Exkluzivně: Legislativní přehled pro čtvrtý únorový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro čtvrtý únorový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákonyl

A1) Návrh poslanců Jiřího Havránka, Marka Nováka, Jakuba Michálka, Michala Zuny, Josefa Fleka a Karla Sládečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 631)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 830/23
 • Čj. předkladatele: 63100/24
 • Aktualizováno: 19. 2. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je změna právní úpravy přístupu k platebním účtům pro podnikatele v oblasti virtuální měny.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo dopravy

 • Čj. OVA: 133/24

 • Čj. předkladatele: MD-15376/2023-510

 • Aktualizováno: 21. 2. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisCílem návrhu zákona je a) reagovat na výtku Evropské komise stran slučitelnosti stávající právní úpravy jednání řídícího výboru akciové společnosti České dráhy, b) zjednodušit postupy při nakládání s majetkem tvořícím železniční dopravní cestu ze strany státní organizace Správa železnic, c) reflektovat skutečnost, že došlo k formálnímu ukončení procesu oddlužení státní organizace Správa železnic, a d) zrušit nadbytečnou či překonanou právní úpravu.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti
 • Čj. OVA: 1153/23
 • Čj. předkladatele: 46313/2023-UVCR
 • Aktualizováno: 21. 2. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový významný den "1. květen - Den vstupu Česka do Evropské unie".


A4) Návrh zákona o lobbování

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 410/23
 • Čj. předkladatele: MSP-38/2022-OSZ-KOR/1
 • Aktualizováno: 21. 2. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavní principy navrhované právní úpravy vychází z v minulosti vládou schváleného věcného záměru zákona o lobbingu. Lobbování neboli prosazování zájmů představuje zcela legitimní součást demokratických procesů ve vyspělých zemích. Lobbování bývá v těchto zemích nazíráno pozitivněji a vnímáno jako přirozená a legitimní aktivita. Klíčovým aspektem činnosti lobbisty je komunikace s veřejným činitelem za účelem ovlivnění přijímaných rozhodnout. Lobbování je důležité především z hlediska informační výměny, jelikož přináší těm, kteří rozhodují, data a vhled do problematiky, ale také umožňuje zájmovým skupinám a lobbistům přístup k tvorbě a implementaci politik. Nejedná se pouze o vztah lobbista – lobbovaný, ale vždy existuje jako třetí strana veřejnost (veřejný zájem), na kterou mohou mít výsledky lobbistických aktivit značné dopady, a proto by o nich měla být informována.

A5) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 411/23
 • Čj. předkladatele: MSP-38/2022-OSZ-KOR/2
 • Aktualizováno: 21. 2. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde

Popis: Současně s návrhem zákona o lobbování je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování, který byl zpracován na základě úkolu uloženému Ministerstvu spravedlnosti Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022, který byl schválen usnesením vlády ze dne 27. dubna 2022 č. 332.


A6) Návrh zákona o akciové společnosti Národní rozvojová banka

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-36968/2023/2703-12
 • Aktualizováno: 23. 2. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je stanovit základní právní rámec upravující výkon činnosti Národní rozvojové banky, a.s. (dále jen „NRB“) a dohled nad ní po jejím vyjmutí z působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi, zakotvit státní záruku za dluhy NRB, tak aby se usnadnilo získávání cizích zdrojů pro další činnost NRB, upravit zakládání účtů podřízených státní pokladně vedených u České národní banky a umožnit převod akcií České exportní banky, a.s. do vlastnictví NRB, která je ve 100% vlastnictví státu.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 139/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/154132-510/2

 • Aktualizováno: 23. 2. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrhem zákona se navrhuje zavést elektronickou komunikaci u dávek nemocenského pojištění, a to u peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Dále se navrhuje zavést ošetřovné pro OSVČ (a zahraniční zaměstnance), zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, a zaměstnance v zaměstnání malého rozsahu, jedná-li se o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. Dílčí úpravy se týkají dlouhodobého ošetřovného a PPM. Upřesňuje se sdělování údajů mezi ČSSZ a stanovenými subjekty (pojišťovnami) ve vymezených případech. Místní příslušnost u zaměstnavatele ve stanovených případech bude určovat ČSSZ a doplňuje se povinnost OSVČ používat datovou schránku ve stanovených případech. V oblasti pojištění OSVČ jsou navrhovány úpravy, které mají zjednodušit provádění pojištění jak pojištěncům (OSVČ), tak i okresní správě sociálního zabezpečení.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/2006 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 140/23

 • Čj. předkladatele: 56038/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 23. 2. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je nově upravit působnost Kanceláře prezidenta republiky po přechodné období ode dne zvolení prezidenta republiky do doby, kdy nově zvolený prezident složí slib a ujme se výkonu svého úřadu. Nově navrhovaná právní úprava umožní Kanceláři prezidenta republiky v uvedeném přechodném čase zajišťovat materiální a personální záležitosti spojené s chodem dočasné kanceláře nově zvoleného prezidenta, jakož i s jeho prozatím neoficiální veřejnou činností. Zejména se bude jednat o finanční a věcné zabezpečení osob, jež budou zmíněné činnosti zajišťovat.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 143/24

 • Čj. předkladatele: MPO-111742/2023/21200/01000

 • Aktualizováno: 23.2.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrhem zákona se zajišťuje implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230. Převážná část relevantních ustanovení tohoto nařízení je aplikovatelná přímo; členské státy jsou však povinny zajistit výkon státní správy v dané oblasti. Návrhem zákona se rovněž upravuje nesprávně uvedený odkaz v zákoně o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, a to v části týkající se dozoru nad těmito výrobky.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZE-8712/2024-11151

 • Aktualizováno: 23. 2. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení 

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona představuje komplexní novelu lesního zákona a reaguje na praktické zkušenosti a poznatky orgánů státní správy lesů, zájmových sdružení a vlastníků lesů a odborné veřejnosti. Návrh zákona odstraňuje aplikační nejasnosti a ruší povinnosti, které nejsou nezbytné z hlediska zachování lesa a plnění jeho funkcí, a obecně snižuje administrativní zátěž. Uvedené změny by měly přispět též k tomu, aby adaptace lesů na nové podmínky v důsledku změny klimatu byla z hlediska administrativního pro vlastníky lesů co nejsnazší.

B) Třetí čtení

B1) Novela občanského zákoníku

 • Sněmovní tisk: 241/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 94. schůze (od 27. 2. 2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je změna právní úpravy přístupu k platebním účtům pro podnikatele v oblasti virtuální měny.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/24707-521/4
 • Aktualizováno: 21. 2. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se od 1. kalendářního čtvrtletí 2024 zvýšit maximální částku příspěvku o 1 500 Kč, což znamená, že maximální částka příspěvku by činila 15 700 Kč.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

 • Návrh zákona
 • Národní sportovní agentura
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: NSA-0007/2024/KM/4
 • Aktualizováno: 21.2.2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaná novelizace nařízení vlády je navrhována za účelem možnosti ocenění trenérů a realizačních týmů, kteří se svou činností významně podílejí na úspěších a vynikajících výkonech sportovců a jsou nezbytnou součástí sportovních výkonů českých reprezentantů, kteří prezentují Českou republiku. Ocenění trenérů a členů realizačního týmu Národní sportovní agenturou přispěje k podpoře kvality trenérské činnosti. Současně takové ocenění trenérů a členů realizačního týmu je důležitou součástí podpory sportovních reprezentantů České republiky a naplňuje tak ustanovení § 1a odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a také je běžnou součástí ocenění v dalších státech Evropy.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 61/24
 • Čj. předkladatele: MD-39995/2023-510
 • Aktualizováno: 21. 2. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem dochází zejména k rušení právní úpravy výše časového poplatku, ke změnám kritérií pro rozlišení sazeb mýtného a ke změnám těchto sazeb.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 61/24
 • Čj. předkladatele: MD-39995/2023-510
 • Aktualizováno: 9. 2. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem dochází zejména k rušení právní úpravy výše časového poplatku, ke změnám kritérií pro rozlišení sazeb mýtného a ke změnám těchto sazeb.

C5) Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 35/24
 • Čj. předkladatele: MD-34018/2023-510
 • Aktualizováno: 21. 2. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády je předkládán mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023 a jeho cílem je umožnit Ministerstvu dopravy udělovat ocenění fyzické nebo právnické osobě za mimořádný počin, významné zásluhy nebo dlouhodobé působení v oblasti dopravy. Předmětným oceněním bude mosazná medaile doplněná diplomem, odznakem a stojánkem. Předpokládá se, že slavnostní udělování ocenění bude konáno zpravidla dvakrát v kalendářním roce.

C6) Návrh nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA: 102/24
 • Čj. předkladatele: 300172/2024-MZV/VO
 • Aktualizováno: 21.2.2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh představuje konsolidované znění dosavadní právní úpravy týkající se oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území ČR podávaných na zastupitelských úřadech občany Ruské federace a Běloruské republiky s tím, že její platnost již nebude časově omezena.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 46/24
 • Čj. předkladatele: MZE-61038/2023-11153
 • Aktualizováno: 23.2.2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem předkládaného materiálu je reagovat na zkušenosti z prvního roku administrace nařízení vlády č. 81/2023 Sb. a umožnit poskytování podpory zemědělského hospodaření v opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat.

C8) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 47/24
 • Čj. předkladatele: MZE-61038/2023-11153
 • Aktualizováno: 23.2.2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády zohledňují potřebu zpřesnění podmínek zjištěnou v průběhu administrace opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací a opatření dobré životní podmínky zvířat.

C9) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-43649/23/31000/01000
 • Aktualizováno: 23.2.2024
 • Stav: 4 – odmítnuta verze pro jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Důvodem pro předložení návrhu je potřeba lépe zajistit plnění požadavků na stavby podle § 156 stavebního zákona, pokud jde o stavební výrobky nepokryté harmonizační evropskou legislativou (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011). Projektant stavby by měl mít k dispozici stejně komplexní a věrohodné doklady o vlastnostech výrobku, jako je tomu v harmonizované oblasti. Proto se navrhuje přiblížit obsah prohlášení o shodě vydávaného výrobcem jeho harmonizovanému ekvivalentu – prohlášení o vlastnostech. Dále se navrhuje zavést označování stavebního výrobku Českou značkou shody - obdoba evropského označení CE. Tyto změny přispějí k dosažení vyšší kvality a bezpečnosti staveb.

C10) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/249034-521/4
 • Aktualizováno: 24.2.2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavním cílem novely nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti těchto zařízení v návaznosti na akutní potřeby praxe.

Autor: Česká asociace věřitelů, Marie Sehnálková
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz