Zapomenuté nemovitosti propadnou státu. Majitelem můžete být i vy

Všechny nemovitosti, které nebudou mít do konce roku konkrétního vlastníka, propadnou státu. Uplyne totiž desetileté období stanovené novým občanským zákoníkem, během kterého bylo možné se o chybějící majetek přihlásit. Je možné, že vlastníkem některé z nich můžete být vy. Jak to zjistit a jak v takovém případě postupovat?

Více než 150 tisíc nemovitostí stále nemá jasně identifikovaného vlastníka. Co to znamená?

Vlastník buď není vůbec uveden v katastru nemovitostí, nebo jeho údaje nejsou dostatečné a chybí například adresa trvalého pobytu nebo rodné číslo.

Převážnou většinu nemovitých věcí, u kterých neznáme majitele, tvoří pozemky. Největší podíl v současné době zaujímá orná půda a lesní pozemky, nejnižší pak chmelnice. V seznamech lze nalézt ale i stavby jako například garáže či chaty,“ uvedla Kateřina Arajmu, ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Většina „špatně zapsaných“ nemovitostí pochází ještě z dob minulého režimu, kdy se katastr tolik neudržoval. V padesátých letech 20. století na čas dokonce nefungoval vůbec.  Protože nemovitosti bez majitele často brání městům a obcím při budování infrastruktury anebo komplikují spoluvlastnické vztahy, stanovil nový občanský zákoník v roce 2014 desetiletou lhůtu, která vyprší 31. prosince 2023. Během ní měl ÚZSVM za úkol vlastníky dohledat a zápisy do katastru doplnit. To se podařilo jen u zhruba jedné čtvrtiny případů (50 tisíc nemovitostí). Vzhledem k náročnosti celého procesu se však jedná o relativně vysoký počet.

Jak zjistit, o které nemovitosti se jedná? 

ÚZSVM na svých stránkách pravidelně zveřejňuje aktualizovaný seznam těchto nemovitostí. Stačí tedy rozkliknout https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku a tam si buď stáhnout seznam celé České republiky, nebo hledat podle jednotlivých okresů. ÚZSVM intenzivně spolupracuje i s místními samosprávami, takže tyto informace mají také obecní úřady či magistrát.

Jak postupovat? 

V seznamu nemovitostí najdete sebe, někoho ze svých předků nebo nemovitost, kterou třeba již roky užíváte a nemáte ji řádně zapsanou. Může se jednat také o pozemek či stavbu, o nichž se domníváte, že by mohli patřit vám.

V každém případě však musíte shromáždit doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. Nejčastější se jedná o rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, rozhodnutí z dědických řízení, kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí.

Pokud takovéto listiny máte, můžete podat návrh na zápis do katastru nemovitostí. V opačném případě je zde možnost podat žalobu na určení vlastnictví, kterou by se zabýval soud. U něj byste museli dokázat, že se jedná skutečně o vaši nemovitost. Důkazem by mohly být například i svědecké výpovědi.

Pokud je jako vlastník zapsáná již nežijící osoba například vaši prarodiče, je třeba zahájit dodatečné projednání dědictví. To probíhá u soudu, v jehož obvodu měl zemřelý poslední bydliště.

S informacemi, jak postupovat, vám může být nápomocný ÚZSVM i Katastr nemovitostí, ale samotná mravenčí práce je pak na vás. Pomoci může i brožura, kterou ÚZSVM pro tyto účely vydal.

Co se stane, když se nikdo nepřihlásí?

Pokud se vlastník nepřihlásí do 1. ledna 2024, připadne nemovitost státu. Ten je pak rozdělí specializovaným státním institucím, které je nejlépe využijí. Například lesy připadnou státnímu podniku Lesy České republiky, pozemky důležité pro infrastrukturu obce pak dané obci a podobně. Spoluvlastníci takto propadlých nemovitostí mohou pak jednat s ÚZSVM o odprodání jejich podílu.


Autor: Petra Andresová
Foto:  profimedia.cz