Exkluzivně: Legislativní přehled za první zářijový týden 2023

Přinášíme vám exkluzivní monitoring návrhů zákonů a nařízení za první zářijový týden 2023. Rubrika vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-107961-10/OBP-2023
 • Aktualizováno: 5. 9. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem celého balíčku návrhů zákonů je vytvoření komplexní nové právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí v civilní sféře. „Změnový“ zákon mění 24 stávajících zákonů. Dochází jak ke změnám pouze formulačním a terminologickým, které reagují na nově zavedenou terminologii a nově definované pojmy v zákoně o zbraních a střelivu a zákoně o munici. V některých zákonech dochází i ke změnám věcným, které jsou nezbytné pro to, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi, střelivem a municí funkční a efektivní, případně se odstraňují některé nedostatky platné právní úpravy.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: MK-S-9799/2023

 • Aktualizováno: 5. 9. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona reaguje na technologický vývoj prostředí, v němž působí elektronická média, a plní závazek vlády zaměřit se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 604/23
 • Čj. předkladatele: 97/2021-LO-SP
 • Aktualizováno: 6. 9. 2023
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona především reaguje na nedostatky vytýkané České republice v rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 20. října 2020 ve věci International Commission of Jurists proti České republice, č. 148/2017.

A4) Návrh zákona o požadavcích na přístupu některých výrobků a služeb

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1126/22
 • Čj. předkladatele: MPO-630969/2021/21/21100/01000
 • Aktualizováno: 7. 9. 2023
 • Stav: AN – zapracované změny neschváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh zákona zajistí přístupnost některých služeb zejména osobám zdravotně postiženým (ale i jiným osobám, např. seniorům nebo těhotným ženám) a umožní jim tak účinné zapojení do společnosti.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 778/23
 • Čj. předkladatele: MV-116265/LG-2023
 • Aktualizováno: 7. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem navrhované změny zákona o občanských průkazech je i nadále zapisovat rodná čísla do občanských průkazů, a to bez časového omezení. Účelem navrhovaných změn v insolvenčním zákoně je zachovat existující režim ztotožňování dlužníků v insolvenčních řízeních věřiteli založený na rodných číslech a nepřecházet na nový systém bezvýznamových klientských identifikátorů a bezvýznamových směrových identifikátorů.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády – Místopředseda vlády pro digitalizaci
 • Čj. OVA: 733/23
 • Čj. předkladatele: 19022/2023 - ÚVČR
 • Aktualizováno: 7. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, který umožní prokazování totožnosti a dalších skutečností plně digitální cestou, pomocí tzv. eDokladu.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/154132-510/2
 • Aktualizováno: 7. 9. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem zákona se navrhuje zavést elektronickou komunikaci u dávek nemocenského pojištění, a to u peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Dále se navrhuje zavést ošetřovné pro OSVČ (a zahraniční zaměstnance), zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, a zaměstnance v zaměstnání malého rozsahu, jedná-li se o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. Dílčí úpravy se týkají dlouhodobého ošetřovného a PPM. Upřesňuje se sdělování údajů mezi ČSSZ a stanovenými subjekty (pojišťovnami) ve vymezených případech. Místní příslušnost u zaměstnavatele ve stanovených případech bude určovat ČSSZ a doplňuje se
  povinnost OSVČ používat datovou schránku ve stanovených případech. V oblasti pojištění OSVČ jsou navrhovány úpravy, které mají zjednodušit provádění pojištění jak pojištěncům (OSVČ), tak i okresní správě sociálního zabezpečení.

A8) Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 772/23
 • Čj. předkladatele: MF-20126/2023/2104-4
 • Aktualizováno: 7. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 106833/2023-MZV/OPL
 • Aktualizováno: 8. 9. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona obsahuje dílčí úpravy, jež vycházejí z šestiletých zkušeností s aplikací zákona o zahraniční službě a reagují rovněž na měnící se geopolitickou situaci. V oblasti služebních a pracovněprávních vztahů navržené úpravy mj. zohledňují potřebu tzv. rotace, tedy střídání výkonu služby nebo práce v ústředí a v zahraničí, jež je pro fungování MZV zásadní. Návrh zákona rozšiřuje i předmět zákonné úpravy, a to o regulaci udělování a odnímání souhlasu se zřízením cizích zastupitelských úřadů. V návrhu zákona je zapracován odkaz na směrnici Rady (EU) 2019/997 ze dne 18. června 2019, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP. Návrh zákona přináší související změny v zákonech o státní službě, o cestovních dokladech, o správních poplatcích a zákoně kompetenčním.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-122581-4/LG-2023
 • Aktualizováno: 8. 9. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem je vyjmout z režimu zákona o veřejných sbírkách sbírky konané bezhotovostním způsobem přes bankovní účet, dále zrušit povinnost pořadatele sbírky předkládat doklady o bezdlužnosti, upravit institut sbírek konaných prodejem předmětů nebo vstupenek tak, aby neumožňoval obcházení tržního řádu, a vymezit, které nepřímé náklady lze hradit z výtěžku sbírky.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-519/2018-LO-SP
 • Aktualizováno: 8. 9. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná opatření směřující ke zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Upravit se dále navrhuje předběžná úprava poměrů dítěte. V souladu s mezinárodními závazky se rovněž navrhuje výslovně zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí.

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 779/23
 • Čj. předkladatele: MV-115246-3/OBP-2023
 • Aktualizováno: 8. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předložené novely zákona je prodloužit stávajícím držitelům dočasné ochrany, kteří se nacházejí na území České republiky, toto pobytové oprávnění, a to za určitých podmínek až do konce března 2025.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - EU

 • Sněmovní tisk: 443/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 74. schůze
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava je především novelou předpisů z oblasti důchodového pojištění, kdy přináší některé dílčí změny spočívající v odstranění či změně některých nevyhovujících či překonaných ustanovení právních předpisů v této oblasti. Kromě toho návrh přináší i zásadnější změny, které se týkají - zavedení možnosti podání žádosti o důchod online, - změny výplatního období z tzv. klouzavého měsíce na měsíc kalendářní. První z těchto zásadnějších navržených změn souvisí především se změnou evropské legislativy. Druhá reaguje na nedostatky dosavadní právní úpravy a na provozní problémy, s nimiž se plátci důchodů potýkají při jejím provádění.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 727/23
 • Čj. předkladatele: MPO-74486/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 5. 9. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaným nařízení vlády je doplňován mechanismus úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku dodavatelům elektřiny nebo plynu dodávajícím elektřinu nebo plyn za vládou stanovené ceny o pravidla pro závěrečné vypořádání zálohových plateb.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 780/23
 • Čj. předkladatele: 17045/2023
 • Aktualizováno: 5. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Důvodem předložení novely nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky
  spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Dalším důvodem předložení novely nařízení vlády (ve vztahu k EU Pilot 9918 a EU PILOT 10178/2022) je doplnění jednotek ppm (parts per million – objemový poměr v ml na m3 vzduchu (ml/m3) u chemických činitelů stanovených v příloze č. 2 části A. Dále dochází k upřesněním textu a legislativně-technickým úpravám.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 782/23
 • Čj. předkladatele: MV-118828/LG-2023
 • Aktualizováno: 6. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Na základě zmocnění obsaženého v rozpočtových pravidlech se navrhuje rozšířit okruh ocenění, která uděluje Ministerstvo vnitra, a to o Cenu za dobrovolnictví.

C4) Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 757/23
 • Čj. předkladatele: MF-22583/2023/1404-2
 • Aktualizováno: 6. 9. 2023
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024.

C5) Návrh nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 789/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/176396-510/1
 • Aktualizováno: 8. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu na základě zmocnění obsaženého v zákoně č. 357/2005 Sb.

C6) Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 790/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/186783-510
 • Aktualizováno: 8. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády stanoví příslušné parametry pro provádění důchodového pojištění v roce 2024 a zvýšení důchodů v lednu 2024.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 696/23
 • Čj. předkladatele: MSMT-11691/2023-5
 • Aktualizováno: 8. 9. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novela doplňuje dvě další zkoušky, jimiž lze prokázat znalost českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, a to zkoušku z českého jazyka konanou dle vyhlášky č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, a tzv. aprobační zkoušku konanou dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o.podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Novela dále provádí některé úpravy organizace zkoušky, které vyplynuly z praxe.

Autor: Václav Havlík, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz