Exkluzivně: Legislativní přehled za první a druhý říjnový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za první a druhý říjnový týden 2023. Rubrika vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 862/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/367
 • Aktualizováno: 4. 10. 2023
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná novela zákona o ochraně ovzduší je předkládána primárně na základě úkolu vyplývajícího z bodu 5 usnesení vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019 o aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 483/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/225019-510/2

 • Aktualizováno: 4. 10. 2023

 • Stav: 9 - projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh má za cíl upravit:
  1. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče,
  2. Zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči, 
  3. Věkovou hranici pro výkon náhradní institucionální péče o děti a další.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 708/23
 • Čj. předkladatele: MF-16238/2023/35-7
 • Aktualizováno: 4. 10.2023
 • Stav 9 - projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem celého balíčku návrhů zákonů je vytvoření komplexní nové právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí v civilní sféře. „Změnový“ zákon mění 24 stávajících zákonů. Dochází jak ke změnám pouze formulačním a terminologickým, které reagují na nově zavedenou terminologii a nově definované pojmy v zákoně o zbraních a střelivu a zákoně o munici. V některých zákonech dochází i ke změnám věcným, které jsou nezbytné pro to, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi, střelivem a municí funkční a efektivní, případně se odstraňují některé nedostatky platné právní úpravy.

A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MK-S/9799/2023
 • Aktualizováno: 5. 10. 2023
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona reaguje na technologický vývoj prostředí, v němž působí elektronická média, a plní závazek vlády zaměřit se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 352/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/040/0374
 • Aktualizováno: 11. 10. 2023
 • Stav: 9 - projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Ministerstvo životního prostředí předkládá do opakovaného meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

A6) Návrh zákona o sociálním podniku a o změně souvisejících zákonů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 830/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/200868-521/4
 • Aktualizováno: 6. 10. 2023
 • Stav: 7- zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je připraven zejména s ohledem na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se specifickými potřebami, kterým, narozdíl od  zaměstnavatelů na chráněném trhu práce, není právními předpisy přiznána žádná podpora při zaměstnávání těchto osob. K cíli v podobě prosazení zákona o sociálním podnikání se přihlásila vláda ve svém programovém prohlášení.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/154132-510/2
 • Aktualizováno: 7. 10. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona má za cíl částečně transponovat směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelé a v této souvislosti zejména přizpůsobit stávající právní předpisy v oblasti procesního práva a ochrany spotřebitele předloženému návrhu zákona o hromadném řízení.

A8) Návrh poslanců Jana Bartoška, Drahoslava Ryby, Michala Zuny, Pavla Žáčka, Elišky Olšákové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 555)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 55500/23

 • Aktualizováno: 9. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je napravit legislativní chybu, která nastala přijetím změn zákona o požární ochraně v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Navrhovanou úpravou má dojít k zajištění provazby mezi stavebním zákonem a zákonem o požární ochraně.

A9) Návrh poslanců Jana Berkiho, Ivana Bartoše, Jany  Berkovcové, Zdeňka Kettnera, Pavla Klímy, Davida Šimka a Renáty Zajíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 551)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 857/23

 • Čj. předkladatele: 55100/23

 • Aktualizováno: 9. 10. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je změna procesní úpravy přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání směřující k digitalizaci přijímacího řízení, kterou se má přijímací řízení zásadním způsobem zjednodušit, zrychlit a zpřehlednit. Předložený návrh tak reaguje na aktuální situaci, kdy průběh přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ukázal na nezbytnost řešení podoby přijímacího řízení v co nejkratší době, tedy již pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024.

A10) Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 552)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: 55200/23

 • Aktualizováno: 10. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je navýšit daňové příjmy rozpočtů krajů zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní z 9,78 % na 10,8135 % a nastavit obdobný mechanismus rozdělení tohoto celkového podílu mezi jednotlivé kraje, jako je v současnosti stanoven pro obce.

A11) Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 553)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: 55300/23

 • Aktualizováno: 10. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je navýšit daňové příjmy rozpočtů krajů zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní z 9,78 % na 10,8135 % a nastavit obdobný mechanismus rozdělení tohoto celkového podílu mezi jednotlivé kraje, jako je v současnosti stanoven pro obce.

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: MSP-519/2018-LO-SP

 • Aktualizováno: 10. 10. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná opatření směřující ke zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Upravit se dále navrhuje předběžná úprava poměrů dítěte. V souladu s mezinárodními závazky se rovněž navrhuje výslovně zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 888/23

 • Čj. předkladatele: MK-S/13675/2022

 • Aktualizováno: 10. 10. 2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změny v právní úpravě právnických osob zakládaných registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., změny v právní úpravě zvláštních práv, úředně ověřené výpisy z církevních rejstříků v elektronické podobě, zjednodušení právní úpravy a snížení administrativní zátěže.

A14) Návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: MPO-88317/23/71000/01000

 • Aktualizováno: 10. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů má zajistit správné fungování vnitřního trhu v oblasti digitální a datové ekonomiky prostřednictvím vytvoření jasného a předvídatelného právního rámce pro vymáhání povinností plynoucích ze souvisejících právních předpisů EU, tedy především provedení s tím spojené adaptace právního řádu ČR na nařízení o správě dat (vyjma kapitoly II) a nařízení o digitálních službách. To zahrnuje jednak určení příslušných orgánů, které odpovídají za vymáhání nařízení o správě dat a nařízení o digitálních službách (Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu osobních údajů), a stanovení pravidel týkajících se sankcí za porušení nařízení o správě dat a nařízení o digitálních službách. Součástí cíle je rovněž revize platné právní úpravy v oblasti zprostředkovatelských služeb. Návrhem zákona se na základě provedené analýzy zrušuje současný právní rámec, který je upraven zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 890/23

 • Čj. předkladatele: MK-S/7934/2023/OLP

 • Aktualizováno: 11. 10. 2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předmětem návrhu zákona je zakotvení základních prvků památkové ochrany jako účelových územních prvků ve smyslu zákona o základních registrech, dílčí změny v oblasti archeologie a změny v návaznosti na aplikační praxi.

A16) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 890/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/180883-522/3

 • Aktualizováno: 11. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Novela zákoníku práce a některých dalších zákonů zavádějící valorizační mechanismus minimální mzdy provádějící transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Zavedení valorizačního
  mechanismu minimální mzdy. Zároveň se navrhuje soubor opatření na podporu kolektivního vyjednávání, změna nebo zrušení institutu zaručené mzdy, zrušení písemného rozvrhu dovolené a zavedení dodatkové dovolené pro skupiny zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti.

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: MF-26037/2023/7201-7

 • Aktualizováno: 11. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Materiál se soustředí na zjednodušení převodů vybraných trvale nepotřebných hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví státu na územní samosprávné celky.

A18) Návrh zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí (zákon o digitálních financích)

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-9

 • Aktualizováno: 11. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona obsahuje především úpravu přestupků a pravomocí České národní banky jako orgánu dohledu.

A19) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: MF-27845/2023/3502-10

 • Aktualizováno: 11. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti.

A20) Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 559)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: 55900/23

 • Aktualizováno: 12. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je navýšit daňové příjmy rozpočtů krajů zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní z 9,78 % na 10,8135 % a nastavit obdobný mechanismus rozdělení tohoto celkového podílu mezi jednotlivé kraje, jako je v současnosti stanoven pro obce.

A21) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 649/23

 • Čj. předkladatele: MMR-25811/2023-31

 • Aktualizováno: 12. 10. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním cílem návrhu je odstranit identifikované nedostatky právní úpravy, zejména zjednodušit a zpřehlednit věcné oblasti, do kterých směřuje podpora poskytovaná prostřednictvím Státního fondu podpory investic.

A22) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Čj. OVA: 397/23

 • Čj. předkladatele: MZP/2023/040/370

 • Aktualizováno: 12. 10. 2023

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Odkaz: zde

 • Popis: Nová právní úprava řešení havárií a zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek a nakládáním se (zejména nebezpečnými) závadnými látkami.

A23) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: MF-28862/2023/32-8

 • Aktualizováno: 12. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona je primárně zákonem implementačním, který je legislativní reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849.
  Kromě adaptačních a implementačních ustanovení vycházejících z nařízení TFR, dochází rovněž k zapracování vybraných doporučení FATF, u nichž byly detekovány závažné implementační nedostatky ve vztahu k české právní úpravě v rámci hodnocení České republiky výborem MONEYVAL. Konkrétně se pak jedná o doporučení FATF č. 6 – Cílené finanční sankce týkající se terorismu a jeho financování, č. 7 – Cílené finanční sankce týkající se proliferace, č. 29 – Finanční zpravodajské jednotky, č. 32 – Převozy hotovosti a částečně č. 33 – Statistika.

A24) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 708/23

 • Čj. předkladatele: MF-16238/2023/35-7

 • Aktualizováno: 11. 10. 2023

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona se snaží reagovat na nedostatky současné právní úpravy identifikované při přípravě koncepce ve vztahu k fondovému financování.

A25) Návrh poslanců Martina Baxy, Jana Laciny, Kláry Kocmanové, Pavla Svobody, Jaroslavy Pokorné Jermanové, Šimona Hellera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 532)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 870/23

 • Čj. předkladatele: 53200/23

 • Aktualizováno: 13. 10. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je umožnit Státnímu fondu kinematografie přerušit řízení o žádosti o evidenci pobídkového projektu až do doby, kdy získá odpovídající disponibilní prostředky.

A26) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: MPO-88951/23/41100/01000

 • Aktualizováno: 14. 10. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Transpozice směrnice (EU) 2019/944 byla realizována postupně novelami energetického zákona v průběhu let 2022 a 2023. Navrhovaná právní úprava energetického zákona tuto transpozici dokončuje a reaguje také na formální upozornění Evropské komise týkající se řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU č. 2022/2033.


B) Třetí čtení

B1) Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným uložištěm radioaktivního odpadu

 • Sněmovní tisk: 367/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 10. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Záměrem předkládaného návrhu zákona není reformulovat předmětná ustanovení do nového právního předpisu či vymýšlet nová řízení, což by jistě nebylo vhodné ani z hlediska právní jistoty či stability právního řádu, ale v předkládaném zákoně upravit pouze ty nezbytné odchylky, které je vzhledem ke specifičnosti povolování HÚ nutné upravit odlišně od obecné právní úpravy. Z tohoto důvodu byla při přípravě návrhu zákona zvolena metoda odkazu na konkrétní právní předpis s tím, že tento návrh upraví pouze nezbytné odchylky tak, aby bylo zajištěno v souladu s § 108 odst. 4 atomového zákona zejména požadované respektování zájmu obcí a jejich občanů (inspirací pro tuto konstrukci byl například zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů).

B2) Novela ústavního zákona – Ústava ČR

 • Sněmovní tisk: 378/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 10. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novela zakotvuje, že termín konání voleb do Senátu a voleb do  zastupitelstev územních samosprávných celků by měl být pevně zakotven v Ústavě. Důvodem pro zavedení této úpravy je skutečnost, že termíny konání voleb do Senátu a do zastupitelstev územních samosprávných celků se v důsledku nastavených lhůt a společného konání těchto voleb posouvají směrem dopředu (blíže k letním měsícům) a dochází de facto ke zkracování volebního období senátorů a zastupitelů. V ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky by mělo být stanoveno, že ohledně voleb do Senátu a do zastupitelstev obcí a krajů se po prodloužení volebního období, k němuž došlo za mimořádného stavu, zkracuje volební období následující.

B3) Novela zákona o Rejstříku trestů

 • Sněmovní tisk: 383/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 10. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Plánovaný přesun výkonu agendy Rejstříku trestů na Ministerstvo spravedlnosti vychází z požadavku na racionalizaci státní správy; věcná agenda Rejstříku trestů bude zachována v rámci organizační struktury Ministerstva spravedlnosti, přičemž dojde k zefektivnění jeho řízení.

B4) Novela zákona o dani z přidané hodnoty - EU

 • Sněmovní tisk: 385/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 10. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předloženým návrhem zákona se poskytovatelům platebních služeb ukládá povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a příjemcích, v níž budou vést údaje o přeshraničních platbách (platbách, které se uskutečňují mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi), a to platbách příchozích v případě plateb z jiných členských států a platbách odchozích v případě plateb směřujících do třetích zemí, a příjemcích těchto plateb. Tato povinnost se bude aktivovat až při překročení 25 přeshraničních plateb týkajících se jednoho příjemce za kalendářní čtvrtletí. Zároveň se stanovuje povinnost poskytovat správci daně elektronicky údaje z této evidence, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

B5) Novela zákona o investičních pobídkách

 • Sněmovní tisk: 409/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 10. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem návrhu novely zákona je zkrácení, zjednodušení, a především zefektivnění procesu schvalování žádostí o investiční pobídku. V případě, že stávající okruh podporovaných 6 projektů nekoresponduje s představou vlády o zacílení veřejné podpory, má vláda možnost transparentně změnit kritéria podpory úpravou limitů stanovených nařízením vlády č. 221/2019 Sb. a závazně tak nastavit přísnější pravidla pro poskytování investičních pobídek.

B6) Novela zákona o matrikách, jménu a příjmení

 • Sněmovní tisk: 431/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 10. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavními principy, které má navržená právní úprava implementovat, jsou princip dobré správy a ochrana práva na rodinný a soukromý život.

B7) Novela zákona o ozdravných postupech - EU

 • Sněmovní tisk: 435/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 10. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat do českého právního řádu ta ustanovení Nařízení, která mění BRRD II. Lhůta pro implementaci těchto ustanovení Nařízení byla stanovena do 15. listopadu 2023. Smyslem změny BRRD II obsažené v Nařízení je upravit výpočet pro porovnání výše MREL stanovený osobám podléhajícím řešení krize náležející ke stejné GSVI (tj. GSVI s MPE strategií) a teoretické výše MREL stanovené evropské ovládající osobě v případě SPE strategie. Podle Nařízení orgány příslušné k řešení krize zohlední ve výpočtu i osoby se sídlem mimo EU, které by byly určeny jako osoby podléhající řešení krize, pokud by byly usazeny v EU.

B8) Novela zákona o zdravotnické záchranné službě

 • Sněmovní tisk: 442/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 10. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • PopisNavrhovaná legislativní úprava má minimální rozsah a sleduje výhradně usnadnění provozu všech složek zdravotnické záchranné služby. Zároveň chce zachovat transparentní financování letecké záchranné služby (dále také „LZS“) a posílit koordinační roli ministerstva zdravotnictví, kdy jednotný informační systém je jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro zvýšení kvality a bezpečí letecké záchranné služby.

B9) Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů - EU

 • Sněmovní tisk: 488/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 78. schůze (od 17. 10. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček nebo též tzv. ozdravný balíček) je jedním z klíčových výstupů dohody stran vládní koalice, která byla veřejnosti finálně představena dne 11. 5. 2023. Tvoří nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení ve formě změny zákona a která nejsou řešena v rámci samostatných projektů. Součástí odůvodnění materiálu je nicméně i stručné pojednání o změnách, které jsou z legislativního pohledu řešeny samostatně, a o změnách, které nevyžadují legislativní řešení, a lze je tedy realizovat exekutivními nástroji.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 782/23
 • Čj. předkladatele: MV-118828/LG-2023
 • Aktualizováno: 4. 10. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Na základě zmocnění obsaženého v rozpočtových pravidlech se navrhuje rozšířit okruh ocenění, která uděluje Ministerstvo vnitra, a to o Cenu za dobrovolnictví. 

C2) Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 820/23
 • Čj. předkladatele: MZE-53075/2023-11153
 • Aktualizováno: 9. 10. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády reaguje na nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 o mimořádné finanční podpoře zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-88038/23/71100/01000
 • Aktualizováno: 7. 10. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády č. 428/2021 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vychází ze zmocnění uvedeného v § 6 odst. 3 tohoto zákona. Nařízení vlády slouží ke stanovení míry a výše veřejné podpory, kterou lze formou investiční pobídky poskytnout v jednotlivých regionech České republiky v souladu s pravidly a limity veřejné podpory stanovenými Evropskou komisí.

C4) Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MK-S/11551/2023
 • Aktualizováno: 10. 10. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se prohlásit 18 kulturních památek za národní kulturní památky.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-29349/2023/32-6
 • Aktualizováno: 11. 10. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem navrhované právní úpravy je zvýšení prahů pro sběr údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie neboli údajů Intrastatu, a to s cílem snížení administrativní zátěže malých a středních podniků při vykazování do systému Intrastat.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 780/23
 • Čj. předkladatele: 17045/2023
 • Aktualizováno: 12. 10. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Důvodem předložení novely nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Dalším důvodem předložení novely
  nařízení vlády (ve vztahu k EU Pilot 9918 a EU PILOT 10178/2022) je doplnění jednotek ppm (parts per million – objemový poměr v ml na m3 vzduchu (ml/m3) u chemických činitelů stanovených v příloze č. 2 části A. Dále dochází k upřesněním textu a legislativně-technickým úpravám.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Úřad vlády ČR – Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Čj. OVA: 727/23
 • Čj. předkladatele: 34641/2023-UVCR
 • Aktualizováno: 13. 10. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: V nařízení vlády se navrhuje změnit maximální částky dvou finančních ocenění, a to takovým způsobem, aby v souhrnu nedošlo k navýšení finančních prostředků vynakládaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky. Zároveň se navrhuje rozšířit počet kategorií a studentů, jimž bude finanční ocenění nadaným studentům poskytováno.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz