Exkluzivně: Legislativní přehled pro první únorový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro první únorový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 950/24
 • Čj. předkladatele: 162/2019-LO-SP
 • Aktualizováno: 31. 1. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů je posílení záruk zákonnosti zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku. Dále je cílem zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to prostřednictvím více opatření.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 81/24

 • Čj. předkladatele: MMR-51545/2023-31

 • Aktualizováno: 31. 1. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisHlavním cílem návrhu zákona je do českého právního řádu transponovat nově vznikající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů a ubytování.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Digitální a informační agentura
 • Čj. OVA: 82/24
 • Čj. předkladatele: DIA-14313-1/EG-2023
 • Aktualizováno: 31. 1. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona má za cíl do právního řádu zavést tzv. Registr zastupování. Ten se věnuje problematice zastupování v digitálním prostředí veřejné správy, zejm. pak vytvoření centrálního řešení pro evidenci a správu oprávnění k zastupování. Toto řešení by mělo poskytovat informace o oprávněních k zastupování existujících ze zákona či na základě smlouvy, sjednocovat modely „plných mocí“ a umožnit vytváření plných mocí pro přístup ke službám veřejné správy. Jeho hlavním přínosem má být sdílení údajů o oprávněních k zastupování mezi agendami a úřady, tedy jednou prokázané oprávnění nebude třeba prokazovat opakovaně.


A4) Návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích)

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 84/24
 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-9
 • Aktualizováno: 31. 1. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona obsahuje především úpravu přestupků a pravomocí České národní banky jako orgánu dohledu.

A5) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 85/24
 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-10
 • Aktualizováno: 31. 1. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: V návaznosti na zákon o digitálních financích jsou předkládaným návrhem prováděny další změny, které jsou nezbytné kvůli aplikaci nařízení MiCA. To se týká například zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů či zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvi financí
 • Čj. OVA: 86/24
 • Čj. předkladatele: MF-26037/2023/7201-7
 • Aktualizováno: 31. 1. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál se soustředí na zjednodušení převodů vybraných trvale nepotřebných hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví státu na územní samosprávné celky.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - HTA

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Čj. OVA: 87/24

 • Čj. předkladatele: MZDR-23072/2023

 • Aktualizováno: 31. 1. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Materiál je zpracováván na základě potřeby adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2282 ze dne 15. prosince 2021 o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZDR-37109/2023

 • Aktualizováno: 1. 2. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci
  zdravotnictví přestavuje realizaci dalších připravovaných fází elektronizace zdravotnictví, která by měla navázat na probíhající fázi elektronizace zdravotnictví. Součástí novely je zavedení tzv. eZkarty, eŽádanky a sdíleného zdravotního záznamu.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 89/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/180883-522/3

 • Aktualizováno: 1. 2. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Novela zákoníku práce a některých dalších zákonů zavádějící valorizační mechanismus minimální mzdy provádějící transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy. Zároveň se navrhuje soubor opatření na podporu kolektivního vyjednávání, změna nebo zrušení institutu zaručené mzdy, zrušení písemného rozvrhu dovolené a zavedení dodatkové dovolené pro skupiny zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 1046/23

 • Čj. předkladatele: MF-19068/2023/2601-2

 • Aktualizováno: 1. 2. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem navrhovaného zákona je minimalizace případů překrývání působnosti jednotlivých cenových orgánů k cenové kontrole.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti

 • Čj. OVA: 1153/23

 • Čj. předkladatele: 46313/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 1. 2. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový významný den "1. květen - Den vstupu Česka do Evropské unie".

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 1168/23

 • Čj. předkladatele: MV-153006-4/LG-2023

 • Aktualizováno: 1. 2. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Popis: Změny se týkají dvou oblastí:
  a) Navrhování kandidátů na prezidenta republiky skupinou navrhujících poslanců
  nebo skupinou navrhujících senátorů
  - V zákoně o volbě prezidenta republiky bude výslovně stanoveno, že poslanec/senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců/senátorů, tj. z titulu člena komory Parlamentu může navrhovat pouze jednoho kandidáta na prezidenta.
  - V případě, že by poslanec/senátor byl členem více skupin navrhujících poslanců/senátorů, k jeho podpisu na podaných kandidátních listinách se nepřihlédne ani na jedné z nich.
  b) Sběr podpisů na petici na podporu kandidatury tzv. občanských kandidátů na prezidenta republiky a proces kontroly petic
  - Ministerstvo vnitra umožní k založení petice a sběru podpisů pod ni využít nástroj
  pro sestavování elektronických petic, který bude součástí Informačního systému správy voleb ukotveného v zákoně o správě voleb, a bude fungovat na podobném principu jako již existující ePetice na Portálu veřejné správy pro sběr podpisů na petice podle petičního zákona.
  - Ponechává se i možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici,
  která obsahuje podpisy úředně neověřené; stávající soubor údajů o petentovi bude jak na elektronické, tak na listinné petici zúžen; nadále se nebude uvádět adresa místa trvalého pobytu.
  - Minimální požadovaný počet podpisů na petici zůstane zachován na úrovni 50 000 podpisů, tj. není potřeba z tohoto důvodu měnit Ústavu.
  - Kontrola záznamů na listinné petici bude pokračovat jen do okamžiku, kdy se v součtu
  s elektronickou peticí dosáhne počtu 50 000 započitatelných petentů (není-li již tento počet naplněn v rámci elektronické petice samotné).
  - Zajištěna je kontrola duplicit v listinné petici i oproti systému elektronické petice; kontrola duplicit v elektronické petici se děje automaticky již při samotném sběru podpisů.

A13) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 4103/2024-UVCR

 • Aktualizováno: 1. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona představuje transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2381 ze dne 23. listopadu 2022 o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních. Transpozice se provádí v minimalistické podobě. Směrnice má stanovenou transpoziční lhůtu do 28. prosince 2024.

A14) Návrh zákona o akciové společnosti Národní rozvojová banka

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-36968/2023/2703-12

 • Aktualizováno: 1. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je stanovit základní právní rámec upravující výkon činnosti Národní rozvojové banky, a.s. (dále jen „NRB“) a dohled nad ní po jejím vyjmutí z působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi (dále jen „CRD“), zakotvit státní záruku za dluhy NRB, tak aby se usnadnilo získávání cizích zdrojů pro další činnost NRB, upravit zakládání účtů podřízených státní pokladně vedených u České národní banky (dále jen „ČNB“) a umožnit převod akcií České exportní banky, a.s. (dále jen „ČEB“) do vlastnictví NRB, která je ve 100% vlastnictví státu.

A15) Návrh poslankyně Lucie Šafránkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 615)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 67/24

 • Čj. předkladatele: 61500/23

 • Aktualizováno: 1. 2. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšení maximálních měsíčních uznatelných nákladů domácností na bydlení pro účely výpočtu příspěvku na bydlení.

A16) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějšcích předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-26386/2023/7201-8

 • Aktualizováno: 2. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaná novela Zákona sleduje jako svůj základní cíl zohlednění zkušeností získaných za téměř dvacetileté fungování Úřadu a zaměřuje se tedy na změnu a doplnění stávající právní úpravy o ustanovení, která zajistí efektivní výkon činnosti Úřadu.

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-36861/2023/32-5

 • Aktualizováno: 2. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Vedle implementačních ustanovení obsahuje předložený návrh i řádnou novelu zákona o dani z přidané hodnoty spočívající ve změnách, jejichž cílem je snaha o další zefektivnění procesu výběru a správy daně z přidané hodnoty a zvýšení právní jistoty dotčených subjektů. K těmto úpravám se přistupuje na základě poznatků správce daně i dotčených subjektů, které odrážejí aplikační praxi.

A18) Návrh zákona poslanců Radka Vondráčka, Andreje Babiše, Aleny Schillerové, Karla Havlíčka, Jaroslavy Pokorné Jermanové, Lubomíra Metnara, Patrika Nachera a Heleny Válkové na vydání ústavního zákona o referendu o nahrazení peněžní jednotky koruny české peněžní jednotkou euro, o korespondenčním hlasování ve volbách, o zrušení práva veta v
Evropské unii a o přerozdělování migrantů v Evropské unii (sněmovní tisk č. 618)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 61800/23

 • Aktualizováno: 3. 2. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je uskutečnění jednorázového celostátního referenda o nahrazení peněžní jednotky koruny české peněžní jednotkou euro, o korespondenčním hlasování ve volbách, o zrušení práva veta v Evropské unii a o přerozdělování migrantů v Evropské unii.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o státním zastupitelství

 • Sněmovní tisk: 463/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 92. schůze (od 6.2.2024)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Jádrem předložené právní úpravy je především stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a trvání jejich funkčních období. Právní úprava postupu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců by měla eliminovat riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství a jeho fungování.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejích dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1140/23
 • Čj. předkladatele: MPO-104822/23/71600/01000
 • Aktualizováno: 30. 1. 2024
 • Stav: B - signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál je předkládán s ohledem na implementaci nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1717 ze dne 27. června 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomoci kabelového nabíjení.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 61/24
 • Čj. předkladatele: MD-39995/2023-510
 • Aktualizováno: 1. 2. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem dochází zejména k rušení právní úpravy výše časového poplatku, ke změnám kritérií pro rozlišení sazeb mýtného a ke změnám těchto sazeb.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/15
 • Aktualizováno: 2. 2. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Česká republika (dále jen „ČR“) se vstupem do Evropské unie zavázala k vytvoření soustavy Natura 2000, jejímž účelem je chránit vybraná přírodní stanoviště a druhy živočichů a rostlin.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 36/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/249034-521/4
 • Aktualizováno: 2. 2. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem novely nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „návrh nařízení vlády“), je zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti těchto zařízení v návaznosti na akutní potřeby praxe. Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz