Exkluzivně: Legislativní přehled za třetí a čtvrtý říjnový týden 2023

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za třetí a čtvrtý říjnový týden 2023. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 311/19
 • Čj. předkladatele: MSP-583/2018-LO-SP
 • Aktualizováno: 16. 10. 2023
 • Stav: Y - skartováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona má za cíl napravit dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy (směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů, směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží) a dále směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám.

A2) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 477/18

 • Čj. předkladatele: MSP-592/2017-LO-SP

 • Aktualizováno: 16. 10. 2023

 • Stav: Y - skartování

 • Odkaz: zde

 • PopisCílem návrhu je legislativní řešení některých nedostatků úpravy veřejného opatrovnictví, které vyvstaly v souvislosti s výkonem této činností obcemi v rámci přenesené působnosti.


A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 397/23
 • Čj. předkladatele: MZP/2023/040/370
 • Aktualizováno: 17. 10.2023
 • Stav B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nová právní úprava řešení havárií a zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek a nakládáním se (zejména nebezpečnými) závadnými látkami.

A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb.,  o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 708/23
 • Čj. předkladatele: MF-16238/2023/35-7
 • Aktualizováno: 17. 10. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona se snaží reagovat na nedostatky současné právní úpravy identifikované při přípravě koncepce ve vztahu k fondovému financování.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPO-94013/23/71600/01000
 • Aktualizováno: 17. 10. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona o elektronických komunikacích je předkládán jednak v rovině legislativně technických úprav zákona o elektronických komunikacích a dále ve vazbě např. na problematiku organizační struktury Českého telekomunikačního úřadu, kdy je navrhováno modernizovat vnitřní členění Úřadu s ohledem na lepší efektivnost daného aparátu.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

 • Návrh zákona
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: ÚOHS-28861/2023/441
 • Aktualizováno: 18. 10. 2023
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 483/23
 • Čj. předkladatele: MPSV-2022/225019-510/2
 • Aktualizováno: 23. 10. 2023
 • Stav: B – signováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2023 s cílem upravit: 1) zprostředkování osvojení a pěstounské péče 2) zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči 3) věkovou hranice pro výkon náhradní institucionální péče o děti a další.

A8) Návrh poslanců Jana Bartoška, Drahoslava Ryby, Michala Zuny, Pavla Žáčka, Elišky Olšákové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 555)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 932/23

 • Čj. předkladatele: 55500/23

 • Aktualizováno: 26. 10. 2023

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je napravit legislativní chybu, která nastala přijetím změn zákona o požární ochraně v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Navrhovanou úpravou má dojít k zajištění provazby mezi stavebním zákonem a zákonem o požární ochraně.

A9) Návrh poslanců Aleše Juchelky, Aleny Schillerové, Karla Havlíčka, Andreje Babiše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (sněmovní tisk č. 565)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 56500/23

 • Aktualizováno: 28. 10. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšit částky příspěvku na péči ve všech jeho stupních jak pro osoby do 18 let věku, tak pro osoby starší 18 let.

A10) Návrh poslanců Aleše Juchelky, Andreje Babiše, Aleny Schillerové, Karla Havlíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 567)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: 56700/23

 • Aktualizováno: 27. 10. 2023

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšení důchodů v pravidelném termínu v roce 2024 nad rámec obecných valorizačních pravidel.

A11) Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 559)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 916/23

 • Čj. předkladatele: 55900/23

 • Aktualizováno: 27. 10. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je navýšit daňové příjmy rozpočtů krajů zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní z 9,78 % na 10,8135 % a nastavit obdobný mechanismus rozdělení tohoto celkového podílu mezi jednotlivé kraje, jako je v současnosti stanoven pro obce.

A12) Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 542)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 894/23

 • Čj. předkladatele: 54200/23

 • Aktualizováno: 23. 10. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je navýšit daňové příjmy rozpočtů krajů zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní z 9,78 % na 10,8135 % a nastavit obdobný mechanismus rozdělení tohoto celkového podílu mezi jednotlivé kraje, jako je v současnosti stanoven pro obce.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě republiky), ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MV-153006-4/LG-2023

 • Aktualizováno: 19. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

Popis: Změny se týkají dvou oblastí:
a) Navrhování kandidátů na prezidenta republiky skupinou navrhujících poslanců
nebo skupinou navrhujících senátorů

 • Ve volebním zákoně bude výslovně stanoveno, že poslanec/senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců/senátorů, tj. z titulu člena komory Parlamentu může navrhovat pouze jednoho kandidáta na prezidenta.
 • V případě, že by poslanec/senátor byl členem více skupin navrhujících poslanců/senátorů, k jeho uvedení se nepřihlédne ani v jedné z nich.

b) Sběr podpisů na petici na podporu kandidatury tzv. občanských kandidátů na prezidenta republiky a proces kontroly petic

 • Ministerstvo vnitra umožní k založení petice a sběru podpisů pod ni využít nástroj 
  pro sestavování elektronických petic, který bude fungovat na podobném principu jako již existující ePetice na Portálu občana pro sběr podpisů na petice podle petičního zákona.
 • Ponechává se i možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici, 
  která obsahuje podpisy úředně neověřené; stávající soubor údajů o petentovi zůstane zachován.
 • Minimální požadovaný počet podpisů na petici zůstane zachován na úrovni 50 000 podpisů, tj. není potřeba z tohoto důvodu měnit Ústavu.měny v právní úpravě právnických osob zakládaných registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., změny v právní úpravě zvláštních práv, úředně ověřené výpisy z církevních rejstříků v elektronické podobě, zjednodušení právní úpravy a snížení administrativní zátěže.

A14) Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 552)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 914/23

 • Čj. předkladatele: 55200/23

 • Aktualizováno: 27. 10. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je navýšit daňové příjmy rozpočtů krajů zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní z 9,78 % na 10,8135 % a nastavit obdobný mechanismus rozdělení tohoto celkového podílu mezi jednotlivé kraje, jako je v současnosti stanoven pro obce.

A15) Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 553)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 915/23

 • Čj. předkladatele: 55300/23

 • Aktualizováno: 27. 10. 2023

 • Stav: B – signováno

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je navýšit daňové příjmy rozpočtů krajů zvýšením podílu krajů na výnosu z jednotlivých daní z 9,78 % na 10,8135 % a nastavit obdobný mechanismus rozdělení tohoto celkového podílu mezi jednotlivé kraje, jako je v současnosti stanoven pro obce.

A16) Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk č. 571)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: 57100/23

 • Aktualizováno: 24. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zvýšení procentní výměry důchodů v řádném termínu k 1. 1. 2024.

A17) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo kultury

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MK-S/13465/2023/OLP

 • Aktualizováno: 25. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Komplexní novelizace zákona o audiovizi reagující na změny, ke kterým v posledních letech došlo v oblasti audiovizuální výroby, zejména ve způsobu šíření a konzumace audiovizuálního obsahu jeho uživateli, a přizpůsobující zákon o audiovizi novým podmínkám: přejmenování
  Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize; zavedení podpory videoher; zavedení tzv. analýzy projektu na základě tvůrčích a realizačních kritérií; změny právní úpravy audiovizuálních poplatků; zavedení povinnosti přímé investice; zjednodušení právní úpravy poskytování pobídek a nastavení udržitelného financování systému filmových pobídek; zvýšení konkurenceschopnosti českého audiovizuálního průmyslu.

A18) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Čj. OVA: 352/23

 • Čj. předkladatele: MZP/2023/040/0374

 • Aktualizováno: 26. 10. 2023

 • Stav: A – zapracovány změny

 • Odkaz: zde

 • Popis: Ministerstvo životního prostředí předkládá do opakovaného meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

A19) Návrh stanoviska vlády k návrhu Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 572)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 928/23

 • Čj. předkladatele: 57200/23

 • Aktualizováno: 26. 10. 2023

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Sněmovní tisk: zde

 • Odkaz: zde

 • Popis: Cílem návrhu zákona je zejména změnit způsob rozdělení daňových příjmů krajů mezi jednotlivé kraje, a to nastavením obdobného mechanismu přepočítacích podílů, jako je v současnosti stanoven pro obce. Současně se navrhuje navýšení daňových podílů krajů na tzv. sdílených daních, a to ze stávajících 9,78 % na 10,8135 %.

A20) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr pro evropské záležitosti

 • Čj. OVA:

 • Čj. předkladatele: 46313/2023-UVCR

 • Aktualizováno: 27. 10. 2023

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Sněmovní tisk: zde

 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, zavádí nový významný den 1. květen Den vstupu Česka do Evropské unie .

B) Třetí čtení

B1) Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným uložištěm radioaktivního odpadu

 • Sněmovní tisk: 367/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze (od 3. 11. 2023) 
 • Odkaz: zde
 • Popis: Záměrem předkládaného návrhu zákona není reformulovat předmětná ustanovení do nového právního předpisu či vymýšlet nová řízení, což by jistě nebylo vhodné ani z hlediska právní jistoty či stability právního řádu, ale v předkládaném zákoně upravit pouze ty nezbytné odchylky, které je vzhledem ke specifičnosti povolování HÚ nutné upravit odlišně od obecné právní úpravy. Z tohoto důvodu byla při přípravě návrhu zákona zvolena metoda odkazu na konkrétní právní předpis s tím, že tento návrh upraví pouze nezbytné odchylky tak, aby bylo zajištěno v souladu s § 108 odst. 4 atomového zákona zejména požadované respektování zájmu obcí a jejich občanů (inspirací pro tuto konstrukci byl například zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů).

B2) Novela ústavního zákona – Ústava ČR

 • Sněmovní tisk: 378/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Novela stanovuje, že termín konání voleb do Senátu a voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků by měl být pevně zakotven v Ústavě. Důvodem pro zavedení této úpravy je skutečnost, že termíny konání voleb do Senátu a do zastupitelstev územních samosprávných celků se v důsledku nastavených lhůt a společného konání těchto voleb posouvají směrem dopředu (blíže k letním měsícům) a dochází de facto ke zkracování volebního období senátorů a zastupitelů. V ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky by mělo být stanoveno, že ohledně voleb do Senátu a do zastupitelstev obcí a krajů se po prodloužení volebního období, k němuž došlo za mimořádného stavu, zkracuje volební období následující.

B3) Novela zákona o Rejstříku trestů

 • Sněmovní tisk: 383/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Plánovaný přesun výkonu agendy Rejstříku trestů na Ministerstvo spravedlnosti vychází z požadavku na racionalizaci státní správy; věcná agenda Rejstříku trestů bude zachována v rámci organizační struktury Ministerstva spravedlnosti, přičemž dojde k zefektivnění jeho řízení.

B4) Novela zákona o dani z přidané hodnoty - EU

 • Sněmovní tisk: 385/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předloženým návrhem zákona se poskytovatelům platebních služeb ukládá povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a příjemcích, v níž budou vést údaje o přeshraničních platbách (platbách, které se uskutečňují mezi členskými státy, případně se třetími zeměmi), a to platbách příchozích v případě plateb z jiných členských států a platbách odchozích v případě plateb směřujících do třetích zemí, a příjemcích těchto plateb. Tato povinnost se bude aktivovat až při překročení 25 přeshraničních plateb týkajících se jednoho příjemce za kalendářní čtvrtletí. Zároveň se stanovuje povinnost poskytovat správci daně elektronicky údaje z této evidence, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

B5) Novela zákona o investičních pobídkách

 • Sněmovní tisk: 409/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem návrhu novely zákona je zkrácení, zjednodušení, a především zefektivnění procesu schvalování žádostí o investiční pobídku. V případě, že stávající okruh podporovaných 6 projektů nekoresponduje s představou vlády o zacílení veřejné podpory, má vláda možnost transparentně změnit kritéria podpory úpravou limitů stanovených nařízením vlády č. 221/2019 Sb. a závazně tak nastavit přísnější pravidla pro poskytování investičních pobídek.

B6) Novela zákona o matrikách, jménu a příjmení

 • Sněmovní tisk: 431/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze (od 3. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Hlavními principy, které má navržená právní úprava implementovat, jsou princip dobré správy a ochrana práva na rodinný a soukromý život.

B7) Novela zákona o ozdravných postupech - EU

 • Sněmovní tisk: 435/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat do českého právního řádu ta ustanovení Nařízení, která mění BRRD II. Lhůta pro implementaci těchto ustanovení Nařízení byla stanovena do 15. listopadu 2023. Smyslem změny BRRD II obsažené v Nařízení je upravit výpočet pro porovnání výše MREL stanovený osobám podléhajícím řešení krize náležející ke stejné GSVI (tj. GSVI s MPE strategií) a teoretické výše MREL stanovené evropské ovládající osobě v případě SPE strategie. Podle Nařízení orgány příslušné k řešení krize zohlední ve výpočtu i osoby se sídlem mimo EU, které by byly určeny jako osoby podléhající řešení krize, pokud by byly usazeny v EU.

B8) Novela zákona o zdravotnické záchranné službě

 • Sněmovní tisk: 442/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze (od 3. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • PopisNavrhovaná legislativní úprava má minimální rozsah a sleduje výhradně usnadnění provozu všech složek zdravotnické záchranné služby. Zároveň chce zachovat transparentní financování letecké záchranné služby (dále také „LZS“) a posílit koordinační roli ministerstva zdravotnictví, kdy jednotný informační systém je jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro zvýšení kvality a bezpečí letecké záchranné služby.

B9) Novela zákona o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 476/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze (od 3. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je zajištění dostupnosti humánních léčivých přípravků (dále také jen „léčivé přípravky“ nebo „léčiva“) v případě přerušení nebo ukončení dodávek na trh, čehož bez součinnosti držitelů rozhodnutí o registraci (dále také jen „držitel“), kteří mají možnost ovlivňovat výrobní proces, resp. plánovat výrobu léčivých přípravků tak, aby uspokojily potřeby pacientů v České republice, nelze dosáhnout. Současně bude pro distributory platit povinnost u léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče vytvořit a držet měsíční zásobu těchto léčiv, které budou v případě potřeby uvolněny do distribuce. Těmito změnami dojde ke zvýšení odolnosti trhu léčiv vůči výpadkům dodávek.

B10) Novela zákona o obcích

 • Sněmovní tisk: 499/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze (od 3. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • PopisCílem navrhované úpravy je mimo jiné modernizace jednání zastupitelstva obce a rady obce tak, aby jednání těchto orgánů nebyla paralyzována (znemožněna) v případě, že se jednotliví členové těchto orgánů nebudou moci jednání fyzicky zúčastnit. Je proto navrhována výslovná 39 úprava tzv. distanční účasti členů zastupitelstva obce, kraje či hlavního města Prahy na jednání zastupitelstva a členů rady obce, kraje či hlavního města Prahy na schůzi rady a možnost distanční účasti veřejnosti (dalších osob) na jednáních zastupitelstev. Návrh možnost využití distanční účasti podmiňuje tím, že ji připouští jednací řád příslušného orgánu.

B11) Novela zákona, kterým se mění a ruší některé zákony se zrušením ÚPDI - RJ

 • Sněmovní tisk: 454/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze (od 3. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • PopisPředkládaný návrh zákona si dává za cíl zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a přechod jeho působnosti na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přijetím navržené právní úpravy má dojít především k ekonomické a personální úspoře v rámci soustavy ústředních správních orgánů, tedy k efektivnějšímu využití lidských i finančních zdrojů ve státní správě.

B12) Novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

 • Sněmovní tisk: 410/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze (od 3. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • PopisCílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „návrh zákona“) je zajistit na zákonné úrovni transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)

B13) Novela zákona o zaměstnanosti - EU

 • Sněmovní tisk: 450/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 81. schůze (od 3. 11. 2023)
 • Odkaz: zde
 • PopisNavrhovanou právní úpravou dojde ke zrušení povinného pojištění agentur práce pro případ jejich úpadku a dojde k poskytnutí stejné ochrany zaměstnancům agentur práce jakou poskytuje zákon č. 118/2000 Sb. jiným zaměstnancům v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele.
  Zároveň v této souvislosti dojde v zákoně č. 118/2000 Sb. k vypuštění překážky poskytnutí ochrany zaměstnancům agentur práce uspokojeným z pojištění agentury práce.

B14) Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • Sněmovní tisk: 475/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je nové uspořádání organizační struktury správ sociálního zabezpečení při zachování současných parametrů dostupnosti tak, aby bylo možné efektivně vykonávat působnosti v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění, výběru
  pojistného a provádění exekučních srážek) a lékařské posudkové služby s optimálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií a lidského potenciálu zaměstnanců ČSSZ k zajištění maximální spokojenosti klientů (pojištěnců i zaměstnavatelů).

B15) Novela zákona o státní sociální podpoře

 • Sněmovní tisk: 489/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu je v maximální možné míře zavést taková procesní opatření, která vycházejí ze záměrů vlády ČR postupně digitalizovat jednotlivé agendy, jež v důsledku budou mít pozitivní vliv
  na odbřemenění Úřadu práce ČR, který se v současné době potýká s velkou přetížeností, ať už s vazbou na neobsazená pracovní místa či v důsledku zavedení dávek pro občany příchozí z válkou postižené Ukrajiny.

B15) Novela zákona o státní sociální podpoře

 • Sněmovní tisk: 515/0
 • Vládní návrh zákona
 • Stav: 3. čtení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny (dále též jen „zákon“) je implementací směrnice Rady (EU) 2022/2523 ze dne 15. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně efektivního zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii (dále též „směrnice“). Směrnice na úrovni Evropské unie zakotvila pravidla tzv. Pilíře 2, který je součástí projektu OECD/G20 „Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)“, jehož výsledkem jsou Modelová pravidla z prosince roku 2021, která zakotvují společný přístup (common approach) členských států Inkluzivního rámce pro BEPS k minimálnímu efektivnímu
  zdanění velkých (nadnárodních) korporací.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 1197/23
 • Čj. předkladatele: MV-108784/LG-2021
 • Aktualizováno: 16. 10. 2023
 • Stav: Y – skartováno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh na zvýšení odměn uvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků a maximální možné výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 5 %. 

C2) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví 
 • Čj. OVA: 780/23
 • Čj. předkladatele: 17045/2023
 • Aktualizováno: 27. 10. 2023
 • Stav: A – zapracovány změny
 • Odkaz: zde
 • Popis: Důvodem předložení novely nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Dalším důvodem předložení novely nařízení vlády (ve vztahu k EU Pilot 9918 a EU PILOT 10178/2022) je doplnění jednotek ppm (parts per million – objemový poměr v ml na m3 vzduchu (ml/m3) u chemických činitelů stanovených v příloze č. 2 části A. Dále dochází k upřesněním textu a legislativně-technickým úpravám.

C3) Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o zrušení některých souvisejících nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství 
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZE-60183/2023-11153
 • Aktualizováno: 19. 10. 2023
 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení
 • Odkaz: zde
 • Popis: Formou nařízení vlády bude aktivován nástroj mimořádného pracovního víza.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 921/23
 • Čj. předkladatele: MPO-88038/23/71100/01000
 • Aktualizováno: 23. 10. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Nařízení vlády č. 428/2021 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vychází ze zmocnění uvedeného v § 6 odst. 3 tohoto zákona. Nařízení vlády slouží ke stanovení míry a výše veřejné podpory, kterou lze formou investiční pobídky poskytnout v jednotlivých regionech České republiky v souladu s pravidly a limity veřejné podpory stanovenými Evropskou komisí.

C5) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 937/23
 • Čj. předkladatele: MV-172240/OBP-2023
 • Aktualizováno: 26. 10. 2023
 • Stav: 7 – zařazeno do evidence
 • Odkaz: zde
 • Popis: Valorizace bude provedena u všech náhrad, na které vznikl nárok před 1. lednem 2024.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou
stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 740/23
 • Čj. předkladatele: MMR-48994/2023-31
 • Aktualizováno: 26. 10. 2023
 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády
 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná úprava nařízení vlády souvisí s Nástrojem pro oživení a odolnost. Jedná se o dočasný nástroj na podporu oživení, díky němuž Evropská komise získává finanční prostředky na pomoc členským státům při provádění reforem a investic, které jsou v souladu s prioritami EU.

C7) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/191193-521/4
 • Aktualizováno: 27. 10. 2023
 • Stav: 6 – přijato ÚV ke zpracování
 • Odkaz: zde
 • Popis: Zvýšit průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých (zvýšený podle předchozích právních předpisů), do kterého je poskytována předmětná náhrada podle zákoníku práce tak, aby se zvýšení projevilo ve fakticky poskytované částce. Zvýšení uvedeného průměrného výdělku zohlední i změny, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů tak, že i u zaměstnanců, kteří z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pobírají náhradu za ztrátu na výdělku, nebo pozůstalých, kteří pobírají náhradu nákladů na výživu pozůstalých, dojde ke zvýšení fakticky pobírané částky.

Autor: Petra Andresová, Česká asociace věřitelů
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz