Exkluzivně: Legislativní přehled za první a druhý listopadový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za první a druhý listopadový týden 2023. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: SÚJB/JB/25354/2023
 • Aktualizováno: 30. 10. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavní principy navrhované právní úpravy lze tedy shrnout následovně:
  a) Příprava na nové jaderné technologie, formou zjednodušení povolovacích procesů, vhodnějšího odstupňování požadavků na jaderná zařízení, připuštění obecných výjimek ze zákona a zobecnění, 

  b) Adaptace na poznatky z praxe, zejména v oblasti využívání ionizujícího záření např. úpravou některých požadavků na testování zdrojů ionizujícího záření, režimu ochrany pacientů v případě radiologických událostí,
  c) Implementace mezinárodních doporučení např. v oblasti výzkumných jaderných zařízení, řízení zastarávání jaderných zařízení, zajišťování zabezpečení, zejména v návaznosti na výsledky mezinárodních hodnotících misí (s ohledem na kybernetickou bezpečnost a tzv. kulturu zabezpečení, projektových požadavků na zajištění nešíření jaderných zbraní, přeprav radioaktivních a štěpných látek,
  d) Přesnější zachycení požadavků Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, č. 124/2004 Sb. m. s. (dále jen „Aarhuská úmluva“) na  transparentnost a zapojení veřejnosti do procesů v jaderné oblasti,
  e) Zohlednění některých nových požadavků jiných právních předpisů České republiky (např. digitalizace),
  f) Náprava nedostatků právní úpravy (odhalených praktickou aplikací).

A2) Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 571)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 57100/23

 • Aktualizováno: 31. 10. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • PopisCílem návrhu zákona je zvýšení procentní výměry důchodů v řádném termínu k 1.1.2024.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 352/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/040/0374
 • Aktualizováno: 31. 10. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Ministerstvo životního prostředí předkládá do opakovaného meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 950/23
 • Čj. předkladatele: 162/2019-LO-SP
 • Aktualizováno: 1. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů je posílení záruk zákonnosti zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku. Dále je cílem zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to prostřednictvím více opatření.

A5) Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby a o změně souvisejících zákonů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 955/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/554
 • Aktualizováno: 1. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Účelem navrhované úpravy je vymezit hydrometeorologickou službu a její složky jako objektivní odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu a institucionálně zabezpečit její fungování primárně pro potřeby veřejné správy.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 959/23
 • Čj. předkladatele: MV-122581-4/LG-2023
 • Aktualizováno: 1. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem je vyjmout z režimu zákona o veřejných sbírkách sbírky konané bezhotovostním způsobem přes bankovní účet, dále zrušit povinnost pořadatele sbírky předkládat doklady o bezdlužnosti, upravit institut sbírek konaných prodejem předmětů nebo vstupenek tak, aby neumožňoval obcházení tržního řádu, a vymezit, které nepřímé náklady lze hradit z výtěžku sbírky.

A7) Návrh poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra  Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 576)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 57600/23

 • Aktualizováno: 2. 11. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je upravit pravidla atestace elektronických systémů spisové služby.

A8) Návrh poslanců Jana Bartoška, Drahoslava Ryby, Michala Zuny, Pavla Žáčka, Elišky Olšákové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 555)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 932/23

 • Čj. předkladatele: 55500/23

 • Aktualizováno: 2. 11. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je napravit legislativní chybu, která nastala přijetím změn zákona o požární ochraně v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Navrhovanou úpravou má dojít k zajištění provazby mezi stavebním zákonem a zákonem o požární ochraně.

A9) Návrh stanoviska vlády k návrhu Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 572)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 928/23

 • Čj. předkladatele: 57200/23

 • Aktualizováno: 2. 11. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zejména změnit způsob rozdělení daňových příjmů krajů mezi jednotlivé kraje, a to nastavením obdobného mechanismu přepočítacích podílů, jako je v současnosti stanoven pro obce. Současně se navrhuje navýšení daňových podílů krajů na tzv. sdílených daních, a to ze stávajících 9,78 % na 10,8135 %.

A10) Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých souvisejících zákonů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: 47420/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 2. 11. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh „Zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých souvisejících zákonů“, který nahrazuje zákonč. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZE-60168/2023-11151

 • Aktualizováno: 3. 11. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Jedním z hlavních důvodů předložení návrhu novely zákona o myslivosti je snaha vytvořit efektivní nástroj pro snížení škod zvěří na lesích a v zemědělství a tím například usnadnit efektivnější obnovu lesních porostů po kůrovcové kalamitě. Narůstající stavy spárkaté zvěře mají dopady na lesnické i zemědělské hospodaření. Dosavadní minimální vliv státu na  ovlivňování způsobu mysliveckého hospodaření požadují některé zainteresované subjekty změnit tak, aby snížení škod zvěří prostřednictvím snížení početních stavů zvěře bylo regulováno státem. Škody způsobené zvěří nemají být neúměrné, zároveň však všechny zúčastněné strany respektují, že nelze zcela zamezit negativnímu působení zvěře na životní prostředí. Předkládaná novela obsahuje posílení práv vlastníků honebních pozemků i hospodařících subjektů, sleduje cíl snížení škod způsobených zvěří hospodařícím subjektům a dále posiluje kompetence státní správy myslivosti, která do procesu mysliveckého plánování bude aktivně zasahovat. Zároveň reaguje na vzniklou potřebu sjednotit požadavky pro uchazeče o vzdělání v myslivosti na všech úrovních u pověřených subjektů a současně snižuje zatížení účastníků správních řízení vedených podle zákona o myslivosti i orgánů státní správy myslivosti.

A12) Návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPO/88317/23/71000/01000

 • Aktualizováno: 8. 11. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů má zajistit správné fungování vnitřního trhu v oblasti digitální a datové ekonomiky prostřednictvím vytvoření jasného a předvídatelného právního rámce pro vymáhání povinností plynoucích ze souvisejících právních předpisů EU, tedy především provedení s tím spojené adaptace právního řádu ČR na
  nařízení o správě dat (vyjma kapitoly II) a nařízení o digitálních službách. To zahrnuje jednak určení příslušných orgánů, které odpovídají za vymáhání nařízení o správě dat a nařízení o digitálních službách (Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu osobních údajů), a stanovení pravidel týkajících se sankcí za porušení nařízení o správě dat a nařízení o digitálních službách.
  Součástí cíle je rovněž revize platné právní úpravy v oblasti  zprostředkovatelských služeb. Návrhem zákona se na základě provedené analýzy zrušuje současný právní rámec, který je upraven zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

A13) Návrh poslanců Aleše Juchelky, Aleny Schillerové, Karla Havlíčka, Andreje Babiše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (sněmovní tisk č. 565)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 960/23

 • Čj. předkladatele: 56500/23

 • Aktualizováno: 8. 11. 2023

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšit částky příspěvku na péči ve všech jeho stupních jak pro osoby do 18 let věku, tak pro osoby starší 18 let.

A14) Návrh poslanců Aleše Juchelky, Andreje Babiše, Aleny Schillerové, Karla Havlíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 567)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 961/23

 • Čj. předkladatele: 56700/23

 • Aktualizováno: 8. 11. 2023

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšení důchodů v pravidelném termínu v roce 2024 nad rámec obecných valorizačních pravidel.

A15) Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 575)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 963/23

 • Čj. předkladatele: 57500/23

 • Aktualizováno: 8. 11. 2023

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zejména změnit způsob rozdělení daňových příjmů krajů mezi jednotlivé kraje, a to nastavením obdobného mechanismu přepočítacích podílů, jako je v současnosti stanoven pro obce. Současně se navrhuje navýšení daňových podílů krajů na tzv. sdílených daních, a to ze stávajících 9,78 % na 10,8135 %.

A16) Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 571)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 962/23

 • Čj. předkladatele: 57100/23

 • Aktualizováno: 8. 11. 2023

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšení procentní výměry důchodů v řádném termínu k 1.1.2024.

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-26037/2023/7201-7

 • Aktualizováno: 9. 11. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Materiál se soustředí na zjednodušení převodů vybraných trvale nepotřebných hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví státu na územní samosprávné celky.

A18) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/180883-522/3

 • Aktualizováno: 9. 11. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Novela zákoníku práce a některých dalších zákonů zavádějící valorizační mechanismus minimální mzdy provádějící transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy. Zároveň se navrhuje soubor opatření na podporu kolektivního
  vyjednávání, změna nebo zrušení institutu zaručené mzdy, zrušení písemného rozvrhu dovolené a zavedení dodatkové dovolené pro skupiny zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti.

A19) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-10

 • Aktualizováno: 9. 11. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona navazuje na zákon o digitálních financích tím, že transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2556 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341, pokud jde o digitální provozní odolnost finančního sektoru. Návrh dále implementuje nařízení o evropských zelených dluhopisech.

A20) Návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích)

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-9

 • Aktualizováno: 9. 11. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona obsahuje především úpravu přestupků a pravomocí České národní banky jako orgánu dohledu.

A21) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-28862/2023/32-8

 • Aktualizováno: 10. 11. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona je primárně zákonem implementačním, který je legislativní reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849.

A22) Návrh zákona o lobbování

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 410/23

 • Čj. předkladatele: MSP-38/2022-OSZ-KOR/2

 • Aktualizováno: 10. 11. 2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavní principy navrhované právní úpravy vychází z v minulosti vládou schváleného věcného záměru zákona o lobbingu. Lobbování neboli prosazování zájmů představuje zcela legitimní součást demokratických procesů ve vyspělých zemích. Lobbování bývá v těchto zemích nazíráno pozitivněji a vnímáno jako přirozená a legitimní aktivita. Klíčovým aspektem činnosti
  lobbisty je komunikace s veřejným činitelem za účelem ovlivnění přijímaných rozhodnutí. Lobbování je důležité především z hlediska informační výměny, jelikož přináší těm, kteří rozhodují, data a vhled do problematiky, ale také umožňuje zájmovým skupinám a lobbistům přístup k tvorbě a implementaci politik. Nejedná se pouze o vztah lobbista – lobbovaný, ale vždy existuje jako třetí strana veřejnost (veřejný zájem), na kterou mohou mít výsledky lobbistických aktivit značné dopady, a proto by o nich měla být informována.

A23) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 411/23

 • Čj. předkladatele: MSP-38/2022-OSZ-KOR/2

 • Aktualizováno: 10. 11. 2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu je právní zakotvení povinnosti promítnout do důvodové zprávy právního předpisu (a dalších taxativně vymezených legislativních dokumentů obsahujících odůvodnění iniciace či změny navrhované právní úpravy) informace podle zákona o lobbování.

A24) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MSMT-2892/2023-1

 • Aktualizováno: 10. 11. 2023

 • Stav: 6 – přijato ÚV ke zpracování

 • Odkaz: zde

 • Popis: Záměrem novely je zejména reforma doktorského studia, snížení administrativní zátěže a podpora elektronizace (zavedení Informačního systému vzdělávání – týká se vysokého i regionálního školství), podpora internacionalizace vysokého školství, komplexní řešení úpravy orgánů soukromé vysoké školy atd.

B) Třetí čtení

B1) Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným uložištěm radioaktivního odpadu

 • Sněmovní tisk: 367/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze 
 • Odkaz: zde
 • Popis: Záměrem předkládaného návrhu zákona není reformulovat předmětná ustanovení do nového právního předpisu či vymýšlet nová řízení, což by jistě nebylo vhodné ani z hlediska právní jistoty či stability právního řádu, ale v předkládaném zákoně upravit pouze ty nezbytné odchylky, které je vzhledem ke specifičnosti povolování HÚ nutné upravit odlišně od obecné právní úpravy. Z tohoto důvodu byla při přípravě návrhu zákona zvolena metoda odkazu na konkrétní právní předpis s tím, že tento návrh upraví pouze nezbytné odchylky tak, aby bylo zajištěno v souladu s § 108 odst. 4 atomového zákona zejména požadované respektování zájmu obcí a jejich občanů (inspirací pro tuto
  konstrukci byl například zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů).

B2) Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

 • Sněmovní tisk: 410/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 82. schůze (od 14. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „návrh zákona“) je zajistit na zákonné úrovni transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. 7. 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)

B3) Novela zákona o matrikách, jménu a příjmení

 • Sněmovní tisk: 431/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 82. schůze (od 14. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovanou právní úpravou dojde ke zrušení povinného pojištění agentur práce pro případ jejich úpadku a dojde k poskytnutí stejné ochrany zaměstnancům agentur práce jakou poskytuje zákon č. 118/2000 Sb. jiným zaměstnancům v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele.  Zároveň v této souvislosti dojde v zákoně č. 118/2000 Sb. k vypuštění překážky poskytnutí ochrany zaměstnancům agentur práce uspokojeným z pojištění agentury práce.

B4) Novela zákona o zaměstnanosti - EU

 • Sněmovní tisk: 450/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 82. schůze (od 14. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh zákona si dává za cíl zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a přechod jeho působnosti na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přijetím navržené právní úpravy má dojít především k ekonomické a personální úspoře v rámci soustavy ústředních správních orgánů, tedy k efektivnějšímu využití lidských i finančních zdrojů ve státní správě.

B5) Novela zákona, kterým se mění a ruší některé zákony se zrušením ÚPDI - RJ

 • Sněmovní tisk: 454/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 82. schůze (od 14. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh zákona si dává za cíl zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a přechod jeho působnosti na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přijetím navržené právní úpravy má dojít především k ekonomické a personální úspoře v rámci soustavy ústředních správních orgánů, tedy k efektivnějšímu využití lidských i finančních zdrojů ve státní správě.

B6) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu - EU

 • Sněmovní tisk: 474/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, zařazen na pořad 82. schůze (od 14. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předloženého návrhu zákona je zejména zavést některá opatření, která mají přispět k rozvoji kapitálového trhu v ČR. Hlavními navrhovanými opatřeními jsou tzv. dlouhodobý investiční produkt a některé změny ve III. penzijním pilíři. Návrh zákona navazuje na koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019–2023, která byla schválena vládou dne 4. 3. 2019.

B7) Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Sněmovní tisk: 475/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení při zachování současných parametrů dostupnosti tak, aby bylo možné efektivně vykonávat působnosti v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění, výběru pojistného a provádění exekučních srážek) a lékařské posudkové služby s optimálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií a lidského potenciálu zaměstnanců ČSSZ k zajištění maximální spokojenosti klientů (pojištěnců i zaměstnavatelů).

B8) Novela zákona o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 476/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze
 • Odkaz: zde
 • PopisCílem návrhu zákona je zajištění dostupnosti humánních léčivých přípravků (dále také jen „léčivé přípravky“ nebo „léčiva“) v případě přerušení nebo ukončení dodávek na trh, čehož bez součinnosti držitelů rozhodnutí o registraci (dále také jen „držitel“), kteří mají možnost ovlivňovat výrobní proces, resp. plánovat výrobu léčivých přípravků tak, aby uspokojili potřeby pacientů v České republice, nelze dosáhnout. Současně bude pro distributory platit povinnost u léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče vytvořit a držet měsíční zásobu těchto léčiv, které budou v případě potřeby uvolněny do distribuce. Těmito změnami dojde ke zvýšení odolnosti trhu léčiv vůči výpadkům dodávek.

B9) Novela zákona o obcích

 • Sněmovní tisk: 499/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 82. schůze (od 14. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem navrhované úpravy je mimo jiné modernizace jednání zastupitelstva obce a rady obce tak, aby jednání těchto orgánů nebyla paralyzována (znemožněna) v případě, že se jednotliví členové těchto orgánů nebudou moci jednání fyzicky zúčastnit. Je proto navrhována výslovná 39 úprava tzv. distanční účasti členů zastupitelstva obce, kraje či hlavního města Prahy na jednání zastupitelstva a členů rady obce, kraje či hlavního města Prahy na schůzi rady a možnost distanční účasti veřejnosti (dalších osob) na jednáních zastupitelstev. Návrh možnost využití distanční účasti podmiňuje tím, že ji připouští jednací řád příslušného orgánu.

B10) Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným uložištěm radioaktivního odpadu

 • Sněmovní tisk: 367/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze
 • Odkaz: zde
 • Popis: Záměrem předkládaného návrhu zákona není reformulovat předmětná ustanovení do nového právního předpisu či vymýšlet nová řízení, což by jistě nebylo vhodné ani z hlediska právní jistoty či stability právního řádu, ale v předkládaném zákoně upravit pouze ty nezbytné odchylky, které je vzhledem ke specifičnosti povolování HÚ nutné upravit odlišně od obecné právní úpravy. Z tohoto důvodu byla při přípravě návrhu zákona zvolena metoda odkazu na konkrétní právní předpis s tím, že tento návrh upraví pouze nezbytné odchylky tak, aby bylo zajištěno v souladu s § 108 odst. 4 atomového zákona zejména požadované respektování zájmu obcí a jejich občanů (inspirací pro tuto
  konstrukci byl například zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů).

B11) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu - EU

 • Sněmovní tisk: 474/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 82. schůze (od 14. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předloženého návrhu zákona je zejména zavést některá opatření, která mají přispět k rozvoji kapitálového trhu v ČR. Hlavními navrhovanými opatřeními jsou tzv. dlouhodobý investiční produkt a některé změny ve III. penzijním pilíři. Návrh zákona navazuje na koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019–2023, která byla schválena vládou dne 4. 3. 2019.

B12) Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Sněmovní tisk: 475/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, zařazen na pořad 82. schůze (od 14. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení při zachování současných parametrů dostupnosti tak, aby bylo možné efektivně vykonávat působnosti v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění, výběru pojistného a provádění exekučních srážek) a lékařské posudkové služby s optimálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií a lidského potenciálu zaměstnanců ČSSZ k zajištění maximální spokojenosti klientů (pojištěnců i zaměstnavatelů).

B13) Novela zákona o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 476/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je zajištění dostupnosti humánních léčivých přípravků (dále také jen „léčivé přípravky“ nebo „léčiva“) v případě přerušení nebo ukončení dodávek na trh, čehož bez součinnosti držitelů rozhodnutí o registraci (dále také jen „držitel“), kteří mají možnost ovlivňovat výrobní proces, resp. plánovat výrobu léčivých přípravků tak, aby uspokojili potřeby pacientů v České republice, nelze dosáhnout. Současně bude pro distributory platit povinnost u léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče vytvořit a držet měsíční zásobu těchto léčiv, které budou v případě potřeby uvolněny do distribuce. Těmito změnami dojde ke zvýšení odolnosti
  trhu léčiv vůči výpadkům dodávek.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA: 1197/23
 • Čj. předkladatele: 3060097/2023-MZV/VO
 • Aktualizováno: 30.10.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál rozšiřuje možnosti podání žádostí o oprávnění na  zastupitelských úřadech na Ukrajině, a to primárně za účelem dalšího posílení ekonomické migrace do ČR.

C2) Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o zrušení některých souvisejících nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství 
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-60183/2023-11153
 • Aktualizováno: 31.10.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Formou nařízení vlády bude aktivován nástroj mimořádného pracovního víza.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství 
 • Čj. OVA: 949/23
 • Čj. předkladatele: MV-47185-5/LG-2023
 • Aktualizováno: 31. 10. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nová právní úprava si klade za cíl obecně zvýšit počty míst v jednotlivých organizačních útvarech za účelem efektivního a racionálního fungování státní správy.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MSMT-25470/2023-3
 • Aktualizováno: 31. 10. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • PopisNovela v rámci racionalizace rozpočtu kapitoly školství upravuje maximální rozsah pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích. Dochází k úpravě Přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády, která stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (tzv. PHmax).

C5) Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MK-S/11551/2023
 • Aktualizováno: 1. 11. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se prohlásit 18 kulturních památek za národní kulturní památky.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-29349/2023/32-6
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem navrhované právní úpravy je zvýšení prahů pro sběr údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie neboli údajů Intrastatu, a to s cílem snížení administrativní zátěže malých a středních podniků při vykazování do systému Intrastat.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 780/23
 • Čj. předkladatele: 17045/2023
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Důvodem předložení novely nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Dalším důvodem předložení novely nařízení vlády (ve vztahu k EU Pilot 9918 a EU PILOT 10178/2022) je doplnění jednotek ppm (parts per million – objemový poměr v ml na m3 vzduchu (ml/m3) u chemických činitelů stanovených v příloze č. 2 části A. Dále dochází k upřesněním textu a legislativně-technickým úpravám.

C8) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/201 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-104822/23/71600/01000
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál je předkládán s ohledem na implementaci nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1717 ze dne 27. června 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomoci kabelového nabíjení.

C9) Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády  v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MV-80324-7/OBP-2023
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem se v návaznosti na nelegislativní materiál Ministerstva průmyslu a obchodu věnovaný dalšímu posílení pracovní migrace do ČR, který vláda projednala dne 18. října 2023, mění s účinností od 1. ledna 2024 a od 1. května 2024 kvóty na žádosti o zaměstnanecké karty pro vybrané zastupitelské úřady.

C10) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 321/23
 • Čj. předkladatele: MPO-88038/23/71100/01000
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády č. 428/2021 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vychází ze zmocnění uvedeného v § 6 odst. 3 tohoto zákona. Nařízení vlády slouží ke stanovení míry a výše veřejné podpory, kterou lze formou investiční pobídky poskytnout v jednotlivých regionech České republiky v souladu s pravidly a limity veřejné podpory stanovenými Evropskou komisí.

C11) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po  skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo obrany
 • Čj. OVA: 951/23
 • Čj. předkladatele: MO-775680/2023-8694
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaným návrhem se sleduje zvýšení průměrných výdělků poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti výkonu služby příslušející podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 221/1999 Sb.“). Dnem 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 45/2016 Sb., o vojácích v záloze, který nahradil zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí byla úprava odpovědnosti za škodu a náhrada škody, včetně zmocnění k valorizaci průměrných výdělků. V současné době zákon o vojácích v záloze tuto úpravu již neobsahuje a v oblasti náhrady škody odkazuje na zákon č. 221/1999 Sb., čímž je zajištěna valorizace průměrných výdělků u všech vojáků včetně vojáků v záloze.

C12) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 937/23
 • Čj. předkladatele: MV-172240/OBP-2023
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení
  neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

C13) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po  skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 941/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/191193-521/4
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zvýšit průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých (zvýšený podle předchozích právních předpisů), do kterého je poskytována předmětná náhrada podle zákoníku práce tak, aby se zvýšení projevilo ve fakticky poskytované částce. Zvýšení uvedeného průměrného výdělku zohlední i změny, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů tak, že i u zaměstnanců, kteří z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, nebo pozůstalých, kteří pobírají náhradu nákladů na výživu pozůstalých, dojde ke zvýšení fakticky pobírané částky.

C14) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Úřad vlády ČR – Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Čj. OVA: 972/23
 • Čj. předkladatele: 34641/2023-UVCR
 • Aktualizováno: 2. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: V nařízení vlády se navrhuje změnit maximální částky dvou finančních ocenění, a to takovým způsobem, aby v souhrnu nedošlo k navýšení finančních prostředků vynakládaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky. Zároveň se navrhuje rozšířit počet kategorií a studentů, jimž bude finanční ocenění nadaným studentům poskytováno.

C15) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 740/23
 • Čj. předkladatele: MMR-48994/2023-31
 • Aktualizováno: 3. 11. 2023
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná úprava nařízení vlády souvisí s Nástrojem pro oživení a odolnost. Jedná se o dočasný nástroj na podporu oživení, díky němuž Evropská komise získává finanční prostředky na pomoc členským státům při provádění reforem a investic, které jsou v souladu s prioritami EU.

C16) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných
na zastupitelských úřadech
, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/226929-510/1
 • Aktualizováno: 7. 11. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády provádí ustanovení § 6 odst. 1 větu první části za středníkem zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.

C17) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 937/23
 • Čj. předkladatele: MV-172240/OBP-2023
 • Aktualizováno: 8. 11. 2023
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

C18) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných
na zastupitelských úřadech
, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: 3060097/2023-MZV/VO
 • Aktualizováno: 9. 11. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál rozšiřuje možnosti podání žádostí o oprávnění na zastupitelských úřadech na Ukrajině, a to primárně za účelem dalšího posílení ekonomické migrace do ČR.

C19) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 740/23
 • Čj. předkladatele: MMR-48994/2023-31
 • Aktualizováno: 9. 11. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná úprava nařízení vlády souvisí s Nástrojem pro oživení a odolnost. Jedná se o dočasný nástroj na podporu oživení, díky němuž Evropská komise získává finanční prostředky na pomoc členským státům při provádění reforem a investic, které jsou v souladu s prioritami EU.

C20) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu  pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 941/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/191193-521/4
 • Aktualizováno: 9. 11. 2023
 • Stav: AN – zapracované změny neschváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zvýšit průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých (zvýšený podle předchozích právních předpisů), do kterého je poskytována předmětná náhrada podle zákoníku práce tak, aby se zvýšení projevilo ve fakticky poskytované částce. Zvýšení uvedeného průměrného výdělku zohlední i změny, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů tak, že i u zaměstnanců, kteří z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, nebo pozůstalých, kteří pobírají náhradu nákladů na výživu pozůstalých, dojde ke zvýšení fakticky pobírané částky.

C21) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé  služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení  neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo obrany
 • Čj. OVA: 951/23
 • Čj. předkladatele: MO-775680/2023-8694
 • Aktualizováno: 9. 11. 2023
 • Stav: AN – zapracované změny neschváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaným návrhem se sleduje zvýšení průměrných výdělků poškozených a pozůstalých, které jsou rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na platu po skončení pracovní neschopnosti a neschopnosti výkonu služby příslušející podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 221/1999 Sb.“). Dnem 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon č. 45/2016 Sb., o vojácích v záloze, který nahradil zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí byla úprava odpovědnosti za škodu a náhrada škody, včetně zmocnění k valorizaci průměrných výdělků. V současné době zákon o
  vojácích v záloze tuto úpravu již neobsahuje a v oblasti náhrady škody  odkazuje na zákon č. 221/1999 Sb., čímž je zajištěna valorizace průměrných výdělků u všech vojáků včetně vojáků v záloze.

C22) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 921/23
 • Čj. předkladatele: MPO-88038/23/71100/01000
 • Aktualizováno: 9. 11. 2023
 • Stav: A – zapracovány změny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády č. 428/2021 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vychází ze zmocnění uvedeného v § 6 odst. 3 tohoto zákona. Nařízení vlády slouží ke stanovení míry a výše veřejné podpory, kterou lze formou investiční pobídky poskytnout v jednotlivých regionech České republiky v souladu s pravidly a limity veřejné podpory stanovenými Evropskou komisí.

C23) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Úřad vlády ČR – Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Čj. OVA: 972/23
 • Čj. předkladatele: 34641/2023-UVCR
 • Aktualizováno: 9. 11. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: V nařízení vlády se navrhuje změnit maximální částky dvou finančních ocenění, a to takovým způsobem, aby v souhrnu nedošlo k navýšení finančních prostředků vynakládaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky. Zároveň se navrhuje rozšířit počet kategorií a studentů, jimž bude finanční ocenění nadaným studentům poskytováno.

C24) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/18083-522/3
 • Aktualizováno: 9. 11. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: S účinností od 1. ledna 2024 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.

C25) Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o zrušení některých souvisejících nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 998/23
 • Čj. předkladatele: MZE-60183/2023-11153
 • Aktualizováno: 10. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Formou nařízení vlády bude aktivován nástroj mimořádného pracovního víza.

C26) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO/100092/23/31200/01000
 • Aktualizováno: 10. 11. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Výjimky z používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních.

C27) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1001/23
 • Čj. předkladatele: MPO/77958/23/31100/01000
 • Aktualizováno: 10. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem novely nařízení vlády je navýšení sazeb úhrad z některých vydobytých nerostů.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz