Exkluzivně: Legislativní přehled pro třetí lednový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro třetí lednový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 1107/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/251879-500/1
 • Aktualizováno: 9. 1. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem navrhované právní úpravy je zakotvení možnosti valorizace příspěvku na péči prostřednictvím nařízení vlády.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 164/2013  Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 22/24

 • Čj. předkladatele: MF-28862/2023/32-8

 • Aktualizováno: 10. 1. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisNávrh zákona je primárně zákonem implementačním, který je legislativní reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849 (dále jen „dále jen „nařízení TFR“).
  Kromě adaptačních a implementačních ustanovení vycházejících z nařízení TFR, dochází rovněž k zapracování vybraných doporučení FATF, u nichž byly detekovány závažné implementační nedostatky ve vztahu k české právní úpravě v rámci hodnocení České republiky výborem MONEYVAL. Konkrétně se pak jedná o doporučení FATF č. 6 - Cílené finanční sankce týkající se terorismus a jeho financování, č. 7 – Cílené finanční sankce týkající se proliferace, č. 29 – Finanční zpravodajské jednotky, č. 32 – Převozy hotovosti a částečně č. 33 - Statistika.

A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 959/23
 • Čj. předkladatele: MV-122581-4/LG-2023
 • Aktualizováno: 10. 1. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem je vyjmout z režimu zákona o veřejných sbírkách sbírky konané bezhotovostním způsobem přes bankovní účet, dále zrušit povinnost pořadatele sbírky předkládat doklady o bezdlužnosti, upravit institut sbírek konaných prodejem předmětů nebo vstupenek tak, aby neumožňoval obcházení tržního řádu, a vymezit, které nepřímé náklady lze hradit z výtěžku sbírky.

A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 1017/23
 • Čj. předkladatele: 66/2022-LO-SP
 • Aktualizováno: 10. 1. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, přináší ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, zpřesnění stávající právní úpravy povinné mlčenlivosti advokáta, úpravu možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu, umožnění výkonu právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek, zpřesnění právní úpravy a rozšíření ochrany advokátů a jejich klientů před tzv. vinklařením (tj. nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny, nebo tuto
  činnost provádějí nedovoleným způsobem) a úpravu postupu advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (tzv. eLegalizace).

A5) Návrh poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 602)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 21/24
 • Čj. předkladatele: 60200/23
 • Aktualizováno: 10. 1. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona jsou tři dílčí změny úpravy zákona v oblastech připojování pozemních komunikací, evropské služby elektronického mýtného a zvláštního užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: 35283/2023
 • Aktualizováno: 11. 1. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Prvních šest tuzemských bank spustilo očekávanou platbu na kontakt. Popis: Návrh zejména zakotvuje vznik Státní hygienické služby.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MSP-90/2023_LO-SP

 • Aktualizováno: 11. 1. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit, aby prostřednictvím trestních sankcí bylo možné odčerpat i majetek, který je součástí společného jmění manželů. Současný stav, kdy v souladu s ustálenou judikaturou nelze vyslovit propadnutí věci, která náleží do společného jmění manželů, byl jako nedostatek identifikován i ve zprávě o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu (National risk assessment of money laundering and terrorist financing), již vláda schválila svým usnesením č. 616 ze dne 12. července 2021. Návrh dále cílí na zajištění naplňování závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a z mezinárodního práva a na odstranění dílčích nedostatků trestních předpisů, které vyplynuly z praxe.

A8) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 1029/23

 • Čj. předkladatele: MSP-208/2021-LO-SP

 • Aktualizováno: 12. 1. 2024

 • Stav: B - signováno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaný návrh zákona reaguje na úkol obsažený v návrhu Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023-2026, podle něhož má dojít k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby odpovídal modernímu pojetí, které opouští koncept znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku a nahrazuje jej konceptem nekonsensuálního pohlavního styku.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-31061/2023/32-11

 • Aktualizováno: 12. 1. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Novela má dále přispět k zefektivnění procesu výběru a správy spotřební daně a obsahuje také aktualizace právních předpisů v návaznosti na vydání některých prováděcích právních předpisů v evropské legislativě.

A10) Návrh poslanců Marka Bendy, Markéty Pekarové Adamové, Aleše Dufka, Ondřeje Lochmana, Jakuba Michálka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 606)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 30/24

 • Čj. předkladatele: 60600/23

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Aktualizováno dne: 12. 1. 2024

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je rozšíření tzv. imunity vůči zabavení, která by se měla vztahovat nejen na předměty ve vlastnictví cizích států, ale obecně na účel, za kterým je věc vykazující znaky kulturní památky na území České republiky zapůjčována.

A11) Návrh poslankyně Lucie Šafránkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 615)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 61500/23

 • Aktualizováno: 12. 1. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšení maximálních měsíčních uznatelných nákladů domácností na bydlení pro účely výpočtu příspěvku na bydlení.

A12) Návrh poslanců Patrika Nachera, Marka Výborného, Barbory Urbanové a Jakuba Michálka na vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění (sněmovní tisk č. 604)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 29/24

 • Čj. předkladatele: 60400/23

 • Aktualizováno: 12. 1. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je umožnit odpuštění penále a exekučních nákladů těm fyzickým osobám jakožto plátcům pojistného (tedy například osobám bez zdanitelných příjmů nebo osobám samostatně výdělečně činným) na veřejné zdravotní pojištění, jejichž závazky vůči zdravotním pojišťovnám jsou vymáhány v rámci exekuce podle daňového řádu.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MK-S/16726/2023

 • Aktualizováno: 13. 1. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná právní úprava rozšiřuje stávající povinnost odevzdávání povinných výtisků tištěných neperiodických publikací a periodického tisku o vybrané publikace pořízené elektronicky a vybraný elektronický periodický tisk a zakotvuje právní úpravu web-harvestingu.

A14) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MK-S/14424/2023

 • Aktualizováno: 13. 1. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Jako další typ podpory kultury se do českého právního řádu zavádí status umělce.


B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - EU

 • Sněmovní tisk: 439/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 16. 1. 2024)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), má za cíl implementaci opatření obsažených v Akčním plánu ke Zprávě o druhém kole národního hodnocení rizik praní peněz afinancování terorismu, odstranění vybraných nedostatků identifikovaných v rámci hodnocení výborem Moneyval Rady Evropy a finálně také odstranění nedostatků AML zákona, které se projevily při jeho aplikaci v praxi.

B2) Novela zákona o státním zastupitelství

 • Sněmovní tisk: 463/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 16. 1. 2024)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Jádrem předložené právní úpravy je především stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a trvání jejich funkčních období. Právní úprava postupu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců by měla eliminovat riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství a jeho fungování.

B3) Vládní návrh zákona o munici

 • Sněmovní tisk: 464/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 16. 1. 2024)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavními principy navrhované nové právní úpravy jsou zejména:
  - zvýšení úrovně zajištění vnitřní bezpečnosti,
  - lepší srozumitelnost právní úpravy zbraní a střeliva a od ní oddělené právní úpravy munice pro jejich adresáty,
  - efektivnější podnikání při nakládání s municí,
  - zvýšení kvalifikačních předpokladů a tím pádem i kvality odváděné práce na straně držitelů muničních licencí a jejich zaměstnanců,
  - zlepšení preventivních a kontrolních mechanismů v oblasti munice.

B4) Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu - EU

 • Sněmovní tisk: 465/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 16. 1. 2024)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh usiluje o respektování a dosažení proporcionální rovnováhy mezi na ústavní úrovni zakotvenými základními právy a svobodami, a to zejména pokud jde o ochranu života (čl. 6 odst. 1, 4 Listiny), ochranu vlastnictví, jakož ale i zásadu, že vlastnictví zavazuje (čl. 11 odst. 1, 3 Listiny) a právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu (čl. 26 odst. 1, 2 Listiny). Návrh rovněž plně respektuje zásadu nullum crimen sine lege (čl. 39 Listiny).

B5) Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry - EU

 • Sněmovní tisk: 472/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 16. 1. 2024)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava transponuje Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU. Navrhovaný zákon stanovuje podmínky pro subjekty spravující nevýkonný úvěr a obchodující na finančním trhu s bankovními úvěry. Dochází tedy k regulaci oblasti, která byla doposud regulována pouze obecnou živnostenskou úpravou. Toto by mělo zajistit vyšší ochranu dlužníka, neboť nově některé činnosti budou moci vykonávat pouze dohlížené subjekty a zároveň dojde pravděpodobně k protřídění trhu, kdy ne každá osoba spravující úvěry projde licenčním řízením u České národní banky. Lze tedy očekávat zkulturnění tohoto prostředí.

B6) Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry – související - EU

 • Sněmovní tisk: 473/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 87. schůze (od 16. 1. 2024)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona zasahuje do prostředí poskytování bankovních úvěrů, a to v tom smyslu, že rozšiřuje výčet činností, které může banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru vykonávat o tzv. správu nevýkonného úvěru. Tato činnost je definována v zákoně o trhu s nevýkonnými úvěry, který je primárním transpozičním předpisem směrnice. Dále dochází k vymezení některých nových povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (pravidla týkající se uplatňování vhodných opatření vůči spotřebiteli v prodlení před zahájením vymáhání spotřebitelského úvěru, informační povinnosti při změně úvěru).

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1141/23
 • Čj. předkladatele: MPO-100092/23/31200/01000
 • Aktualizováno: 10. 1. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Výjimky z používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/15
 • Aktualizováno: 11. 1. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Česká republika se vstupem do Evropské unie zavázala k vytvoření soustavy Natura 2000, jejímž účelem je chránit vybraná přírodní stanoviště a druhy živočichů a rostlin.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a o změně nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-63740/2023-1153
 • Aktualizováno: 12. 1. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předkládaného nařízení vlády je jak doplnění nového podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě, tak zpřesnění podmínek pro poskytování dotací a zároveň reagovat na zjištění z administrace podpor podle nařízení vlády č. 80/2023 Sb. Navrhované změny se týkají úprav odpočtů za neprodukční plochy (princip zabránění dvojímu financování za souběh s podmínkami DZES a celofaremní ekoplatbou) u vybraných podopatření. V případě podopatření Ošetřování extenzivních travních porostů je navrhováno ve výjimečných případech změnit závazek z titulu Horské suchomilné louky nehnojené na hnojenou
  variantu.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-64635/2023-11153
 • Aktualizováno: 12. 1. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládané novely je zejména začlenit v rámci režimů pro klima a životní prostředí novou platbu – ekoplatba na podporu udržitelného hospodaření se živinami, a provést technické úpravy a harmonizaci podmínek společně se zohledněním zkušeností z implementace nových pravidel Společné zemědělské politiky.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-63922/2023-11153
 • Aktualizováno: 12. 1. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem dochází k dílčím úpravám jednotlivých standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejích dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1140/23
 • Čj. předkladatele: MPO-104822/23/71600/01000
 • Aktualizováno: 10. 1. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál je předkládán s ohledem na implementaci nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1717 ze dne 27. června 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomoci kabelového nabíjení.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz