Exkluzivně: Legislativní přehled za první srpnový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za první srpnový týden 2023. Rubrika vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

Zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj

Čj. předkladatele: MMR-51546/2023-31

Aktualizováno: 3.8.2023

Stav: 2 – v připomínkovém řízení

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCUCDSZK4/

Popis: Hlavním cílem návrhu zákona je do českého právního řádu transponovat nově vznikající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů a ubytování.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona

Ministerstvo spravedlnosti

Čj. předkladatele: 66/2022-LO-SP

Aktualizováno: 1.8.2023

Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCT9MD56I/

Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, přináší ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, zpřesnění stávající právní úpravy povinné mlčenlivosti advokáta, úpravu možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu, umožnění výkonu právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek, zpřesnění právní úpravy a rozšíření ochrany advokátů a jejich klientů před tzv. vinklařením (tj. nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny, nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem) a úpravu postupu advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (tzv. eLegalizace).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona

Ministerstvo spravedlnosti

Čj. OVA: 426/23

Čj. předkladatele: 327/2021-LO-SP

Aktualizováno: 1.8.2023

Stav: AS – zapracované změny schváleny

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCLEJ9Q2Z/

Popis: Návrhem dochází ke zcela nové úpravě nakládání s penězi osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu zabezpečovací detence. Hlavní navrhovanou  koncepční změnou je sjednocení postupů při nakládání s příjmy vězněných osob (odstranění současné dvojkolejnosti systému při nakládání s pracovní odměnou a s jinými příjmy).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj

Čj. předkladatele: MMR-51546/2023-31

Aktualizováno: 3.8.2023

Stav: 2 – v připomínkovém řízení

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCUCDSZK4/

Popis: Hlavním cílem návrhu zákona je do českého právního řádu transponovat nově vznikající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů a ubytování.

Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby a o změně souvisejících zákonů

Návrh zákona

Ministerstvo životního prostředí

Čj. předkladatele: MZP/2023/280/554

Aktualizováno: 4.8.2023

Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCTEKQMMT/

Popis: Účelem navrhované úpravy je vymezit hydrometeorologickou službu a její složky jako objektivní odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu a institucionálně zabezpečit její fungování primárně pro potřeby veřejné správy.

Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely
Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 504)

Návrh zákona

Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

Čj. předkladatele: 50400/23

Aktualizováno: 4.8.2023

Stav: 2 – v připomínkovém řízení

Sněmovní tisk: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=504

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCUDDTMBS/

Popis: Cílem návrhu zákona je změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů tak, aby byl zvláštním způsobem vymezen režim psychoaktivních látek s nízkým zdravotním a společenským rizikem, které nejsou považovány za omamné a psychotropní.

Třetí čtení

Aktuálně není žádný zákon ve třetím čtení.

Nařízení vlády

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

Návrh nařízení vlády

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Čj. OVA: 696/23

Čj. předkladatele: MSMT-11691/2023-5

Aktualizováno: 31.7.2023

Stav: 7 – zařazeno do evidence

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCSKRGNKG/

Popis: Novela doplňuje dvě další zkoušky, jimiž lze prokázat znalost českého jazyka pro účely
získání povolení k trvalému pobytu, a to zkoušku z českého jazyka konanou dle vyhlášky č.
433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, a tzv. aprobační zkoušku konanou dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Novela dále provádí některé úpravy organizace zkoušky, které vyplynuly z praxe.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití
peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou
stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

Návrh nařízení vlády

Čj. OVA: 668/23

Čj. předkladatele: MMR-48994/2023-31

Aktualizováno: 2.8.2023

Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCTTCMQ5G/

Popis: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost.

Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

Návrh nařízení vlády

Ministerstvo financí

Čj. předkladatele: MF-22583/2023/1404-2

Aktualizováno: 2.8.2023

Stav: 2 – v připomínkovém řízení

Odkaz: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCUBFQRFA/

Popis: Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní
pojištění hrazené státem pro rok 2024.


Autor: Václav Havlík, Česká asociace věřitelů
Foto:  profimedia.cz