Exkluzivně: Legislativní přehled pro druhý a třetí prosincový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro první prosincový týden 2023. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 827/23
 • Čj. předkladatele: MV-34482-8/OBP-2023
 • Aktualizováno: 11.12.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál obsahuje komplexní novelizaci zákona o GIBS a některých souvisejících zákonů. Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v některých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Digitální a informační agentura

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: DIA-14313-1/EG-2023

 • Aktualizováno: 12.12.2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • PopisNávrh zákona má za cíl do právního řádu zavést tzv. Registr zastupování. Ten se věnuje problematice zastupování v digitálním prostředí veřejné správy, zejm. pak vytvoření centrálního řešení pro evidenci a správu oprávnění k zastupování. Toto řešení by mělo poskytovat informace o oprávněních k zastupování existujících ze zákona či na základě smlouvy, sjednocovat modely „plných mocí“ a umožnit vytváření plných mocí pro přístup ke službám veřejné správy. Jeho hlavním přínosem má být sdílení údajů o oprávněních k zastupování mezi agendami a úřady, tedy jednou prokázané oprávnění nebude třeba prokazovat opakovaně.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 839/23
 • Čj. předkladatele: 132/2022-LO-SP
 • Aktualizováno: 12.12.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem novely zákona o soudech a soudcích a dalších souvisejících zákonů je revize právní úpravy týkající se institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních soudních řízeních a zefektivnění rozhodovací činnosti soudů.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 839/23
 • Čj. předkladatele: MK-S/14424/2023
 • Aktualizováno: 12.12.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Jako další typ podpory kultury se do českého právního řádu zavádí status umělce.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MK-S/16726/2023
 • Aktualizováno: 12.12.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava rozšiřuje stávající povinnost odevzdávání povinných výtisků tištěných neperiodických publikací a periodického tisku o vybrané publikace pořízené elektronicky a vybraný elektronický periodický tisk a zakotvuje právní úpravu web-harvestingu.

A6) Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony (sněmovní tisk č. 596)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 1030/33
 • Čj. předkladatele: 59600/23
 • Aktualizováno: 12.12.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je zavedení možnosti korespondenčního hlasování ve volbách, ve kterých lze hlasovat ze zahraničí pro ty oprávněné voliče, kteří mají bydliště v zahraničí.

A7) Návrh zákona o vyvlastnění

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 1122/23

 • Čj. předkladatele: MMR-54798/2022-31

 • Aktualizováno: 7 – zařazeno do evidence

 • Stav: MMR-54798/2022-31

 • Odkaz: zde

 • Popis: Za hlavní principy navrhované právní úpravy lze označit přizpůsobení úpravy vyvlastnění novým institutům občanského zákoníku, urychlení a zefektivnění procesu vyvlastnění, vyřešení souběhu vyvlastnění a jiných řízení, zvýšenou ochranu práv třetích osob a integraci úpravy procesu vyvlastnění v liniovém zákoně do nového zákona o vyvlastnění.

A8) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vyvlastnění

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 1123/23

 • Čj. předkladatele: MMR-54803/2022-31

 • Aktualizováno: 13.12.2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná právní úprava přímo navazuje na nový návrh zákona o vyvlastnění, který nahradí současnou právní úpravu. Navrhovaná úprava navazuje na novou úpravu v oblasti občanskoprávní, zejména na změny v oblasti katastru nemovitostí a principu materiální publicity. Na změny v občanském právu reaguje i úprava v oblasti památkové péče.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností  a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 888/23

 • Čj. předkladatele: MK-S/13675/2022

 • Aktualizováno: 13.12.2023

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změny v právní úpravě právnických osob zakládaných registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., změny v právní úpravě zvláštních práv, úředně ověřené výpisy z církevních rejstříků v elektronické podobě, zjednodušení právní úpravy a snížení administrativní zátěže.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZDR-32619/2023-2/LEG

 • Aktualizováno: 14.12.2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaná komplexní novela zákona o zdravotních službách reaguje na aplikační problémy stávající úpravy, zpřesňuje legislativní vymezení hospiců a center duševního zdraví, formuluje institucionální ukotvení duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních a nově upravuje poskytování zdravotních služeb v centrech komplexní péče o děti.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 34/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 1142/23

 • Čj. předkladatele: MV-79756/LG-2023

 • Aktualizováno: 14.12.2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předloženého návrhu zákona je dále prohloubit depolitizaci,  profesionalizaci, transparentnost a efektivitu státní služby.

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 1129/23

 • Čj. předkladatele: MSP-208/2021-LO-SP

 • Aktualizováno: 14.12.2023

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaný návrh zákona reaguje na úkol obsažený v návrhu Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023-2026, podle něhož má dojít k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby odpovídal modernímu pojetí, které opouští koncept znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku a nahrazuje jej konceptem nekonsensuálního pohlavního styku.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. …/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPO-111742/2023/21200/01000

 • Aktualizováno: 14.12.2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrhem zákona se zajišťuje implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230. Převážná část relevantních ustanovení tohoto nařízení je aplikovatelná přímo; členské státy jsou však povinny zajistit výkon státní správy v dané oblasti. Návrhem zákona se rovněž upravuje nesprávně uvedený odkaz v zákoně o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, a to v části týkající se dozoru nad těmito výrobky.

A14) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MSP-101/2020-LO-SP

 • Aktualizováno: 14.12.2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona představuje komplexní novelu soudního řádu správního, jejímž cílem je po 20 letech účinnosti tohoto zákona reagovat na požadavky aplikační praxe. Změny v zákoně usilují o posílení práv účastníků řízení na straně jedná a zároveň posilují efektivitu řízení ve správním soudnictví. V této souvislosti se navrhuje zapracovat do zákona závěry vyplývající z judikatury Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu, aby textace právních norem odpovídala tomu, jak postupují správní soudy v praxi.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a další související zákon

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MSP-400/2014-LO-SP

 • Aktualizováno: 15.12.2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovanou novelizací se ruší časové omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků podle předchozího zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Prodlužuje se také platnost znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů získaného podle předchozí právní úpravy o 3 roky (do 31.12. 2028). Částečně se mění podmínky pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu (znalci zapojení do činnosti znalecké kanceláře nově nebudou muset disponovat zcela totožným rozsahem znaleckého oprávnění a bude jim umožněn výkon znalecké činnosti ve
  zbytkovém rozsahu znaleckého oprávnění samostatně; u znaleckých ústavů se ruší požadavek na výkon vědeckovýzkumné činnosti ve vztahu k oboru, odvětví a specializaci a zakotvením tzv. předního odborníka v příslušném oboru a odvětví se zobecňují požadavky na odbornost osob, jejichž pomocí bude moci být znalecká činnost znaleckého ústavu vykonávána). Dále dochází ke zrušení povinného pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti u znalců – fyzických osob a k dílčím změnám podmínek složení vstupní zkoušky znalce (zrušení časového omezení platnosti obecné části vstupní zkoušky při žádosti o rozšíření rozsahu znaleckého oprávnění a zkrácení lhůty pro další možné opakování vstupní zkoušky znalce z 5 let na 3 roky). Navrhuje se i prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů a v případě údaje o vyúčtovaném a přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů) a dále dílčí změny směřující ke zefektivnění činnosti Ministerstva spravedlnosti při zajišťování agendy licencování znaleckých subjektů a při výkonu dohledu. S ohledem na provázanost znalecké právní úpravy s obsahem zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění
  zákona č. 166/2020 Sb., a společný výkon správy této agendy Ministerstvem spravedlnosti, je v nezbytně nutném rozsahu navrhována novelizace rovněž některých souvisejících ustanovení tohoto zákona. Navrhuje se (ve třech variantách) i dílčí novelizace zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, která směřuje především ke snížení míry nadužívání znaleckých posudků (zejm. soukromých zadavatelů), ke zefektivnění soudního řízení a v konečném
  důsledku i ke zvýšení dostupnosti znalců, primárně pro zadavatele z řad orgánů veřejné moci.

A16) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti

 • Čj. OVA: 1153/23

 • Čj. předkladatele: 46313/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 15.12.2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový významný den "1. květen - Den vstupu Česka do Evropské unie".

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Digitální a informační agentura

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: DIA-14313-1/EG-2023

 • Aktualizováno: 15.12.2023

 • Stav: 4 – odmítnuta verze pro jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona má za cíl do právního řádu zavést tzv. Registr zastupování. Ten se věnuje problematice zastupování v digitálním prostředí veřejné správy, zejm. pak vytvoření centrálního řešení pro evidenci a správu oprávnění k zastupování. Toto řešení by mělo poskytovat informace o oprávněních k zastupování existujících ze zákona či na základě smlouvy, sjednocovat modely „plných mocí“ a umožnit vytváření plných mocí pro přístup ke službám veřejné správy. Jeho hlavním přínosem má být sdílení údajů o oprávněních k zastupování mezi agendami a úřady, tedy jednou prokázané oprávnění nebude třeba prokazovat opakovaně.

A18) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 1157/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/253038-510

 • Aktualizováno: 15.12.2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh legislativního opatření k zajištění důstojných důchodů účastníků odboje a odporu proti komunismu.

A19) Návrh poslanců Romana Bělora, Vladimíra Balaše, Ondřeje Benešíka, Evy Decroix, Jakuba Michálka, Martiny Ochodnické a Hayata Okamury na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 1093/23

 • Čj. předkladatele: 58500/23

 • Aktualizováno: 15.12.2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je upravit nabývání státního občanství České republiky krajany a jejich potomky, včetně potomků tzv. Wintonových dětí.

A20) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/180607-510/3

 • Aktualizováno: 16.12.2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaný zákon přináší do oblasti základního důchodového pojištění zásadní
  parametrické úpravy a další reformní kroky, jejichž účelem je posílení jeho finanční a sociální udržitelnosti. Návrh zákona přináší soubor těchto opatření: - zavedení mechanismu navazujícího hranici pro odchod do starobního důchodu na naději dožití, - postupné parametrické úpravy směřující ke zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů, - zvýšení minimální procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně na 10 % průměrné mzdy a tomu odpovídající adekvátní navýšení minimální procentní výměry u ostatních druhů důchodu, - mírnější krácení tzv. předčasného starobního důchodu při získání 45 let pojištění, - hodnocení úspěšně dokončeného doktorského studia jako náhradní doby pojištění, - snížení věku potřebného pro vznik nároku na tzv. odložený starobní důchod, - prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský/vdovecký důchod z 2 let na 5 let, - nahrazení zvýšení starobního důchodu za vychované děti (tzv. výchovného) za první a druhé dítě novým typem ocenění za péči ve formě tzv. fiktivních vyměřovacích základů, - zavedení tzv. fiktivních vyměřovacích základů jako ocenění za péči o závislou osobu, - zavedení dobrovolného sdíleného vyměřovacího základu manželů a registrovaných partnerů (rodinný vyměřovací základ).

B) Třetí čtení

B1) Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry - EU

 • Sněmovní tisk: 472/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava transponuje Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU. Navrhovaný zákon stanovuje podmínky pro subjekty spravující nevýkonný úvěr a obchodující na finančním trhu s bankovními úvěry. Dochází tedy k regulaci oblasti, která byla doposud regulována pouze obecnou živnostenskou úpravou. Toto by mělo zajistit vyšší ochranu dlužníka, neboť nově některé činnosti budou moci vykonávat pouze dohlížené subjekty a zároveň dojde pravděpodobně k protřídění trhu, kdy ne každá osoba spravující úvěry projde licenčním řízením u České národní banky. Lze tedy očekávat zkulturnění tohoto prostředí.

B2) Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry – související - EU

 • Sněmovní tisk: 473/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze 
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona zasahuje do prostředí poskytování bankovních úvěrů, a to v tom smyslu, že rozšiřuje výčet činností, které může banka, spořitelní a úvěrní družstvo aebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru vykonávat o tzv. správu nevýkonného úvěru. Tato činnost je definována v zákoně o trhu s nevýkonnými úvěry, který je primárním transpozičním předpisem směrnice. Dále dochází k vymezení některých nových povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (pravidla týkající se uplatňování vhodných opatření vůči spotřebiteli v prodlení pře zahájením vymáhání spotřebitelského úvěru, informační povinnosti při změně úvěru).

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 949/23
 • Čj. předkladatele: MV-47185-5/LG-2023
 • Aktualizováno: 11.12.2023
 • Stav: A – zapracovány změny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nová právní úprava si klade za cíl obecně zvýšit počty míst v jednotlivých organizačních útvarech za účelem efektivního a racionálního fungování státní správy.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 4/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 949/23
 • Čj. předkladatele: MZE-60311/2023-11153
 • Aktualizováno: 14.12.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády zohledňují potřebu zpřesnění podmínek zjištěnou v průběhu administrace opatření dobré životní podmínky zvířat a opatření zvýšení obranyschopnosti obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-61038/2023-11153
 • Aktualizováno: 14.12.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předkládaného materiálu je reagovat na zkušenosti z prvního roku
  administrace nařízení vlády č. 81/2023 Sb. a umožnit poskytování podpory zemědělského hospodaření v opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb.,  o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1140/23
 • Čj. předkladatele: MPO-104822/23/71600/01000
 • Aktualizováno: 14.12.2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • PopisMateriál je předkládán s ohledem na implementaci nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1717 ze dne 27. června 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomoci kabelového nabíjení.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1141/23
 • Čj. předkladatele: MPO-100092/23/31200/01000
 • Aktualizováno: 14.12.2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Stanovení výjimek z používání rtuti a olova.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 1121/23
 • Čj. předkladatele: MZDR-35690/2023
 • Aktualizováno: 14.12.2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál se předkládá za účelem úpravy ustanovení týkajících se vymezení přestávek při práci.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády  v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 1028/23
 • Čj. předkladatele: MD-34510/2023-510
 • Aktualizováno: 14.12.2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Obsahem návrhu nařízení vlády je výhradně úprava technického charakteru tří nařízení vlády, jež se dotýkají problematiky technických průkazů vozidel. Navržené změny těchto nařízení vlády spočívají v tom, že se ve stanovených případech bude namísto technického průkazu vozidla předkládat osvědčení o registraci vozidla, které bude nově jediným dokladem k vozidlu. Návrh obsahuje i přechodná ustanovení, která zohledňují postupnou výměnu technických průkazů a dosavadních osvědčení o registraci vozidla za nová osvědčení o registraci vozidla.

C8) Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 1028/23
 • Čj. předkladatele: MK-S/11551/2023
 • Aktualizováno: 14.12.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se prohlásit 18 kulturních památek za národní kulturní památky.

C9) Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MD-34018/2023-510
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • PopisNávrh nařízení vlády je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023 a jeho cílem je umožnit Ministerstvu dopravy udělovat ocenění fyzické nebo právnické osobě za mimořádný počin, významné zásluhy nebo dlouhodobé působení v oblasti dopravy. Předmětným oceněním bude mosazná medaile doplněná diplomem, odznakem a stojánkem. Předpokládá se, že slavnostní udělování ocenění bude konáno zpravidla dvakrát v kalendářním roce. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech

C10) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 1154/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/245567-522/2
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh má za cíl dílčím způsobem reformovat parametry institutu klíčových služebních míst tak, aby došlo ke zlepšení jeho využitelnosti napříč služebními úřady.

C11) Návrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 1155/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/239865-510/1
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Stanovení nároku na humanitární dávku a její výše, podle § 6b odst. 3 zákona č. 66/2022 Sb.

C12) Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o zrušení některých souvisejících nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 998/23
 • Čj. předkladatele: MZE-60183/2023-11153
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • PopisFormou nařízení vlády bude aktivován nástroj mimořádného pracovního víza. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu

C13) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 1061/23
 • Čj. předkladatele: MV-80324-7/OBP-2023
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • PopisNávrhem se v návaznosti na nelegislativní materiál Ministerstva průmyslu a obchodu věnovaný dalšímu posílení pracovní migrace do ČR, který vláda projednala dne 18. října 2023, mění s účinností od 1. ledna 2024 a od 1. května 2024 kvóty na žádosti o zaměstnanecké karty pro vybrané zastupitelské úřady.

C14) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 1043/23
 • Čj. předkladatele: MMR-71021/2023-31
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • PopisNavrhovaná právní úprava má za cíl dát právní řád do souladu s evropskými předpisy, které stanoví výši finančních limitů a částek pro zadávání veřejných zakázek a jejich vyjádření v českých korunách. Tyto finanční limity a částky jsou přepočítávány každé dva roky, proto byla pro jejich stanovení zvolena forma nařízení vlády. Účelem finančních limitů stanovených v nařízení vlády č. 172/2016 Sb. je umožnit určení tzv. nadlimitní veřejné zakázky. Pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek platí přísnější právní úprava. Zadavatel postupuje tak, že pro každou veřejnou zakázku stanoví předpokládanou hodnotu. Její výši porovnává s finančními limity stanovenými v tomto nařízení vlády. Pokud je předpokládaná hodnota rovna nebo vyšší než finanční limity podle tohoto nařízení vlády, jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. V návaznosti na určení druhu veřejné zakázky se odvíjejí práva a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavateli. V nařízení vlády lze také nalézt částky regulující flexibilnější zadávání částí veřejných zakázek.

C15) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 1045/23
 • Čj. předkladatele: MF-29349/2023/32-6
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • PopisPředmětem navrhované právní úpravy je zvýšení prahů pro sběr údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie neboli údajů Intrastatu, a to s cílem snížení administrativní zátěže malých a středních podniků při vykazování do systému Intrastat.

C16) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 1106/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/180883-522/3
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • PopisS účinností od 1. ledna 2024 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.

C17) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 1105/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/242533-522
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • PopisPodle požadavku Ministerstva zdravotnictví se navrhují úpravy příkladů prací v dílu 2.19 Zdravotnictví v případě zdravotnických povolání lékaře a zubního lékaře, záměrem je upřednostnit vazbu zejména na stanovené požadavky na kvalifikační předpoklady zvláštního zákona.

C18) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA: 1058/23
 • Čj. předkladatele: 306097/2023-MZV/VO
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: A – zapracovány změny
 • Odkaz: zde
 • PopisMateriál rozšiřuje možnosti podání žádostí o oprávnění na zastupitelských úřadech na Ukrajině, a to primárně za účelem dalšího posílení ekonomické migrace do ČR. 

C19) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-118075/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 15.12.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • PopisNavrhované nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., stanoví vzor vyúčtování odvodu za druhé odvodové období, na základě zmocnění vlády podle § 95k odst. 4 energetického zákona. Návrh dále obsahuje úpravu týkající se zákonem uložené povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dále stanovuje jednak okruh údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů ověřovaných auditorem a jednak rozsah ověřovaných údajů z vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz