Nechci oživovat: Dříve vyslovené přání umožňuje pacientům odmítnout léčbu

Chcete být až do konce života léčeni pouze tak, jak si přejete, nebo v některých situacích nechcete být léčeni vůbec? Náš právní řád umožňuje připravit dokument zvaný „dříve vyslovené přání“. V něm může každý specifikovat své požadavky pro případ, že o léčbě není schopný rozhodovat sám. Jak to chodí v praxi?

Kde je upraveno?

Institut dříve vysloveného přání je upraven v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Ten navazuje na Úmluvu o lidských právech a biomedicíně z roku 2001. S pojmem pracuje i občanský zákoník. V § 98 je řečeno, že při zásahu do lidské integrity se vezme zřetel na známá dříve vyslovená přání člověka, kterého se to týká.

Dříve vyslovené přání může zahrnovat souhlas či nesouhlas s resuscitací, plicní ventilací nebo se zavedením výživové sondy.

Co je dříve vyslovené přání?

Tento pojem označuje projev vůle osoby, která předem rozhoduje o tom, jakou léčbu si v budoucnu přeje a jakou ne. K dříve vyslovenému přání se přihlíží v momentě, kdy pacient o průběhu léčby není schopen rozhodovat sám. Taková situace nastává například tehdy, ocitne-li se v kómatu nebo trpí syndromem demence. Dříve vyslovené přání může zahrnovat souhlas či nesouhlas s resuscitací, plicní ventilací nebo se zavedením výživové sondy.

Kdo ho může sepsat?

Dříve vyslovené přání může být pořízeno kýmkoliv, kromě osob s omezenou svéprávností a nezletilých. Nemusí se tudíž jednat pouze o pacienta, který je již v pokročilém stádiu nemoci.

Jaké má náležitosti?

Rozlišujeme dvě varianty. První předběžnou, kterou člověk sepíše preventivně před přijetím do zdravotnického zařízení nebo zahájením léčby, a druhou, jež se pořizuje v průběhu hospitalizace. Druhá varianta se týká především zdravotních služeb zajišťovaných poskytovatelem zdravotní péče.

První varianta:

 • sepisuje se ve spolupráci s lékařem,
 • musí mít vždy písemnou formu s úředně ověřeným podpisem pacienta,
 • povinnou součástí je písemné podepsané poučení o důsledcích rozhodnutí,
 • neomezenou platnost, nicméně se změnami zdravotního stavu a pokrokem v medicíně je vhodné dříve vyslovené přání aktualizovat,
 • je dobré vyhotovit několik kopií – jednu kopii pro sebe, druhou založit do zdravotní dokumentace u svého obvodního lékaře případně ošetřujícího specialisty a další kopii ponechat u osoby blízké, která by ji v případě potřeby předala zdravotníkům.

Druhá varianta:

 • sepisuje se při přijetí do zdravotnického zařízení nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace,
 • činí se o ní záznam do zdravotnické dokumentace,
 • musí obsahovat identifikaci pacienta a lékaře, podrobné poučení o důsledcích rozhodnutí, datum a čas sepsání, podpis pacienta, lékaře a svědka,
 • tento dokument je závazný pouze pro daného poskytovatele zdravotních služeb a platí i pro jakoukoliv další hospitalizaci v tomto zařízení.   

Co nesmí obsahovat?

V některých případech přání pacienta nelze respektovat. Jedná se o tyto situace:

 • dříve vyslovené přání nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti,
 • splnění dříve vysloveného přání by mohlo ohrozit jiné osoby,
 • pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

Dříve vyslovené přání je pro lékaře závazné. Pokud by doktoři pacientovo přání znali, a bezdůvodně se jím neřídili, může se jednat o neoprávněný zásah do lidské integrity. V tomto případě by bylo možné obrátit se na soud a požadovat finanční odškodnění. Toto právo má sám pacient i jeho blízcí.

V praxi bude ale záležet na tom, jak přesně a výkladově jednoznačně bude dokument formulován. Lékař jej může odmítnout respektovat, pokud od jeho vzniku uplyne příliš dlouhá doma a léčebné metody se mezitím zlepší. Lze totiž předpokládat, že pokud by pacient o nových léčebných postupech věděl, dříve vyslovené přání by nesepsal. Důvody, které vedly k nenaplnění přání pacienta jsou vždy součástí jeho zdravotnické dokumentace.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Profimedia.cz