Exkluzivně: Legislativní přehled na první červnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za čtvrtý květnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/448
 • Aktualizováno: 27. 5. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zpřesnění procesního postupu při provádění preventivních a nápravných opatření, zefektivnění aplikační praxe, definice ekologické újmy.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 408/24

 • Čj. předkladatele: MF-1034/2024/32-7

 • Aktualizováno: 27. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisÚčelem návrhu zákona je především včasná a řádná transpozice směrnice DAC 8 (směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní). Transpoziční předpis musí být v platnosti nejpozději 31. prosince 2025 a nabýt účinnosti 1. ledna 2026. Z této transpoziční lhůty obsahuje směrnice DAC 8 dvě výjimky. Do 31 prosince 2027 musí být v platnosti předpis transponující úpravu úschovy informací, opatření pro ověření DIČ a poskytování DIČ při výměně daňových stanovisek s přeshraničním prvkem, informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků a informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání (čl. 27c odst. 4 a 5 směrnice 2011/16/EU). Do 31. prosince 2029 musí členské státy transponovat poskytování DIČ při
  automatické výměně informací podle druhů příjmu a majetku, která se vztahuje k výměně příjmu ze zaměstnání, odměny ředitelů a důchody, pokud jsou tyto informace předmětem výměny (čl. 27c odst. 3 směrnice 2011/16/EU).


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 862/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/367
 • Aktualizováno: 28. 5. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná novela zákona o ochraně ovzduší je předkládána primárně na základě úkolu vyplývajícího z bodu 5 usnesení vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019 o aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 7/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/63560-510/2
 • Aktualizováno: 28. 5. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona se zaměřuje na oblast podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a na problematické oblasti poskytování příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu a souvisejícího správního řízení. Rovněž se zavádí sousedská dětská skupina, kterou může provozovat fyzická osoba ve své domácnosti.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 426/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-6365/2024/32-8
 • Aktualizováno: 29. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Komplexní novela několika zákonů.

A6) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti správy daní a působnosti Celní správy České republiky

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-1770/2024/32-3
 • Aktualizováno: 29. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je:
  - provést organizačně-kompetenční změny v právních předpisech upravujících působnost orgánů Celní správy České republiky (dále jen „Celní správa ČR“) v podobě kompetenční a organizačně-územní reformy této soustavy orgánů,
  - provést změny v procesněprávních a dalších normách v oblasti správy daní, resp. v oblasti působnosti orgánů Celní správy ČR a orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „Finanční správa ČR“), a to především v návaznosti na podněty a poznatky z aplikační praxe,
  - ve výše uvedených oblastech navázat na změny již provedené v rámci zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „zákon č. 349/2023 Sb.“ nebo „konsolidační balíček“), jehož prostřednictvím byla zejména zahájena územně-organizační část reformy orgánů Celní správy ČR.

A7) Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti

 • Návrh zákona

 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 • Čj. OVA: 68/24

 • Čj. předkladatele: 4496/2023-NÚKIB-3/110

 • Aktualizováno: 29. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost předkládá legislativní materiál s názvem „Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti“ podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2023. Ten zahrnuje úkol zpracovat a předložit vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a návrh zákona o posuzování bezpečnostní spolehlivosti dodavatelů informačních a komunikačních technologií do strategicky významné infrastruktury České republiky. Úřad po důkladném zvážení všech skutečností a z důvodu rozsáhlosti úprav přistoupil ke komplexnímu řešení v podobě návrhu nového zákona, který zohledňuje jak výše uvedené, tak praxi nabytou Úřadem v rámci realizace stávajících právních předpisů.

A8) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti

 • Návrh zákona

 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 • Čj. OVA: 69/24

 • Čj. předkladatele: 4489/2023-NÚKIB-3/110

 • Aktualizováno: 29.5.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost předkládá v souvislosti s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti legislativní materiál s názvem „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti“. Vzhledem ke změnám, které nastanou s účinností návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, je třeba změnit  ustanovení účinných právních předpisů v České republice, které obsahově navazují na zákon č. 181/2014 Sb., a zajistit tím zejména jejich řádnou interpretaci a aplikaci.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

 • Návrh zákona

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 • Čj. OVA: 190/24

 • Čj. předkladatele: ÚOHS -28861/2023/441

 • Aktualizováno: 29. 5. 2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavní principy předkládané právní úpravy:
  - identifikace příslušného orgánu a úpravu jeho kompetencí tak, aby byla zajištěna efektivní spolupráce a kontrola v rámci ochrany hospodářské soutěže a jednotného vnitřního trhu Evropské unie,
  - stanovení jeho práv a povinností, včetně oprávnění vůči ostatním subjektům,
  - sankce za porušení povinností vyplývajících z Nařízení,
  - úpravu podmínek a průběhu zadávací lhůty, povinnost zadavatele požádat o doplnění chybějícího prohlášení nebo oznámení o zahraničních
  finančních příspěvcích,
  - důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení,
  - pravidla pro zvláštní postupy.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 199/24

 • Čj. předkladatele: 49/2024-LO-SP/2

 • Aktualizováno: 29. 5. 2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předložený návrh si klade za cíl zlepšit stávající právní rámec pro řešení domácího násilí jakožto celospolečenského a patologického jevu. Primárně tak činí zakotvením právní definice domácího násilí v občanském zákoníku; tato definice bude nicméně sloužit jako definice nejen pro soukromoprávní část právního řádu, ale i pro jeho část veřejnoprávní. Výslovná a jednoznačná
  definice toho, co se chápe pod pojmem domácí násilí, je nutným  předpokladem pro sjednocení přístupu relevantních aktérů účastných na pomoci obětem a potírání domácího násilí. Součástí předkládaného návrhu jsou pak další návazné změny soukromoprávních, trestněprávních a správněprávních (na úseku přestupkového práva) norem dotýkajících se problematiky domácího násilí.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/106499-510/1

 • Aktualizováno: 29. 5. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrženou novelou zákona č. 358/2022 Sb. má být zajištěno poskytování zvýšeného příspěvku na mobilitu pro uživatele zdravotnického prostředku pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnického prostředku pro domácí plicní ventilaci po 1. lednu 2025.

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 1068/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/78761-521/2

 • Aktualizováno: 30. 5. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č.
  262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem návrhu je zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů a uvolnit v řadě případů rigidní nastavení právní úpravy se záměrem reagovat na aktuální potřeby moderního trhu práce. Návrhem zákona se podstatně zpružňují a zpřesňují pravidla pro dání výpovědi z pracovního poměru, kdy se např. mění běh výpovědní doby, délka výpovědní doby v některých specifických případech či dochází ke sloučení výpovědních důvodů dle § 52 písm. d) a e) zákoníku práce. Dále se navrhuje výslovně uvést, že zaměstnanec má při neplatném rozvázání pracovního poměru rovněž právo na dovolenou a také se
  upravují podmínky zkušební doby, kdy se např. prodlužuje její maximální délka na 4, resp. 8 měsíců, lze ji dodatečně smluvně prodlužovat atd. Předmětný návrh též zpružňuje pravidla, pokud jde o zaměstnávání osob pečujících o malé děti. Nově se umožňuje, aby zaměstnanec v pracovním poměru čerpající rodičovskou dovolenou mohl vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele stejně druhově vymezené práce, a zavádí se výjimka z pravidla „třikrát a dost“ pro případ, že jde o náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Návrat na stejnou práci a pracoviště pak bude nově zaručen i zaměstnancům vracejícím se z rodičovské dovolené před dovršením 2 let věku dítěte. Návrhem se nově připouští písemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem o tom, že si zaměstnanec bude sám rozvrhovat pracovní dobu, a to i při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. Při vzniku mimořádné události, havárie či naléhavých opravných prací se pak umožňuje zkrátit nepřetržitý denní odpočinek až na 6 hodin. Rozvolnění představuje i úprava podmínek pro zaměstnance některých veřejnoprávních zaměstnavatelů, pokud jde o jejich členství v řídících a kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; tuto změnu obecné právní úpravy je přitom nutné reflektovat i v zákoně o státní službě a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků. Dále se zpružňují pravidla pro doručování platového a mzdového výměru a navrhuje se doplnit úpravu přechodu nároku na mzdu nebo plat tak, aby přecházel na pozůstalého partnera za podmínek stejných, jako je tomu u pozůstalého manžela. Taktéž se zpřesňuje právní úprava zjišťování průměrného výdělku zaměstnance a sjednocuje se poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře s úpravou pro výkon služby v zahraničí podle zákona o zahraniční službě. Dále návrh upravuje, že součástí oznámení odborové organizace o působení u zaměstnavatele nemusí být prokázání splnění minimálního počtu členů v pracovním poměru a nově se upravuje povinnost prokázání minimálního počtu členů odborové organizace v pracovním poměru u zaměstnavatele pouze na žádost zaměstnavatele. Toto prokázání může odborová organizace učinit i prostřednictvím  notářského osvědčení. A konečně se navrhuje, aby mladistvým od 14 let byl umožněn v období hlavních prázdnin výkon lehkých prací.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 1323/22

 • Čj. předkladatele: MPO-632605/21/21000/01000

 • Aktualizováno: 30. 5. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrhem zákona se novelizuje zákon o pyrotechnice a trestní zákoník. Návrh zákona reaguje zejména na opravu směrnice 2013/29/EU, která upravuje oblast pyrotechnických výrobků, dále upravuje odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 a činnosti, které pod pojem „zacházení“ spadají. Návrhem zákona se rozšiřuje působnost zákona o pyrotechnice i na fyzické osoby. Rovněž dochází ke změně trestního zákoníku, kde se rozšiřuje skutková podstata trestného činu nedovoleného ozbrojování (§ 279 odst. 3 písm. a)) o výrobu, opatřování a přechovávání pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 nebo P2.

A14) Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků, o požadavcích na některé výrobky a o změně některých souvisejících zákonů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 384/24
 • Čj. předkladatele: MPO-7995/24/31800/01000
 • Aktualizováno: 30. 5. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona v návaznosti na nařízení o obecné bezpečnosti výrobků definuje institucionální uspořádání dozoru nad bezpečností výrobků v České republice, který bude sjednocen s dozorem nad výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Všechny orgány dozoru budou mít stejný rozsah pravomocí a bude tak položen základ k jednotnému postupu při výkonu dozoru, např. též vymezením minimálního rozsahu opatření, která mohou orgány dozoru v případě zjištění nebezpečného výrobku ukládat. Bude posílena spolupráce v oblasti dozoru nad bezpečností výrobků a bude posíleno fungování vnitrostátní sítě pro rychlou výměnu informací o nebezpečných
  nepotravinářských výrobcích.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MD-17581/2024-510
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Sněmovní tisk: zde
 • Popis: Hlavním cílem navržené právní úpravy je zřízení Inspekce silniční dopravy, jakožto nového správního úřadu s celostátní působností, a zavedení tzv. poptávkové dopravy, což bude linková osobní doprava vyznačující se určitými specifiky. Návrh zákona obsahuje také opatření směřující ke
  zrušení, zjednodušení nebo přesunu některých agend v působnosti Ministerstva dopravy. Navrhuje se též řada dalších změn, které přispějí efektivnějšímu nebo racionálnějšímu výkonu kontrol v silniční dopravě. Návrh zákona obsahuje rovněž sadu změn v některých zákonech, jež se týkají
  vybraných skutkových podstat přestupků, vedení přestupkových řízení a postupů na ně navazujících, evidence přestupků a výběru pokut i výnosů z nich. V návrhu zákona se provádí také další dílčí terminologické či legislativní změny.

A16) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného evropského přístupového místa

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 424/24
 • Čj. předkladatele: MF-6585/2024/2702-4
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem zákona se novelizují následující zákony: zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 246/24
 • Čj. předkladatele: MF-2707/2024/3603-7
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava reaguje na rozsudek SDEU C-633/20. Soudní dvůr ve svém rozsudku konstatoval, že zprostředkováním pojištění ve smyslu směrnice je i činnost pojistníků, kteří za odměnu nabízejí účast ve skupinovém pojištění s nárokem na pojistné plnění. Vzhledem k tomu je potřeba na tuto činnost pojistníků aplikovat pravidla stanovená směrnicí, resp. zákonem
  jako celek.

A18) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 350/24
 • Čj. předkladatele: 15137/2024-UVCR
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se upravit procesní ustanovení v zákoně č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, tak, aby návrh na vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu mohl podat i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a bylo možné podat žádost i za osobu dosud žijící.

A19) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví

 • Návrh zákona
 • Ministerstvi financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-34761/2023/32-21
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví, (dále jen „změnový zákon“) je reflektovat v právním řádu změny navazující na návrh nového zákona o účetnictví, který byl vládě předložen v lednu 2024. Tyto změny mají jak
  legislativně-technický, tak věcný charakter, neboť návrh zákona o účetnictví přináší nejen změny v oblasti terminologie, ale rovněž změnu pojetí účetnictví jako takového a změny dosavadního přístupu k řešení některých oblastí.

A20) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: 39149/2024-UVCR
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona by měl ztělesnit záměr vlády České republiky podpořit hospodářskou soutěž v České republice s cílem zvýšit efektivitu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při odhalování a trestání protisoutěžních jednání a její obecné ochraně.

A21) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvi financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-6340/2024/2702-7
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1174 ze dne 11. dubna 2024, kterou se mění směrnice 2014/59/EU a nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o některé aspekty minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (dále jen „Směrnice“) do českého právního řádu. Pro implementaci Směrnice členskými státy byla stanovena lhůta do 14. listopadu 2024.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o volbě prezidenta republiky

 • Sněmovní tisk: 635/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 105. schůze (od 11.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změny se týkají dvou oblastí:
  a) Navrhování kandidátů na prezidenta republiky skupinou navrhujících poslanců nebo skupinou navrhujících senátorů
  - V zákoně o volbě prezidenta republiky bude výslovně stanoveno, že poslanec/senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců/senátorů, tj. z titulu člena komory Parlamentu může navrhovat pouze jednoho kandidáta na prezidenta.
  - V případě, že by poslanec/senátor byl k okamžiku uplynutí lhůty pro podání kandidátní listiny členem více skupin navrhujících poslanců/senátorů, nastane právní fikce, že není součástí žádné skupiny navrhujících poslanců/senátorů.
  b) Sběr podpisů na petici na podporu kandidatury tzv. občanských kandidátů na prezidenta republiky a proces kontroly petic
  - Ministerstvo vnitra umožní k založení petice a sběru podpisů pod ni využít nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí Informačního systému správy voleb ukotveného v zákoně o správě voleb, a bude fungovat na podobném principu jako již existující ePetice na Portálu veřejné správy pro sběr podpisů na petice podle petičního zákona.
  - Ponechává se i možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici, která obsahuje podpisy úředně neověřené; stávající soubor údajů o petentovi bude jak na elektronické, tak na listinné petici zúžen; nadále se nebude uvádět adresa místa trvalého pobytu.
  - Minimální požadovaný počet podpisů na petici zůstane zachován na úrovni 50 000 podpisů, tj. není potřeba z tohoto důvodu měnit Ústavu.
  - Kontrola záznamů na listinné petici bude pokračovat jen do okamžiku, kdy se v součtu s elektronickou peticí dosáhne počtu 50 000 započitatelných petentů (není-li již tento počet naplněn v rámci elektronické petice samotné).
  - Zajištěna je kontrola duplicit v listinné petici i oproti systému elektronické petice; kontrola duplicit v elektronické petici se děje automatiky již při samotném sběru podpisů.

B2) Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě - EU

 • Sněmovní tisk: 637/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 105. schůze (od 11.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: ZTímto zákonem bude nově zřízena Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů (dále jen „Národní databáze“). Tyto výstupy budou prostřednictvím Národní databáze zdarma k dispozici způsobem umožňujícím dálkový přístup a jakýkoliv subjekt se k těmto
  výstupům z činnosti ČHMÚ dostane skrze webovou aplikaci. 4 https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/ 10 Pro potřeby obrany státu bude Národní databáze zároveň bezúplatně zpřístupněna pomocí zvláštních samostatných přímých datových komunikací. Hydrometeorologické údaje a produkty zjištěné a vytvořené v působnosti
  Ministerstva obrany a předané ČHMÚ v rámci výkonu státní  hydrometeorologické služby budou moci být prostřednictvím Národní databáze zveřejněny pouze na základě souhlasu Ministerstva
  obrany. Naopak nestandardizované produkty a služby, které jsou pro objednatele zpracovávány v rámci soukromoprávních smluvních vztahů, budou pro tyto subjekty zpracovávány a jim poskytovány na základě smluvních ujednání a v souladu s platným ceníkem ČHMÚ. Takováto činnost již není součástí veřejné hydrometeorologické služby. Nestandardizované produkty a služby budou resortu obrany poskytovány bezúplatně, nebo za úplatu, na základě vzájemně výhodné přímé i nepřímé reciprocity podle vzájemně sjednaných smluv a dohod o spolupráci v oblasti hydrometeorologie. Pro potřeby obrany státu budou některé vybrané nestandardizované produkty a služby rovněž zpřístupněny pomocí zvláštních samostatných přímých datových komunikací. Neutajované hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje, produkty a služby zjišťované, vytvářené a poskytované v působnosti resortní HMS budou ČHMÚ poskytovány
  výhradně bezúplatně a budou moci být v Národní databázi zveřejněny pouze na základě souhlasu Ministerstva obrany; stejný postup bude také v případě využití těchto údajů a produktů při zpracování nestandardizovaných produktů a služeb, které mají být poskytnuty subjektům na základě soukromoprávních smluvních vztahů, kdy taková činnost není součástí veřejné
  hydrometeorologické služby.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze
podat na zastupitelském úřadu
, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 411/24
 • Čj. předkladatele: MV-68978-3/OBP-2024
 • Aktualizováno: 29. 5. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navýšení kvóty na zastupitelském úřadu v Jakartě o 1 000 žádostí ročně (ze současných 150 na 1 150) je navrženo z důvodu zajištění realizace nového „Projektu pracovní migrace z Indonésie“.

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 415/24
 • Čj. předkladatele: MD-14065/2024-510
 • Aktualizováno: 29. 5. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál stanovuje způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.

C3) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-47160/24/31200/01000
 • Aktualizováno: 29. 5. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh novely nařízení upravuje navýšení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/126793-523
 • Aktualizováno: 30. 5. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • PopisMinisterstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné
  úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Cílem návrhu je změna určení odměny za čekání mezi spoji zaměstnanců pracujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem (s výjimkou zaměstnanců v městské hromadné dopravě prováděné autobusy) a aktualizace použité terminologie v souvislosti s přijatými změnami v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) s účinností od 1. 10. 2023 (zákon č. 281/2023 Sb.) u právního institutu nepřetržitého denního odpočinku.

C5) Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo modrá karta

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 388/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/62866-521/4
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem nařízení vlády je stanovení seznamu států, jejichž státní příslušníci budou mít volný vstup na trh práce.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 425/24
 • Čj. předkladatele: MZDR-9838/2024
 • Aktualizováno: 31. 5. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se na seznam návykových látek zařazení nových psychoaktivních látek , a to do přílohy č. 4.

C7) Návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/471
 • Aktualizováno: 1. 6. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh je založen na zmocnění zakotveném v § 11 odst. 1 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož má být nařízením vlády stanovena výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, za předchozí kalendářní rok. Zákon dále stanoví, že výše prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí kompenzací nepřekročí částku odpovídající 25 % výnosů z dražeb povolenek za
  předchozí kalendářní rok. Tato podmínka je při navrhované celkové výši kompenzací splněna.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz