoly školství upravuje maximální rozsah
  pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích. Dochází k úpravě Přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády, která stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (tzv. PHmax).

C4) Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic na financování dostupného nájemního bydlení

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MMR-13137/2024-31
 • Aktualizováno: 5. 4. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vychází z části Programového prohlášení vlády České republiky týkající se regionálního a místního rozvoje v oblasti bydlení. Jeho hlavním cílem je podpořit zvýšení kapacit dostupného nájemního bydlení, a tak přispět k řešení současné krize bydlení.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz