Exkluzivně: Legislativní přehled za druhý a třetí březnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za druhý a třetí březnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MV-98089-9/OBP-2022
 • Aktualizováno: 12. 3. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem novely je zmodernizovat zákon, který od doby svého přijetí prošel jen minimem výraznějších změn, a zjednodušit tak jeho aplikaci v praxi.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

 • Návrh zákona

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 • Čj. OVA: 190/24

 • Čj. předkladatele: ÚOHS-28861/2023/441

 • Aktualizováno: 12. 3. 2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • PopisHlavním důvodem návrhu na přijetí nové právní úpravy je implementace Nařízení do českého právního řádu tak, aby mohla být zajištěna jeho řádná aplikace. Návrh vychází z potřeby plnění závazků vyplývajících z členství v Evropské unii. Členské státy mají v oblasti zahraničních subvencí spíše limitovanou poradní roli a mají především povinnost poskytovat součinnost Komisi. Účelem nové právní úpravy je reflektovat požadavky kladené na členský stát v oblasti zahraničních subvencí, jako je výkon státní správy v oblasti zahraničních subvencí, některé povinnosti fyzických a právnických osob a rozsah působnosti a pravomoci Úřadu vzhledem k činnostem, které podle Nařízení vykonává členský stát.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZDR-7324/2024
 • Aktualizováno: 12. 3. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Smyslem navrhované právní úpravy je zajistit evidenci ochranných pásem I. stupně, vnitřních území lázeňských míst a nově přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v informačním systému katastru nemovitostí prostřednictvím předávání těchto údajů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Navrhovaná právní úprava dále zavádí pojem „akční limit“, kterým se rozumí taková hodnota znečištění ovzduší, ke které by mělo vnitřní území lázeňského místa směřovat v případě, že je tato hodnota překračována.


A4) Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Josefa Bernarda, Michaela Kohajdy, Miloše Nového a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 630)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 163/24
 • Čj. předkladatele: 63000/23
 • Aktualizováno: 12. 3. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je osvobodit osoby samostatně výdělečně činné od placení záloh na pojistné na sociální zabezpečení po dobu prvních dvou let od zahájení činnosti. Roční odhadované rozpočtové náklady návrhu se pohybují okolo 2 mld. Kč.

A5) Návrh poslanců Jiřího Havránka, Marka Nováka, Jakuba Michálka, Michala Zuny, Josefa Fleka a Karla Sládečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 631)

 • Návrh zákona
 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • Čj. OVA: 164/24
 • Čj. předkladatele: 63100/24
 • Aktualizováno: 12. 3. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Sněmovní tisk: zde
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je změna právní úpravy přístupu k platebním účtům pro podnikatele v oblasti virtuální měny.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 1186/23
 • Čj. předkladatele: MPO-88951/23/41100/01000
 • Aktualizováno: 13. 3. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Transpozice směrnice (EU) 2019/944 byla realizována postupně novelami energetického zákona v průběhu let 2022 a 2023. Navrhovaná právní úprava energetického zákona tuto transpozici dokončuje a reaguje také na formální upozornění Evropské komise týkající se řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU č. 2022/2033-.

A7) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vstupu a pobytu cizinců

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MV-156574-6/OBP-2023

 • Aktualizováno: 14. 3. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změnový zákon mění 73 stávajících zákonů. Reaguje na změny předpokládané novým cizineckým zákonem (aktuálně projednáván poradními orgány vlády) zejména v následujících 4 oblastech: změna názvu zákona, jeho systematiky a užité terminologie, změny druhů a typů oprávnění k pobytu a fikcí pobytu, změny informačních systémů a úpravy správních poplatků.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 140/24

 • Čj. předkladatele: 56038/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 14. 3. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je nově upravit působnost Kanceláře prezidenta republiky po přechodné období ode dne zvolení prezidenta republiky do doby, kdy nově zvolený prezident složí slib a ujme se výkonu svého úřadu. Nově navrhovaná právní úprava umožní Kanceláři prezidenta republiky v uvedeném přechodném čase zajišťovat materiální a personální záležitosti spojené s chodem dočasné kanceláře nově zvoleného prezidenta, jakož i s jeho prozatím neoficiální veřejnou činností. Zejména se bude jednat o finanční a věcné zabezpečení osob, jež budou zmíněné činnosti zajišťovat.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/180883-522/3

 • Aktualizováno: 14. 3. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Novela zákoníku práce a některých dalších zákonů zavádějící valorizační mechanismus minimální mzdy provádějící transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Zavedení valorizačního mechanismu minimální mzdy. Zároveň se navrhuje soubor opatření na podporu kolektivního vyjednávání, změna nebo zrušení institutu zaručené mzdy, zrušení písemného rozvrhu dovolené a zavedení dodatkové dovolené pro skupiny zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti.

A10) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Čj. OVA: 1107/24

 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/463

 • Aktualizováno: 14. 3. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis:  Návrh zákona si klade za cíl v první řadě implementovat ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/959 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a rovněž směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/958 ze dne 10. května 2023, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření. Uvedené směrnice revidují dosavadní úpravu EU ETS, zejména tím, že:
   
  a) zahrnuje nově sektory, které dosud nebyly na této úrovni upraveny
  b) mění nastavení požadavků na využití výnosů z dražeb emisních povolenek
  c) konsoliduje celkové množství povolenek v sektoru a v rámci rozšíření působnosti na lety mimo EU zajišťuje integraci systému EU ETS s postupy pro program CORSIA.

A11) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZDR-7926/2024/LEG

 • Aktualizováno: 14. 3. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Novelizace zákona o specifických zdravotních službách reaguje na aktuální potřebu sjednocení a implementaci odborných a aplikačních poznatků z praxe v částech zákona upravujících asistovanou reprodukci, léčbu krví a jejími složkami, genetické vyšetření, posudkovou péči a lékařské posudky, posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a sportu, pracovnělékařské služby, posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, povolení k uznávání nemocí z povolání, lékařské ozáření, klinické audity, ochranné léčení, vymezení protialkoholní a protitoxikomatické záchytné služby a přestupky. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví reflektuje požadavky vyplývající mimo jiné z antibyrokratického balíčku. Přínosy novely zákona o ochraně veřejného zdraví spočívají zejména v odstranění nadbytečné administrativní zátěže dopadající na zaměstnavatele, osoby pořádající zotavovací akce, či rozšíření očkovacích kapacit díky rozšíření okruhu lékařů specializovaných oborů, kteří mohou provádět o očkování o skupiny lékařů, kteří mají v péči významné počet pacientů, kteří jsou indikování k očkování, zejména proti respiračním nákazám.

A12) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků a trh, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZE-15012/2024-11151

 • Aktualizováno: 14. 3. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaná novela zákona o dřevě navazuje na přijetí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Evropské unie a vývozu z trhu Evropské unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 (dále jen „nařízení proti odlesňování“), které přináší zásadní koncepční změny v boji proti odlesňování. Stávající režim právní úpravy je založen na boji proti ilegální těžbě dřeva, avšak tomu neodpovídají hlavní popsané příčiny úbytku a degradace lesa ve světě. S přijetím nařízení proti odlesňování tak dochází k významným změnám v přístupu v boji proti odlesňování. V porovnání se současným nařízením EUTR dochází v nařízení proti odlesňování k podstatnému rozšíření právní úpravy, které má zásadní dopad na subjekty v lesnickém a zemědělském sektoru i pro jeho implementaci v členských státech. K tomuto rozšíření dochází ve 3 rovinách:

  1. rozšířen okruh základních povinností;
  2. rozšířen okruh povinných subjektů; 
  3. rozšířen okruh relevantních komodit, ke kterým se povinnosti vztahují.

A13) Návrh poslanců Pavla Staňka a Jana Bureše na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě, ve znění pozdějších předpisů, a další související právní předpisy (sněmovní tisk č. 646)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 64600/24

 • Aktualizováno: 14. 3. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zrušení omezení podnikajících subjektů spočívajícího v regulaci prodejní doby v maloobchodě ve vybraných dnech.

A14) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/235601-521/5

 • Aktualizováno: 15. 3. 2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona je zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, snížení administrativní zátěže zákonem dotčených subjektů a ulehčení práce odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a odborně způsobilých osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MV-33571-4/OBP-2024

 • Aktualizováno: 15. 3. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu je zajistit aplikovatelnost dvou opatření obsažených v návrhu nového zákona o zbraních a střelivu, který byl dne 26. ledna 2024 schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 465), ale s jehož účinností se kvůli nezbytnosti rozsáhlých programátorských úprav informačního systému Centrální registr zbraní počítá až od roku 2026. Uvedenými opatřeními je jednak zavedení povinnosti podnikatelů v oboru zbraní a střeliva hlásit neprodleně Policii České republiky podezřelé transakce, a jednak rozšíření možnosti Policie České republiky zajistit zbraně i v případech, kdy o jejich držiteli získá informace odůvodňující podezření, že taková osoba může představovat vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev - EU

 • Sněmovní tisk: 459/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 96. schůze (od 19.3.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Primárním cílem navrženého zákona je zapracovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení, do českého právního řádu. Členské státy jsou povinny uvést v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto změnovou směrnicí do 31. ledna 2023.

B3) Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním - EU

 • Sněmovní tisk: 523/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 96. schůze (od 19.3.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Obecným účelem navrhované právní úpravy je přijmout jediný zákon, který souhrnně a komplexně upraví hromadné vymáhání práv v oblasti vztahů mezi podnikatelem a spotřebiteli (tj. b2c vztahy), neboť právě spotřebitelské spory jsou oblastí, v níž se nedostatečná či chybějící procesní úprava projevuje nejvýrazněji. Zákon by měl umožnit v jednom řízení projednat podobné nároky vyplývající z právních poměrů mezi podnikatelem a spotřebiteli, čímž budou reflektovány potřeby justice i občanů a bude reagováno na poptávku vyvolanou společenským vývojem.

B4) Vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním – související - EU

 • Sněmovní tisk: 524/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 96. schůze (od 19.3.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Obecným účelem navrhované právní úpravy je přijmout procesní nástroj, který do právního řádu pomůže implementovat směrnici o zástupných žalobách. Tím přispěje také k řešení hromadného vymáhání práv v oblasti vztahů mezi podnikatelem a spotřebiteli.

B5) Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže - EU

 • Sněmovní tisk: 540/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 96. schůze (od 19.3.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona je uvést právní úpravu v oblasti řízení ve věcech dětí mladší 15 let, jež se dopustily činu jinak trestného, do souladu s požadavky rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci International Commission of Jurists (ICJ) proti České republice, č. 148/2017. Předložený návrh taktéž reaguje na doporučení v této oblasti ze strany dalších mezinárodních orgánů, které působí v oblasti ochrany základních práv a svobod, na poznatky plynoucí ze zpráv o činnosti státního zastupitelství a na relevantní soudní judikaturu. K naplnění stanoveného cíle je nutné novelizovat příslušná ustanovení zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho hlavu III.

B6) Novela zákona o investičních společnostech - EU

 • Sněmovní tisk: 570/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 96. schůze (od 19.3.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: V této novele se navrhuje novelizovat tři zákony, z nichž ZISIF je hlavní podstatou novely. Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje poplatky pro zápis nelicencovaných správců do seznamu vedeného ČNB, zápis evropských fondů dlouhodobých investic a navyšuje některé́ poplatky tak, aby odpovídaly souvisejícím administrativním nákladům. Některé́ poplatky jsou z důvodu jejich obsolentnosti či neefektivnosti naopak zcela rušeny. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z přijmu, ve znění pozdějších předpisů reflektuje zejména moznost vytvářet podfondy i pro jiné subjekty, než̌ jsou investiční fondy typu SICAV.

B7) Novela zákona o sociálních službách - RJ

 • Sněmovní tisk: 605/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 96. schůze (od 19.3.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem navrhované právní úpravy je větší podpoření poskytování sociální služeb v přirozeném sociálním prostředí, a s tím jsou spojeny i systémové změny pro segment neformální péče. Tento záměr vychází mj. z doporučení Evropské komise ve vztahu k deinstitucionalizaci sociálních služeb a dlouhodobé péči. Cílem by mělo být, aby pobytové formy poskytování sociálních služeb nebyly nabízeny jako první volba poskytnuté služby. Jeden ze zásadních novelizačních návrhů je proto posílení principu subsidiarity v oblasti poskytované péče, kdy v úvodních vymezeních normy se specifikuje prioritizace poskytované sociální služby v sociálním prostředí klienta.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 121/24
 • Čj. předkladatele: MZE-63922/2023-11153
 • Aktualizováno: 12. 3. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrhem dochází k dílčím úpravám jednotlivých standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.

C2) Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 156/24
 • Čj. předkladatele: MV-20699-2/OBP-2024
 • Aktualizováno: 12. 3. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Vzhledem k tomu, že platnost zákona č. 65/2022 Sb. byla prodloužena (zákonem č. 454/2023 Sb.) do 31. března 2025, je potřebné prodloužit platnost nařízení vlády č. 206/2022 Sb. o 1 rok. Nově by tak nařízení vlády mělo pozbýt platnosti uplynutím dne 31. března 2025.

C3) Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků ze Státního fondu podpory investic na financování dostupného nájemního bydlení

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MMR-13137/2024-31
 • Aktualizováno: 12. 3. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vychází z části Programového prohlášení vlády České republiky týkající se regionálního a místního rozvoje v oblasti bydlení. Jeho hlavním cílem je podpořit zvýšení kapacit dostupného nájemního bydlení, a tak přispět k řešení současné krize bydlení.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA: 193/24
 • Čj. předkladatele: MSMT-25470/2023-3
 • Aktualizováno: 13. 3. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novela v rámci racionalizace rozpočtu kapitoly školství upravuje maximální rozsah pedagogické práce v základních školách, středních školách a konzervatořích. Dochází k úpravě Přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády, která stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (tzv. PHmax).

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 122/24
 • Čj. předkladatele: MZE-64635/2023-11153
 • Aktualizováno: 14. 3. 2024
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládané novely je zejména začlenit v rámci režimů pro klima a životní prostředí novou platbu – ekoplatba na podporu udržitelného hospodaření se živinami, a provést technické úpravy a harmonizaci podmínek společně se zohledněním zkušeností z implementace nových pravidel Společné zemědělské politiky.

C6) Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 149/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/24708-521/4
 • Aktualizováno: 14. 3. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se od 1. kalendářního čtvrtletí 2024 zvýšit maximální částku příspěvku o 1 500 Kč, což znamená, že maximální částka příspěvku by činila 15 700 Kč.

Autor: Česká asociace věřitelů, Marie Sehnálková
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz