Zákazník nezaplatil za práci. Můžu zabránit zastavení exekuce?

Pan Miloš je řemeslník – obkladač, který pracuje „sám na sebe“ jako OSVČ. V posledních letech se mu několikrát stalo, že zákazník nezaplatil. V pěti případech musí dokonce peníze vymáhat pomocí exekuce. Ve třech případech se však ani tak zatím nedomohl ničeho. Nyní se dozvěděl, že by dlouholeté bezvýsledné exekuce měly být zastaveny. Dá se tomu zabránit? 

„Už několik let čekám, jestli mi někdo něco zaplatí a je to velice nepříjemné. Svoji práci jsem odvedl dobře a dodnes mi ji nikdo neuhradil, jedná se o několik desítek tisíc. Další peníze a hlavně čas mě stály žaloby a s tím spojené záležitosti. Slyšel jsem, že exekuce starší než 6 let se budou zastavovat, v tom případě bych nedostal vůbec nic. To je podle mě velice nespravedlivé a nesouhlasím s tím,“ vypráví pan Miloš. „Bohužel nevím, jestli s tím mohu něco dělat a ovlivnit to,“ dodává.

Novela exekučního řádu

Velká novela exekučního řádu z roku 2022 zavedla několik nových důvodů, pro které může být zastaveno exekuční řízení. Sem patří i zastavování exekucí starších 6 let, a to od 1. ledna 2023. Jedná se o zásadní změnu, která významně mění stávající pravidla. 

V čem novela spočívá?

Od 1. ledna 2023 je možné zastavit takzvanou bezvýslednou exekuci. Za "bezvýslednou" se považuje exekuce, která splňuje tři základní podmínky:

  1. za posledních 6 let po právní moci usnesení nebo od vyznačení doložky provedení exekuce nebyla ani částečně uspokojena vymáhaná povinnost,
  2. takovouto exekucí není postižena nemovitost,
  3. nevymáhá se nepeněžitá povinnost (typicky vyklizení nemovitosti).

Souhlas a záloha

Splnění výše uvedených podmínek však ještě neznamená, že je exekuce hned a bez dalšího zastavena. Podrobnosti vysvětluje znojemský exekutor Vojtěch Jaroš.

Jsou-li splněny tyto tři základní podmínky, pak je exekutor povinen zahájit postup podle § 55 odst. 7 až 13 exekučního řádu, tedy co nejdřív vyzvat oprávněného, jestli souhlasí se zastavením a dále jestli uhradí zálohu. Lhůta k vyjádření je 30 dnů, pokud se oprávněný nevyjádří nebo se zastavením souhlasí, tak se exekuce zastaví,“ vysvětluje Jaroš.

Pokud oprávněný se zastavením nesouhlasí, exekutor jej vyzve ke složení zálohy na další vedení exekuce. Na zaplacení zálohy má oprávněný opět 30denní lhůtu. Pakliže zálohu v této lhůtě neuhradí, exekuce bude zastavena,“ doplňuje Jaroš a dodává, že výše zálohy je pro tyto případy stanovena pevně na částku 500 korun.

Zproštění povinnosti složit zálohu

Ve výjimečných případech může být této povinnosti (zaplatit zálohu) oprávněný zproštěn. Stát se tak může ale pouze na jeho žádost, zároveň musí oprávněný prokázat, že jeho majetkové poměry neumožňují složení zálohy.  Zálohy nemusí platit ani oprávnění vymáhající pohledávku na výživném pro nezletilé dítě, náhradním výživném nebo ti, kdo vymáhají náhradu újmy způsobenou trestným činem, nemocí či úrazem z povolání a podobně. O této možnosti musí exekutor oprávněného včas poučit.

Maximální doba bezvýsledné exekuce

Pokud oprávněný složí zálohu, bude exekuce vedena po další 3 roky. Po jejich uplynutí může oprávněný opět složit další zálohu a exekuce bude pokračovat další 3 roky. To se může opakovat pouze dvakrát, takže maximální doba trvání takzvané bezvýsledné exekuce může být 12 let od vyznačení doložky provedení exekuce. 

Ovšem pokud by povinný zaplatil byť třeba jen pár korun,  dojde k obnovení šestileté lhůty. Celková možná doba exekuce je pak i v tomto případě 12 let,  její počátek se ale počítá od posledního vymoženého plnění,“ uzavírá Jaroš.

Rada pro pana Miloše

Pan Miloš musí vyčkat na výzvu exekutora, v níž bude dotázán na souhlas či nesouhlas se zastavením exekuce. V případě souhlasu s pokračováním exekuce bude následně povinen složit zálohu. Může případně sám kontaktovat exekutorský úřad s dotazem na případné možnosti urychlení řízení.


Autor: Petra Andresová
Foto:  canva.com | Petko Ninov