Exkluzivně: Legislativní přehled pro první prosincový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení pro první prosincový týden 2023. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh, zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: 46313/2023-UVCR
 • Aktualizováno: 28. 11. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona zavádí nový významný den "1. květen - Den vstupu Česka do Evropské unie.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZE-54262/2023-11151

 • Aktualizováno: 28. 11. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • PopisPředkládaný návrh zákona reaguje na nová nařízení Komise vydávaná v oblasti veterinární péče a zároveň i na poznatky z aplikační praxe.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějšíchv předpisů

 • Návrh zákona
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: SÚJB/JBÚ25354/2023
 • Aktualizováno: 29. 11. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavní principy navrhované právní úpravy lze tedy shrnout následovně:
  a) Příprava na nové jaderné technologie, formou zjednodušení povolovacích procesů,
  vhodnějšího odstupňování požadavků na jaderná zařízení, připuštění obecných výjimek ze zákona a zobecnění, b) Adaptace na poznatky z praxe, zejména v oblasti využívání ionizujícího záření např. úpravou některých požadavků na testování zdrojů ionizujícího záření, režimu ochrany pacientů v případě radiologických událostí, c) Implementace mezinárodních doporučení např. v oblasti výzkumných jaderných zařízení, řízení zastarávání jaderných zařízení, zajišťování zabezpečení, zejména v návaznosti na
  výsledky mezinárodních hodnotících misí (s ohledem na kybernetickou bezpečnost a tzv. kulturu zabezpečení, projektových požadavků na zajištění nešíření jaderných zbraní, přeprav radioaktivních a štěpných látek, d) Přesnější zachycení požadavků Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, č. 124/2004 Sb. m. s. (dále jen „Aarhuská úmluva“) na transparentnost a zapojení veřejnosti do procesů v jaderné oblasti, 
  digitalizace), e) Zohlednění některých nových požadavků jiných právních předpisů České republiky (např.) f) Náprava nedostatků právní úpravy (odhalených praktickou aplikací).


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 839/23
 • Čj. předkladatele: 132/2022-LO-SP
 • Aktualizováno: 29. 11. 2023
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem novely zákona o soudech a soudcích a dalších souvisejících zákonů je revize právní úpravy týkající se institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních soudních řízeních a zefektivnění rozhodovací činnosti soudů.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MD-15376/2023-510
 • Aktualizováno: 29. 11. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je a) reagovat na výtku Evropské komise stran slučitelnosti stávající právní úpravy jednání řídícího výboru akciové společnosti České dráhy, b) zjednodušit postupy při nakládání s majetkem tvořícím železniční dopravní cestu ze strany státní organizace Správa železnic, c) reflektovat skutečnost, že došlo k formálnímu ukončení procesu oddlužení státní organizace Správa železnic, a d) zrušit nadbytečnou či překonanou právní úpravu.

A6) Návrh poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další  elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 576)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 1030/33
 • Čj. předkladatele: 57600/23
 • Aktualizováno: 29. 11. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je upravit pravidla atestace elektronických systémů spisové služby.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 890/23

 • Čj. předkladatele: MK-S/7934/2023-OLP

 • Aktualizováno: 30. 11. 2023

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předmětem návrhu zákona je zakotvení základních prvků památkové ochrany jako účelových územních prvků ve smyslu zákona o základních registrech, dílčí změny v oblasti archeologie a změny v návaznosti na aplikační praxi.

A8) Návrh zákona o podpoře bydlení

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 1067/23

 • Čj. předkladatele: MMR-28139/2023-31

 • Aktualizováno: 30. 11. 2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě a bude sloužit i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.

A9) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 1068/23

 • Čj. předkladatele: MMR-38447/2023-31

 • Aktualizováno: 30. 11. 2023

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Prvním hlavním principem navrhované právní úpravy je umožnit uzavírání smluv o spolupráci obcím, hlavnímu městu Praze a městským částem hlavního města Prahy, a to bez nutnosti schválení každé takové smlouvy zastupitelstvem obce, radou hlavního města Prahy nebo zastupitelstvem městské části hlavního města Prahy. Prosazení tohoto principu je odůvodněno potřebou co možná největšího zapojení obcí, hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy do systému podpory v bydlení. Územní samosprávy se mohou stát významnými poskytovateli garancí podle navrhovaného zákona o podpoře v bydlení, a proto je vhodné vytvořit pro ně v tomto směru co možná nejlepší podmínky. Druhým hlavním principem navrhované právní úpravy je propojit zákon o pomoci v hmotné nouzi s navrhovaným zákonem o podpoře v bydlení a výslovně stanovit možnost přiznávání mimořádné okamžité pomoci za účelem dosažení nebo udržení přiměřeného bydlení žadatele. Navržená úprava reaguje na další opatření směřující k podpoře bydlení v rámci navrhovaného zákona o podpoře v bydlení, jež si kladou za cíl prostřednictvím kontaktních míst pro bydlení vytvořit účinný mechanismus podpory osob, které se z hlediska navrhovaného zákona o podpoře v bydlení ocitnou v bytové nouzi. Cílem je, aby jednotlivé systémy pomoci vzájemně kooperovaly za účelem efektivní a adresné pomoci těm, kteří se v bytové nouzi ocitnou. Orgán pomoci v hmotné nouzi bude mít tak další podklady pro to, aby odpovídajícím způsobem vyhodnotil možný vznik nároku v případech, kdy osoba požádá o pomoc s úhradou nákladů souvisejících s bydlením prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Třetím hlavním principem navrhované právní úpravy je sdílení údajů o osobách v bytové nouzi, které budou svou situaci řešit za pomoci kontaktního místa, Úřadem práce České republiky. Kontaktní místo by mělo přístup do Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, kde by mělo přístup k údajům o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její výplatu, výši dávky a formě její výplaty, údaje o stanovených sankcích spojených s porušením podmínek nároku na dávku a její výplatu a k údajům souvisejících s uplatňováním a uspokojováním mzdových nároků podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Pro potřeby
  zákona o podpoře v bydlení by přístup ke zmíněným údajům měl i příslušný krajský úřad. Sdílení zmíněných údajů je žádoucí pro efektivní a adresnou pomoc osobě v bytové nouzi a kontrolu poskytování pomoci nástroji zákona o podpoře v bydlení. Možnost nahlížet do Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí Kontaktnímu místu pro bydlení umožní efektivní tvorbu zápisů do evidence, stejně jako kontrolu údajů doložených osobou v bytové nouzi na Kontaktním místě pro bydlení.

A10) Návrh zákona o transformaci státního podniku České pošta a státní příspěvková organizace Tiskárna Ministerstva vnitra

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MV-186965-3/NV-2023

 • Aktualizováno: 30. 11. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Česká pošta představuje součást kritické infrastruktury se značným strategickým, hospodářským i společenským významem pro stát a jeho občany, rovněž představuje jednoho z největších zaměstnavatelů v této zemi. Pro vyčlenění akciové společnosti ze státního podniku není možné využít stávající úpravu ZSP, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ani zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozdělení ČP se vznikem nové akciové společnosti je za stávající úpravy možné metodou privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (dále jen „privatizační zákon“), který je nicméně pro navržený cíl považován za nevhodný, když schváleným projektovým záměrem transformace nyní není převést podnik ČP ani jeho část do soukromých rukou 1 a privatizační zákon rovněž neřeší otázky poštovní licence či nastavení budoucí spolupráce mezi ČP a Balíkovnou.
  Další zvažovaná metoda vyčlenění části obchodního závodu a jeho následný soukromoprávní převod na nově založenou akciovou společnost pak není vhodná z obdobných důvodů jako privatizace, když neumožňuje upravit otázku fungování a spolupráce ČP a Balíkovny po jejím rozdělení, zejména s ohledem na zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách (dále též „ZPS“) a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“). S ohledem na strategický, hospodářský a společenský význam ČP pro stát a zároveň působení ČP na regulovaném trhu poštovních služeb je vhodné přijmout zvláštní úprava, která vyjasní veškeré sporné otázky a nastaví mantinely spolupráce těchto subjektů.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 827/23

 • Čj. předkladatele: MV-34482-8/OBP-2023

 • Aktualizováno: 1. 12. 2023

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Odkaz: zde

 • Popis: Materiál obsahuje komplexní novelizaci zákona o GIBS a některých souvisejících zákonů. Některá jeho ustanovení se ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což v některých případech může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce.

A12) Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých souvisejících zákonů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 47420/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 2. 12. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaný zákon si klade za cíl následující oblasti:
  1. Chybějící nástroje podpory inovací
  2. Chybějící provázanost koncepčních dokumentů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“)
  3. Nedostatečně přehledné členění výdajů na výzkum, vývoj, inovace a transfer znalostí
  4. Nevyhovující způsob rozdělování prostředků účelové podpory a nedostatečné hodnocení programů účelové podpory
  5. Absence přenositelnosti projektů
  6. Administrativní náročnost a absence jednotného prostředí pro administraci účelové podpory
  7. Centrální zajišťování mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
  8. Absence veřejnoprávního režimu u účelové podpory
  9. Neadekvátní (nedořešený) vztah Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky ke státním orgánům vykonávajícím státní správu
  10. Absence legislativního ukotvení zásad etiky ve výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí
  11. Absence legislativního ukotvení rozvoje lidského potenciálu a rozvoje kariéry vědeckých
   pracovníků
  12. Nedostatečná legislativní úprava otevřené vědy a přístupu k údajům z výzkumu
  13. Nedostatečná legislativní úprava bezpečnostních zájmů státu ve výzkumu, vývoji, inovacích
  a transferu znalostí
  14. Nedostatečné legislativní podmínky pro transfer znalostí
  15. Nedostatečná propagace a popularizace výzkumu, vývoje, inovací a transferu znalostí

B) Třetí čtení

Ke dni 3.12.2023 se žádný zákon nenachází ve 3. čtení.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 79/2023 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Čj. OVA: 1058/23
 • Čj. předkladatele: 306097/2023-MZV/VO
 • Aktualizováno: 27. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál rozšiřuje možnosti podání žádostí o oprávnění na zastupitelských úřadech na Ukrajině, a to primárně za účelem dalšího posílení ekonomické migrace do ČR.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2023 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plnu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-113190/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 28.11.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novela stanovuje nejzazší možný termín pro podání žádosti o úhrady  prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku operátorovi trhu.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MOSV-2023/242533-522
 • Aktualizováno: 29. 11. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Podle požadavku Ministerstva zdravotnictví se navrhují úpravy příkladů prací v dílu 2.19 Zdravotnictví v případě zdravotnických povolání lékaře a zubního lékaře, záměrem je upřednostnit vazbu zejména na stanovené požadavky na kvalifikační předpoklady zvláštního zákona.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 1061/23
 • Čj. předkladatele: MV-80324-7/OBP-2023
 • Aktualizováno: 29. 11. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • PopisNávrhem se v návaznosti na nelegislativní materiál Ministerstva průmyslu a obchodu věnovaný dalšímu posílení pracovní migrace do ČR, který vláda projednala dne 18. října 2023, mění s účinností od 1. ledna 2024 a od 1. května 2024 kvóty na žádosti o zaměstnanecké karty pro vybrané zastupitelské úřady.

C5) Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 937/23
 • Čj. předkladatele: MV-172240/OBP-2023
 • Aktualizováno: 29. 11. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 949/23
 • Čj. předkladatele: MV-47185-5/LG-2023
 • Aktualizováno: 29. 11. 2023
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nová právní úprava si klade za cíl obecně zvýšit počty míst v jednotlivých organizačních útvarech za účelem efektivního a racionálního fungování státní správy.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2023 Sb.

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MD-39995/2023-510
 • Aktualizováno: 29.11.2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem dochází zejména k rušení právní úpravy výše časového poplatku, ke změnám kritérií pro rozlišení sazeb mýtného a ke změnám těchto sazeb.

C8) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Úřad vlády ČR – Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Čj. OVA: 972/23
 • Čj. předkladatele: 34641/2023-UVCR
 • Aktualizováno: 30. 11. 2023
 • Stav: AS – zapracovány změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: V nařízení vlády se navrhuje změnit maximální částky dvou finančních ocenění, a to takovým způsobem, aby v souhrnu nedošlo k navýšení finančních prostředků vynakládaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky. Zároveň se navrhuje rozšířit počet kategorií a studentů, jimž bude finanční ocenění nadaným studentům poskytováno.

C9) Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 1028/23
 • Čj. předkladatele: MK-S/11551/2023
 • Aktualizováno: 30. 11. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se prohlásit 18 kulturních památek za národní kulturní památky.

C10) Návrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/349865-510/1
 • Aktualizováno: 1. 12. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Stanovení nároku na humanitární dávku a její výše, podle § 6b odst. 3 zákona č. 66/2022 Sb.

C11) Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 1081/23
 • Čj. předkladatele: MD-34510/2023-510
 • Aktualizováno: 1. 12. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Obsahem návrhu nařízení vlády je výhradně úprava technického charakteru tří nařízení vlády, jež se dotýkají problematiky technických průkazů vozidel. Navržené změny těchto nařízení vlády spočívají v tom, že se ve stanovených případech bude namísto technického průkazu vozidla předkládat osvědčení o registraci vozidla, které bude nově jediným dokladem k vozidlu. Návrh obsahuje i přechodná ustanovení, která zohledňují postupnou výměnu technických průkazů a dosavadních osvědčení o registraci vozidla za nová osvědčení o registraci vozidla.

C12) Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1001/23
 • Čj. předkladatele: MPO-77958/23/31100/01000
 • Aktualizováno: 1. 12. 2023
 • Stav: A – zapracovány změny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem novely nařízení vlády je navýšení sazeb úhrad z některých vydobytých nerostů.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz