Exkluzivně: Legislativní přehled za čtvrtý březnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za čtvrtý březnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 199/24
 • Čj. předkladatele: 49/2024-LO-SP/2
 • Aktualizováno: 18. 3. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předložený návrh si klade za cíl zlepšit stávající právní rámec pro řešení domácího násilí jakožto celospolečenského a patologického jevu. Primárně tak činí zakotvením právní definice domácího násilí v občanském zákoníku; tato definice bude nicméně sloužit jako definice nejen pro soukromoprávní část právního řádu, ale i pro jeho část veřejnoprávní. Výslovná a jednoznačná definice toho, co se chápe pod pojmem domácí násilí, je nutným předpokladem pro sjednocení přístupu relevantních aktérů účastných na pomoci obětem a potírání domácího násilí. Součástí předkládaného návrhu jsou pak další návazné změny soukromoprávních, trestněprávních a správněprávních (na úseku přestupkového práva) norem dotýkajících se problematiky domácího násilí.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 203/24

 • Čj. předkladatele: MZE-54262/2023-11151

 • Aktualizováno: 18. 3. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisPředkládaný návrh zákona reaguje na nová nařízení Komise vydávaná v oblasti veterinární péče a zároveň i na poznatky z aplikační praxe.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 1142/23
 • Čj. předkladatele: MV-79756/LG-2023
 • Aktualizováno: 18. 3. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předloženého návrhu zákona je dále prohloubit depolitizaci, profesionalizaci, transparentnost a efektivitu státní služby.


A4) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného evropského přístupového místa

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MF-6585/2024/2702-4
 • Aktualizováno: 20. 3. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem zákona se novelizují následující zákony: zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 1107/24
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/463
 • Aktualizováno: 20. 3. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona si klade za cíl v první řadě implementovat ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/959 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a rovněž směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/958 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního
  opatření.
  Uvedené směrnice revidují dosavadní úpravu EU ETS, zejména tím, že
  a) zahrnuje nově sektory, které dosud nebyly na této úrovni upraveny
  b) mění nastavení požadavků na využití výnosů z dražeb emisních povolenek
  c) konsoliduje celkové množství povolenek v sektoru a v rámci rozšíření působnosti na lety mimo EU zajišťuje integraci systému EU ETS s postupy pro program CORSIA.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1186/23
 • Čj. předkladatele: MPO-88951/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 20. 3. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Transpozice směrnice (EU) 2019/944 byla realizována postupně novelami energetického zákona v průběhu let 2022 a 2023. Navrhovaná právní úprava energetického zákona tuto transpozici dokončuje a reaguje také na formální upozornění Evropské komise týkající se řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU č. 2022/2033.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 89/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/180883-522/3

 • Aktualizováno: 20. 3. 2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Novela zákoníku práce a některých dalších zákonů zavádějící valorizační mechanismus minimální mzdy provádějící transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy. Zároveň se navrhuje soubor opatření na podporu kolektivního vyjednávání, změna nebo zrušení institutu zaručené mzdy, zrušení písemného rozvrhu dovolené a zavedení dodatkové dovolené pro skupiny zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti.

A8) Návrh zákona o integračním sociálním podniku

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 830/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/200868-521/4

 • Aktualizováno: 21. 3. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona je připraven zejména s ohledem na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se specifickými potřebami, kterým, narozdíl od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce, není právními předpisy přiznána žádná podpora při zaměstnávání těchto osob. K cíli v podobě prosazení zákona o sociálním podnikání se přihlásila vláda ve svém programovém prohlášení.

A9) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o integračním sociálním podniku

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 1039/23

 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/200868-521/11

 • Aktualizováno: 21. 3. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Tímto zákonem společně s návrhem zákona o sociálním podniku dojde k zakotvení dalších prostředků k podpoře sociálních podniků, čímž má být docíleno komplexní pomoci s udržitelným rozvojem sociálního podnikání.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Čj. OVA: 1010/23

 • Čj. předkladatele: MSMT-2892/2023-1

 • Aktualizováno: 21.3.2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis:  Komplexní novela zákona.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 22/24

 • Čj. předkladatele: MF-28862/2023/32-8

 • Aktualizováno: 21. 3. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů má primárně za cíl adaptaci a implementaci evropského práva a dále také implementaci doporučení Finančního akčního výboru, která představují mezinárodní standardy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení tj. financování proliferace. Touto implementací bude dosaženo odstranění vybraných zásadních nedostatků identifikovaných v rámci hodnocení České republiky Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy, který je přidruženým členským uskupením FATF a Česká republika je jeho členem.

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - HTA

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Čj. OVA: 87/24

 • Čj. předkladatele: MZDR-23072/2023

 • Aktualizováno: 21. 3. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Materiál je zpracováván na základě potřeby adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2282 ze dne 15. prosince 2021 o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 140/24

 • Čj. předkladatele: 56038/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 22. 3. 2024

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je nově upravit působnost Kanceláře prezidenta republiky po přechodné období ode dne zvolení prezidenta republiky do doby, kdy nově zvolený prezident složí slib a ujme se výkonu svého úřadu. Nově navrhovaná právní úprava umožní Kanceláři prezidenta republiky v uvedeném přechodném čase zajišťovat materiální a personální záležitosti spojené s chodem dočasné kanceláře nově zvoleného prezidenta, jakož i s jeho prozatím neoficiální veřejnou činností. Zejména se bude jednat o finanční a věcné zabezpečení osob, jež budou zmíněné činnosti zajišťovat.

A14) Návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích)

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 799/23

 • Čj. předkladatele: MK-S 4224/2023

 • Aktualizováno: 22. 3. 2024

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Odkaz: zde

 • Popis: Zavedení nového typu právnické osoby poskytující veřejné kulturní služby - veřejné kulturní instituce, jako alternativy k příspěvkovým organizacím.

A15) Návrh zákona o regulaci lobbování

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 410/23

 • Čj. předkladatele: MSP-38/2022-OSZ-KOR/1

 • Aktualizováno: 22. 3. 2024

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Vládě se předkládá návrh zákona o lobbování, který byl zpracován na základě úkolu uloženému Ministerstvu spravedlnosti Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022, který byl schválen usnesením vlády ze dne 27. dubna 2022 č. 332.

A16) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o regulaci lobbování

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 411/23

 • Čj. předkladatele: MSP-38/2022-OSZ-KOR/2

 • Aktualizováno: 22. 3. 2024

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Současně s návrhem zákona o lobbování je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování, který byl zpracován na základě úkolu uloženému Ministerstvu spravedlnosti Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022, který byl schválen usnesením vlády ze dne 27. dubna 2022 č. 332.

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Digitální a informační agentura

 • Čj. OVA: 8/24

 • Čj. předkladatele: DIA-4597-6/OHA-2023

 • Aktualizováno: 22. 3. 2024

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná právní úprava mění správcovství základního registru obyvatel, jehož správcem bude namísto Ministerstva vnitra nově Digitální a informační agentura, a základního registru osob, jehož správcem bude namísto Českého statistického úřadu nově rovněž Digitální a informační agentura.

A18) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZE-8712/2024-11151

 • Aktualizováno: 23. 3. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona představuje komplexní novelu lesního zákona a reaguje na praktické zkušenosti a poznatky orgánů státní správy lesů, zájmových sdružení a vlastníků lesů a odborné veřejnosti. Návrh zákona odstraňuje aplikační nejasnosti a ruší povinnosti, které nejsou nezbytné z hlediska zachování lesa a plnění jeho funkcí, a obecně snižuje administrativní zátěž. Uvedené změny by měly přispět též k tomu, aby adaptace lesů na nové podmínky v důsledku změny klimatu byla z hlediska administrativního pro vlastníky lesů co nejsnazší.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev - EU

 • Sněmovní tisk: 459/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Primárním cílem navrženého zákona je zapracovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení, do českého právního řádu. Členské státy jsou povinny uvést v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto změnovou směrnicí do 31. ledna 2023.

B2) Novela zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a zákon o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 461/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Na úrovni Evropské unie bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2022/123 ze dne 25. ledna 2022 o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále jen „nařízení č. 123“ nebo „nařízení“). Nařízení č. 123 si klade za cíl zefektivnit řízení dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jejich příslušenství (dále jen „zdravotnické prostředky“), vyvíjet zdravotnická protiopatření za účelem harmonizovaného řešení hrozeb pro veřejné zdraví od raného stadia a zajišťovat při tom spolupráci a koordinaci mezi Evropskou unií, příslušnými vnitrostátními a regionálními orgány, odvětvími léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a dalšími subjekty
  v rámci dodavatelských řetězců pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, včetně
  zdravotnických pracovníků. Prostřednictvím nařízení by tak měl by být mimo jiné vytvořen harmonizovaný systém monitorování nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

B3) Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním - EU

 • Sněmovní tisk: 523/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: Stav: 3. čtení, možné projednání zmíněno na pozvánce na jednání od 26. 3. 2024

 • Odkaz: zde

 • Popis: Obecným účelem navrhované právní úpravy je přijmout jediný zákon, který souhrnně a komplexně upraví hromadné vymáhání práv v oblasti vztahů mezi podnikatelem a spotřebiteli (tj. b2c vztahy), neboť právě spotřebitelské spory jsou oblastí, v níž se nedostatečná či chybějící procesní úprava projevuje nejvýrazněji. Zákon by měl umožnit v jednom řízení projednat podobné nároky vyplývající z právních poměrů mezi podnikatelem a spotřebiteli, čímž budou reflektovány potřeby justice i občanů a bude reagováno na poptávku vyvolanou společenským vývojem.

B4) Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním – související - EU

 • Sněmovní tisk: 524/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, možné projednání zmíněno na pozvánce na jednání od 26. 3. 2024

 • Odkaz: zde

 • Popis: Obecným účelem navrhované právní úpravy je přijmout procesní nástroj, který do právního řádu pomůže implementovat směrnici o zástupných žalobách. Tím přispěje také k řešení hromadného vymáhání práv v oblasti vztahů mezi podnikatelem a spotřebiteli.

B5) Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže - EU

 • Sněmovní tisk: 570/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona je uvést právní úpravu v oblasti řízení ve věcech dětí mladší 15 let, jež se dopustily činu jinak trestného, do souladu s požadavky rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci International Commission of Jurists (ICJ) proti České republice, č. 148/2017. Předložený návrh taktéž reaguje na doporučení v této oblasti ze strany dalších mezinárodních orgánů, které působí v oblasti ochrany základních práv a svobod, na poznatky plynoucí ze zpráv o činnosti státního zastupitelství a na relevantní soudní judikaturu. K naplnění stanoveného cíle je nutné novelizovat příslušná ustanovení zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon
  o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho hlavu III.

B6) Novela zákona o investičních společnostech - EU

 • Sněmovní tisk: 570/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: V této novele se navrhuje novelizovat tři zákony, z nichž ZISIF je hlavní podstatou novely. Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje poplatky pro zápis nelicencovaných správců do seznamu vedeného ČNB, zápis evropských fondů dlouhodobých investic a navyšuje některé́ poplatky tak, aby odpovídaly souvisejícím administrativním nákladům. Některé́ poplatky jsou z důvodu jejich obsolentnosti či neefektivnosti naopak zcela rušeny. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z přijmu, ve znění pozdějších předpisů reflektuje zejména moznost vytvářet podfondy i pro jiné subjekty, než̌ jsou investiční fondy typu SICAV.

B7) Novela zákona o sociálních službách - RJ

 • Sněmovní tisk: 605/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem navrhované právní úpravy je větší podpoření poskytování sociální služeb v přirozeném sociálním prostředí, a s tím jsou spojeny i systémové změny pro segment neformální péče. Tento záměr vychází mj. z doporučení Evropské komise ve vztahu k deinstitucionalizaci sociálních služeb a dlouhodobé péči. Cílem by mělo být, aby pobytové formy poskytování sociálních služeb nebyly nabízeny jako první volba poskytnuté služby. Jeden ze zásadních novelizačních návrhů je proto posílení principu subsidiarity v oblasti poskytované péče, kdy v úvodních vymezeních normy se specifikuje prioritizace poskytované sociální služby v sociálním prostředí klienta.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 122/24
 • Čj. předkladatele: MZE-64635/2023-11153
 • Aktualizováno: 19. 3. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládané novely je zejména začlenit v rámci režimů pro klima a životní prostředí novou platbu – ekoplatba na podporu udržitelného hospodaření se živinami, a provést technické úpravy a harmonizaci podmínek společně se zohledněním zkušeností z implementace nových pravidel Společné zemědělské politiky.

C2) Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 149/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/24708-521/4
 • Aktualizováno: 22. 3. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se od 1. kalendářního čtvrtletí 2024 zvýšit maximální částku příspěvku o 1 500 Kč, což znamená, že maximální částka příspěvku by činila 15 700 Kč.

C3) Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO 25872/24/41100/01000
 • Aktualizováno: 22. 3. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • PopisCílem této právní úpravy je poskytnout ochranu fyzickým osobám využívajícím ve svém bydlišti některý ze stanovených prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, který je nezbytný pro zachování základních životních funkcí těchto osob a který zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Tyto osoby jsou podle § 29 odst. 1 energetického zákona tzv. zranitelnými osobami.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz