Exkluzivně: Legislativní přehled za druhý srpnový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za druhý srpnový týden 2023. Rubrika vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

Zákony

1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 106833/2023-MZV/OPL
 • Aktualizováno: 7.8.2023
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCU6K9B7Q/
 • Popis: Návrh zákona obsahuje dílčí úpravy, jež vycházejí z šestiletých zkušeností s aplikací zákona o zahraniční službě a reagují rovněž na měnící se geopolitickou situaci. V oblasti služebních a pracovněprávních vztahů navržené úpravy mj. zohledňují potřebu tzv. rotace, tj. střídání výkonu služby nebo práce v ústředí a v zahraničí, jež je pro fungování MZV zásadní. Návrh zákona rozšiřuje i předmět zákonné úpravy, a to o regulaci udělování a odnímání souhlasu se zřízením cizích zastupitelských úřadů. V návrhu zákona je zapracován odkaz na směrnici Rady (EU) 2019/997 ze dne 18. června 2019, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP. Návrh zákona přináší související změny v zákonech o státní službě, o cestovních dokladech, o správních poplatcích a zákoně kompetenčním.

2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 708/23

 • Čj. předkladatele: MF-16238/2023/35-7

 • Aktualizováno: 7. 8. 2023

 • Stav: 7 - zařazeno do evidence

 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCS6K68F0/

 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
  a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se snaží reagovat na nedostatky současné právní úpravy identifikované při přípravě koncepce ve vztahu k fondovému financování. Byly identifikovány nedostatky v oblasti právnických osob podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), které v zásadě nepodléhají regulaci ZISIF ani dohledu ČNB. Ačkoliv je nabízení veřejnosti investovat do těchto subjektů neboli tzv. nelicencovaných správců zakázáno, jsou indikace z trhu i dohledu, že opak je pravdou. Tito nelicencovaní správci obhospodařují majetek investovaný veřejností, kdy se investoři domnívají, že investují do regulovaných subjektů, a dochází tak k jejich zmatení, kdy si neuvědomují, že se jedná o vysoce rizikové investice.


3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MK-S 7934/2023 OLP
 • Aktualizováno: 10.8.2023
 • Stav 3 - připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCTAFWRYI/
 • Popis: Předmětem návrhu zákona je zakotvení základních prvků památkové ochrany jako účelových územních prvků ve smyslu zákona o základních registrech, dílčí změny v oblasti archeologie a změny v návaznosti na aplikační praxi.

4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-122581-4/LG-2023
 • Aktualizováno: 10. 8. 2023
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCUKCYHAS/
 • Popis: Cílem je vyjmout z režimu zákona o veřejných sbírkách sbírky konané bezhotovostním způsobem přes bankovní účet, dále zrušit povinnost pořadatele sbírky předkládat doklady o bezdlužnosti, upravit institut sbírek konaných prodejem předmětů nebo vstupenek tak, aby neumožňoval obcházení tržního řádu, a vymezit, které nepřímé náklady lze hradit z výtěžku sbírky.

5) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění  pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 517/23
 • Čj. předkladatele: MZDR-37339/2022
 • Aktualizováno: 10. 8. 2023
 • Stav: A - zapracovány změny
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCMACTGI2/
 • Popis: Návrh novelizuje úpravu vedení zdravotnické dokumentace, zejména v elektronické podobě, dále zpřesňuje úpravu Národního zdravotnického informačního systému a zavádí definici telemedicínských služeb a základní rámec jejich používání.

6) Návrh zákona o hromadném řízení

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 385/23
 • Čj. předkladatele: MSP-252/2019-LO-SP/6
 • Aktualizováno: 10. 8. 2023
 • Stav: 8- zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCMALVTYM/
 • Popis: Návrh zákona má za cíl transponovat unijní směrnici o zástupných žalobách a zavést právní úpravu procesního nástroje, který umožní společné vymáhání většího množství spotřebitelských nároků v jediném soudním řízení.

7) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 386/23
 • Čj. předkladatele: MSP-252/2019-LO-SP/7
 • Aktualizováno: 10.8.2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCMAM6BED/
 • Popis: Návrh zákona má za cíl částečně transponovat směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelé a v této souvislosti zejména přizpůsobit stávající právní předpisy v oblasti procesního práva a ochrany spotřebitele předloženému návrhu zákona o hromadném řízení.

8) Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 356/23
 • Čj. předkladatele: MF-523/2023/3503-5
 • Aktualizováno: 10. 8. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCNPCHA35/
 • PopisNový zákon upravující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který nahradí stávající zákon č. 168/1999 Sb. Implementuje aktuální právní úpravu EU v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a současně zohledňuje i dosavadní zkušenosti s danou právní úpravou, včetně posílení digitalizace systému.

9) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 355/23
 • Čj. předkladatele: MF-523/2023/3503-6
 • Aktualizováno: 10.8.2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCNPG5P8B/
 • Popis: Doprovodný změnový zákon k novému zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č.  11/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Digitální a informační agentura
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: DIA-4597-6/OHA-2023
 • Aktualizováno: 11.8.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCU5BXBA0/
 • Popis: Navrhovaná právní úprava mění správcovství základního registru obyvatel, jehož správcem bude namísto Ministerstva vnitra nově Digitální a informační agentura, a základního registru osob, jehož správcem bude namísto Českého statistického úřadu nově rovněž Digitální a informační agentura.

11) Návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 648/23

 • Čj. předkladatele: MF-15402/2023/32-3

 • Aktualizováno: 11.8.2023

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCRUF4JOY/

 • Popis: Navrhovaná právní úprava mění správcovství základního registru obyvatel, jehož správcem bude namísto Ministerstva vnitra nově Digitální a informační agentura, a základního registru osob, jehož správcem bude namísto Českého statistického úřadu nově rovněž Digitální a informační agentura.


Třetí čtení

Aktuálně není žádný zákon ve 3. čtení.

Nařízení vlády

1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších  předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-118828/LG-2023
 • Aktualizováno: 8.8.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCTTJJNOJ/
 • Popis: Na základě zmocnění obsaženého v rozpočtových pravidlech se navrhuje rozšířit okruh ocenění, která uděluje Ministerstvo vnitra, a to o Cenu za dobrovolnictví.

2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO-74486/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 10.8.2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCTVAMVPY/
 • Popis: Navrhovaným nařízení vlády je doplňován mechanismus úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku dodavatelům elektřiny nebo plynu dodávajícím elektřinu nebo plyn za vládou stanovené ceny o pravidla pro závěrečné vypořádání zálohových plateb.

3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 688/23
 • Čj. předkladatele: MSMT-6901/2023-3
 • Aktualizováno: 10.8.2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCQZK445B/
 • Popis: Jde o legislativně-technické a věcné změny, které jednak vycházejí z praxe a jednak navazují na probíhající novelizaci zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na tuto novelu zákona je v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. navržena úprava definice pedagogické činnosti a také úprava přílohy č. 1, kde má být nově zavedena samostatná pozice školského logopeda. Dále jsou navrženy úpravy ve věci přímé pedagogické činnosti učitelů či ředitelů zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Autor: Václav Havlík, Česká asociace věřitelů
Foto:  psp.cz