Exkluzivně: Legislativní přehled pro druhý únorový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro první únorový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona o integračním sociálním podniku

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 830/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/200868-521/4
 • Aktualizováno: 5. 2. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je připraven zejména s ohledem na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se specifickými potřebami, kterým, narozdíl od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce, není právními předpisy přiznána žádná podpora při zaměstnávání těchto osob. K cíli v podobě
  prosazení zákona o sociálním podnikání se přihlásila vláda ve svém programovém prohlášení.

A2) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o integračním sociálním podniku

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 1039/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/200868-521/11

 • Aktualizováno: 5. 2. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisTímto zákonem společně s návrhem zákona o sociálním podniku dojde k zakotvení dalších prostředků k podpoře sociálních podniků, čímž má být docíleno komplexní pomoci s udržitelným rozvojem sociálního podnikání.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-43388/2023-11151
 • Aktualizováno: 6. 2. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh novelizuje zákon č. 503/2012 Sb., a to zejména s ohledem na poznatky z aplikační praxe Státního pozemkového úřadu, a zákon č. 139/2002 Sb., kde provádí dílčí úpravu práva zaměstnanců Státního pozemkového úřadu provádějících aktualizace BPEJ ke vstupu a vjezdu na dotčené pozemky.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 1046/23
 • Čj. předkladatele: MF-19068/2023/2601-2
 • Aktualizováno: 7. 2. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem navrhovaného zákona je minimalizace případů překrývání působnosti jednotlivých cenových orgánů k cenové kontrole.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 1168/23
 • Čj. předkladatele: MV-153006-4/LG-2023
 • Aktualizováno: 7. 2. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde

Popis: Popis: Změny se týkají dvou oblastí:
a) Navrhování kandidátů na prezidenta republiky skupinou navrhujících poslanců nebo skupinou navrhujících senátorů
V zákoně o volbě prezidenta republiky bude výslovně stanoveno, že poslanec/senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců/senátorů, tj. z titulu člena komory Parlamentu může navrhovat pouze jednoho kandidáta na prezidenta.
V případě, že by poslanec/senátor byl členem více skupin navrhujících poslanců/senátorů, k jeho podpisu na podaných kandidátních listinách se nepřihlédne ani na jedné z nich.
b) Sběr podpisů na petici na podporu kandidatury tzv. občanských kandidátů na prezidenta republiky a proces kontroly petic
Ministerstvo vnitra umožní k založení petice a sběru podpisů pod ni využít nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí Informačního systému správy voleb ukotveného v zákoně o správě voleb, a bude fungovat na podobném principu jako již existující ePetice na Portálu veřejné správy pro sběr podpisů na petice podle petičního zákona.
Ponechává se i možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici, která obsahuje podpisy úředně neověřené; stávající soubor údajů o petentovi bude jak na elektronické, tak na listinné petici zúžen; nadále se nebude uvádět adresa místa trvalého pobytu.
Minimální požadovaný počet podpisů na petici zůstane zachován na úrovni 50 000 podpisů, tj. není potřeba z tohoto důvodu měnit Ústavu.
Kontrola záznamů na listinné petici bude pokračovat jen do okamžiku, kdy se v součtu s elektronickou peticí dosáhne počtu 50 000 započitatelných petentů (není-li již tento počet naplněn v rámci elektronické petice samotné).
Zajištěna je kontrola duplicit v listinné petici i oproti systému elektronické petice; kontrola duplicit v elektronické petici se děje automaticky již při samotném sběru podpisů.


A6) Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby a o změně souvisejících zákonů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 955/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/554
 • Aktualizováno: 7. 2. 2024
 • Stav: AN – zapracované změny neschváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Účelem navrhované úpravy je vymezit hydrometeorologickou službu a její složky jako objektivní odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu a institucionálně zabezpečit její fungování primárně pro potřeby veřejné správy.

A7) Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků, o požadavcích na některé výrobky a o změně některých souvisejících zákonů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPO-7995/24/31800/01000

 • Aktualizováno: 8. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona v návaznosti na nařízení o obecné bezpečnosti výrobků definuje institucionální uspořádání dozoru nad bezpečností výrobků v České republice, který bude sjednocen s dozorem nad výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Všechny orgány dozoru budou mít stejný rozsah pravomocí a bude tak položen základ k jednotnému postupu při výkonu dozoru, např. též vymezením minimálního rozsahu opatření, která mohou orgány dozoru v případě zjištění nebezpečného výrobku ukládat. Bude posílena spolupráce v oblasti dozoru nad bezpečností výrobků a bude posíleno fungování vnitrostátní sítě pro rychlou výměnu informací o nebezpečných
  nepotravinářských výrobcích.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti

 • Čj. OVA: 1153/23

 • Čj. předkladatele: 46313/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 8. 2. 2024

 • Stav: A – zapracovány změny

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový významný den "1. květen - Den vstupu Česka do Evropské unie".

A9) Návrh poslankyně Lucie Šafránkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 615)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 67/24

 • Čj. předkladatele: 61500/23

 • Aktualizováno: 8. 2. 2024

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšení maximálních měsíčních uznatelných nákladů domácností na bydlení pro účely výpočtu příspěvku na bydlení.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MSP-90/2023_LO-SP

 • Aktualizováno: 9. 2. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit, aby prostřednictvím trestních sankcí bylo možné odčerpat i majetek, který je součástí společného jmění manželů. Současný stav, kdy v souladu s ustálenou judikaturou nelze vyslovit propadnutí věci, která náleží do společného
  jmění manželů, byl jako nedostatek identifikován i ve zprávě o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (National risk assessment of money laundering and terrorist financing), již vláda schválila svým usnesením č. 616 ze dne 12. července 2021. Návrh
  dále cílí na zajištění naplňování závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a z mezinárodního práva a na odstranění dílčích nedostatků trestních předpisů, které vyplynuly z praxe.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-2707/2024/3603-7

 • Aktualizováno: 9. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná právní úprava si klade za cíl přizpůsobit český právní řád judikatuře Soudního dvora Evropské unie ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění tak, aby byl v souladu s evropským právem. Tato povinnost vyplývá z členství České republiky v Evropské unii. Podle rozsudku SDEU C-633/20 je zprostředkováním pojištění ve smyslu směrnice i činnost pojistníků, kteří za odměnu nabízejí účast ve skupinovém pojištění s nárokem na pojistné plnění.
  Současná úprava činnosti pojistníka v § 4 zákona je tak s tímto výkladem v rozporu, a proto je potřeba tuto právní úpravu změnit.

A12) Návrh zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně dalších zákonů (zákon o kritické infrastruktuře)

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MV-21488-1/OBP-2024

 • Aktualizováno: 9. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: PS ohledem na rozsah úprav požadovaných směrnicí CER, bylo přistoupeno k vyjmutí problematiky kritické infrastruktury z krizového zákona a vytvoření nového samostatného zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury, ve kterém jsou zapracovány jak požadavky směrnice
  CER, tak i zkušenosti z dosavadní aplikační praxe krizového zákona v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Součástí novelizačního balíku je také komplexní revize krizového zákona, kde je reagováno na konkrétní poznatky z posledních velkých krizových stavů (COVID, migrační vlna či tornádo). Stávající systém opatření ukládaných v rámci krizových stavů se ukazuje v některých
  ohledech jako zastaralý a nedostatečně schopný reagovat na moderní či zcela nepředvídatelné události a hrozby, včetně řešení situací, které následují po skončení bezprostředního dopadu dané krizové situace.

A13) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 4103/2024-UVCR

 • Aktualizováno: 9. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona představuje transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2381 ze dne 23. listopadu 2022 o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních. Transpozice se provádí v minimalistické podobě. Směrnice má stanovenou transpoziční lhůtu do 28. prosince 2024.

A14) Návrh zákona poslanců Radka Vondráčka, Andreje Babiše, Aleny Schillerové, Karla Havlíčka, Jaroslavy Pokorné Jermanové, Lubomíra Metnara, Patrika Nachera a Heleny Válkové na vydání ústavního zákona o referendu o nahrazení peněžní jednotky koruny české peněžní jednotkou euro, o korespondenčním hlasování ve volbách, o zrušení práva veta v Evropské unii a o přerozdělování migrantů v Evropské unii (sněmovní tisk č. 618)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 109/24

 • Čj. předkladatele: 61800/23

 • Aktualizováno: 9. 2. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je uskutečnění jednorázového celostátního referenda o nahrazení peněžní jednotky koruny české peněžní jednotkou euro, o korespondenčním hlasování ve volbách, o zrušení práva veta v Evropské unii a o přerozdělování migrantů v Evropské unii.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-31061/2023/32-11

 • Aktualizováno: 10. 2. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončen

 • Odkaz: zde

 • Popis: Nezbytnost provedení věcně technických změn v zákoně o spotřebních daních vyplývá z poznatků aplikační praxe správce daně i dotčených subjektů, jakož i judikatury správního a ústavního soudnictví v daňových věcech. Dochází zde však rovněž aktualizacím, které vyplývají z důvodu přijetí některých evropských prováděcích právních předpisů. Cílem navrhovaných opatření vyplývajících z námětů dotčených subjektů a správce daně je zvýšení
  právní jistoty na trhu s vybranými výrobky, zefektivnění procesu výběru a správy spotřebních daní a snížení administrativní zátěže v případech, kdy předmětná změna stávající úpravy nebude spojena s rizikem vzniku potenciálních daňových úniků.

B) Třetí čtení

Aktuálně není žádný zákon ve 3. čtení.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 102/24
 • Čj. předkladatele: 300172/2024-MZV/VO
 • Aktualizováno: 6. 2. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh představuje konsolidované znění dosavadní právní úpravy týkající se oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území ČR podávaných na zastupitelských úřadech občany Ruské federace a Běloruské republiky s tím, že její platnost již nebude časově omezena.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzov nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MV-20699-2/OBP-2024
 • Aktualizováno: 7. 2. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Vzhledem k tomu, že platnost zákona č. 65/2022 Sb. byla prodloužena (zákonem č. 454/2023 Sb.) do 31. března 2025, je potřebné prodloužit platnost nařízení vlády č. 206/2022 Sb. o 1 rok. Nově by tak nařízení vlády mělo pozbýt platnosti uplynutím dne 31. března 2025.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a o změně nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 104/24
 • Čj. předkladatele: MZE-63740/2023-11153
 • Aktualizováno: 7. 2. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předkládaného nařízení vlády je jak doplnění nového podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě, tak zpřesnění podmínek pro poskytování dotací a zároveň reagovat na zjištění z administrace podpor podle nařízení vlády č. 80/2023 Sb. Navrhované změny se týkají úprav odpočtů za neprodukční plochy (princip zabránění dvojímu financování za souběh s podmínkami DZES a celofaremní ekoplatbou) u vybraných podopatření. V případě podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů je navrhováno ve výjimečných případech změnit závazek z titulu Horské suchomilné louky nehnojené na hnojenou
  variantu.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 61/24
 • Čj. předkladatele: MD-39995/2023-510
 • Aktualizováno: 9. 2. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem dochází zejména k rušení právní úpravy výše časového poplatku, ke změnám kritérií pro rozlišení sazeb mýtného a ke změnám těchto sazeb.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZDR-4105/2024-2/LEG
 • Aktualizováno: 9. 2. 2024
 • Stav: 6 – přijato ÚV ke zpracování
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zařazení HHC látek na seznam návykových látek, v takovém případě totiž je zcela irelevantní, v jaké podobě se výrobky obsahující zařazované látky na trhu vyskytují. Vše, co obsahuje tyto látky nebude moci být uváděno na trh.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

 • Návrh nařízení vlády
 • Národní sportovní agentura
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: NSA-0007/2024/KM/4
 • Aktualizováno: 9. 2. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaná novelizace nařízení vlády je navrhována za účelem možnosti ocenění trenérů a realizačních týmů, kteří se svou činností významně podílejí na úspěších a vynikajících výkonech sportovců a jsou nezbytnou součástí sportovních výkonů českých reprezentantů, kteří prezentují
  Českou republiku. Ocenění trenérů a členů realizačního týmu Národní sportovní agenturou přispěje k podpoře kvality trenérské činnosti. Současně takové ocenění trenérů a členů realizačního týmu je důležitou součástí podpory sportovních reprezentantů České republiky a naplňuje tak ustanovení § 1a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a také je běžnou součástí ocenění v dalších státech Evropy.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz