Exkluzivně: Legislativní přehled za čtvrtý červnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za čtvrtý červnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 486/24
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/945
 • Aktualizováno: 18. 6. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaný zákon zavádí zálohový systém pro vybrané jednorázové nápojové obaly.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MV-69989-2/OBP-2024

 • Aktualizováno: 20. 6. 2024

 • Stav: 3 – v připomínkovém řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • PopisNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2024. Reaguje na potřebu zajištění preventivních opatření v lesních porostech zvláštního využití. Jedná se zejména o zajištění přístupových komunikací, protipožárních pásů, zdrojů požární vody,  včasné detekce požáru a leteckého hašení. Proto je primárně návrh předkládaného zákona zaměřen na preventivní opatření v souvislosti s předcházením lesních požárů, stejně jako na stanovení specifických postupů v případě hašení lesních požárů. Zakotvuje možnost vydání  mimořádného opatření jakožto opatření obecné povahy, a to z důvodu očekávaného zvyšování četnosti, rozsahu a závažnosti přírodních požárů v důsledku klimatických změn.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA: 240/24
 • Čj. předkladatele: MKS-S/13465/2023-OLP
 • Aktualizováno: 20. 6. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Komplexní novelizace zákona o audiovizi reagující na změny, ke kterým v posledních letech došlo v oblasti audiovizuální výroby, zejména ve způsobu šíření a konzumace audiovizuálního obsahu jeho uživateli, a přizpůsobující zákon o audiovizi novým podmínkám: přejmenování Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize; zavedení podpory videoher; zavedení tzv. analýzy projektu na základě tvůrčích a realizačních kritérií; změny právní úpravy audiovizuálních poplatků; zavedení povinnosti přímé investice; zjednodušení právní úpravy poskytování pobídek a nastavení udržitelného financování systému filmových pobídek; zvýšení konkurenceschopnosti
  českého audiovizuálního průmyslu.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 360/24
 • Čj. předkladatele: 400/2014-LO-SP
 • Aktualizováno: 11. 6. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovanou novelizací se ruší časové omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků podle předchozího zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Prodlužuje se také platnost znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů získaného podle předchozí právní úpravy o 3 roky (do 31. 12. 2028). Částečně se mění podmínky pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu (znalci zapojení do činnosti znalecké kanceláře nově nebudou muset disponovat zcela totožným rozsahem znaleckého oprávnění a bude jim umožněn výkon znalecké činnosti ve
  zbytkovém rozsahu znaleckého oprávnění samostatně; u znaleckých ústavů se ruší požadavek na výkon vědeckovýzkumné činnosti ve vztahu k oboru, odvětví a specializaci a zakotvením tzv. předního odborníka v příslušném oboru a odvětví se zobecňují požadavky na odbornost osob, jejichž pomocí bude moci být znalecká činnost znaleckého ústavu vykonávána). Dále dochází ke
  zrušení povinného pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti u znalců – fyzických osob a k dílčím změnám podmínek složení vstupní zkoušky znalce (zrušení časového omezení platnosti obecné části vstupní zkoušky při žádosti o rozšíření rozsahu znaleckého oprávnění a zkrácení lhůty pro další možné opakování vstupní
  zkoušky znalce z 5 let na 3 roky). Navrhuje se i prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů a v případě údaje o vyúčtovaném a přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů) a dále dílčí změny směřující ke zefektivnění činnosti Ministerstva spravedlnosti při zajišťování agendy licencování
  znaleckých subjektů a při výkonu dohledu. S ohledem na provázanost znalecké právní úpravy s obsahem zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb., a společný výkon správy této agendy Ministerstvem spravedlnosti, je v nezbytně nutném rozsahu navrhována novelizace rovněž některých souvisejících ustanovení tohoto zákona. Navrhuje se (ve třech variantách) i dílčí novelizace zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, která směřuje především ke snížení míry nadužívání znaleckých posudků (zejm. soukromých zadavatelů), ke zefektivnění soudního řízení a v konečném
  důsledku i ke zvýšení dostupnosti znalců, primárně pro zadavatele z řad orgánů veřejné moci.

A5) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 376/24
 • Čj. předkladatele: 592/2017-LO-SP/25
 • Aktualizováno: 20. 6. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je legislativní řešení některých nedostatků úpravy veřejného opatrovnictví, které vyvstaly v souvislosti s výkonem této činností obcemi v rámci přenesené působnosti.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Čj. OVA: 367/24
 • Čj. předkladatele: MF-31061/2023/32-11
 • Aktualizováno: 20. 6. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem navrhovaných opatření vyplývajících z námětů dotčených subjektů a správce daně je zvýšení právní jistoty na trhu s vybranými výrobky, zefektivnění procesu výběru a správy spotřebních daní a snížení administrativní zátěže v případech, kdy předmětná změna stávající úpravy nebude spojena s rizikem vzniku potenciálních daňových úniků.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 1323/22

 • Čj. předkladatele: MPO-632605/21/21000/01000

 • Aktualizováno: 20. 6. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrhem zákona se novelizuje zákon o pyrotechnice a trestní zákoník. Návrh zákona reaguje zejména na opravu směrnice 2013/29/EU, která upravuje oblast pyrotechnických výrobků, dále upravuje odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 a činnosti, které pod pojem „zacházení“ spadají. Návrhem zákona se rozšiřuje působnost zákona o pyrotechnice i na fyzické osoby. Rovněž dochází ke změně trestního zákoníku, kde se rozšiřuje skutková podstata trestného činu nedovoleného ozbrojování (§ 279 odst. 3 písm. a)) o výrobu, opatřování a přechovávání pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 nebo P2.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 358/24

 • Čj. předkladatele: MK-S/9799/2023

 • Aktualizováno: 20. 6. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona reaguje na technologický vývoj prostředí, v němž působí elektronická média, a plní závazek vlády zaměřit se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo financí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MF-6340/2024/2702-7

 • Aktualizováno: 22. 6. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1174 ze dne 11. dubna 2024, kterou se mění směrnice 2014/59/EU a nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o některé aspekty minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (dále jen „Směrnice“) do českého právního řádu. Pro implementaci Směrnice členskými státy byla stanovena lhůta do 14. listopadu 2024. Smyslem změn obsažených ve Směrnici je snížit administrativní zátěž v souvislosti s tzv. osobami podléhajícími likvidaci (tj. institucemi, u nichž se v případě jejich selhání nepředpokládá uplatnění opatření k řešení krize) a zmírnit možné nepřiměřené dopady vnitřního MREL na některé bankovní
  skupiny po uplatnění tzv. daisy chain odpočtů, a to promítnutím předmětné novely směrnice do zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o státních svátcích

 • Sněmovní tisk: 354/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Na den 12. října se navrhuje stanovit nový významný den - Den samizdatu. Samizdat (z ruského "Samoizdatělstvo", " samovydavatelství") je tajné vydávání, rozmnožování a rozšiřování knih a periodik, které jsou zakázány, resp. nemohou oficiálně vycházet v totalitních režimech, zejména v komunistických diktaturách. V minulosti i v Česku represivní aparát totalitní moci samizdat tvrdě potlačoval a disidenty, kteří ho vydávali, perzekuoval. Co to je samizdat, s nadsázkou shrnul Vladimír Bukovskij, významný bojovník za lidská práva v bývalém Sovětském svazu:  "Samizdat: sám ho napíšu, sám si ho redakčně upravím, sám si ho scenzuruji, sám ho vydám, sám ho rozdistribuuji a sám za něj strávím i čas ve vězení."

B2) Novela zákona o ochraně utajovaných informací - EU

 • Sněmovní tisk: 519/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním účelem navrhované právní úpravy je legislativní změna institutů a požadavků v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, které se s ohledem na zkušenosti z praxe 74 ukázaly být problematickými a činí tudíž aplikační potíže. Dále je cílem návrhu zákona narovnat požadavky související s novými legislativními tendencemi jako je
  například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Současně se návrhem snaží předkladatel odstranit některé dílčí nedostatky současné platné právní úpravy, jako je potřeba precizace definice utajované informace, nebo explicitní vymezení okruhu podnikatelů, kteří
  mohou mít přístup k utajovaným informacím.

B3) Novela zákona o správě voleb

 • Sněmovní tisk: 596/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhuje se zavést korespondenční hlasování ve volbách tak, aby ho mohli využívat voliči, kteří mají bydliště v zahraničí a u některého zastupitelského úřadu ČR jsou zapsáni k hlasování ve zvláštním volebním okrsku. Bude možné ho využít v těch volbách, ve kterých lze podle zákona o správě voleb hlasovat ze zahraničí, tj. ve volbách do Poslanecké sněmovny, při volbě prezidenta republiky a ve volbách do Evropského parlamentu.

B4) Novela zákona o soudech a soudcích - EU

 • Sněmovní tisk: 598/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona je zefektivnění soudního rozhodování, na kterém se podílí přísedící. Připravovaná novelizace konkrétně směřuje k opuštění podílu laických přísedících na rozhodování soudů v pracovněprávních sporech v občanském soudním řízení a v trestním řízení
  před okresním soudem a k jejich omezení v některých trestních řízeních před krajským 13 soudem na prvním stupni. U krajských soudů budou v trestním řízení na prvním stupni přísedící zachováni v řízeních o zvlášť závažných zločinech (tj. úmyslných trestných činech, na které trestní zákoník
  stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let) s výjimkou majetkové a hospodářské trestné činnosti podle části druhé, hlavy V a VI trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále „trestní zákoník“), u které se obvykle předpokládá vysoká odborná náročnost projednávaných otázek. Účast přísedících na rozhodování v trestních věcech před krajským soudem jako soudem prvního stupně bude výslovně připuštěna rovněž ve specifickém případě řízení o trestném činu vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 142 trestního zákoníku, který do kategorie zvlášť závažných zločinů nespadá, ale kde je to odůvodněno možnými dopady případného následného zpřísnění právní kvalifikace.

B5) Novela zákona o cenách - EU

 • Sněmovní tisk: 633/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná právní úprava je založena na následujících hlavních principech:
  1. Odstranění případů překrývající se působnosti jednotlivých cenových orgánů k výkonu cenových kontrol
  2. Zpřesnění ve vymezení působnosti u jednotlivých cenových orgánů vyplývajících ze stávajícího zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
  3. Změna právní formy regulačního aktu a sjednocení pravidel pro jeho vydání
  4. Úprava pravidel pro ukládání pokut za účelem zabránění nedůvodné diskriminace kvůli chybné textaci zákona
  5. Navýšení horní hranice pokuty u přestupku spočívajícího v řádném nevedení cenové evidence u zboží podléhajícího cenové regulaci
  6. Úprava stávajících pravidel pro označování nepotravinářských výrobků při jejich prodeji měrnou cenou
  7. Úprava ve vymezení příslušnosti správních orgánů k vymáhání pokut uložených za přestupky podle zákona o cenách
  8. Legislativní opravy nedostatků zákona o cenách, vytvořených předcházejícími neúplnými novelami

B6) Novela zákona o volbě prezidenta republiky

 • Sněmovní tisk: 636/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změny se týkají dvou oblastí:
  a) Navrhování kandidátů na prezidenta republiky skupinou navrhujících poslanců nebo skupinou navrhujících senátorů
  - V zákoně o volbě prezidenta republiky bude výslovně stanoveno, že poslanec/senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců/senátorů, tj. z titulu člena komory Parlamentu může navrhovat pouze jednoho kandidáta na prezidenta.
  - V případě, že by poslanec/senátor byl k okamžiku uplynutí lhůty pro podání kandidátní listiny členem více skupin navrhujících poslanců/senátorů, nastane právní fikce, že není součástí žádné skupiny navrhujících poslanců/senátorů.
  b) Sběr podpisů na petici na podporu kandidatury tzv. občanských kandidátů na prezidenta republiky a proces kontroly petic
  - Ministerstvo vnitra umožní k založení petice a sběru podpisů pod ni využít nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí Informačního systému správy voleb ukotveného v zákoně o správě voleb, a bude fungovat na podobném principu jako již existující ePetice na Portálu veřejné správy pro sběr podpisů na petice podle petičního zákona.
  - Ponechává se i možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici, která obsahuje podpisy úředně neověřené; stávající soubor údajů o petentovi bude jak na elektronické, tak na listinné petici zúžen; nadále se nebude uvádět adresa místa trvalého pobytu.
  - Minimální požadovaný počet podpisů na petici zůstane zachován na úrovni 50 000 podpisů, tj. není potřeba z tohoto důvodu měnit Ústavu.
  - Kontrola záznamů na listinné petici bude pokračovat jen do okamžiku, kdy se v součtu s elektronickou peticí dosáhne počtu 50 000 započitatelných petentů (není-li již tento počet naplněn v rámci elektronické petice samotné).
  - Zajištěna je kontrola duplicit v listinné petici i oproti systému elektronické petice; kontrola duplicit v elektronické petici se děje automatiky již při samotném sběru podpisů.

B7) Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě - EU

 • Sněmovní tisk: 637/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Tímto zákonem bude nově zřízena Národní databáze  hydrometeorologických údajů a produktů (dále jen „Národní databáze“). Tyto výstupy budou prostřednictvím Národní databáze zdarma k dispozici způsobem umožňujícím dálkový přístup a jakýkoliv subjekt se k těmto
  výstupům z činnosti ČHMÚ dostane skrze webovou aplikaci. 
  https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/ 10 Pro potřeby obrany státu bude Národní databáze zároveň bezúplatně zpřístupněna pomocí zvláštních samostatných přímých datových komunikací. Hydrometeorologické údaje a produkty zjištěné a vytvořené v působnosti Ministerstva obrany a předané ČHMÚ v rámci výkonu státní hydrometeorologické služby budou
  moci být prostřednictvím Národní databáze zveřejněny pouze na základě souhlasu Ministerstva obrany. Naopak nestandardizované produkty a služby, které jsou pro objednatele zpracovávány v rámci soukromoprávních smluvních vztahů, budou pro tyto subjekty zpracovávány a jim poskytovány na základě smluvních ujednání a v souladu s platným ceníkem ČHMÚ. Takováto
  činnost již není součástí veřejné hydrometeorologické služby.  Nestandardizované produkty a služby budou resortu obrany poskytovány bezúplatně, nebo za úplatu, na základě vzájemně výhodné přímé i nepřímé reciprocity podle vzájemně sjednaných smluv a dohod o spolupráci v oblasti
  hydrometeorologie. Pro potřeby obrany státu budou některé vybrané nestandardizované produkty a služby rovněž zpřístupněny pomocí zvláštních samostatných přímých datových komunikací. Neutajované  hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje, produkty a služby zjišťované, vytvářené a poskytované v působnosti resortní HMS budou ČHMÚ poskytovány výhradně bezúplatně a budou moci být v Národní databázi zveřejněny pouze na základě souhlasu Ministerstva obrany; stejný postup bude také v případě využití těchto údajů a produktů při zpracování nestandardizovaných produktů a služeb, které mají být poskytnuty subjektům na základě soukromoprávních smluvních vztahů, kdy taková činnost není součástí veřejné hydrometeorologické služby.

B8) Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích

 • Sněmovní tisk: 654/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Zákon o veřejných kulturních institucích s ohledem na charakter činností v oblasti kultury a poskytování veřejných kulturních služeb zakotví zvláštní právnickou osobu – veřejnou kulturní instituci (dále též „VKI“) jako alternativu ke stávajícím příspěvkovým organizacím. VKI bude právnickou osobou podle navrhované právní úpravy (se subsidiárním použitím občanského zákoníku) a bude zřizována státem nebo jedním či více územními samosprávnými celky (obcemi či kraji) pro účely poskytování veřejných kulturních služeb (divadlo, hudební těleso, muzeum, knihovna, účelové zařízení obce). Cílem je především odpolitizování VKI, zajištění účasti odborné veřejnosti na řízení VKI, zajištění finanční stability a zefektivnění financování. O změně právní
  formy příspěvkových organizací bude rozhodovat zřizovatel, půjde o možnost (nikoli povinnost) obce, kraje či státu rozhodnout o tom, že jím zřízenou příspěvkovou organizaci transformuje na VKI. Nadále se tedy počítá se zachováním příspěvkových organizací, ať už zřizovaných státem či
  územními samosprávnými celky, protože minimálně v některých oblastech kultury je tato forma právnické osoby zcela vyhovující (typicky v oblasti knihoven či muzeí). Případná transformace existujících příspěvkových organizací na VKI tedy bude ze strany zřizovatelů pouze dobrovolná.

B9) Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestných činů - EU

 • Sněmovní tisk: 659/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona je primárně zákonem implementačním, který je legislativní reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU)
  2015/849 (dále jen „dále jen „nařízení TFR“). Kromě adaptačních a implementačních ustanovení vycházejících z nařízení TFR, dochází rovněž k zapracování vybraných doporučení FATF, u nichž byly detekovány závažné implementační nedostatky ve vztahu k české právní úpravě v rámci
  hodnocení České republiky výborem MONEYVAL. Konkrétně se pak jedná o doporučení FATF č. 6 - Cílené finanční sankce týkající se terorismus a jeho financování, č. 7 – Cílené finanční sankce týkající se proliferace, č. 29 – Finanční zpravodajské jednotky, č. 32 – Převozy hotovosti a částečně
  č. 33 - Statistika.

B10) Novela zákoníku práce - EU

 • Sněmovní tisk: 663/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předkládaného návrhu je: 1. Transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. 2. Zohlednit příslušné ustanovení Programového prohlášení vlády v podobě zavedení automatické valorizace minimální mzdy. 18 3. Naplnit požadavky zástupců zaměstnanců, zástupců
  zaměstnavatelů, resp. dalších konzultovaných institucí, a jejich dojednaných prvků valorizačního mechanismu minimální mzdy.

B11) Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění - EU

 • Sněmovní tisk: 669/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Na úrovni Evropské unie bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2282 ze dne 15. prosince 2021 o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU (dále jen „nařízení č. 2282“ nebo „nařízení“). Nařízení č. 2282 si klade za cíl dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví pacientů a uživatelů a zároveň zajistit hladké fungování vnitřního trhu, pokud jde o humánní léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a diagnostické
  zdravotnické prostředky in vitro. Toto nařízení zároveň stanoví rámec pro podporu spolupráce členských států a opatření potřebných ke klinickému hodnocení zdravotnických technologií. Nařízení tak reaguje na situaci, kde vývoj zdravotnických technologií je hlavní hnací silou hospodářského růstu a inovací v Unii a má pro dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví klíčový
  význam. Samotné hodnocení zdravotnických technologií je proces, který se opírá o vědecké důkazy a který příslušným orgánům umožňuje určit relativní účinnost nových či stávajících zdravotnických technologií. Hodnocení zdravotnických technologií se zaměřuje zejména na přidanou hodnotu
  zdravotnické technologie v porovnání s jinými novými či stávajícími zdravotnickými technologiemi.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 364/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/249034-521/4
 • Aktualizováno: 17. 6. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády stanoví, která zařízení jsou považována za vyhrazená plynová, tlaková a zdvihací zařízení, jde např. o zařízení pro výrobu a úpravu plynů, zařízení pro rozvod plynů, parní a kapalinové kotle s objemem větším než 10 litrů jeřáby, pracovní plošiny nebo výtahy pro dopravu osob a jiné. Pouze s přihlédnutím k výtahům lze uvažovat na území České republiky odhadem o přibližně 125 tisících takovýchto zařízení, nevyjímaje výtahy instalované ve zdravotnických zařízeních, dopravní infrastruktuře, školských a státních institucích. Vyhrazená zdvihací zařízení jsou ve všech zemích Evropské unie, a prakticky v celém světě, zařazována mezi skupinu zařízení se zvýšenou mírou rizika, se specifickými režimy výroby a specifickými podmínkami provozu. Záměrem návrhu nařízení vlády je tedy specifikovat obecné ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona ve vztahu k vyhrazeným plynovým, tlakovým a zdvihacím zařízením. Předkládané řešení návrhu nařízení vlády je v souladu se zákonem a neukládá žádné povinnosti, které by ze zákona
  nevyplývaly. Návrh nařízení vlády vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a naplňuje zmocnění dané ustanovením § 23 zákona pro uvedené druhy vyhrazeného technického zařízení. V souladu s již zmíněným, předkládaný materiál precizuje oblast požadavků odborné způsobilosti fyzických osob z pohledu minimálního vzdělání.

C2) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 439/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/60543-522/2
 • Aktualizováno: 17. 6.2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Ve výkonu prací ve veřejných službách a správě, správních činností ve státní službě dochází v průběhu času ke změnám, které ovlivňují i jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a tím i jejich zařazení do platových tříd. Ministerstvo práce a sociálních věcí shromažďuje návrhy příslušných orgánů a organizací na doplnění nových prací a činností, na změnu jejich formulací
  nebo jejich zařazení do jiných platových tříd nebo na vypuštění těch, které se již nevykonávají. Po jejich pracovním posouzení a projednání v mezirezortní Celostátní komisi pro hodnocení prací a tvorbu katalogů prací se s ohledem na přijatelnou efektivitu legislativního procesu předkládají tyto návrhy změn k projednání vládě.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 425/24
 • Čj. předkladatele: MZDR-9838/2024
 • Aktualizováno: 17. 6. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se na seznam návykových látek zařazení nových psychoaktivních látek , a to do přílohy č. 4.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 415/24
 • Čj. předkladatele: MD-14065/2024-510
 • Aktualizováno: 19. 6. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • PopisMateriál stanovuje způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.

C5) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických aelektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-47160/24/31200/01000
 • Aktualizováno: 20. 6. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • PopisTranspozice směrnic Komise upravující výjimky ze zákazu použití olova a kadmia v elektrických a elektronických zařízeních.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 449/24
 • Čj. předkladatele: MZE-42161/2024-11153
 • Aktualizováno: 20. 6. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • PopisCílem návrhu nařízení vlády je snížení byrokratické zátěže zemědělců.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 488/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/126793-523
 • Aktualizováno: 20.6.2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Cílem návrhu je změna určení odměny za čekání mezi spoji zaměstnanců pracujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem (s výjimkou zaměstnanců v městské hromadné dopravě prováděné autobusy) a aktualizace použité
  terminologie v souvislosti s přijatými změnami v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) s účinností od 1. 10. 2023 (zákon č. 281/2023 Sb.) u právního institutu nepřetržitého denního odpočinku.

C8) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 477/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/122566-510
 • Aktualizováno: 20. 6. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • PopisNávrh novely nařízení upravuje navýšení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

C9) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 411/24
 • Čj. předkladatele: MV-68978-3/OBP-2024
 • Aktualizováno: 20. 6. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • PopisNavýšení kvóty na zastupitelském úřadu v Jakartě o 1 000 žádostí ročně (ze současných 150 na 1 150) je navrženo z důvodu zajištění realizace nového „Projektu pracovní migrace z Indonésie“.

C10) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 387/24
 • Čj. předkladatele: MZE-11930/2024-11153
 • Aktualizováno: 21. 6. 2024
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • PopisRámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou odvodňována do vod
  znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů, tato území se nazývají „zranitelné oblasti“. Dále jsou členské státy povinny zpracovat a zavádět opatření pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jedná se o opatření v rámci území celého státu, ve formě tzv. zásad správné
  zemědělské praxe, která jsou dobrovolná a opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto oblastech hospodařící, tzv. akční program. Zranitelné oblasti a akční program jsou vyhlašovány vždy na 4 roky a poté pravidelně revidovány.

C11) Návrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytovaní pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/145094-510
 • Aktualizováno: 21. 6. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • PopisNavýšení započitatelných částek na bydlení pro cizince s dočasnou ochranou.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz