Exkluzivně: Legislativní přehled pro první lednový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro první lednový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1186/23
 • Čj. předkladatele: MPO-88951/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 27. 12. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh slektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Transpozice směrnice (EU) 2019/944 byla realizována postupně novelami energetického zákona v průběhu let 2022 a 2023. Navrhovaná právní úprava energetického zákona tuto transpozici dokončuje a reaguje také na formální upozornění Evropské komise týkající se řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU č. 2022/2033.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Čj. OVA: 1107/23

 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/463

 • Aktualizováno: 28. 12. 2023

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • PopisNávrh zákona si klade za cíl v první řadě implementovat ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/959 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a rovněž směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/958 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření.


A3) Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony (sněmovní tisk č. 596)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 1185/23
 • Čj. předkladatele: 59600/23
 • Aktualizováno: 28. 12. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je zavedení možnosti korespondenčního hlasování ve volbách, ve kterých lze hlasovat ze zahraničí pro ty oprávněné voliče, kteří mají bydliště v zahraničí.


A4) Návrh stanoviska vlády k návrhu poslanců Ivana Adamce, Romana Kubíčka, Tomáše Müllera, Róberta Telekyho, Michala Kučery, Jakuba Michálka a Jiřího Strýčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 599)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 1179/23
 • Čj. předkladatele: 59900/23
 • Aktualizováno: 28. 12. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Podle předkladatelů je cílem předloženého návrhu zákona posunout termín, do kterého je stávající nebo bývalý účastník systému obchodování s emisními povolenkami povinen vyřadit z obchodování takové množství povolenek, které odpovídá vykázanému a ověřenému množství emisí v předchozím roce, a to ze dne 30. dubna na den 30. září.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-54262/2023/11151
 • Aktualizováno: 29. 12. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaný návrh zákona reaguje na nová nařízení Komise vydávaná v oblasti veterinární péče a zároveň i na poznatky z aplikační praxe.

A6) Návrh poslanců Marka Bendy, Markéty Pekarové Adamové, Aleše Dufka, Ondřeje Lochmana, Jakuba Michálka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 606)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: 60600/23
 • Aktualizováno: 29. 12. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je rozšíření tzv. imunity vůči zabavení, která by se měla vztahovat nejen na předměty ve vlastnictví cizích států, ale obecně na účel, za kterým je věc vykazující znaky kulturní památky na území České republiky zapůjčována.

A7) Návrh poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 605)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 1191/23

 • Čj. předkladatele: 60500/23

 • Aktualizováno: 29. 12. 2023

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zejména stanovit v oblasti poskytování sociálních služeb prioritu sociálním službám poskytovaným v přirozeném sociálním prostředí. Dále se navrhuje upravit síť sociálních služeb nadregionálního charakteru a rozšířit poskytování sociálních služeb v azylových domech na osoby závislé na návykových látkách.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo dopravy

 • Čj. OVA: 1168/23

 • Čj. předkladatele: MD-15376/2023-510

 • Aktualizováno: 30. 12. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je a) reagovat na výtku Evropské komise stran slučitelnosti stávající právní úpravy jednání řídícího výboru akciové společnosti České dráhy, b) zjednodušit postupy při nakládání s majetkem tvořícím železniční dopravní cestu ze strany státní organizace Správa železnic, c) reflektovat skutečnost, že došlo k formálnímu ukončení procesu oddlužení státní organizace Správa železnic, a d) zrušit nadbytečnou či překonanou právní úpravu.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 888/23

 • Čj. předkladatele: MK-S/13675/2022

 • Aktualizováno: 29. 12. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změny v právní úpravě právnických osob zakládaných registrovanými církvemi aáboženskými společnostmi a evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., změny v právní úpravě zvláštních práv, úředně ověřené výpisy z církevních rejstříků v elektronické podobě, zjednodušení právní úpravy a snížení administrativní zátěže.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 1157/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/253038-510

 • Aktualizováno: 29. 12. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh legislativního opatření k zajištění důstojných důchodů účastníků odboje a odporu proti komunismu.

B) Třetí čtení

B1) Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry - EU

 • Sněmovní tisk: 472/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava transponuje Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU. Navrhovaný zákon stanovuje podmínky pro subjekty spravující nevýkonný úvěr a obchodující na finančním trhu s bankovními úvěry. Dochází tedy k regulaci oblasti, která byla doposud regulována pouze obecnou živnostenskou úpravou. Toto by mělo zajistit vyšší ochranu dlužníka, neboť nově některé činnosti budou moci vykonávat pouze dohlížené subjekty a zároveň dojde pravděpodobně k protřídění trhu, kdy ne každá osoba spravující úvěry projde licenčním řízením u České národní banky. Lze tedy očekávat zkulturnění tohoto prostředí.

B2) Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry – související - EU

 • Sněmovní tisk: 473/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona zasahuje do prostředí poskytování bankovních úvěrů, a to v tom smyslu, že rozšiřuje výčet činností, které může banka, spořitelní a úvěrní družstvo a nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru vykonávat o tzv. správu nevýkonného úvěru. Tato činnost je definována v zákoně o trhu s nevýkonnými úvěry, který je primárním transpozičním předpisem směrnice. Dále dochází k vymezení některých nových povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (pravidla týkající se uplatňování vhodných opatření vůči spotřebiteli v prodlení před zahájením vymáhání spotřebitelského úvěru, informační povinnosti při změně úvěru).

C) Nařízení vlády

Aktuálně není žádný návrh nařízení vlády v databázi eKLEP.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz