Novela zákona o matrikách: Registrované partnerství i změna v určování otcovství

Velká novela zákona o matrikách nabyla účinnosti 1. ledna 2024 a přinesla spoustu změn. Rozšiřují se možnosti uzavření manželství, zjednodušil se proces uznávání otcovství, a nově je možné zapsat si dokonce i zdrobnělé jméno. Podívejme se na novinky podrobněji.

Větší svoboda pro snoubence

Lidem, kteří chtějí uzavřít manželství, přináší novela několik zjednodušení. Ruší se například podmínka pro obce bez matrik. Nyní vás v nematriční obci mohou oddat, i když v ní ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt. Oddávajícím v takovém případě může být starosta, místostarosta a nově i pověřený člen zastupitelstva.

Oprávnění oddávat díky novele získali i poslanci a senátoři. Učinit tak mohou před kterýmkoliv matričním úřadem.

Současně bude možné oddávat bez přítomnosti matrikáře. Tato situace může nastat však jen v případě, že má oddávající odbornou způsobilost matrikáře podle zákona o matrikách. 

Registrované partnerství

Doposud bylo možné, aby bylo registrované partnerství uzavřeno pouze na 14 vybraných úřadech. Po novele je možné vstoupit do registrovaného partnerství před jakýmkoliv matričním úřadem, na kterémkoliv vhodném místě a v kteroukoliv vhodnou dobu (tedy stejně jako u manželství).

Prohlášení o uzavření manželství nebo o vstupu do registrovaného partnerství bude možné učinit za splnění zákonných podmínek i v jazyce národnostní menšiny.

Trojdohoda u určování otcovství 

Otcovství se určuje podle několika zákonných pravidel. První domněnka otcovství říká, že otcem dítěte je manžel matky. Pokud byla matka v manželství s jiným mužem, něž s kterým otěhotněla, čekalo pak všechny tři kolečko před soudem.

Nově však stačí vzájemné souhlasné prohlášení všech tří zainteresovaných osob. Prohlášení musí proběhnout před matričním úřadem nebo zastupitelským úřadem České republiky. Tato trojdohoda se může týkat již narozeného i teprve počatého dítěte. Trojdohoda nabývá účinnosti okamžikem rozvodu manželství.

Novinky u jména a příjmení

V této oblasti přichází hned několik změn:

 • do matriky lze nově zapsat i jména domácká či zdrobnělá. V případě, že by měl matriční úřad pochybnost, vznikne rodičům povinnost doložit odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, která se zabývá výzkumem v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.
   
 • zjednodušuje se proces změny jména u lidí, kteří procházejí změnou pohlaví. Doposud musela každá osoba podat žádost ve správním řízení. Nyní bude stačit projevit svou vůli ohledně užívání jména pouhým prohlášením před matričním úřadem.
   
 • manželé, kteří si ponechali po uzavření manželství svá dosavadní příjmení, mají od 1. ledna 2024 tyto možnosti:
  • po uzavření manželství mohou prohlásit před kterýmkoli matričním úřadem, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich
  • nově takto dodatečně mohou prohlásit také to, že příjmení jednoho z nich bude příjmením společným.
   (Ten, jehož příjmení není příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.
    
 • Novela posiluje práva dětí při rozhodování o změnách jejich jmen. Pro změnu jména či příjmení dítěte je - krom dalších zákonných náležitostí - vyžadován souhlas dítěte, je-li starší 12 let. Doposud byl tento souhlas vyžadován u dětí starších 15 let.
   
 • Už nebude povolena změna příjmení u dětí, které jsou v některé z forem dočasné náhradní rodinné péče, na příjmení pěstouna či poručníka, jelikož se jedná pouze o dočasný vztah.
   
 • Pokud osoba po dobu delší než pět let používá v dobré víře své jméno v nesprávné podobě, bude stačit, aby před jakýmkoliv matričním úřadem prohlásila, že toto jméno bude užívat i nadále. A to ve tvaru uvedeném v matričním dokladu, občanském průkazu nebo cestovním dokladu. Doposud to platilo pouze ve vztahu k příjmení.

Správní poplatky

Dochází i k navýšení některých správních poplatků. Například správní poplatek za vydání stejnopisu matričního dokladu bude činit 300 korun. Nově se zpoplatňuje vydání vícejazyčného standardního formuláře částkou 100 korun a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, částkou 500 korun. Platba za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině vzroste z 30 na 50 korun.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com |  Syda production