Exkluzivně: Legislativní přehled za třetí a čtvrtý listopadový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za třetí a čtvrtý listopadový týden 2023. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh o zákona o sociálním podniku

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 830/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/200868-521/4
 • Aktualizováno: 20.11.2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je připraven zejména s ohledem na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se specifickými potřebami, kterým, narozdíl od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce, není právními předpisy přiznána žádná podpora při  zaměstnávání těchto osob. K cíli v podobě prosazení zákona o sociálním podnikání se přihlásila vláda ve svém programovém prohlášení.

A2) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním podniku

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 1039/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/200868-521/11

 • Aktualizováno: 20.11.2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisTímto zákonem společně s návrhem zákona o sociálním podniku dojde k zakotvení dalších prostředků k podpoře sociálních podniků, čímž má být docíleno komplexní pomoci s udržitelným rozvojem sociálního podnikání.


A3) Návrh zákona o volebních kampaních

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MMV-189008-3/LG-2023
 • Aktualizováno: 21.11.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Sjednocení právní úpravy volebních kampaní do jednoho zákona spojené s aktualizací stávající regulace.

A4) Návrh zákona, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o volebních kampaních

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-189008-4/LG-2023
 • Aktualizováno: 21.11.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Změnový zákon k souběžně předloženému návrhu zákona o volebních kampaních.

A5) Návrh poslanců Romana Bělora, Vladimíra Balaše, Ondřeje Benešíka, Evy Decroix, Jakuba Michálka, Martiny Ochodnické a Hayata Okamury na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 58500/23
 • Aktualizováno: 21.11.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je upravit nabývání státního občanství České republiky krajany a jejich potomky, včetně potomků tzv. Wintonových dětí.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 959/23
 • Čj. předkladatele: MV-122581-4/LG-2023
 • Aktualizováno: 1. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem je vyjmout z režimu zákona o veřejných sbírkách sbírky konané bezhotovostním způsobem přes bankovní účet, dále zrušit povinnost pořadatele sbírky předkládat doklady o bezdlužnosti, upravit institut sbírek konaných prodejem předmětů nebo vstupenek tak, aby neumožňoval obcházení tržního řádu, a vymezit, které nepřímé náklady lze hradit z výtěžku sbírky.

A7) Návrh poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 576)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 1030/23

 • Čj. předkladatele: 57600/23

 • Aktualizováno: 22.11.2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je upravit pravidla atestace elektronických systémů spisové služby.


A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 890/23

 • Čj. předkladatele: MK-S/7934/2023-OLP

 • Aktualizováno: 22.11.2023

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předmětem návrhu zákona je zakotvení základních prvků památkové ochrany jako
  účelových územních prvků ve smyslu zákona o základních registrech, dílčí změny v oblasti archeologie a změny v návaznosti na aplikační praxi.


A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 1046/23

 • Čj. předkladatele: MF-19068/2023/2601

 • Aktualizováno: 22.11.2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem navrhovaného zákona je minimalizace případů překrývání působnosti jednotlivých nové kontrole.


A10) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: 592/2017-LO-SP/25

 • Aktualizováno: 23.11.2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu je legislativní řešení některých nedostatků úpravy veřejného opatrovnictví, které vyvstaly v souvislosti s výkonem této činností obcemi v rámci přenesené působnosti.


A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 839/23

 • Čj. předkladatele: 132/2022-LO-SP

 • Aktualizováno: 23.11.2023

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem novely zákona o soudech a soudcích a dalších souvisejících zákonů je revize právní úpravy týkající se institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních soudních řízeních a zefektivnění rozhodovací činnosti soudů.


A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 1017/23

 • Čj. předkladatele: MK-S/13465/2023-OLP

 • Aktualizováno: 24.11.2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Komplexní novelizace zákona o audiovizi reagující na změny, ke kterým v posledních letech došlo v oblasti audiovizuální výroby, zejména ve způsobu šíření a konzumace audiovizuálního obsahu jeho uživateli, a přizpůsobující zákon o audiovizi novým podmínkám: přejmenování Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize; zavedení podpory videoher; zavedení tzv. analýzy projektu na základě tvůrčích a realizačních kritérií; změny právní úpravy audiovizuálních poplatků; zavedení povinnosti přímé investice; zjednodušení právní úpravy poskytování pobídek a nastavení udržitelného financování systému filmových pobídek; zvýšení konkurenceschopnosti
  českého audiovizuálního průmyslu.

B) Třetí čtení

B1) Novela energetického zákona - EU

 • Sněmovní tisk: 487/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, možné projednání zmíněno na pozvánce na jednání od 23.11.2023
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Podstatou komunitní energetiky je samovýroba elektřiny, jejíž výhody a nevýhody se optimalizují zapojením většího počtu subjektů v rámci určité komunity. Technickým předpokladem komunitní energetiky je výroba z OZE, která je levná a realizovatelná v malých výrobnách. Z právního hlediska je základní složkou komunitní energetiky energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje. To je definované jako právnická osoba (resp. podle návrhu zákona určité typy právnických osob), jejíž hlavní činností je poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních přínosů ve prospěch svých členů, spočívajících
  zejména ve výrobě elektřiny, jejím sdílení a spotřebě.

B2) Novela zákona o výkonu trestu odnětí svobody

 • Sněmovní tisk: 509/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Základním východiskem nové právní úpravy je to, že postupy při nakládání s veškerými příjmy odsouzených (ať už se jedná o pracovní odměnu nebo peníze zaslané do věznice), s výjimkou tzv. účelově vázaných peněžních prostředků, by měly být sjednoceny. Proto se navrhuje využití „univerzálního“ systému rozúčtování veškerých příjmů, které mají odsouzení ve věznici, bez ohledu na jejich zdroj.

B3) Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - EU

 • Sněmovní tisk: 517/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, možné projednání zmíněno na pozvánce na jednání od 23.11.2023
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavní principy navrhované úpravy:
  - provedení změn stávající dosavadní právní úpravy tak, aby byla zcela v souladu se změnami provedenými v právní úpravě EU týkající se občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel;
  - zajištění volného pohybu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území EU, i osob, které jimi cestují;
  - zajištění, že s osobami poškozenými provozem vozidel bude zacházeno srovnatelným způsobem bez ohledu na to, na kterém místě EU k újmě došlo;
  - zajištění pohybu vozidel v rámci tzv. zelenokaretního systému;
  - zohlednění změn v právní úpravě pojištění a provozu silničních vozidel, ke kterým došlo od doby přijetí předhozí právní úpravy

B4) Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – souv. - EU

 • Sněmovní tisk: 518/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, možné projednání zmíněno na pozvánce na jednání od 23.11.2023
 • Odkaz: zde
 • PopisHlavní principy navrhované úpravy:
  - provedení změn stávající právní úpravy tak, aby byla zcela v souladu se změnami provedenými v právní úpravě EU týkající se občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel;
  - zajištění volného pohybu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území EU, i osob, které jimi cestují;
  - zajištění, že s osobami poškozenými provozem vozidel bude zacházeno srovnatelným způsobem bez ohledu na to, na kterém místě EU ke škodě došlo;
  - zajištění pohybu vozidel v rámci tzv. zelenokaretního systému;
  - zohlednění změn v právní úpravě pojištění a provozu silničních vozidel, ke kterým došlo od doby přijetí předchozí právní úpravy;
  - zohlednění dosavadních zkušeností s právní úpravou v dané oblasti finančních služeb.


B5) Novela zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem – Ukrajina - EU

 • Sněmovní tisk: 543/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zásadní část nové úpravy proto tvoří novelizace zákona č. 65/2022 Sb., jejímž cílem je především řešit praktické otázky spojené s prodloužením institutu dočasné ochrany, tedy výjimečného a unikátního institutu zakotveného na úrovni evropského práva. Hlavním cílem novelizace zákona č. 65/2022 Sb. je prodloužit stávajícím držitelům dočasné ochrany toto pobytové oprávnění, a to při splnění zákonem daným podmínek až do konce března 2025. Jedná se tedy o novelu technického charakteru, která cílí primárně na stávající poživatele dočasné ochrany v České republice, a dále (samozřejmě) ponechává v platnosti ustanovení o poskytování dočasné ochrany
  tzv. prvožadatelům.

B6) Novela zákona o právu na digitální služby

 • Sněmovní tisk: 548/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava zavádí možnost získat tzv. digitální stejnopis průkazu, který bude sloužit k týmž účelům jako fyzický průkaz, tj. prokazování totožnosti a prokazování skutečností uvedených v průkazu, a bude mít tytéž právní účinky jako prokazování fyzickým průkazem, s výjimkou prokazování totožnosti vůči subjektům, které nejsou orgány veřejné moci a nemají povinnost požadovat prokazování totožnosti předložením průkazu stanovenou právním předpisem – tyto budou na rozdíl od fyzického průkazu oprávněny, nikoliv povinny, digitální stejnopis akceptovat.

B7) Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024

 • Sněmovní tisk: 549/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2024 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 940 035 985 673 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 2 192 035 985 673 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 252 000 000 000 Kč a zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv o 4 390 943 010 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 256 390 943 010 Kč.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 921/23
 • Čj. předkladatele: MPO-88038/23/71100/01000
 • Aktualizováno: 20.11.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády č. 428/2021 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vychází ze zmocnění uvedeného v § 6 odst. 3 tohoto zákona. Nařízení vlády slouží ke stanovení míry a výše veřejné podpory, kterou lze formou investiční pobídky poskytnout v jednotlivých regionech České republiky v souladu s pravidly a limity veřejné podpory stanovenými Evropskou komisí.

C2) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po  skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo obrany
 • Čj. OVA: 951/23
 • Čj. předkladatele: MO-775680/2023-8694
 • Aktualizováno: 20.11.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaným návrhem se sleduje zvýšení průměrných výdělků poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti výkonu služby příslušející podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 221/1999 Sb.“). Dnem 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 45/2016 Sb., o vojácích v záloze, který nahradil zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí byla úprava odpovědnosti za škodu a náhrada škody, včetně zmocnění k valorizaci průměrných výdělků. V současné době zákon o vojácích v záloze tuto úpravu již neobsahuje a v oblasti náhrady škody odkazuje na zákon č. 221/1999 Sb., čímž je zajištěna valorizace průměrných výdělků u všech vojáků včetně vojáků v záloze.

C3) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po  skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 941/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/191193-521/4
 • Aktualizováno: 20.11.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zvýšit průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých (zvýšený podle předchozích právních předpisů), do kterého je poskytována předmětná náhrada podle zákoníku práce tak, aby se zvýšení projevilo ve fakticky poskytované částce. Zvýšení uvedeného průměrného výdělku zohlední i změny, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů tak, že i u zaměstnanců, kteří z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, nebo pozůstalých, kteří pobírají náhradu nákladů na výživu pozůstalých, dojde ke zvýšení fakticky pobírané částky.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2010 Sb., o katalogu práce ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/242533-522
 • Aktualizováno: 21.11.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • PopisPodle požadavku Ministerstva zdravotnictví se navrhují úpravy příkladů prací v dílu 2.19 Zdravotnictví v případě zdravotnických povolání lékaře a zubního lékaře, záměrem je upřednostnit vazbu zejména na stanovené požadavky na kvalifikační předpoklady zvláštního zákona.

C5)Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 1028/23
 • Čj. předkladatele: MK-S/11551/2023
 • Aktualizováno: 22.11.2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se prohlásit 18 kulturních památek za národní kulturní památky.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlád č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA:  1043/23
 • Čj. předkladatele: MMR-71021/2023-31
 • Aktualizováno: 22. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava má za cíl dát právní řád do souladu s evropskými předpisy, které stanoví výši finančních limitů a částek pro zadávání veřejných zakázek a jejich vyjádření v českých korunách. Tyto finanční limity a částky jsou přepočítávány každé dva roky, proto byla pro jejich stanovení zvolena forma nařízení vlády. Účelem finančních limitů stanovených v nařízení vlády č. 172/2016 Sb. je umožnit určení tzv. nadlimitní veřejné zakázky. Pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek platí přísnější právní úprava. Zadavatel postupuje tak, že pro každou veřejnou
  zakázku stanoví předpokládanou hodnotu. Její výši porovnává s finančními limity stanovenými v tomto nařízení vlády. Pokud je předpokládaná hodnota rovna nebo vyšší než finanční limity podle tohoto nařízení vlády, jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. V  návaznosti na určení druhu veřejné zakázky se odvíjejí práva a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavateli. V nařízení vlády lze také nalézt částky regulující flexibilnější zadávání částí veřejných zakázek.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 1045/23
 • Čj. předkladatele: MF-29349/2023/32-6
 • Aktualizováno: 22. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem navrhované právní úpravy je zvýšení prahů pro sběr údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie neboli údajů Intrastatu, a to s cílem snížení administrativní zátěže malých a středních podniků při vykazování do systému Intrastat.

C8) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Úřad vlády ČR – Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Čj. OVA: 972/23
 • Čj. předkladatele: 34641/2023-UVCR
 • Aktualizováno: 22.11.2023
 • Stav: A – zapracovány změny
 • Odkaz: zde
 • Popis: V nařízení vlády se navrhuje změnit maximální částky dvou finančních ocenění, a to takovým způsobem, aby v souhrnu nedošlo k navýšení finančních prostředků vynakládaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky. Zároveň se navrhuje rozšířit počet kategorií a studentů, jimž bude finanční ocenění nadaným studentům poskytováno.

C9) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZE-60311/2023-11153
 • Aktualizováno: 22. 11. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat (dále jen „návrh nařízení vlády“) je předkládán v návaznosti na programové období Společné zemědělské politiky (SZP) 2023 - 2027, které je v České republice realizováno od roku 2023 prostřednictvím Strategického plánu SZP. Nařízení vlády zohledňují potřebu zpřesnění podmínek zjištěnou v průběhu administrace opatření dobré životní podmínky zvířat a opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.

C10) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. předkladatele: MZE-61038/2023-11153
 • Aktualizováno: 22. 11. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předkládaného materiálu je reagovat na zkušenosti z prvního roku
  administrace nařízení vlády č. 81/2023 Sb. a umožnit poskytování podpory zemědělského hospodaření v opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat.

C11) Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MD-34018/2023-510
 • Aktualizováno: 23.11.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023 a jeho cílem je umožnit Ministerstvu dopravy udělovat ocenění fyzické nebo právnické osobě za mimořádný počin, významné zásluhy nebo dlouhodobé působení v oblasti dopravy. Předmětným oceněním bude mosazná medaile doplněná diplomem, odznakem a stojánkem. Předpokládá se, že slavnostní udělování ocenění bude konáno zpravidla dvakrát v kalendářním roce.

C12) Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1001/23
 • Čj. předkladatele: MPO-77958/23/31100/01000
 • Aktualizováno: 23.11.2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem novely nařízení vlády je navýšení sazeb úhrad z některých vydobytých nerostů.

C13)Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 1001/23
 • Čj. předkladatele: MV-47185-5/LG-2023
 • Aktualizováno: 23.11.2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nová právní úprava si klade za cíl obecně zvýšit počty míst v jednotlivých organizačních útvarech za účelem efektivního a racionálního fungování státní správy.

C14) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 937/23
 • Čj. předkladatele: MV-172240/OBP-2023
 • Aktualizováno: 24.11.2023
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

C15) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/245567-522/2
 • Aktualizováno: 24.11.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh má za cíl dílčím způsobem reformovat parametry institutu klíčových služebních míst tak, aby došlo ke zlepšení jeho využitelnosti napříč služebními úřady.

C16) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO-104822/23/71600/01000
 • Aktualizováno: 25.11.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál je předkládán s ohledem na implementaci nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1717 ze dne 27. června 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomoci kabelového nabíjení.

C17) Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MD-34510/2023-510
 • Aktualizováno: 25.11.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Obsahem návrhu nařízení vlády je výhradně úprava technického charakteru tří nařízení vlády, jež se dotýkají problematiky technických průkazů vozidel. Navržené změny těchto nařízení vlády spočívají v tom, že se ve stanovených případech bude namísto technického průkazu vozidla předkládat osvědčení o registraci vozidla, které bude nově jediným dokladem k vozidlu. Návrh obsahuje i přechodná ustanovení, která zohledňují postupnou výměnu technických průkazů a dosavadních osvědčení o registraci vozidla za nová osvědčení o registraci vozidla.

Autor: Václav Havlík, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz