Exkluzivně: Legislativní přehled za druhý a třetí červnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za druhý červnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 199/24
 • Čj. předkladatele: 49/2024-LO-SP/2
 • Aktualizováno: 10. 6. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předložený návrh si klade za cíl zlepšit stávající právní rámec pro řešení domácího násilí jakožto celospolečenského a patologického jevu. Primárně tak činí zakotvením právní definice domácího násilí v občanském zákoníku; tato definice bude nicméně sloužit jako definice nejen pro soukromoprávní část právního řádu, ale i pro jeho část veřejnoprávní. Výslovná a jednoznačná
  definice toho, co se chápe pod pojmem domácí násilí, je nutným  předpokladem pro sjednocení přístupu relevantních aktérů účastných na pomoci obětem a potírání domácího násilí. Součástí předkládaného návrhu jsou pak další návazné změny soukromoprávních, trestněprávních správněprávních (na úseku přestupkového práva) norem dotýkajících se problematiky domácího násilí.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MSMT-26194/2023-4

 • Aktualizováno: 10. 6. 2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • PopisCílem návrhu zákona je především digitalizace správního řízení udělování a prodlužování autorizací a evidence výsledků zkoušek, tedy zavedení povinného používání informačního systému. Návrhem dochází rovněž k úpravě procesu přidávání a odnímání autorizovaných zástupců 
  autorizovaných osob, ke změně konceptu tzv. „úplné profesní kvalifikace“ a k dalším dílčím změnám.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZP/2024/280/562
 • Aktualizováno: 11. 6. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava vychází z nutnosti zajištění souladu české legislativy s legislativou Evropské unie. V tomto případě se jedná o nutnost změny zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, v reakci na přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1542 ze dne 12. července 2023 o bateriích a odpadních bateriích, o změně směrnice 2008/98/ES a nařízení (EU) 2019/1020 a o zrušení směrnice
  2006/66/ES.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MMR-44439/2024-31
 • Aktualizováno: 11. 6. 2024
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládané novely zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících zákonů je zajištění účinného a zejména co nejrychlejšího přezkumu zadávání veřejných zakázek tak, aby byl současně uspokojen veřejný zájem na tom, aby veřejné zakázky mohly být zadávány bez nepřiměřených průtahů.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 246/24
 • Čj. předkladatele: MF-2707/2024/3603-7
 • Aktualizováno: 13. 6. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná právní úprava reaguje na rozsudek SDEU C-633/20. Soudní dvůr ve svém rozsudku konstatoval, že zprostředkováním pojištění ve smyslu směrnice je i činnost pojistníků, kteří za odměnu nabízejí účast ve skupinovém pojištění s nárokem na pojistné plnění. Vzhledem k tomu je potřeba na tuto činnost pojistníků aplikovat pravidla stanovená směrnicí, resp. zákonem
  jako celek.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

 • Návrh zákona
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Čj. OVA: 190/24
 • Čj. předkladatele: ÚOHS-28861/2023/441
 • Aktualizováno: 11. 6. 2024
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
 • Odkaz: zde
 • Popis: Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 253/24

 • Čj. předkladatele: MSP-519/2018-LO-SP

 • Aktualizováno: 11. 6. 2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná opatření směřující ke zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Upravit se dále navrhuje předběžná úprava poměrů dítěte. V souladu s mezinárodními závazky se rovněž navrhuje výslovně zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 405/24

 • Čj. předkladatele: MV-39018-3/OBP-2024

 • Aktualizováno: 13. 6. 2024

 • Stav: CE – zaevidováno v PSP

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním cílem předložené novely je prodloužit dočasnou ochranu jejím stávajícím držitelům, kteří se nacházejí na území České republiky, a to za určitých podmínek vždy o jeden rok. Druhým důležitým okruhem změn je umožnit osobám, které splní zákonem předvídané podmínky, získat zvláštní dlouhodobý pobyt. Namísto režimu dočasné ochrany tak budou moci nadále pobývat v České republice podle zákona o pobytu cizinců. Budou tak moci opustit dočasný a ochranný status a nadále žít v České republice podle standardních pravidel, jedná se tak o doplňkovou variantu vedle dočasné ochrany. Pro ostatní cizince bude i nadále k dispozici institut dočasné
  ochrany.

A9) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 • Čj. OVA: 308/24

 • Čj. předkladatele: MF-36861/2023/32-5

 • Aktualizováno: 13. 6. 2024

 • Stav: CE – zaevidováno v PSP

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavní změnou, kterou tato úprava přináší, je otevření možnosti čerpat výhod režimu pro malé podniky v tuzemsku i osobám, které jsou usazeny v jiném členském státě (nemají v tuzemsku sídlo). Tedy vedle tuzemského režimu pro malé podniky zavádí tzv. přeshraniční režim pro malé podniky. Z tohoto pohledu dochází k jakémusi zrovnoprávnění tuzemských osob povinných k dani s osobami usazenými v jiném členském státě. Využití tohoto režimu je dobrovolné a je na rozhodnutí osoby povinné k dani z jiného členského státu, zda jej využije, nebo bude postupovat podle dosavadní právní úpravy. Pokud se osoba povinná k dani rozhodne tento režim využít,
  nestane se při uskutečnění zdanitelného plnění plátcem a nevzniknou jí další povinnosti s plátcovstvím spojené (registrace, povinnost podávat daňová přiznání, souhrnná hlášení, kontrolní hlášení apod.). Obdobné je umožněno osobám povinným k dani se sídlem v tuzemsku, které by chtěly čerpat výhod režimu pro malé podniky v jiném členském státě.

A10) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti

 • Čj. OVA: 309/24

 • Čj. předkladatele: 4103/2024-UVCR

 • Aktualizováno: 13. 6. 2024

 • Stav: CE – zaevidováno v PSP

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona představuje transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2381 ze dne 23. listopadu 2022 o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních. Transpozice se provádí v minimalistické podobě. Směrnice má stanovenou transpoziční lhůtu do 28. prosince 2024.

A11) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře v bydlení

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 1068/23

 • Čj. předkladatele: MMR-38447/2023-31

 • Aktualizováno: 13. 6. 2024

 • Stav: CE – zaevidováno v PSP

 • Odkaz: zde

 • Popis: Prvním hlavním principem navrhované právní úpravy je umožnit uzavírání smluv o spolupráci obcím, krajům a hlavnímu městu Praze a městským částem hlavního města Prahy, a to bez nutnosti schválení každé takové smlouvy zastupitelstvem obce, radou kraje, radou hlavního
  města Prahy nebo zastupitelstvem městské části hlavního města Prahy. Prosazení tohoto principu je odůvodněno potřebou co možná největšího zapojení obcí, krajů, hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy do systému podpory bydlení. Územní samosprávy se mohou stát
  významnými poskytovateli bydlení s ručením podle navrhovaného zákona o podpoře bydlení, a proto je vhodné vytvořit pro ně v tomto směru co možná nejlepší podmínky. Druhým hlavním principem navrhované právní úpravy je propojit zákon o pomoci v hmotné nouzi s navrhovaným zákonem o podpoře bydlení a výslovně stanovit možnost přiznávání mimořádné okamžité pomoci za účelem dosažení nebo udržení přiměřeného bydlení žadatele. Navržená úprava reaguje na další opatření směřující k podpoře bydlení v rámci navrhovaného zákona o podpoře bydlení, jež si kladou za cíl prostřednictvím kontaktních míst pro bydlení vytvořit účinný mechanismus podpory osob, které se z hlediska navrhovaného zákona o podpoře bydlení ocitnou v bytové nouzi. Cílem je, aby jednotlivé systémy pomoci vzájemně kooperovaly za účelem efektivní a adresné pomoci těm, kteří se v bytové nouzi ocitnou. Orgán pomoci v hmotné nouzi bude mít tak další podklady pro to, aby odpovídajícím způsobem vyhodnotil možný vznik nároku v případech, kdy osoba požádá o pomoc s úhradou nákladů souvisejících s bydlením prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Třetím hlavním principem navrhované právní úpravy je sdílení údajů o osobách v bytové nouzi, které budou svou situaci řešit za pomoci kontaktního místa, Úřadem práce České republiky. Kontaktní místo by mělo přístup do Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, kde by mělo přístup k údajům o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její výplatu, výši dávky a formě její výplaty, údaje o stanovených sankcích spojených s porušením podmínek nároku na dávku a její výplatu a k údajům souvisejících s uplatňováním a uspokojováním mzdových nároků podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Pro potřeby zákona o podpoře bydlení by přístup ke zmíněným údajům měl i příslušný krajský úřad. Sdílení zmíněných údajů je žádoucí pro efektivní a adresnou pomoc osobě v bytové nouzi a kontrolu poskytování pomoci nástroji zákona o podpoře bydlení. Možnost nahlížet do Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí Kontaktnímu místu pro bydlení umožní efektivní tvorbu zápisů do evidence, stejně jako kontrolu údajů doložených osobou v bytové nouzi na
  Kontaktním místě pro bydlení.

A12) Návrh zákona o podpoře v bydlení

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čj. OVA: 1067/23

 • Čj. předkladatele: MMR-28139/2023-31

 • Aktualizováno: 13. 6. 2024

 • Stav: CE – zaevidováno v PSP

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě a bude sloužit i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 281/24

 • Čj. předkladatele: MZE-60168/2023-11151

 • Aktualizováno: 13. 6. 2024

 • Stav: CE – zaevidováno v PSP

 • Odkaz: zde

 • Popis: Jedním z hlavních důvodů předložení návrhu novely zákona o myslivosti je snaha vytvořit efektivní nástroj pro snížení škod zvěří na lesích a v zemědělství a tím například usnadnit efektivnější obnovu lesních porostů po kůrovcové kalamitě. Narůstající stavy spárkaté zvěře mají dopady na lesnické i zemědělské hospodaření. Dosavadní minimální vliv státu na ovlivňování způsobu mysliveckého hospodaření požadují některé zainteresované subjekty změnit tak, aby snížení škod zvěří prostřednictvím snížení početních stavů zvěře bylo regulováno státem. Škody způsobené zvěří nemají být neúměrné, zároveň však všechny zúčastněné strany respektují, že nelze zcela zamezit negativnímu působení zvěře na životní prostředí. Předkládaná novela obsahuje posílení práv vlastníků honebních pozemků i hospodařících subjektů, sleduje cíl snížení škod způsobených zvěří hospodařícím subjektům a dále posiluje kompetence státní správy myslivosti,
  která do procesu mysliveckého plánování bude aktivně zasahovat. Zároveň reaguje na vzniklou potřebu sjednotit požadavky pro uchazeče o vzdělání v myslivosti na všech úrovních u pověřených subjektů a současně snižuje zatížení účastníků správních řízení vedených podle zákona o myslivosti
  i orgánů státní správy myslivosti.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona o ochraně utajovaných informací - EU

 • Sněmovní tisk: 519/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Hlavním účelem navrhované právní úpravy je legislativní změna institutů a požadavků v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, které se s ohledem na zkušenosti z praxe 74 ukázaly být problematickými a činí tudíž aplikační potíže. Dále je cílem návrhu zákona narovnat požadavky související s novými legislativními tendencemi jako je
  například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Současně se návrhem snaží předkladatel odstranit některé dílčí nedostatky současné platné právní úpravy, jako je potřeba precizace definice utajované informace, nebo explicitní vymezení okruhu podnikatelů, kteří
  mohou mít přístup k utajovaným informacím.

B2) Novela zákona o správě voleb

 • Sněmovní tisk: 596/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhuje se zavést korespondenční hlasování ve volbách tak, aby ho mohli využívat voliči, kteří mají bydliště v zahraničí a u některého zastupitelského úřadu ČR jsou zapsáni k hlasování ve zvláštním volebním okrsku. Bude možné ho využít v těch volbách, ve kterých lze podle zákona o správě voleb hlasovat ze zahraničí, tj. ve volbách do Poslanecké sněmovny, při volbě prezidenta republiky a ve volbách do Evropského parlamentu.

B3) Novela zákona o soudech a soudcích - EU

 • Sněmovní tisk: 598/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona je zefektivnění soudního rozhodování, na kterém se podílí přísedící. Připravovaná novelizace konkrétně směřuje k opuštění podílu laických přísedících na rozhodování soudů v pracovněprávních sporech v občanském soudním řízení a v trestním řízení
  před okresním soudem a k jejich omezení v některých trestních řízeních před krajským 13 soudem na prvním stupni. U krajských soudů budou v trestním řízení na prvním stupni přísedící zachováni v řízeních o zvlášť závažných zločinech (tj. úmyslných trestných činech, na které trestní zákoník
  stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let) s výjimkou majetkové a hospodářské trestné činnosti podle části druhé, hlavy V a VI trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále „trestní zákoník“), u které se obvykle předpokládá vysoká odborná náročnost projednávaných otázek. Účast přísedících na rozhodování v trestních věcech před krajským soudem jako soudem prvního stupně bude výslovně připuštěna rovněž ve specifickém případě řízení o trestném činu vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 142 trestního zákoníku, který do kategorie zvlášť závažných zločinů nespadá, ale kde je to odůvodněno možnými dopady případného následného zpřísnění právní kvalifikace.

B4) Novela zákona o cenách - EU

 • Sněmovní tisk: 633/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaná právní úprava je založena na následujících hlavních principech:
  1. Odstranění případů překrývající se působnosti jednotlivých cenových orgánů k výkonu cenových kontrol
  2. Zpřesnění ve vymezení působnosti u jednotlivých cenových orgánů vyplývajících ze stávajícího zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
  3. Změna právní formy regulačního aktu a sjednocení pravidel pro jeho vydání
  4. Úprava pravidel pro ukládání pokut za účelem zabránění nedůvodné diskriminace kvůli chybné textaci zákona
  5. Navýšení horní hranice pokuty u přestupku spočívajícího v řádném nevedení cenové evidence u zboží podléhajícího cenové regulaci
  6. Úprava stávajících pravidel pro označování nepotravinářských výrobků při jejich prodeji měrnou cenou
  7. Úprava ve vymezení příslušnosti správních orgánů k vymáhání pokut uložených za přestupky podle zákona o cenách
  8. Legislativní opravy nedostatků zákona o cenách, vytvořených předcházejícími neúplnými novelami

B5) Novela zákona o volbě prezidenta republiky

 • Sněmovní tisk: 636/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změny se týkají dvou oblastí:
  a) Navrhování kandidátů na prezidenta republiky skupinou navrhujících poslanců nebo skupinou navrhujících senátorů
  - V zákoně o volbě prezidenta republiky bude výslovně stanoveno, že poslanec/senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců/senátorů, tj. z titulu člena komory Parlamentu může navrhovat pouze jednoho kandidáta na prezidenta.
  - V případě, že by poslanec/senátor byl k okamžiku uplynutí lhůty pro podání kandidátní listiny členem více skupin navrhujících poslanců/senátorů, nastane právní fikce, že není součástí žádné skupiny navrhujících poslanců/senátorů.
  b) Sběr podpisů na petici na podporu kandidatury tzv. občanských kandidátů na prezidenta republiky a proces kontroly petic
  - Ministerstvo vnitra umožní k založení petice a sběru podpisů pod ni využít nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí Informačního systému správy voleb ukotveného v zákoně o správě voleb, a bude fungovat na podobném principu jako již existující ePetice na Portálu veřejné správy pro sběr podpisů na petice podle petičního zákona.
  - Ponechává se i možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici, která obsahuje podpisy úředně neověřené; stávající soubor údajů o petentovi bude jak na elektronické, tak na listinné petici zúžen; nadále se nebude uvádět adresa místa trvalého pobytu.
  - Minimální požadovaný počet podpisů na petici zůstane zachován na úrovni 50 000 podpisů, tj. není potřeba z tohoto důvodu měnit Ústavu.
  - Kontrola záznamů na listinné petici bude pokračovat jen do okamžiku, kdy se v součtu s elektronickou peticí dosáhne počtu 50 000 započitatelných petentů (není-li již tento počet naplněn v rámci elektronické petice samotné).
  - Zajištěna je kontrola duplicit v listinné petici i oproti systému elektronické petice; kontrola duplicit v elektronické petici se děje automatiky již při samotném sběru podpisů.

B6) Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě - EU

 • Sněmovní tisk: 637/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Tímto zákonem bude nově zřízena Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů (dále jen „Národní databáze“). Tyto výstupy budou prostřednictvím Národní databáze zdarma k dispozici způsobem umožňujícím dálkový přístup a jakýkoliv subjekt se k těmto
  výstupům z činnosti ČHMÚ dostane skrze webovou aplikaci. 4 https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/ 10 Pro potřeby obrany státu bude Národní databáze zároveň bezúplatně zpřístupněna pomocí zvláštních samostatných přímých datových komunikací. Hydrometeorologické údaje a produkty zjištěné a vytvořené v působnosti Ministerstva obrany a předané ČHMÚ v rámci výkonu státní hydrometeorologické služby budou moci být prostřednictvím Národní databáze zveřejněny pouze na základě souhlasu Ministerstva obrany. Naopak nestandardizované produkty a služby, které jsou pro objednatele zpracovávány v rámci soukromoprávních smluvních vztahů, budou pro tyto subjekty zpracovávány a jim poskytovány na základě smluvních ujednání a v souladu s platným ceníkem ČHMÚ. Takováto činnost již není součástí veřejné hydrometeorologické služby. Nestandardizované produkty a služby budou resortu obrany poskytovány bezúplatně, nebo za úplatu, na základě vzájemně výhodné přímé i nepřímé reciprocity podle vzájemně sjednaných smluv a dohod o spolupráci v oblasti hydrometeorologie. Pro potřeby obrany státu budou některé vybrané nestandardizované produkty a služby rovněž zpřístupněny pomocí zvláštních samostatných přímých datových komunikací.
  Neutajované hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje, produkty a služby zjišťované, vytvářené a poskytované v působnosti resortní HMS budou ČHMÚ poskytovány výhradně bezúplatně a budou moci být v Národní databázi zveřejněny pouze na základě souhlasu Ministerstva obrany; stejný postup bude také v případě využití těchto údajů a produktů při
  zpracování nestandardizovaných produktů a služeb, které mají být poskytnuty subjektům na základě soukromoprávních smluvních vztahů, kdy taková činnost není součástí veřejné hydrometeorologické služby.

B7) Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestných činů - EU

 • Sněmovní tisk: 659/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25.6.2024)

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona je primárně zákonem implementačním, který je legislativní reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849 (dále jen „dále jen „nařízení TFR“). Kromě adaptačních a implementačních ustanovení vycházejících z nařízení TFR, dochází rovněž k zapracování vybraných doporučení FATF, u nichž byly detekovány závažné implementační nedostatky ve vztahu k české právní úpravě v rámci hodnocení České republiky výborem MONEYVAL. Konkrétně se pak jedná o doporučení FATF č.
  6 - Cílené finanční sankce týkající se terorismus a jeho financování, č. 7 – cílené finanční sankce týkající se proliferace, č. 29 – Finanční zpravodajské jednotky, č. 32 – Převozy hotovosti a částečně č. 33 - Statistika.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 457/24
 • Čj. předkladatele: MPO-24188/24/51400/01000
 • Aktualizováno: 10. 6. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády upravuje vrácení peněžních prostředků do státního rozpočtu, popř. jejich využití v rámci základního kapitálu nebo jiných fondů exportní pojišťovny.

C2) Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo modrá karta

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 388/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/62866-521/4
 • Aktualizováno: 11. 6. 2024
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem nařízení vlády je stanovení seznamu států, jejichž státní příslušníci budou mít volný vstup na trh práce.

C3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 415/24
 • Čj. předkladatele: MD-14065/2024-510
 • Aktualizováno: 12. 6. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Materiál stanovuje způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 387/24
 • Čj. předkladatele: MZE-11930/2024-11153
 • Aktualizováno: 12. 6. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • PopisRámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou odvodňována do vod
  znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů, tato území se nazývají „zranitelné oblasti“. Dále jsou členské státy povinny zpracovat a zavádět opatření pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jedná se o opatření v rámci území celého státu, ve formě tzv. zásad správné
  zemědělské praxe, která jsou dobrovolná a opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto oblastech hospodařící, tzv. akční program. Zranitelné oblasti a akční program jsou vyhlašovány vždy na 4 roky a poté pravidelně revidovány.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 449/24
 • Čj. předkladatele: MZE-42161/2024-11153
 • Aktualizováno: 12. 6. 2024
 • Stav: 9 – projednáno
 • Odkaz: zde
 • PopisCílem návrhu nařízení vlády je snížení byrokratické zátěže zemědělců.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 477/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/122566-510
 • Aktualizováno: 13. 6. 2024
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • PopismNávrh novely nařízení upravuje navýšení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

C7) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2023Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-31237/2024-11153
 • Aktualizováno: 14. 6. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je v návaznosti na programové období Společné zemědělské politiky (SZP) 2023 – 2027 upřesnění a úprava stávajícího znění nařízení vlády podle modifikace Strategického plánu pro sektorové intervence – podpora organizací producentů. Konkrétně se jedná o doplnění školkařství v sektoru okrasných rostlin, dále upřesnění způsobilých výdajů pro všechny sektory uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády, úprava termínů pro podávání žádostí o změnu operačních programů, doplnění podmínek propagačních materiálů pro generickou reklamu podle nařízení Komise (EU) 2022/126.

C8) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/126793-523
 • Aktualizováno: 14. 6. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • PopisMinisterstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Cílem návrhu je změna určení odměny za čekání mezi spoji zaměstnanců pracujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem (s výjimkou zaměstnanců v městské hromadné dopravě prováděné autobusy) a aktualizace použité
  terminologie v souvislosti s přijatými změnami v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) s účinností od 1. 10. 2023 (zákon č. 281/2023 Sb.) u právního institutu nepřetržitého denního odpočinku.

C9) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 411/24
 • Čj. předkladatele: MV-68978-3/OBP-2024
 • Aktualizováno: 14. 6. 2024
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • PopisNavýšení kvóty na zastupitelském úřadu v Jakartě o 1 000 žádostí ročně (ze současných 150 na 1 150) je navrženo z důvodu zajištění realizace nového „Projektu pracovní migrace z Indonésie“.

C10) Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 364/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/249034-521/4
 • Aktualizováno: 14. 6. 2024
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • PopisNařízení vlády stanoví, která zařízení jsou považována za vyhrazená plynová, tlaková a zdvihací zařízení, jde např. o zařízení pro výrobu a úpravu plynů, zařízení pro rozvod plynů, parní a kapalinové kotle s objemem větším než 10 litrů jeřáby, pracovní plošiny nebo výtahy pro dopravu osob a jiné. Pouze s přihlédnutím k výtahům lze uvažovat na území České republiky odhadem o přibližně 125 tisících takovýchto zařízení, nevyjímaje výtahy instalované ve zdravotnických zařízeních, dopravní infrastruktuře, školských a státních institucích. Vyhrazená zdvihací zařízení jsou ve všech zemích Evropské unie, a prakticky v celém světě, zařazována mezi skupinu zařízení se zvýšenou mírou rizika, se specifickými režimy výroby a specifickými podmínkami provozu. Záměrem návrhu nařízení vlády je tedy specifikovat obecné ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona ve vztahu k vyhrazeným plynovým, tlakovým a zdvihacím zařízením. Předkládané řešení návrhu nařízení vlády je v souladu se zákonem a neukládá žádné povinnosti, které by ze zákona
  nevyplývaly. Návrh nařízení vlády vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a naplňuje zmocnění dané ustanovením § 23 zákona pro uvedené druhy vyhrazeného technického zařízení. V souladu s již zmíněným, předkládaný materiál precizuje oblast požadavků odborné způsobilosti fyzických osob z pohledu minimálního vzdělání. 

C11) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 439/24
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/60543-522/2
 • Aktualizováno: 14. 6. 2024
 • Stav: AS – zapracované změny schváleny
 • Odkaz: zde
 • PopisVe výkonu prací ve veřejných službách a správě, správních činností ve státní službě dochází v průběhu času ke změnám, které ovlivňují i jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a tím i jejich zařazení do platových tříd. Ministerstvo práce a sociálních věcí shromažďuje návrhy příslušných orgánů a organizací na doplnění nových prací a činností, na změnu jejich formulací
  nebo jejich zařazení do jiných platových tříd nebo na vypuštění těch, které se již nevykonávají. Po jejich pracovním posouzení a projednání v mezirezortní Celostátní komisi pro hodnocení prací a tvorbu katalogů prací se s ohledem na přijatelnou efektivitu legislativního procesu předkládají tyto návrhy změn k projednání vládě.

C12) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 425/24
 • Čj. předkladatele: MZDR-9838/2024
 • Aktualizováno: 14. 6. 2024
 • Stav: A – zapracovány změny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhuje se na seznam návykových látek zařazení nových psychoaktivních látek , a to do přílohy č. 4.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz