Exkluzivně: Legislativní přehled za druhý a třetí zářijový týden 2023

Přinášíme vám exkluzivní monitoring návrhů zákonů a nařízení za druhý a třetí zářijový týden 2023. Rubrika vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

 • Návrh zákona
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: ÚOHS-28861/2023/441
 • Aktualizováno: 18. 9. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 779/23
 • Čj. předkladatele: MV-115246-3/OBP-2023
 • Aktualizováno: 19. 9. 2023
 • Stav: 8 – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předložené novely zákona je prodloužit stávajícím držitelům dočasné ochrany, kteří se nacházejí na území České republiky, toto pobytové oprávnění, a to za určitých podmínek až do konce března 2025.

A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 827/23
 • Čj. předkladatele: MV-34482-8/OBP-2023
 • Aktualizováno: 21. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál obsahuje komplexní novelizaci zákona o GIBS a některých souvisejících zákonů. Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v některých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce.

A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády – Místopředseda vlády pro digitalizaci
 • Čj. OVA: 733/23
 • Čj. předkladatele: 19022/2023 - ÚVČR
 • Aktualizováno: 21. 9. 2023
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, který umožní prokazování totožnosti a dalších skutečností plně digitální cestou, pomocí tzv. eDokladu.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 649/23
 • Čj. předkladatele: MMR-24811/2023-31
 • Aktualizováno: 21. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem návrhu je odstranit identifikované nedostatky právní úpravy, zejména zjednodušit a zpřehlednit věcné oblasti, do kterých směřuje podpora poskytovaná prostřednictvím Státního fondu podpory investic.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 397/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/040/370
 • Aktualizováno: 21. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nová právní úprava řešení havárií a zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek a nakládáním se (zejména nebezpečnými) závadnými látkami.

A7) Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 772/23
 • Čj. předkladatele: MF-20126/2023/2104-4
 • Aktualizováno: 21. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO-88951/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 21. 9. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Transpozice směrnice (EU) 2019/944 byla realizována postupně novelami energetického zákona v průběhu let 2022 a 2023. Navrhovaná právní úprava energetického zákona tuto transpozici dokončuje a reaguje také na formální upozornění Evropské komise týkající se řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU č. 2022/2033.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 778/23
 • Čj. předkladatele: MV-116265/LG-2023
 • Aktualizováno: 22. 9. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem navrhované změny zákona o občanských průkazech je i nadále zapisovat rodná čísla do občanských průkazů, a to bez časového omezení. Účelem navrhovaných změn v insolvenčním zákoně je zachovat existující režim ztotožňování dlužníků v insolvenčních řízeních věřiteli založený na rodných číslech a nepřecházet na nový systém bezvýznamových klientských identifikátorů a bezvýznamových směrových identifikátorů.

A10) Návrh zákona o sociálním podniku a o změně souvisejících zákonů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/200868-521/4
 • Aktualizováno: 22. 9. 2023
 • Stav: 6 – přijato ÚV ke zpracování
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je připraven zejména s ohledem na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se specifickými potřebami, kterým, narozdíl od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce, není právními předpisy přiznána žádná podpora při zaměstnávání těchto osob. K cíli v podobě prosazení zákona o sociálním podnikání se přihlásila vláda ve svém programovém prohlášení.

A11) Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 542)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 54200/23
 • Aktualizováno: 21. 9. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je navýšit daňové příjmy rozpočtů krajů zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní z 9,78 % na 10,8135 % a nastavit obdobný mechanismus rozdělení tohoto celkového podílu mezi jednotlivé kraje, jako je v současnosti stanoven pro obce.

B) Třetí čtení

B1) Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným uložištěm radioaktivního odpadu

 • Sněmovní tisk: 367/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 76. schůze (od 26. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Záměrem předkládaného návrhu zákona není reformulovat předmětná ustanovení do nového právního předpisu či vymýšlet nová řízení, což by jistě nebylo vhodné ani z hlediska právní jistoty či stability právního řádu, ale v předkládaném zákoně upravit pouze ty nezbytné odchylky, které je vzhledem ke specifičnosti povolování HÚ nutné upravit odlišně od obecné právní úpravy. Z tohoto důvodu byla při přípravě návrhu zákona zvolena metoda odkazu na konkrétní právní předpis s tím, že tento návrh upraví pouze nezbytné odchylky tak, aby bylo zajištěno v souladu s § 108 odst. 4 atomového zákona zejména požadované respektování zájmu obcí a jejich občanů (inspirací pro tuto konstrukci byl například zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů).

B2) Novela zákona o Rejstříku trestů

 • Sněmovní tisk: 383/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 76. schůze (od 26. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Plánovaný přesun výkonu agendy Rejstříku trestů na Ministerstvo spravedlnosti vychází z požadavku na racionalizaci státní správy; věcná agenda Rejstříku trestů bude zachována v rámci organizační struktury Ministerstva spravedlnosti, přičemž dojde k zefektivnění jeho řízení.

B3) Novela zákona o dani z přidané hodnoty - EU

 • Sněmovní tisk: 385/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 76. schůze (od 26. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předloženým návrhem zákona se poskytovatelům platebních služeb ukládá povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a příjemcích, v níž budou vést údaje o přeshraničních platbách (platbách, které se uskutečňují mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi), a to platbách příchozích v případě plateb z jiných členských států a platbách odchozích v případě plateb směřujících do třetích zemí, a příjemcích těchto plateb. Tato povinnost se bude aktivovat až při překročení 25 přeshraničních plateb týkajících se jednoho příjemce za kalendářní čtvrtletí. Zároveň se stanovuje povinnost poskytovat správci daně elektronicky údaje z této evidence, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

B4) Novela zákona o investičních pobídkách

 • Sněmovní tisk: 409/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 76. schůze (od 26. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem návrhu novely zákona je zkrácení, zjednodušení, a především zefektivnění procesu schvalování žádostí o investiční pobídku. V případě, že stávající okruh podporovaných 6 projektů nekoresponduje s představou vlády o zacílení veřejné podpory, má vláda možnost transparentně změnit kritéria podpory úpravou limitů stanovených nařízením vlády č. 221/2019 Sb., a závazně tak nastavit přísnější pravidla pro poskytování investičních pobídek.

B5) Novela zákona o matrikách, jménu a příjmení

 • Sněmovní tisk: 431/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 76. schůze (od 26. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavními principy, které má navržená právní úprava implementovat, jsou princip dobré správy a ochrana práva na rodinný a soukromý život.

B6) Novela zákona o ozdravných postupech - EU

 • Sněmovní tisk: 435/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 76. schůze (od 26. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat do českého právního řádu ta ustanovení Nařízení, která mění BRRD II. Lhůta pro implementaci těchto ustanovení Nařízení byla stanovena do 15. listopadu 2023.
  Smyslem změny BRRD II obsažené v Nařízení je upravit výpočet pro porovnání výše MREL stanovený osobám podléhajícím řešení krize náležející ke stejné GSVI (tj. GSVI s MPE strategií) a teoretické výše MREL stanovené evropské ovládající osobě v případě SPE strategie. Podle Nařízení orgány příslušné k řešení krize zohlední ve výpočtu i osoby se sídlem mimo EU, které by byly určeny jako osoby podléhající řešení krize, pokud by byly usazeny v EU.

B7) Novela zákona o zdravotnické záchranné službě

 • Sněmovní tisk: 442/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 76. schůze (od 26. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná legislativní úprava má minimální rozsah a sleduje výhradně usnadnění provozu všech složek zdravotnické záchranné služby. Zároveň chce zachovat transparentní financování letecké záchranné služby (dále také „LZS“) a posílit koordinační roli ministerstva zdravotnictví, kdy jednotný informační systém je jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro zvýšení kvality a bezpečí letecké záchranné služby.

B8) Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

 • Sněmovní tisk: 488/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 76. schůze (od 26. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček nebo též tzv. ozdravný balíček) je jedním z klíčových výstupů dohody stran vládní koalice, která byla veřejnosti finálně představena dne 11. 5. 2023. Tvoří nejvýznamnější část opatření ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení ve formě změny zákona a která nejsou řešena v rámci samostatných projektů. Součástí odůvodnění materiálu je nicméně i stručné pojednání o změnách, které jsou z legislativního pohledu řešeny samostatně, a o změnách, které nevyžadují legislativní řešení, a lze je tedy realizovat exekutivními nástroji.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 790/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/186783-510
 • Aktualizováno: 19. 9. 2023
 • Stav: B - signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády stanoví příslušné parametry pro provádění důchodového pojištění v roce 2024 a zvýšení důchodů v lednu 2024.

C2) Návrh nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 789/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/176396-510/1
 • Aktualizováno: 19. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu na základě zmocnění obsaženého v zákoně č. 357/2005 Sb.

C3) Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 757/23
 • Čj. předkladatele: MF-22583/2023/1404-2
 • Aktualizováno: 19. 9. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024.

C4) Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 823/23
 • Čj. předkladatele: MPO-62265/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 20. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády stanoví výši prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví podmínky použití dotace, protože podmínky pro použití a administraci dotace stanoví přímo zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 782/23
 • Čj. předkladatele: MV-118828/LG-2023
 • Aktualizováno: 21. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Na základě zmocnění obsaženého v rozpočtových pravidlech se navrhuje rozšířit okruh ocenění, která uděluje Ministerstvo vnitra, a to o Cenu za dobrovolnictví.

Autor: Václav Havlík, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz