Bude snazší se rozvést? Novela slibuje zrychlení rozvodového řízení

Podle údajů Českého statistického úřadu rozvodovost v Česku mírně klesá, ale stále se drží na téměř 40 procentech. Jen za loňský rok bylo rozvedeno 19 846 manželství. Podle některých psychologů je rozvod hned po úmrtí blízkého člověka jedním z největších traumat. Usnadnit jeho průběh a přispět ke konsenzuálnímu řešení manželských či rodičovských konfliktů by měla pomoci novela občanského zákoníku.  

Dnes je rozvod upraven v občanském zákoníku. Rozlišujeme formu nespornou a formu spornou.

1. Nesporný rozvod

Obvykle bývá rychlejší a jednodušší než rozvod sporný. Vychází z předpokladu, že oba manželé s rozvodem souhlasí a jsou schopni a ochotni se domluvit na všech jeho náležitostech. Je nutné se vzájemně dohodnout na tom, jakým způsobem bude upravena péče o děti, jak si manželé rozdělí majetek a upraví bydlení po rozvodu. Zároveň musí být splněna podmínka, že od sňatku uplynul alespoň rok a manželé spolu minimálně půl roku nežijí. Pokud tomu tak je a soud schválí dohodu o dětech a majetku, manželství zpravidla poměrně rychle rozvede. I přesto se oba manželé musí dostavit k soudu, který je vyslechne.  

2. Sporný rozvod

Řeší se stejné otázky jako při nesporném rozvodu. Zásadní rozdíl je však v tom, že se na nich manželé nemohou dohodnout. Soud tedy musí provést dokazování a sporné body rozhodnout sám. Nejdříve se vždy řeší otázka dětí a teprve poté se jedná o dalším. Tento proces bývá velmi zdlouhavý a obě strany často negativně ovlivní. Soud musí na rozdíl od nesporného rozvodu zjistit příčinu rozvratu manželství. Na přetřes tedy často přijdou intimní záležitosti, které často vlijí další olej do ohně.      

„Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.“
§ 757 občanského zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s poslankyní a advokátkou Evou Decroix novelu rozvodového řízení. Zmíněné povinnosti soudů jsou dle předkladatelů přežitkem. Novela má rozvody zrychlit, zlevnit a mimo jiné také polidštit. „Rodina se vyvíjí a mění se formy soužití. Legislativa ale stále vychází z tradic 70. let,“ uvedla Decroix pro ČTK. Zásah soudu do vnitřních záležitostí rodiny by měl být dle předkladatelů ideálně co nejmenší.

Co má novela změnit

  • Navrhuje se zrušit obecný požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství. Zjišťování by mělo být zachováno ad hoc jen ve specifických případech například při vypořádání společného jmění manželů.
  • Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu by měl být nazýván novým pojmem smluvený rozvod manželství.
  • Novela počítá se zrušením podmínky odděleného soužití po dobu delší než šest měsíců při smluveném rozvodu. Ta je v zákoně sice stanovena, ale většina soudů ji již nyní v praxi věcně nezkoumá a nebere v potaz.
  • Mělo by se rovněž upustit od výslechu manželů. Pokud oba souhlasí s rozvodem a shodnou se, že je jejich manželství trvale rozvráceno a o soud o jejich tvrzení nemá pochybnosti, manželé by k soudu vůbec ani nemuseli chodit.
  • Požadavek, aby soud usiloval o smíření manželů, by se měl nově uplatnit pouze tehdy, je-li to s přihlédnutím k okolnostem případu účelné a jsou-li manželé při jednání přítomni.
  • Mělo by dojít ke spojení rozvodového a opatrovnického řízení (rozhodování o dětech). V případě smluveného rozvodu, by to bylo spojeno s časovou i finanční úsporou a zároveň by to představovalo nižší psychickou zátěž pro účastníky.
  • Výše soudních poplatků by měla podporovat smírné a rychlé způsoby řešení.
„Rozvod by se tedy měl věnovat spíše zachování rodiny. To znamená učinit ho takovým, aby se možná rozpadlo manželství, ale rodina byla zachována.“
Eva Decroix | poslankyně za ODS

Od kdy by to mohlo platit?

V současné době bylo ukončeno připomínkové řízení. Návrh novely byl prostřednictvím Úřadu vlády zařazen do evidence Odboru vládní agendy a je připraven k projednání vládě. Napříč politickým spektrem panuje s navrženými změnami souhlas, vítá je i odborná veřejnost včetně představitelů z řad justice a České advokátní komory. Očekávaná účinnost by měla být k 1. 1. 2025.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com |  AndreyPopov, Getty Images Pro