Exkluzivně: Legislativní přehled za třetí a čtvrtý srpnový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za třetí a čtvrtý srpnový týden 2023. Rubrika vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-115246-3/OBP-2023
 • Aktualizováno: 22. 8. 2023
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předložené novely zákona je prodloužit stávajícím držitelům dočasné ochrany, kteří se nacházejí na území České republiky, toto pobytové oprávnění, a to za určitých podmínek až do konce března 2025.

A2) Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 356/23

 • Čj. předkladatele: MF-523/2023/3503-5

 • Aktualizováno: 23. 8. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Nový zákon upravující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který nahradí stávající zákon č. 168/1999 Sb. Implementuje aktuální právní úpravu EU v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a současně zohledňuje i dosavadní zkušenosti s danou právní úpravou, včetně posílení digitalizace systému.


A3) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 355/23
 • Čj. předkladatele: MF-523/2023/3503-6
 • Aktualizováno: 23. 8. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Doprovodný změnový zákon k novému zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Národní bezpečností úřad
 • Čj. OVA: 210/23
 • Čj. předkladatele: 5900/2022-NBÚ/80
 • Aktualizováno: 23. 8. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona má za cíl upravit znění zákona č. 412/2005 Sb. tak, aby lépe vyhovoval praxi v oblasti ochrany utajovaných informací.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-19068/2023/2601-2
 • Aktualizováno: 24. 8. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem navrhovaného zákona je minimalizace případů překrývání působnosti jednotlivých cenových orgánů k cenové kontrole.

A6) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 734/23
 • Čj. předkladatele: MV-104226-6/LG-2023
 • Aktualizováno: 24. 8. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend, obsahuje novely celkem 5 zákonů, konkrétně zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), a zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Společným rysem novel je, že se jimi prohlubuje elektronizace oblastí regulovaných novelizovanými zákony, jsou tedy předkládány v rámci jednoho návrhu.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 572/23
 • Čj. předkladatele: MV-141680/LG-2022
 • Aktualizováno: 24 .8 .2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaná novela dále zahrnuje zrušení akreditace vzdělávacích programů pro vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, a to za účelem snížení administrativní zátěže na straně územních samosprávných celků, vzdělávacích institucí a Ministerstva vnitra.

A8) Návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 385/23
 • Čj. předkladatele: MSP-252/2019-LO-SP/6
 • Aktualizováno: 25. 8. 2023
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona má za cíl částečně transponovat směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelé a v této souvislosti zejména přizpůsobit stávající právní předpisy v oblasti procesního práva a ochrany spotřebitele předloženému návrhu zákona o hromadném řízení.

A9) Návrh zákona o požadavcích na přístup některých výrobků a služeb

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1126/23
 • Čj. předkladatele: MPO-630969/2021/21/21100/01000
 • Aktualizováno: 30. 8. 2023
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh zákona zajistí přístupnost některých služeb zejména osobám zdravotně postiženým (ale i jiným osobám, např. seniorům nebo těhotným ženám) a umožní jim tak účinné zapojení do společnosti.

A10) Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 504)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 751/23
 • Čj. předkladatele: 50400/23
 • Aktualizováno: 31.8.2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů tak, aby byl zvláštním způsobem vymezen režim  psychoaktivních látek s nízkým zdravotním a společenským rizikem, které nejsou  považovány za omamné a psychotropní.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MMR-51546/2023-31
 • Aktualizováno: 1. 9. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem návrhu zákona je do českého právního řádu transponovat nově vznikající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů a ubytování.

A12) Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 včetně rozpočtové dokumentace

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 772/23
 • Čj. předkladatele: MF-20126/2023/2104-4
 • Aktualizováno: 1. 9. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 604/23
 • Čj. předkladatele: 97/2021-LO-SP
 • Aktualizováno: 1. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona především reaguje na nedostatky vytýkané České republice v rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 20. října 2020 ve věci International Commission of Jurists proti České republice, č. 148/2017.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - EU

 • Sněmovní tisk: 443/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 74. schůze (od 5. 9. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava je především novelou předpisů z oblasti důchodového pojištění, kdy přináší některé dílčí změny spočívající v odstranění či změně některých nevyhovujících či překonaných ustanovení právních předpisů v této oblasti. Kromě toho návrh přináší i zásadnější změny, které se týkají - zavedení možnosti podání žádosti o důchod online, - změny výplatního období z tzv. klouzavého měsíce na měsíc kalendářní. První z těchto zásadnějších navržených změn souvisí především se změnou evropské legislativy. Druhá reaguje na nedostatky dosavadní právní úpravy a na provozní problémy, s nimiž se plátci důchodů potýkají při jejím provádění.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 740/23
 • Čj. předkladatele: MMR-48994/2023-31
 • Aktualizováno: 21. 8. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 670/23
 • Čj. předkladatele: MMR-43180/2023-31
 • Aktualizováno: 30. 8. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkladatel navrhuje stanovit výši sazby u nových úvěrů a v okamžiku přepočtu sazby po ukončení období fixace tak, že se nová výše úrokové sazby stanoví jako základní sazba EU pro ČR snížená o 3procentní body. Konečná sazba však nebude nižší než 1 % p. a. a vyšší než 3 % p. a. Příjemci úvěru by tedy v aktuální době získali úrokovou sazbu 3 % p. a. Stejná logika výpočtu byla použita také u zvýhodněných úvěrů programu Nájemní bydlení podle nařízení vlády č. 107/2023 Sb.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 727/23
 • Čj. předkladatele: MPO-74486/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 1. 9. 2023
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaným nařízení vlády je doplňován mechanismus úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku dodavatelům elektřiny nebo plynu dodávajícím elektřinu nebo plyn za vládou stanovené ceny o pravidla pro závěrečné vypořádání zálohových plateb.

C4) Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-22583/2023/1404-2
 • Aktualizováno: 1. 9. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 688/23
 • Čj. předkladatele: MSMT-6901/2023-3
 • Aktualizováno: 28. 8. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Jde o legislativně-technické a věcné změny, které jednak vycházejí z praxe a jednak navazují na probíhající novelizaci zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na tuto novelu zákona je v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. navržena úprava definice pedagogické činnosti a také úprava přílohy č. 1, kde má být nově zavedena samostatná pozice školského logopeda. Dále jsou navrženy úpravy ve věci
  přímé pedagogické činnosti učitelů či ředitelů zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 688/23
 • Čj. předkladatele: MPO-77958/23/311100/01000
 • Aktualizováno: 24. 8. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem novely nařízení vlády je navýšení sazeb úhrad z některých vydobytých nerostů.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 696/23
 • Čj. předkladatele: MSMT-11691/2023-5
 • Aktualizováno: 30. 8. 2023
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novela doplňuje dvě další zkoušky, jimiž lze prokázat znalost českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, a to zkoušku z českého jazyka konanou dle vyhlášky č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, a tzv. aprobační zkoušku konanou dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Novela dále provádí některé úpravy organizace zkoušky, které vyplynuly z praxe.

C8) Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 757/23
 • Čj. předkladatele: MF-22583/2023/1404-2
 • Aktualizováno: 1. 9. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024.

Autor: Václav Havlík, Česká asociace věřitelů
Foto:  psp.cz