Exkluzivně: Legislativní přehled za třetí květnový týden 2024

Co nového se aktuálně chystá v oblasti legislativy? Přinášíme vám exkluzivní přehled návrhů zákonů a nařízení za třetí květnový týden 2024. Legislativní monitoring vzniká ve spolupráci s Českou asociací věřitelů.

A) Zákony

A1) Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků, o požadavcích na některé výrobky a o změně některých souvisejících zákonů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 384/24

 • Čj. předkladatele: MPO-7995/24/31800/01000

 • Aktualizováno: 21.5.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona v návaznosti na nařízení o obecné bezpečnosti výrobků definuje institucionální uspořádání dozoru nad bezpečností výrobků v České republice, který bude sjednocen s dozorem nad výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Všechny orgány dozoru budou mít stejný rozsah pravomocí a bude tak položen základ k jednotnému postupu při výkonu dozoru, např. též vymezením minimálního rozsahu opatření, která mohou orgány dozoru v případě zjištění nebezpečného výrobku ukládat. Bude posílena spolupráce v oblasti dozoru nad bezpečností výrobků a bude posíleno fungování vnitrostátní sítě pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích.

A2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPO-25605/24/31800/01000

 • Aktualizováno: 22.5.2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • PopisCílem tohoto zákona je zejména posílit vymahatelnost povinností, které vyplývají z příslušných nařízení EU týkajících se reklamy na kojeneckou výživu.


A3) Návrh zákona o úhradách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a stomatologických výrobků hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA: 
 • Čj. předkladatele: MZDR-11013/2024/LEG
 • Aktualizováno: 15. 5. 2024
 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno
 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem nové právní úpravy je vyčlenit ze zákona o veřejném zdravotním pojištění ustanovení o výši a podmínkách úhrad zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků do samostatného zákona tak, aby jeho prostřednictvím bylo možné efektivně a včas reflektovat potřeby společnosti a další vývoj v této dynamicky se rozvíjejí skupině zdravotnických technologií.


A4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 386/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/235601-521/5

 • Aktualizováno: 22.5.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládaného návrhu zákona je zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, snížení administrativní zátěže zákonem dotčených subjektů a ulehčení práce odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a odborně způsobilých osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MV-69989-2/OBP-2024

 • Aktualizováno: 22.5.2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2024. Reaguje na potřebu zajištění preventivních opatření v lesních porostech zvláštního využití. Jedná se zejména o zajištění přístupových komunikací, protipožárních pásů, zdrojů požární vody, včasné detekce požáru a leteckého hašení. Proto je primárně návrh předkládaného zákona zaměřen na preventivní opatření v souvislosti s předcházením lesních požárů, stejně jako na stanovení specifických postupů v případě hašení lesních požárů. Zakotvuje možnost vydání mimořádného opatření jakožto opatření obecné povahy, a to z důvodu očekávaného zvyšování četnosti, rozsahu a závažnosti přírodních požárů v důsledku klimatických změn.

A6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Čj. OVA: 862/23

 • Čj. předkladatele: MZP/2023/280/367

 • Aktualizováno: 22.5.2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde
 • Popis: Navrhovaná novela zákona o ochraně ovzduší je předkládána primárně na základě úkolu vyplývajícího z bodu 5 usnesení vlády č. 917 ze dne 16. prosince 2019 o aktualizaci Národního programu snižování emisí České republiky.

A7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 7/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2023/63560-510/2

 • Aktualizováno: 22.5.2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona se zaměřuje na oblast podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a na problematické oblasti poskytování příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu a souvisejícího správního řízení. Rovněž se zavádí sousedská dětská skupina, kterou může provozovat fyzická osoba ve své domácnosti.

A8) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 223/24

 • Čj. předkladatele: MPO-11622/2024/31300/01000

 • Aktualizováno: 15. 5. 2024

 • Stav: 9 – projednáno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Návrh zákona se zaměřuje na oblast podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a na problematické oblasti poskytování příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu a souvisejícího správního řízení. Rovněž se zavádí sousedská dětská skupina, kterou může provozovat fyzická osoba ve své domácnosti.

A9) Návrh zákona o správě dat a o řízeném přístupu k datům

 • Návrh zákona

 • Digitální a informační agentura

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: DIA-8022-1/OPL-2024

 • Aktualizováno: 23.5.2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde

 • Popis: Navrhovaný zákon má za cíl zavést principy správy dat veřejného sektoru a upravit regulaci řízeného přístupu k datům veřejného sektoru a možnost jejich opětovného užití.

A10) Návrh zákona o volebních kampaních

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 395/24

 • Čj. předkladatele: MV-189008-3/LG-2023

 • Aktualizováno: 23.5.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Sjednocení právní úpravy volebních kampaní do jednoho zákona spojené s aktualizací stávající regulace.

A11) Návrh zákona, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o volebních kampaních

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 396/24

 • Čj. předkladatele: MV-189008-4/LG-2023

 • Aktualizováno: 23.5.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změnový zákon k souběžně předloženému návrhu zákona o volebních kampaních.

A12) Návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 223/24

 • Čj. předkladatele: MPO-11622/2024/31300/01000

 • Aktualizováno: 23.5.2024

 • Stav: CE – zaevidováno v PSP

 • Odkaz: zde

 • Popis: Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis z oblasti polovodičů příslušné vnitrostátní orgány a některé činnosti vykonávané příslušným vnitrostátním orgánem. Tato jednotnost nejenže usnadní zajištění této činnosti, ale jejím důsledkem bude i zvýšení právní jistoty u osob, kterým je daný právní předpis určen.

A13) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

 • Návrh zákona

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 • Čj. OVA: 190/24

 • Čj. předkladatele: ÚOHS -28861/2023/441

 • Aktualizováno: 24.5.2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde

Popis: Hlavní principy předkládané právní úpravy:

 • identifikace příslušného orgánu a úpravu jeho kompetencí tak, aby byla zajištěna efektivní spolupráce a kontrola v rámci ochrany hospodářské soutěže a jednotného vnitřního trhu Evropské unie,
 • stanovení jeho práv a povinností, včetně oprávnění vůči ostatním subjektům, 
 • sankce za porušení povinností vyplývajících z Nařízení,
 • úpravu podmínek a průběhu zadávací lhůty,
 • povinnost zadavatele požádat o doplnění chybějícího prohlášení nebo oznámení o zahraničních finančních příspěvcích,
 • důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení,
 • pravidla pro zvláštní postupy.

A14) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Čj. OVA: 199/24

 • Čj. předkladatele: 49/2024-LO-SP/2

 • Aktualizováno: 24.5.2024

 • Stav: 8 – zařazeno na jednání vlády

 • Odkaz: zde
 • Popis: Předložený návrh si klade za cíl zlepšit stávající právní rámec pro řešení domácího násilí jakožto celospolečenského a patologického jevu. Primárně tak činí zakotvením právní definice domácího násilí v občanském zákoníku; tato definice bude nicméně sloužit jako definice nejen pro soukromoprávní část právního řádu, ale i pro jeho část veřejnoprávní. Výslovná a jednoznačná definice toho, co se chápe pod pojmem domácí násilí, je nutným předpokladem pro sjednocení přístupu relevantních aktérů účastných na pomoci obětem a potírání domácího násilí. Součástí předkládaného návrhu jsou pak další návazné změny soukromoprávních, trestněprávních a správněprávních (na úseku přestupkového práva) norem dotýkajících se problematiky domácího násilí.

A15) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Návrh zákona

 • Ministerstvo vnitra

 • Čj. OVA: 405/24

 • Čj. předkladatele: MV-39018-3/OBP-2024

 • Aktualizováno: 24.5.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Sněmovní tisk: zde
 • Popis: Hlavním cílem předložené novely je prodloužit dočasnou ochranu jejím stávajícím držitelům, kteří se nacházejí na území České republiky, a to za určitých podmínek vždy o jeden rok. Druhým důležitým okruhem změn je umožnit osobám, které splní zákonem předvídané podmínky, získat zvláštní dlouhodobý pobyt. Namísto režimu dočasné ochrany tak budou moci nadále pobývat v České republice podle zákona o pobytu cizinců. Budou tak moci opustit dočasný a ochranný status a nadále žít v České republice podle standardních pravidel, jedná se tak o doplňkovou variantu vedle dočasné ochrany. Pro ostatní cizince bude i nadále k dispozici institut dočasné ochrany.

A16) Návrh poslanců Toma Philippa, Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové, Róberta Telekyho a Věry Adámkové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění (sněmovní tisk č. 680)

 • Návrh zákona

 • Úřad vlády ČR – Ministr a předseda Legislativní rady vlády

 • Čj. OVA: 369/24

 • Čj. předkladatele: 68000/24

 • Aktualizováno: 24.5.2024

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde
 • Sněmovní tisk: zde
 • Popis: Cílem návrhu zákona je umožnit zdravotním pojišťovnám použít prostředky provozního fondu zdravotní pojišťovny na zvýšení základního kapitálu pojišťoven vykonávajících činnost v souladu se zvláštním právním předpisem, v nichž má zdravotní pojišťovna majetkovou účast, a to za účelem dosažení optimální hladiny solventnosti těchto pojišťoven.

B) Třetí čtení

B1) Novela zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a zákon o léčivech - EU

 • Sněmovní tisk: 461/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Na úrovni Evropské unie bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/123 ze dne 25. ledna 2022 o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (dále jen „nařízení č. 123“ nebo „nařízení“). Nařízení č. 123 si klade za cíl zefektivnit řízení dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a jejich příslušenství (dále jen „zdravotnické prostředky“), vyvíjet zdravotnická protiopatření za účelem harmonizovaného řešení hrozeb pro veřejné zdraví od raného stadia a zajišťovat při tom spolupráci a koordinaci mezi Evropskou unií, příslušnými vnitrostátními a regionálními orgány, odvětvími léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a dalšími subjekty v rámci dodavatelských řetězců pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, včetně zdravotnických pracovníků. Prostřednictvím nařízení by tak měl by být mimo jiné vytvořen harmonizovaný systém monitorování nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

B2) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí - EU

 • Sněmovní tisk: 573/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení, navržen na pořad 103. schůze

 • Odkaz: zde

 • Popis: Předkládaný materiál navrhuje v oblasti zprostředkování NRP následující systematické, terminologické a zpřesňující změny: 

  - systematické přizpůsobení právní úpravy okruhům regulace (v rámci jedné skupiny ustanovení upravit to, co se týká evidence a spisové dokumentace dětí, jimž se náhradní rodinná péče zprostředkovává, na straně jedné, na straně druhé pak v rámci další skupiny upravit to, co se týká zájemců o osvojení nebo pěstounskou péči), 

  - v souvislosti s tím systematické přizpůsobení právní úpravy tomu, jak vymezuje zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče úvodní ustanovení § 19a odst. 1 (nejprve tedy vymezit to, co se týká evidence dětí, jimž se náhradní rodinná péče zprostředkovává, pak teprve to, co se týká evidence žadatelů a až nakonec upravit výběr, tedy tzv. párování dětí s vybranými žadateli včetně případného přerušení této správní činnosti), a dále systematické přizpůsobení právní úpravy průběhu řízení resp. správních činností i z chronologického hlediska (zejm. v případě zájemců jde o úpravu postupu řízení o žádosti o zařazení do evidence postupně od jejího podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, přes postup řízení před krajským úřadem a postup MPSV v odvolacím řízení, až ke stanovení povinností žadatelů po jejich zařazení do evidence a postup při vyřazení z této evidence), 

  - v maximální možné míře v rámci navržených úprav využití, je-li to možné z obsahového hlediska, platné textace daných ustanovení i při jejich jinak vhodných či nezbytných přesunech v rámci upravené systematiky, neboť nemá jít ve svém celku o nové pojetí této oblasti regulace, ale pouze o její, byť významnou úpravu.

B3) Novela zákona o volbě prezidenta republiky

 • Sněmovní tisk: 636/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Změny se týkají dvou oblastí: 
 1. Navrhování kandidátů na prezidenta republiky skupinou navrhujících poslanců nebo skupinou navrhujících senátorů 
 2. V zákoně o volbě prezidenta republiky bude výslovně stanoveno, že poslanec/senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců/senátorů, tj. z titulu člena komory Parlamentu může navrhovat pouze jednoho kandidáta na prezidenta. 
 3. V případě, že by poslanec/senátor byl k okamžiku uplynutí lhůty pro podání kandidátní listiny členem více skupin navrhujících poslanců/senátorů, nastane právní fikce, že není součástí žádné skupiny navrhujících poslanců/senátorů. 
 4. Sběr podpisů na petici na podporu kandidatury tzv. občanských kandidátů na prezidenta republiky a proces kontroly petic 
 5. Ministerstvo vnitra umožní k založení petice a sběru podpisů pod ni využít nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí Informačního systému správy voleb ukotveného v zákoně o správě voleb, a bude fungovat na podobném principu jako již existující ePetice na Portálu veřejné správy pro sběr podpisů na petice podle petičního zákona. 
 6. Ponechává se i možnost sběru podpisů na podporu kandidatury na listinné petici, která obsahuje podpisy úředně neověřené; stávající soubor údajů o petentovi bude jak na elektronické, tak na listinné petici zúžen; nadále se nebude uvádět adresa místa trvalého pobytu.
 7. Minimální požadovaný počet podpisů na petici zůstane zachován na úrovni 50 000 podpisů, tj. není potřeba z tohoto důvodu měnit Ústavu. 
 8. Kontrola záznamů na listinné petici bude pokračovat jen do okamžiku, kdy se v součtu s elektronickou peticí dosáhne počtu 50 000 započitatelných petentů (není-li již tento počet naplněn v rámci elektronické petice samotné). 
 9. Zajištěna je kontrola duplicit v listinné petici i oproti systému elektronické petice; kontrola duplicit v elektronické petici se děje automatiky již při samotném sběru podpisů.

B4) Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě - EU

 • Sněmovní tisk: 637/0

 • Vládní návrh zákona

 • Stav: 3. čtení

 • Odkaz: zde

 • Popis: Tímto zákonem bude nově zřízena Národní databáze hydrometeorologických údajů a produktů (dále jen „Národní databáze“). Tyto výstupy budou prostřednictvím Národní databáze zdarma k dispozici způsobem umožňujícím dálkový přístup a jakýkoliv subjekt se k těmto výstupům z činnosti ČHMÚ dostane skrze webovou aplikaci. 4 https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/ 10   Pro potřeby obrany státu bude Národní databáze zároveň bezúplatně zpřístupněna pomocí zvláštních samostatných přímých datových komunikací. Hydrometeorologické údaje a produkty zjištěné a vytvořené v působnosti Ministerstva obrany a předané ČHMÚ v rámci výkonu státní hydrometeorologické služby budou moci být prostřednictvím Národní databáze zveřejněny pouze na základě souhlasu Ministerstva obrany. Naopak nestandardizované produkty a služby, které jsou pro objednatele zpracovávány v rámci soukromoprávních smluvních vztahů, budou pro tyto subjekty zpracovávány a jim poskytovány na základě smluvních ujednání a v souladu s platným ceníkem ČHMÚ. Takováto činnost již není součástí veřejné hydrometeorologické služby. Nestandardizované produkty a služby budou resortu obrany poskytovány bezúplatně, nebo za úplatu, na základě vzájemně výhodné přímé i nepřímé reciprocity podle vzájemně sjednaných smluv a dohod o spolupráci v oblasti hydrometeorologie. Pro potřeby obrany státu budou některé vybrané nestandardizované produkty a služby rovněž zpřístupněny pomocí zvláštních samostatných přímých datových komunikací. Neutajované hydrometeorologické údaje, ověřené hydrometeorologické údaje, produkty a služby zjišťované, vytvářené a poskytované v působnosti resortní HMS budou ČHMÚ poskytovány výhradně bezúplatně a budou moci být v Národní databázi zveřejněny pouze na základě souhlasu Ministerstva obrany; stejný postup bude také v případě využití těchto údajů a produktů při zpracování nestandardizovaných produktů a služeb, které mají být poskytnuty subjektům na základě soukromoprávních smluvních vztahů, kdy taková činnost není součástí veřejné hydrometeorologické služby.

C) Nařízení vlády

C1) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 378/24

 • Čj. předkladatele: MZE-11930/2024/11153

 • Aktualizováno: 20.5.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde
 • Popis: Rámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou odvodňována do vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů, tato území se nazývají „zranitelné oblasti“. Dále jsou členské státy povinny zpracovat a zavádět opatření pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jedná se o opatření v rámci území celého státu, ve formě tzv. zásad správné zemědělské praxe, která jsou dobrovolná a opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto oblastech hospodařící, tzv. akční program. Zranitelné oblasti a akční program jsou vyhlašovány vždy na 4 roky a poté pravidelně revidovány.

C2) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/60543-522/2

 • Aktualizováno: 21.5.2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde
 • Popis: Ve výkonu prací ve veřejných službách a správě, správních činností ve státní službě dochází v průběhu času ke změnám, které ovlivňují i jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a tím i jejich zařazení do platových tříd. Ministerstvo práce a sociálních věcí shromažďuje návrhy příslušných orgánů a organizací na doplnění nových prací a činností, na změnu jejich formulací nebo jejich zařazení do jiných platových tříd nebo na vypuštění těch, které se již nevykonávají. Po jejich pracovním posouzení a projednání v mezirezortní Celostátní komisi pro hodnocení prací a tvorbu katalogů prací se s ohledem na přijatelnou efektivitu legislativního procesu předkládají tyto návrhy změn k projednání vládě

C3) Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta

 • Návrh nařízení vlády

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Čj. OVA: 388/24

 • Čj. předkladatele: MPSV-2024/62866-521/4

 • Aktualizováno: 22.5.2024

 • Stav: 7 – zařazeno do evidence

 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem nařízení vlády je stanovení seznamu států, jejichž státní příslušníci budou mít volný vstup na trh práce.

C4) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády

 • Ministerstvo průmyslu a obchod

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MPO-24188/24/51400/01000

 • Aktualizováno: 23.5.2024

 • Stav: 3 – připomínkové řízení ukončeno

 • Odkaz: zde
 • Popis: Návrh nařízení vlády upravuje vrácení peněžních prostředků do státního rozpočtu, popř. jejich využití v rámci základního kapitálu nebo jiných fondů exportní pojišťovny.

C5) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZE-42161/2024-11153

 • Aktualizováno: 23.5.2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem návrhu nařízení vlády je snížení byrokratické zátěže zemědělců.

C6) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády

 • Ministerstvo zemědělství

 • Čj. OVA: 

 • Čj. předkladatele: MZE-31237/2024-11153

 • Aktualizováno: 23.5.2024

 • Stav: 2 – v připomínkovém řízení

 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je v návaznosti na programové období Společné zemědělské politiky (SZP) 2023 – 2027 upřesnění a úprava stávajícího znění nařízení vlády podle modifikace Strategického plánu pro sektorové intervence – podpora organizací producentů. Konkrétně se jedná o doplnění školkařství v sektoru okrasných rostlin, dále upřesnění způsobilých výdajů pro všechny sektory uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády, úprava termínů pro podávání žádostí o změnu operačních programů, doplnění podmínek propagačních materiálů pro generickou reklamu podle nařízení Komise (EU) 2022/126.

C7) Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů

 • Návrh nařízení vlády

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 325/24

 • Čj. předkladatele: MPO-29010/24/41100/01000

 • Aktualizováno: 23.5.2024

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde
 • Popis: Předmětem předkládaného návrhu nařízení vlády je v souladu s § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona stanovení okruhu údajů, které mají být ze strany auditora ověřeny, a dále vymezení rozsahu, v jakém auditor ověření provádí. Odpovídajícím způsobem se tedy navrhuje upravit, resp. rozšířit předmět úpravy nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1.

C8) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

 • Návrh nařízení vlády

 • Národní sportovní agentura

 • Čj. OVA: 290/24

 • Čj. předkladatele: NSA-0007/2024/KM/4

 • Aktualizováno: 24.5.2024

 • Stav: B – signováno

 • Odkaz: zde
 • Popis: Předkládaná novelizace nařízení vlády je navrhována za účelem možnosti ocenění trenérů a realizačních týmů, kteří se svou činností významně podílejí na úspěších a vynikajících výkonech sportovců a jsou nezbytnou součástí sportovních výkonů českých reprezentantů, kteří prezentují Českou republiku.

C9) Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

 • Návrh nařízení vlády

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Čj. OVA: 324/24

 • Čj. předkladatele: MPO-25872/24/41100/01000

 • Aktualizováno: 24.5.2024

 • Stav: AS – zapracované změny schváleny

 • Odkaz: zde
 • Popis: Cílem této právní úpravy je poskytnout ochranu fyzickým osobám využívajícím ve svém bydlišti některý ze stanovených prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, který je nezbytný pro zachování základních životních funkcí těchto osob a který zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Tyto osoby jsou podle § 29 odst. 1 energetického zákona tzv. zranitelnými osobami.

Autor: Česká asociace věřitelů, Petra Andresová
Foto:  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | psp.cz