Chcete pracovat na home office? Tohle byste měli vědět

Home office se stal velmi populárním způsobem výkonu zaměstnání a spousta zaměstnavatelů jej nabízí jako vítaný benefit. Novela zákoníku práce účinná od 1. října 2023 zavedla nová pravidla pro práci na dálku. Co to v praxi znamená pro firmy a zaměstnance?

Co je to práce na dálku

Práce z domova či home office jsou v současné době často skloňované pojmy. Zákoník práce je novelou sjednotil a používá termín práce na dálku. Jedná se o výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele. Může jít o domov, ale například i chatu či přechodné bydliště třeba u známých. Vždy však platí, že se musí jednat o místo předem dohodnuté se zaměstnavatelem.

Náležitosti dohody práce na dálku

Základní podmínkou je, že dohoda o práci na dálku musí být písemná. V momentě, kdy by byla uzavřena pouze ústně, nebo dokonce vůbec, hrozí zaměstnavateli pokuta ve výši až 300 tisíc korun. Dohoda může být součást pracovní smlouvy nebo ji lze uzavřít dodatkem či samostatně.

Co by měla dohoda o práci na dálku obsahovat:

 • Sjednání místa/míst, kde bude práce na dálku vykonávána.
 • Rozsah práce - není nezbytné předem vyjmenovat dny, v nichž bude práce na dálku vykonávána. Dohoda může být obecná s tím, že konkrétní dny práce z domova se v různých týdnech budou lišit a zaměstnanec si je bude operativně nechávat schvalovat nadřízeným.
 • Určení, zda si práci bude rozvrhovat zaměstnanec nebo mu to bude určovat zaměstnavatel.
 • Komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem  - Způsob komunikace (například telefonicky, e-mailem), dostupnost zaměstnance.
 • Způsob zadávání a odevzdávání úkolů a kontrolu práce.
 • Způsob rozvržení pracovní doby - délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin a je třeba dodržovat zákonné bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech.
 • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci - je vhodné zaměstnance řádně proškolit o podobě domácího pracoviště. I za zranění doma je totiž odpovědný zaměstnavatel. (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. vydal již v roce 2017 metodiku řízení práce prováděnou formou home office, dostupná zde).
 • Dobu, na kterou se uzavírá.
 • Způsob náhrady nákladů.

Náhrada nákladů

S ohledem na zákonné zakotvení práce na dálku v zákoníku práce vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášku č. 299/2023 O stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023. Paušální částka má být vypočtena podle údajů zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku.

Jaká bude výše nákladů:

 • výše této odměny se určí vyhláškou na základě relevantních statisticky zjištěných údajů, vždy pro nový kalendářní rok, nebo když se výchozí statistická veličina změní o více jak 20 procent,
 • náklady, které byly zahrnuty do vyjádření průměrné spotřeby, jsou plyn, elektřina, pevná paliva, dodávka tepla, centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, odvoz odpadních vod a čištění jímek a odvoz komunálního odpadu,
 • podle výpočtu byla částka stanovena na 4,565 Kč za hodinu, tj. 4,60 Kč po zaokrouhlení, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice.   

Zároveň platí, že si zaměstnanec se zaměstnavatelem mohou výslovně sjednat, že se náhrada nákladů poskytovat nebude nebo se bude poskytovat v jiné výši než je paušál. Dalším pravidlem je, že hodnota převyšující paušální částku bude představovat zdanitelný příjem zaměstnance a že na straně zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad v plné výši.

Skončení práce na dálku

Dohodu o práci na dálku lze zrušit písemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ke stanovenému dni nebo písemnou výpovědí kterékoliv strany. Výpověď může být z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Co rodiče s malými dětmi?

Diskutovaným tématem bylo nárokování práce na dálku pro rodiče pečující o malé děti, osoby závislé na pomoci druhých nebo těhotné ženy. Zákonodárce zakotvil pouze povinnost zaměstnance písemně odůvodnit, pokud žádosti o práci na dálku nevyhoví. Důvody mohou být jakékoliv kromě diskriminačních. Pro žádnou skupinu zaměstnanců tedy neexistuje právní nárok na práci na dálku, vždy je podmíněna souhlasem zaměstnavatele.


Autor: Petra Andresová
Foto: Canva.com | studioroman